ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/206

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-08-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων». - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 177/Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται αυτοτελές «Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων», το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών
Άρθρο 2
1.  
  Στο άρθρο 2 παρ. 1 του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 177) μετά το στοιχείο (κδ) τίθεται στοιχείο (κε) ως εξής:«
 1. Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων»
2.  
  Η περίπτωση (α) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής: 2 1 Η Γενική Επιθεώρηση, το Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού, η Μικτή Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η Διπλωματική Ακαδημία, η Ειδική Νομική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Ενημέρωσης, η Υπηρεσία του Ιστορικού Αρχείου, η Τεχνική Υπηρεσία, η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας, η Διεύθυνση ΠΣΕΑ και το Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων υπάγονται απευθείας στον Υπουργό.
Άρθρο 3
1.  
  Μετά το άρθρο 62 του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 177) προστίθεται άρθρο 62Α, ως εξής: 62Α Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων 1 Το Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για - τη μελέτη και τη διατύπωση προτάσεων σχετικών με την ανάπτυξη μεθόδων εκσυγχρονισμού της διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, - την εισήγηση για θέματα σχετικά με χρηματοδοτούμενα Κοινοτικά Προγράμματα και δράσεις, όπως το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, - την πρόταση ενεργειών για την αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, - τη συγκέντρωση στοιχείων και την καταγραφή αναγκών για το σχεδιασμό νέων προγραμμάτων ή προτάσεων για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. 2 Για την αποτελεσματικότερη προώθηση του έργου του, το Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών.
Άρθρο 4
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63 του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 177) μετά το στοιχείο (ιζ) τίθεται στοιχείο (ιη) ως εξής: «ιη. Του Προϊσταμένου του Γραφείου Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή σε υπάλληλο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο οποίος διαθέτει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας του Γραφείου.».
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 76 παρ. 1 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ Α΄ 62).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154) και το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. Α΄ του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 177).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1480) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1485) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος προκαλείται ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 211,30 ΕΥΡΩ στην περίπτωση ανάθεσης των καθηκόντων Προϊσταμένου του συνιστώμενου γραφείου σε υπάλληλο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται τόσο κατά το τρέχον, όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (ΕΦ 09/110 ΚΑΕ 0237).
 • Την αριθ. 208/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία