ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/195

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή θέσεων μόνιμου και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλασσίων Ενδομεταφορών (Ρ.Α.Θ.Ε.), κατά κλάδο και ειδικότητα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"
1.  
  Οι δέκα (10) θέσεις του μόνιμου προσωπικού που συστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (β) του άρθρου δέκατου πέμπτου του Ν. 2932/2001, για τη στελέχωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλασσίων Ενδομεταφορών (Ρ.Α.Θ.Ε.) κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους: Α) Κατηγορία ΔΕ θέσεις επτά (7). Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις δύο (2). Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ θέσεις πέντε (5). Β) Κατηγορία ΥΕ θέσεις τρεις (3). Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού θέσεις τρεις (3).
2.  
  Ως προσόντα διορισμού στους αναφερόμενους κλάδους, ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2 "ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"
1.  
  Οι δέκα πέντε (15) θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2(α) του άρθρου δέκατου πέμπτου του Ν. 2932/2001, για τη στελέχωση της Γραμματείας της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλασσίων Ενδομεταφορών (Ρ.Α.Θ.Ε.), κατανέμονται ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της επιστημονικής εξειδίκευσής τους ως ακολούθως:.
 1. Επιστήμης των Υπολογιστών θέση μία (1)
 2. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης θέση μία (1)
 3. Ναυτιλιακών Σπουδών θέσεις πέντε (5)
 4. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θέση μία (1)
 5. Κοστολόγου θέση μία (1)
 6. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θέσεις δύο (2)
 7. Κοινοτικού Δικαίου ή Δικαίου του Θέσεις τέσσερις (4) Ανταγωνισμού (με βασικό τίτλο σπουδών Νομικής)
2.  
  Ως προσόντα διορισμού στις αναφερόμενες θέσεις, ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 3 "ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα τη Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 3 του άρθρου δέκατου πέμπτου του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145). β) Της παρ. 1 εδάφ. δεύτερο περ. δ του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 1480).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 5173) ύψους εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων δραχμών (170.000.000) ή 498.899,48 ΕΥΡΩ.
 • Την αριθ.224/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία