ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/203

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-07-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ. 286/2001 (ΦΕΚ 198/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 368/1998 (ΦΕΚ 251/Α), αντικαθίσταται ως εξής: Η Ειδική αυτή Υπηρεσία ορίζεται αρμόδια για τα σημαντικά έργα 1 Ενίσχυσης του συστήματος ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τα νερά του Αλιάκμονα, 2 Αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης και 3 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην εκάστοτε περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. Η αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας συνίσταται στην εκπόνηση των πάσης φύσεως μελετών καθώς και στον έλεγχο αυτών, ως επίσης και στην επίβλεψη και τον έλεγχο κατασκευής των έργων του παραπάνω εδαφίου Για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας η αρμοδιότητα επεκτείνεται και στο αντικείμενο συντήρησης. 2 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 132/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 368/1998, αντικαθίσταται ως εξής «Η ανωτέρω Ειδική Υπηρεσία στην κατασκευή των προαναφερθέντων έργων ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εκτέλεση των δημοσίων έργων.
Άρθρο 2
1.  
  Η περίπτωση α του άρθρου 2, όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ. 368/1998, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών με αρμοδιότητες Τον προγραμματισμό του έργου της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα, τη μέριμνα για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και τη διάθεση των πιστώσεων, όλες τις ενέργειες που αφορούν στην εκπόνηση ή στην ανάθεση εκπόνησης και τον έλεγχο των μελετών όλων των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας και βιολογικού καθαρισμού της μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης.
2.  
  Στο ανωτέρω άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση δ, ως εξής: 1 Γραφείο Ποιότητας με αρμοδιότητα τη διασφάλιση ποιότητας των μελετών και έργων της ΕΥΔΕ.
Άρθρο 3
1.  
  Το εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 368/1998 Τμήμα Μελετών εφεξής ονομάζεται Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 368/1998 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 2 Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών και Τμήμα Μελετών), των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 80855/5439/ 6-8-1992 Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/Β, παρ. 2 στοιχείο γ και στοιχείο δ), ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της ΕΥΔΕ, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές .
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 368/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών ή του Τμήματος Κατασκευών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 97 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α) .
Άρθρο 4
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 368/1998 αντικαθίσταται, ως εξής: Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε ογδόντα τρεις (83) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κλάδους και κατηγορίες στις ακόλουθες ειδικότητες
2.  
  Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 368/1998 προστίθενται οι ακόλουθες ειδικότητες και αντίστοιχες θέσεις: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ 1 Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 Οικονομικών Επιστημών 1.
3.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 368/1998 ο αριθμός «80» που αντιστοιχεί στη λέξη ΣΥΝΟΛΟ αντικαθίσταται από τον αριθμό «83».
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/ 1994(ΦΕΚ 138/Α).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 και της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ. 286/2001 (ΦΕΚ 198/Α), με το οποίο παρατάθηκε η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας μέχρι 31-12-2006.
 • Την γνωμοδότηση 296/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/80855/5439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/80855_5439 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2001/2937 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/132 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/132 1983
Τροποποίηση του π.δ/τος 132/1983 (Α΄59) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμ[...]" 1998/368 1998
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 132/1983 (ΦΕΚ 59/Α) Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ.[...]" 2001/286 2001