ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/194

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Αρειο Πάγο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Άρειο Πάγο, πάγια προκαταβολή για την αντιμετώπιση των δαπανών δημοσίων σχέσεων
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ.2 ταυ Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α~ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
  • Τις διατάξεις ταυ άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α~ 154), με την οποία προσετέθη άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985 (Α~ 137) και του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38),με την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω διάταξη.
  • Την 1100383/1330/Α0006/2001 (ΦΕΚ Β~ 1485) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Την 1105/15.3.2002 εισήγηση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 23.500 ευρώ για το έτος 2002 και στο ποσό των 30.000 ευρώ για το έτος 2003. Οι δαπάνες θα καλυφθούν από τον Κ.Α.Ε.0845 του Φορέα 17-110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  • Την 227/2002/15.5.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-08-07 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Αρειο Πάγο.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/178
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία