ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/199

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καταργείται το υφιστάμενο Λιμενικό Ταμείο Κατακόλου, οι αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • 1.Τις διατάξεις του εδαφίου β, της παρ.1, του άρθρου 28 του Ν. 2738/99 Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄180/9-9-99). 2.Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 135/95 (ΦΕΚ Α΄ 81). 3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 195/01 Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου στο Δήμο Πύργου (ΦΕΚ Α΄159) και τη σύσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου . 4.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄/137), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 373/1995 Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του (Α΄201). 5.Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31-10-2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1480/Β/31-10-2001).
  • Την 608/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου.
  • Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 και τροποποιήθηκε με την παρ.2α του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (Α΄38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 250/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-08-07 Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Κατακόλου
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/179