ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/202

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσης στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  1. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ΠΕ Χημικών, που συστάθηκε με την 1202/ 15.5.2000 Πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2738/99 (Α΄ 180), ορίζονται τα προβλεπόμενα στο Π Δ 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα».
  2. Στον ανωτέρω κλάδο συστήνεται μία (1) οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου
2.  
    Στους κλάδους που έχουν ορισθεί για την επιλογή προϊσταμένων του Τμήματος Προμηθειών-Ελέγχου Τροφίμων με την Υ Α/Β 1/386/27-6-1991 (Β΄ 508) προστίθεται και ο κλάδος ΠΕ Χημικών Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
  • 1 Τις διατάξεις α) του άρθρου 79 παρ 5 του ν 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ 4 του ν 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107). β) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν 1558/1985 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ 2α του ν 2469/1997 (Α 38)
  • Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ 1/2/22875/31-10-2001 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΒΊ480)
  • Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ 1100383/1330/Α006/31 -10-2001 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β’ 1485)
  • Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης (συνεδρίαση 844/6-12-2000, 847/16-10-2000) και της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 2721/22-11-2000)
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται κατά το τρέχον έτος δαπάνη ύψους 1 300000 δρχ ή 3815,11 ΕΥΡΩ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων) για την πλήρωση μιας θέσης και έχει προβλεφθεί πίστωση στον εκτελούμενο προϋπολογισμό (Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0200) Κατά τα επόμενα Οικονομικά έτη η δαπάνη εκ της ανωτέρας αιτίας ανέρχεται στο ποσό των 4300000 δρχ ή 12 61922 ΕΥΡΩ ετησίως και θα καλύπτεται με την εγγραφή πιστώσεων στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
  • Τις 590/200 κ΄ 225/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία