Ίδρυση Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Εποπτεία - Διάρκεια"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής» (εφεξής Οργανισμός). Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στην περιοχή του Ελαιώνα, τα όρια της οποίας προσδιορίζονται από την οικεία πολεοδομική μελέτη.
2.  
  Ο Οργανισμός έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
3.  
  Η διάρκεια λειτουργίας του Οργανισμού ορίζεται σε είκοσι (20) έτη
Άρθρο 2 "Σκοποί - Αρμοδιότητες"
1.  
  Σκοποί του Οργανισμού είναι:
 1. Η ανάδειξη, αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη και η ολοκληρωμένη διαχείριση της περιοχής Ελαιώνα Αττικής
 2. Ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών και των δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων η δραστηριότητα ή τα προγράμματα των οποίων έχουν σχέση με την ανάπτυξη, αποκατάσταση και διαχείριση της περιοχής Ελαιώνα Αττικής
 3. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών της περιοχής Ελαιώνα ή των τροποποιήσεων αυτών
 4. Ο προγραμματισμός και ο συντονισμός της εκτέλεσης των έργων της περιοχής Ελαιώνα και των συναφών με αυτά εγκαταστάσεων, καθώς και η υπόδειξη πηγών και τρόπων χρηματοδότησής τους.
 5. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως η διαμόρφωση και ο εξοπλισμός κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων η δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων, η δημιουργία υπαίθριων ή στεγασμένων χώρων στάθμευσης, καθώς και η κατασκευή των βασικών έργων υποδομής.
 6. Η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής του Ελαιώνα
2.  
  Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών, ο Οργανισμός έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Καταρτίζει ετήσια προγράμματα δράσης στα οποία περιλαμβάνονται τα έργα, οι εργασίες και οι κάθε είδους ενέργειες που απαιτούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής του Ελαιώνα, οι αναγκαίοι πόροι και οι φορείς χρηματοδότησης, καθώς και οι επιβαλλόμενες προτεραιότητες κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών.
 2. Τα προγράμματα αυτά εισηγείται στους αρμόδιους φορείς και παρακολουθεί την εφαρμογή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω της σύνταξης ετησίων εκθέσεων αξιολόγησης.
 3. Παρακολουθεί τις ενέργειες των οικείων πολεοδομικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών της περιοχής και ιδίως την πρόοδο των σχετικών πράξεων εφαρμογής και απευθύνει προς αυτές σχετικές προτάσεις ή συστάσεις ώστε να εξασφαλισθεί η ορθή και ταχεία εφαρμογή των παραπάνω μελετών
 4. Επικουρεί τις οικείες πολεοδομικές υπηρεσίες και τις λοιπές αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων που ισχύουν στην περιοχή ευθύνης του.
 5. Για το σκοπό αυτό, επισημαίνει προς τις αρμόδιες αρχές ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρμονίζονται με τις παραπάνω ρυθμίσεις και υποδεικνύει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν.
 6. Αναλαμβάνει ή αναθέτει την εκπόνηση μελετών και ερευνών, την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση έργων και την διενέργεια προμηθειών που προάγουν ή υπηρετούν τους ιδρυτικούς του σκοπούς
 7. Γνωμοδοτεί, εφόσον του ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για κάθε θέμα που εμπίπτει στους ιδρυτικούς του σκοπούς
 8. Διοργανώνει συνέδρια και ημερίδες για την προβολή των στόχων και επιτευγμάτων της διαχείρισης του Ελαιώνα και αναλαμβάνει σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής
Άρθρο 3 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Ο Οργανισμός διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται από:
 1. Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 3. Ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
 4. Ένα μέλος που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας
 5. Ένα μέλος από κάθε Δήμο ξεχωριστά, που ορίζονται από τους Δημάρχους Αθηναίων, Αιγάλεω, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Περιστερίου και Ταύρου
 6. Ένα μέλος, που υποδεικνύεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΒΕΑ) και ένα μέλος, που υποδεικνύεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ).
 7. Τα μέλη υπό στοιχεία β, γ και δ πρέπει να έχουν εμπειρία σε θέματα πολεοδομίας και προστασίας περιβάλλοντος.
2.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους οικείους υπουργούς ή τις διοικήσεις των αντίστοιχων φορέων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αν οι παραπάνω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, τότε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ορίζει το αντίστοιχο μέλος κατά την κρίση του. Το Δ.Σ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
3.  
  Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2002.
4.  
  Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 2. Αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του ή στο Διευθυντή του Οργανισμού.
5.  
  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία περιέχονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται έξη τουλάχιστον από τα ένδεκα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Οργανισμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τους Κανονισμούς του Οργανισμού ή του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Διευθυντής του Οργανισμού ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι αποζημιώσεις και οι όροι απασχόλησης του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. και κάθε άλλο συναφές θέμα.
Άρθρο 4 "Διευθυντής"
1.  
  Στον Οργανισμό συνιστάται θέση Διευθυντή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται. Ως Διευθυντής προσλαμβάνεται επιστήμονας που διαθέτει γνώση και εμπειρία σε θέματα που συναρτώνται με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού. Η πρόσληψη του Διευθυντή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄). Καθήκοντα Διευθυντή μπορούν επίσης να ανατίθενται σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., με απόφαση του οργάνου αυτού.
2.  
  Ο Διευθυντής του Οργανισμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Μετέχει, χωρίς ψήφο εάν δεν είναι μέλος, στις εργασίες του Δ.Σ. και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτού.
 2. Συντάσσει και εισηγείται στο Δ.Σ. το πρόγραμμα δράσης και εργασιών του Οργανισμού.
 3. Προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού και μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία τους
 4. Καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό, ασκεί την οικονομική διαχείριση και δίνει εντολή για την πληρωμή κάθε δαπάνης.
 5. Συνιστά ομάδες εργασίας και επιτροπές από μέλη του Οργανισμού, εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους οργανισμών του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, που έχουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία και μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σκοπών του
 6. Ασκεί όποια άλλη αρμοδιότητα του ανατίθεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού ή του μεταβιβάζεται με απόφαση του Δ.Σ.
3.  
  Η αμοιβή του Διευθυντή καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
Άρθρο 5 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Οργανισμού είναι: α. Επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, και άλλων Υπουργείων, οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, το ΕΤΕΡΠΣ, καθώς και τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας που εμπίπτουν στα εδαφικά όρια της περιοχής του Οργανισμού, σε βάρος του προϋπολογισμού τους. β. Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Οργανισμού. γ. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων. δ. Έσοδα από την πώληση υλικών, εκδόσεων, δεδομένων και κάθε άλλου πνευματικού προϊόντος που παράγει ή εκμεταλλεύεται ο Οργανισμός, καθώς και αμοιβές από την εκτέλεση ερευνών, μελετών και κάθε είδους υπηρεσιών στα πλαίσια των σκοπών του για λογαριασμό τρίτων. ε. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 6 "Προσωπικό - Διάρθρωση υπηρεσιών"
1.  
  Στον Οργανισμό μπορούν να συσταθούν μέχρι είκοσι (20) θέσεις επιστημονικού και δέκα (10) θέσεις διοικητικού προσωπικού. Ο ακριβής αριθμός των θέσεων αυτών ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
2.  
  Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων γίνεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, όπως κάθε φορά ισχύει. Η πλήρωση των θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 του Ν. 1256/1982. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του οικείου Υπουργού. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα του αποσπασθέντος.
3.  
  Οι αποδοχές του προσωπικού του Οργανισμού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το προσωπικό που αποσπάται στον Οργανισμό λαμβάνει το μισθό και όλα τα επιδόματα της οργανικής του θέσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄). Το σύνολο των παραπάνω αποδοχών και των σχετικών εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τις αποσπάσεως από τον Οργανισμό.
Άρθρο 7 "Οικονομικός έλεγχος"
1.  
  Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του Οργανισμού ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
2.  
  Το διαχειριστικό έτος του Οργανισμού συμπίπτει με το φορολογικό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την ημέρα ίδρυσης του Οργανισμού και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.
3.  
  Οι ορκωτοί ελεγκτές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται δια του Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στον Υπουργό Οικονομικών.
4.  
  Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών δύνανται να ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού
Άρθρο 8 "Κανονισμοί"
1.  
  Το Δ.Σ. του Οργανισμού καταρτίζει:.
 1. εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
 2. κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ.
 3. κανονισμό ανάληψης για λογαριασμό τρίτων επιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών και γενικά παροχής υπηρεσιών
 4. κανονισμούς ανάθεσης σε τρίτους έργων, μελετών και υπηρεσιών σύναψης των σχετικών συμβάσεων
2.  
  Οι Κανονισμοί της προηγούμενης παραγράφου εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57 Α΄).
 • Την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485 Β΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επί του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής δαπάνη ύψους 400.000 ΕΥΡΩ κατά το τρέχον οικονομικό έτος, και 900.000 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα επόμενα πέντε έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται κατά ποσοστό 10% από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΣΑΕ 075) και το υπόλοιπο ποσοστό από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 5 πόρους.
 • Την 304/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-08-12 Ίδρυση Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/187
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία