Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικά
Άρθρο 1 "Ορισμοί"
1.  
  Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών είναι το φυσικό πρόσωπο, που κατέχει ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
2.  
  Σχολή Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, είναι ο κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος χώρος τον οποίο χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής για τις επαγγελματικές του ανάγκες στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων
3.  
  Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ), είναι ο κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος χώρος τον οποίο χρησιμοποιεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων οχημάτων. Στα Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο. είναι δυνατόν να παρέχονται μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης και σε κατόχους άδειας οδήγησης ή σε υποψήφιους οδηγούς μοτοποδηλάτων, για τους οποίους η θεωρητική εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική.
4.  
  Άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών είναι η άδεια που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών σε φυσικό πρόσωπο που πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών
5.  
  Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών, είναι το δίπλωμα επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο χορηγείται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) σε φυσικό πρόσωπο που ολοκλήρωσε επιτυχώς την προβλεπόμενη εκπαίδευση ως εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών
Άρθρο 2 "Άσκηση του επαγγέλματος του Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών"
1.  
  Έργο του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών είναι:
 1. να παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε υποψηφίους οδηγούς αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας
 2. να παρίσταται, με εκπαιδευτικό όχημα, κατά την πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών που διενεργείται στις κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
 3. να παρέχει πρακτική εκπαίδευση σε κατόχους άδειας οδήγησης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων για τη βελτίωση της ικανότητας οδήγησης
2.  
  Για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Να έχει ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή
 2. Να είναι κάτοχος άδειας λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή σχολής ΚΕΘΕΥΟ που λειτουργεί νόμιμα, ή να είναι εταίρος ή μέτοχος νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή σχολής ΚΕΘΕΥΟ, ή να εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε Σχολή Οδηγών ή Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, που λειτουργεί νόμιμα
 3. Να είναι ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό φορέα που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις, με τη συγκεκριμένη, κατά την προηγούμενη περίπτωση (β), ιδιότητα
3.  
  Ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών υποχρεούται να ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή, αποκλειστικά εντός του νομού όπου βρίσκεται η έδρα της σχολής ή σε νομό που έχει υποκατάστημα η σχολή οδηγών. Η Περιφέρεια Αττικής θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος ως ενιαίος νομός. Η παράσταση εκπαιδευτή κατά τις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών είναι ελεύθερη σε όλη τη χώρα.
Άρθρο 3 "Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή"
1.  
  Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία, ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του
2.  
  Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης όλων των κατηγοριών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
 2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος
 3. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών, λιποταξία ή ανυποταξία σε περίοδο πολέμου, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, μέσα δε στην τελευταία, πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, πενταετία για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε ποινές πάνω από δέκα (10) μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από ενενήντα (90) ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά
 4. Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
 5. Δεν είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και συνταξιούχοι αυτών.
3.  
  Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου πρέπει να πληρούνται καθ όλη τη διάρκεια που ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Αν οποτεδήποτε, παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου (2), ανακαλείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή και επαναχορηγείται εφόσον παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους αφαιρέθηκε. Κάθε κάτοχος άδειας εκπαιδευτή είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα με αναφορά του, την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (Μ.Ε.) σε κάθε περίπτωση που παύει να πληρούται στο πρόσωπό του, έστω και μια από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, με τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης, από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
 2. Το φωτοαντίγραφο επικυρώνεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α΄, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, για την κατάθεση αίτησης χορήγησης αντιγράφου ποινικού μητρώου τύπου Α, μαζί με δήλωση του Ν. 1599/ 1986 ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
 4. Στην περίπτωση αυτή προ της χορηγήσεως της αδείας θα πρέπει να προσκομίσει το Αντίγραφο ποινικού μητρώου στην αρμόδια υπηρεσία.
 5. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης που χορηγεί ο εκπαιδευτικός φορέας της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 με την οποία να δηλώνεται η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου καθώς και ότι δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα της περιπτώσεως ε της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
 7. Τα αναγραφόμενα στη δήλωση στοιχεία του ενδιαφερομένου ελέγχονται από την Υπηρεσία με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητάς του ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου.
 8. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος
5.  
  Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου ελέγχονται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία κατατίθενται και εφ όσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
6.  
  Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή είναι μηχανογραφημένη και σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 του παρόντος
7.  
  Η άδεια άσκησης επαγγέλματος του εκπαιδευτή ισχύει σε όλη τη χώρα, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων
Άρθρο 4ο "Ανανέωση - Έκδοση αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή."
1.  
  Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ανανεώνεται ταυτόχρονα με την άδεια οδήγησής του. Για την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα εξής δικαιολογητικά:.
 1. Αίτηση για ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένου ότι πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α~ έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, για την κατάθεση αίτησης χορήγησης αντιγράφου ποινικού μητρώου τύπου Α, μαζί με δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 3.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό του φορέα
 5. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος.
 6. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών δεν ανανεώνεται αν δεν ανανεωθεί η άδεια οδήγησης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.
2.  
  Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ισχύουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών χορηγείται στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο, το οποίο έχει ισχύ πρωτοτύπου. Για τη χορήγηση του αντιγράφου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών:.
 1. Αίτηση
 2. Την φθαρμένη άδεια εκπαιδευτή (στην περίπτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ότι απώλεσε την άδεια και ότι αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή (στην περίπτωση της απώλειας).
 3. Αποδεικτικό καταβολής του ποσού που καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος
Άρθρο 5ο "Εκπαίδευση υποψηφίων εκπαιδευτών - Χορήγηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών"
1.  
  Εκπαιδευτικός φορέας που θα αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης υποψηφίων εκπαιδευτών για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων οδηγών, επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, ορίζεται ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
2.  
  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου η διάρκεια της εκπαίδευσης των υποψηφίων εκπαιδευτών από τον φορέα της παρ.1 του παρόντος άρθρου ορίζεται σε δύο (2) συνεχή εκπαιδευτικά εξάμηνα.
3.  
  Η διδακτέα ύλη της θεωρητικής και της πρακτικής εκπαίδευσης είναι η αναφερόμενη στο Παράρτημα 5 του παρόντος διατάγματος. Το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και εκπαιδευτικές περίοδοι καθορίζονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
4.  
  Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης της παραγράφου 1 απαιτείται η κατοχή ισχύουσας άδειας οδήγησης των κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ (ακτίνας μέχρι 50 χλμ. τουλάχιστον) και Γ+Ε, αποδεικτικό τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό φορέα της παραγράφου 1.
5.  
  Οι εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της προηγουμένης παραγράφου, διενεργούνται, σε πανελλαδικό επίπεδο, από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Ο ίδιος Οργανισμός χορηγεί στους επιτυχόντες Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Ειδικά οι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλης ισότιμης σχολής, μέλη του Τ.Ε.Ε., καθώς και οι απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τμημάτων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Οχημάτων, συμμετέχουν στις ανωτέρω εξετάσεις για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια.
6.  
  Οι εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών περιλαμβάνουν δύο φάσεις, τη θεωρητική και την πρακτική, και διενεργούνται, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, από εξεταστικές επιτροπές που συγκροτούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Ειδικά για την πρακτική εξέταση οι ανωτέρω επιτροπές αποτελούνται από 3 μέλη με ειδικότητα διπλωματούχου μηχανικού του ΕΜΠ ή άλλης ισότιμης σχολής. Το ένα τουλάχιστον των μελών είναι υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αντίστοιχου κλάδου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, που ορίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από πρόταση των οικείων νομαρχών για τριπλάσιο αριθμό υπαλλήλων. Τα άλλα μέλη των επιτροπών θα προέρχονται από τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τον Ο.Ε.Ε.Κ. 7.Οι θεωρητικές εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με την προβλεπομένη από τον Ο.Ε.Ε.Κ. διαδικασία και περιλαμβάνουν γραπτή εξέταση και προφορική εξέταση υπό μορφή διδασκαλίας για τη διαπίστωση εκτός από τις γνώσεις του υποψηφίου και της δυνατότητας μεταδοτικότητας του. Στις πρακτικές εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξετάσεις. Κατά τη φάση των πρακτικών εξετάσεων ο υποψήφιος εξετάζεται πρακτικά στα οχήματα των εκάστοτε κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και Γ+ Ε, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους υποψήφιους οδηγούς. Ο υποψήφιος οδηγεί το αντίστοιχο όχημα και συγχρόνως γνωστοποιεί, αναλύει και αιτιολογεί προφορικά στην επιτροπή την κάθε του ενέργεια. Η εξέταση γίνεται σε εκπαιδευτικά οχήματα, παρουσία εκπαιδευτή με την παραπάνω σειρά (Α, Β, Γ, Δ και Γ+Ε). Ο εκπαιδευτής οφείλει να μην παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στην εξεταστική διαδικασία. Η επιτροπή βαθμολογεί την εμπειρία του υποψηφίου σε κάθε κατηγορία οχήματος και τον βαθμό μεταδοτικότητας του, που προκύπτει από την γνωστοποίηση, ανάλυση και αξιολόγηση των ενεργειών του. Ο κάθε ένας από τους τρεις εξεταστές βαθμολογεί χωριστά τον υποψήφιο για κάθε όχημα θέτοντας δύο βαθμολογίες, από 0 - 10, μία για το βαθμό της εμπειρίας και μία για το βαθμό μεταδοτικότητάς του. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης του κάθε υποψηφίου για την συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος από τον συγκεκριμένο εξεταστή. Η βαθμολογία για κάθε κατηγορία οχήματος προκύπτει από τον μέσο όρο των τριών βαθμολογιών των εξεταστών. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που θα λάβει βαθμό τουλάχιστον πέντε (5), σε κάθε μία από τις κατηγορίες που εξετάζεται. Ο καθορισμός της τελικής βαθμολογίας της δεύτερης φάσης προκύπτει ως ο μέσος όρος των τελικών βαθμολογιών στις επί μέρους κατηγορίες οχημάτων. Μετά το πέρας των πρακτικών εξετάσεων, η αρμόδια εξεταστική επιτροπή συντάσσει, για κάθε υποψήφιο εκπαιδευτή που εξετάζει, συγκεντρωτικό πρακτικό εξέτασής του, με συνημμένα σ αυτό τα φύλλα εξέτασης με τις βαθμολογίες κάθε μέλους της Επιτροπής εξετάσεων.
8.  
  Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου, στη θεωρητική εξέταση ή σε επί μέρους κατηγορία της πρακτικής εξέτασης, ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης σε επόμενες εξεταστικές περιόδους, από την αρχή ή την επί μέρους κατηγορία της πρακτικής εξέτασης που απορρίφθηκε. Υποψήφιος εκπαιδευτής ο οποίος μέσα σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης δεν περατώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του, υποχρεούται να επαναλάβει εκ νέου, από την αρχή, τη διαδικασία εξετάσεων με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.
9.  
  Μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος διατάγματος, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν αρχίσει αλλά δεν έχουν αποφοιτήσει από Ι.Ε.Κ., οφείλουν, για την απόκτηση αδείας άσκησης επαγγέλματος, αφού αποφοιτήσουν επιτυχώς από το Ι.Ε.Κ. να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις πρακτικές εξετάσεις που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα. Αν έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από το Ι.Ε.Κ. αλλά δεν έχουν αρχίσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία απόκτησης αδείας άσκησης επαγγέλματος σε όλες τις φάσεις, οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις πρακτικές εξετάσεις, από την επί μέρους κατηγορία οχήματος που έχουν απορριφθεί, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν διάταγμα.
10.  
  Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου
Άρθρο 6ο "Μετατροπή άδειας εκπαιδευτή που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε. σε Ελληνική."
1.  
  Ισχύουσα άδεια εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που εκδόθηκε από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) μπορεί να μετατραπεί σε ελληνική αν ο κάτοχός της:.
 1. Έχει τις προϋποθέσεις α, γ, δ, και ε της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.
 2. Καταβάλει το ποσό που απαιτείται για τη χορήγηση της άδειας εκπαιδευτή
2.  
  Αρμόδια υπηρεσία για τη μετατροπή της άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, είναι η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου
3.  
  Αν η ξένη άδεια εκπαιδευτή δεν επιτρέπει στον κάτοχό της να εκπαιδεύει και να παρίσταται σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, τότε του χορηγείται άδεια εκπαιδευτή περιορισμένης ισχύος στις κατηγορίες οχημάτων που καλύπτει η ξένη άδεια
4.  
  Μαζί με την αίτηση του ενδιαφερομένου και την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τη διεύθυνση της κατοικίας του, υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας εκπαιδευτή, επικυρωμένο, για τη γνησιότητα του περιεχομένου του από το Ελληνικό Προξενείο της χώρας έκδοσης. Όσα έγγραφα έχουν εκδοθεί από αρχές ξένου κράτους προσκομίζονται σε επίσημη μετάφραση. Το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας εκπαιδευτή περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών έπειτα από αλληλογραφία της Υπηρεσίας αυτής με το Ελληνικό Προξενείο της Χώρας έκδοσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σχολές Οδηγών - Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 7ο "Σχολές Οδηγών - Υποκαταστήματα σχολών."
1.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Οδηγών απαιτείται σχετική άδεια που χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών είναι οι εξής:.
 1. Για τα φυσικά πρόσωπα:
 2. α1.
 3. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. α2.
 4. Ασφάλιση στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. α3.
 5. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τετραγωνικών μέτρων (μικτό) μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.
 6. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση. α4.
 7. Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση και άδεια - κυκλοφορίας ενός (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικού οχήματος, το οποίο πρέπει να έχει ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό.
 8. Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών οχημάτων καθορίζονται στην Υ.Α. 58930/480/1999 (Β΄ 526), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 71541/8364/2001(β1533) και κάθε φορά ισχύει.
 9. Για τα νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου και αστικού συνεταιρισμού):
 10. β1.
 11. Όλοι οι εταίροι του νομικού προσώπου να έχουν ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. β2.
 12. Ασφάλιση στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα όλων των εταίρων του νομικού προσώπου. β3.
 13. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης υποψηφίων οδηγών εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.
 14. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση. β4.
 15. Ιδιοκτησία ή κατοχή με χρηματοδοτική μίσθωση και άδεια κυκλοφορίας τριών (3), τουλάχιστον, εκπαιδευτικών οχημάτων, τα οποία πρέπει να είναι ασφαλισμένα ως εκπαιδευτικά αυτοκίνητα.
2.  
  Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η σχολή τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου
 2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα της ισχύουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών του φυσικού προσώπου ή των ισχυουσών αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών όλων των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο κατά περίπτωση
 3. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας, και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από τα οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης και ότι επιτρέπεται η χρήση του χώρου για τον συγκεκριμένο σκοπό
 5. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις του παρόντος π. δ/τος.
 6. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.
 7. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια ίδρυσης σχολής οδηγών.
 8. Ο χρόνος ισχύος της άδειας ίδρυσης ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.
3.  
  Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, που χορήγησε την άδεια ίδρυσης, τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου
 3. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής θεωρημένα από την υπηρεσία που εξέδωσε τις άδειες κυκλοφορίας
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι η σχολή είναι εξοπλισμένη με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10, του παρόντος διατάγματος, εποπτικά μέσα.
 5. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
 6. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο
 7. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος
 8. Βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας περί ενάρξεως λειτουργίας της επιχείρησης (Σχολή Οδηγών), στην οποία θα αναφέρεται το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου (η βεβαίωση αυτή προσκομίζεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας).
 9. Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αφού ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά, διενεργήσει υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο της σχολής και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών, συνοδευόμενη από Παράρτημα της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων 2α και 2β του παρόντος διατάγματος.
 10. Ο υπάλληλος που διενήργησε την αυτοψία συντάσσει σχετικό πρακτικό, που διατηρείται στο φάκελο της Σχολής.
 11. Η χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας παρέχει το δικαίωμα πρακτικής εκπαίδευσης μόνο στις αντίστοιχες κατηγορίες (Α, Β, Β+Ε, Γ, Δ, Γ+Ε ή Δ+Ε), ανάλογα με τα οχήματα που η Σχολή κατέθεσε φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των.
4.  
  Ο χρόνος ισχύος της άδειας λειτουργίας της σχολής, στην περίπτωση που αυτή χορηγείται σε νομικό πρόσωπο, δεν υπερβαίνει τη διάρκεια ζωής του νομικού προσώπου, όπως αυτή καθορίζεται στο καταστατικό σύστασής του. Η Υπηρεσία μπορεί να διενεργήσει αυτοψία στο χώρο της σχολής και μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, για να διαπιστώσει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσής της. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ανακαλούνται αν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο ιδιοκτήτης της σχολής απώλεσε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών συνεπεία ανακλήσεως της άδειας οδήγησης λόγω σωματικής ανικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 19/1995 (Α~ 15) όπως κάθε φορά ισχύει.
5.  
  Οι Σχολές Οδηγών έχουν το δικαίωμα να αποκτούν στο όνομά τους εκπαιδευτικά οχήματα κάθε κατηγορίας πέραν αυτών που αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας τους. Ομοίως δύνανται να αποσύρουν της κυκλοφορίας ή να αντικαθιστούν εκπαιδευτικά οχήματα. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:.
 1. Αίτηση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 υπογραφόμενη από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου στην οποία θα αναγράφονται οι μεταβολές στα κατεχόμενα εκπαιδευτικά οχήματα και πίνακας με τα κατεχόμενα από τη σχολή, μετά τη μεταβολή, εκπαιδευτικά οχήματα.
 3. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής θεωρημένα από την υπηρεσία που εξέδωσε τις άδειες κυκλοφορίας.
 4. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών το Παράρτημα της αδείας λειτουργίας αντικαθίσταται με νέο στο οποίο αναγράφονται οι νέες κατηγορίες εκπαιδευτικών αυτοκινήτων.
 5. Το αυτό εφαρμόζεται και στην περίπτωση αντικατάστασης του Διευθυντή Σπουδών.
6.  
  Οι αποφάσεις χορηγήσεως Άδειας Λειτουργίας Σχολής Οδηγών κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και στις οικείες Δ.Ο.Υ. (όπου η έδρα της σχολής).
7.  
  Άδειες κυκλοφορίας εκπαιδευτικών οχημάτων, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνον των αναγκών της μέλλουσας να λειτουργήσει σχολής οδηγών, χορηγούνται χωρίς τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, εφόσον καταβληθούν οι προβλεπόμενες από τις ειδικές διατάξεις οικονομικές επιβαρύνσεις. Για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας κυκλοφορίας εκπαιδευτικού φορτηγού ή λεωφορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης απαιτείται, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και ισχύουσα άδεια ίδρυσης ή ισχύουσα άδεια λειτουργίας της Σχολής Οδηγών, φωτοαντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία.
8.  
  Εξωτερικά της Σχολής οδηγών και σε ευδιάκριτη, από τους πολίτες, θέση αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα στην οποία αναγράφονται:
 1. η άδεια λειτουργίας της και το Παράρτημα της αδείας λειτουργίας
 2. η ωριαία αποζημίωση για την παροχή πρακτικής εκπαίδευσης για κάθε κατηγορία οχήματος.
 3. Ο κατάλογος με τις ωριαίες αποζημιώσεις κοινοποιείται υποχρεωτικά και στις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
 4. ο αριθμός άδειας λειτουργίας της Σχολής.
 5. Στον εσωτερικό χώρο της Σχολής Οδηγών και σε ευδιάκριτη θέση αναρτάται:.
9.  
  Σχολές οδηγών δεν δύνανται να λειτουργούν σε κτίριο που στεγάζεται το ΥΜΕ ή υπηρεσίες του, ΚΤΕΟ και υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε περίπτωση που ήδη έχει χορηγηθεί τέτοια άδεια λειτουργίας, αυτή ανακαλείται αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας της παρ.4 του άρθρου 19 του παρόντος.
10.  
  Για την ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήματος σχολής οδηγών πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών εκτός της κατοχής εκπαιδευτικών οχημάτων
11.  
  Για την έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην περιοχή της οποίας πρόκειται να λειτουργήσει το υποκατάστημα:
 1. Αίτηση από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της σχολής
 3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται ότι το παράρτημα είναι εξοπλισμένο με τα εποπτικά μέσα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, του παρόντος Διατάγματος.
 4. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
 5. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο
 6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας, και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από τα οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης και ότι επιτρέπεται η χρήση του για τον συγκεκριμένο σκοπό
 7. Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση του ότι καλύπτουν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις
 8. Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου
 9. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος
 10. Βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας περί ενάρξεως λειτουργίας της επιχείρησης (Υποκατάστημα Σχολής Οδηγών), στην οποία θα αναφέρεται το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου, η οποία θα προσκομίζεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας
12.  
  Κάθε εκπαιδευτής και κάθε νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών, έχει δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών ή υποκαταστημάτων της σχολής (ή των σχολών) σε ένα ή περισσότερους νομούς. Η άδεια λειτουργίας του υποκαταστήματος έχει τη μορφή του υποδείγματος 2α με την αντικατάσταση της φράσης ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ με τη φράση ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΔΗΓΩΝ.
Άρθρο 8ο "Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών."
1.  
  Για την θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, ιδρύονται Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).
2.  
  Η διεύθυνση σπουδών, η ευθύνη για την σωστή λειτουργία του ΚΕΘΕΥΟ και την τήρηση των σχετικών διατάξεων ανατίθεται στον Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος πρέπει να είναι Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών ή Πιστοποιητικού Επιτυχούς Παρακολούθησης Επιμορφωτικού Σεμιναρίου που προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος διατάγματος
3.  
  Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. χορηγείται:.
 1. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου και του αστικού συνεταιρισμού) στο όνομα των οποίων λειτουργούν Σχολές Οδηγών
 2. σε νομικά πρόσωπα, εφ΄ όσον στο όνομα όλων των μελών αυτών λειτουργούν Σχολές Οδηγών
4.  
  Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου:.
 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών του Διευθυντή Σπουδών
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Σχολής Οδηγών, και σε περίπτωση νομικού προσώπου επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών των Σχολών Οδηγών όλων των μελών του
 5. Σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι σκοπός του νομικού προσώπου είναι η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
 6. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος
 7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η χρήση του υπόψη χώρου για το σκοπό αυτό
 8. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας από την αρμόδια Υπηρεσία
 9. Κάτοψη των χώρων (αίθουσα, γραφείο, βοηθητικοί χώροι) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό, από όπου θα προκύπτει η:
  • Για φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον δέκα πέντε (15) τετραγωνικών μέτρων (μικτό) και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων
  • Για νομικά πρόσωπα που έχουν μέχρι και τρεις εταίρους ή μετόχους τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων
  • Για νομικά πρόσωπα που έχουν άνω των τριών εταίρων ή μετόχων, τουλάχιστον δύο αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού, η κάθε μία, τουλάχιστον είκοσι (20) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), ή μιας αίθουσας εμβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), και χώρο υποδοχής εμβαδού τουλάχιστον δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων (μικτό), μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.
  • Μία τουλάχιστον αίθουσα διδασκαλίας θα είναι εξοπλισμένη με τα προβλεπόμενα μέσα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος.
  • Κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να είναι ενιαία, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό, καλή θέρμανση και επαρκή ηχομόνωση.
  • Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου
5.  
  Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών και εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια ίδρυσης Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών. Ο χρόνος ισχύος της άδειας ίδρυσης ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.
6.  
  Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, στο παραπάνω ΚΕΘΕΥΟ, υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, στην πιο πάνω αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών είναι εξοπλισμένο, τουλάχιστον, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10, του παρόντος διατάγματος, υλικά και εποπτικά μέσα.
 3. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
 4. Ονομαστική κατάσταση του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου όπου θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσόντα τους.
 5. Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από:
 6. γ1.
 7. Εκπαιδευτές με ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης ή του Πιστοποιητικού του άρθρου 13 του παρόντος.
 8. Στο ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπορούν να διδάσκουν εκπαιδευτές των οποίων η άδεια άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή έχει αφαιρεθεί για λόγους σωματικής ανικανότητας. γ2.
 9. Πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν.
 10. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το αντικείμενο της ανωτέρω εξειδίκευσης σε σχέση με την αντίστοιχη διδακτική ύλη.
 11. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στα ΚΕΘΕΥΟ υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, του Υ.Μ.Ε., των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των ΚΤΕΟ.
 12. Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος
 13. Βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας περί ενάρξεως λειτουργίας της επιχείρησης (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), στην οποία θα αναφέρεται το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου (Η βεβαίωση προσκομίζεται αμέσως μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας).
7.  
  Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου, τον έλεγχο αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία και τη διενέργεια αυτοψίας στο χώρο του Κέντρου και εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται Άδεια λειτουργίας του Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ), συνοδευόμενη από Παράρτημα της άδειας λειτουργίας ΚΕΘΕΥΟ σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων 3α και 3β του παρόντος διατάγματος, στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου. Στο Παράρτημα της άδειας λειτουργίας ΚΕΘΕΥΟ αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου Διευθυντή Σπουδών. Ο υπάλληλος που διενήργησε την αυτοψία συντάσσει σχετικό πρακτικό, που διατηρείται στο φάκελο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
8.  
  Κάθε μεταβολή που αφορά είτε στην αντικατάσταση του Διευθυντή Σπουδών είτε του διδακτικού προσωπικού γνωστοποιείται εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία (με ονοματεπώνυμα, λοιπά στοιχεία και προσόντα των νέων προσώπων). Σε περίπτωση αντικατάστασης του Διευθυντή Σπουδών εκδίδεται νέο Παράρτημα της άδειας λειτουργίας ΚΕΘΕΥΟ. Στην περίπτωση που αποχωρεί ο Διευθυντής Σπουδών και δεν αντικαθίσταται μέσα σε ένα (1) μήνα από άλλο φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις, του παρόντος Π.Δ., ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του Κέντρου.
9.  
  Οι αποφάσεις άδειας λειτουργίας Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και στις οικείες Δ.Ο.Υ. (όπου η έδρα του Κέντρου).
10.  
  Σχολή Οδηγών μπορεί να λειτουργεί στο χώρο του Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών εφόσον είναι στο όνομα του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου. Στη περίπτωση αυτή η Σχολή Οδηγών αποτελεί το χώρο υποδοχής και τους κοινόχρηστους χώρους του Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.
11.  
  Εξωτερικά του Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και σε ευδιάκριτη θέση αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα στην οποία αναγράφονται:
 1. η ένδειξη «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ», χρώματος μαύρου ή μπλε
 2. το διεθνές διακριτικό σήμα «L», χρώματος ερυθρού και
 3. ο αριθμός άδειας λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
12.  
  Στον εσωτερικό χώρο του Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης και της Σχολής Οδηγών και σε ευδιάκριτη θέση αναρτάται:
 1. η άδεια λειτουργίας της
 2. η ωριαία αποζημίωση για την παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης για κάθε κατηγορία οχήματος.
 3. Ο κατάλογος με τις ωριαίες αποζημιώσεις κοινοποιείται υποχρεωτικά και στις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δ.Ο.Υ.
13.  
  ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. δεν δύνανται να λειτουργούν σε κτίριο που στεγάζεται το ΥΜΕ ή υπηρεσίες του, ΚΤΕΟ, υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε περίπτωση που ήδη έχει χορηγηθεί τέτοια άδεια λειτουργίας, αυτή ανακαλείται αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας της παρ.4 του άρθρου 19 του παρόντος.
Άρθρο 9ο "Λειτουργία και Έλεγχος των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών"
1.  
  Για την εγγραφή στο Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών ή στη Σχολή Οδηγών, προκειμένου ο υποψήφιος να υποστεί την προβλεπόμενη θεωρητική ή πρακτική εκπαίδευση, αντίστοιχα, απαιτείται να καταθέσει φωτοαντίγραφο του Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης όπως αυτό περιγράφεται στην Υ.Α. οικ. 58930/ 480/1999 (Β΄ 526) και ισχύει κάθε φορά. Πριν την έναρξη κάθε μαθήματος θεωρητικής εκπαίδευσης, καταχωρούνται στο βιβλίο μητρώου μαθητών (υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 του παρόντος), το οποίο υποχρεωτικά τηρείται στη Σχολή ή στο Κέντρο, θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ., τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) καθώς και η ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος και η συμφωνημένη αμοιβή ανά ώρα.
2.  
  Τα θέματα που διδάσκονται καθώς και η ύλη, αναφέρονται στην Υ.Α. 58930/480/1999 (Β΄ 526), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Το πρόγραμμα, που συντάσσεται κάθε εβδομάδα, πρέπει να είναι αναλυτικό, να περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα διδασκαλίας κατά μάθημα και να αναφέρει για κάθε μάθημα και ώρα διδασκαλίας τον διδάσκοντα, είναι δε ανηρτημένο σε εμφανή θέση στο χώρο υποδοχής του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και υποβάλλεται έγκαιρα στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών. Τα προγράμματα αυτά και το βιβλίο μητρώου μαθητών διατηρούνται στο αρχείο της Σχολής ή του Κέντρου για τρία, τουλάχιστον, χρόνια.
3.  
  Κάθε Σχολή Οδηγών επιπλέον τηρεί υποχρεωτικά, για κάθε όχημα που έχει νόμιμα στην κατοχή της ή στη χρήση της και χρησιμοποιεί για την πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, ένα βιβλίο, που βρίσκεται μέσα στο όχημα καθ΄ όλη τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης του υποψήφιου. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται, κάθε φορά, τα στοιχεία του υποψήφιου και η ώρα έναρξης (κατά την έναρξη) και λήξης (κατά τη λήξη) του μαθήματος, καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτή.
4.  
  Έλεγχοι των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και της λειτουργίας των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών πραγματοποιούνται υποχρεωτικά από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του ενός έτους. Για κάθε διενεργούμενο έλεγχο συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο κρατείται στον φάκελο της σχολής ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται χωρίς προειδοποίηση με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Όμοιοι έλεγχοι δύνανται να πραγματοποιούνται από το Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε. και από άλλα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα.
5.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να καθορισθεί ανώτατος επιτρεπόμενος ημερησίως αριθμός ωρών εργασίας για την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών
6.  
  Η εκπαίδευση για κάθε υποψήφιο οδηγό δεν δύναται να υπερβαίνει ημερησίως:
 1. Τις τρεις (3) ώρες προκειμένου για την πρακτική εκπαίδευση
 2. Τις τέσσερις (4) ώρες προκειμένου για την θεωρητική εκπαίδευση
7.  
  Κάθε κάτοχος άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας σχολής οδηγών ή ΚΕΘΕΥΟ είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει άμεσα με αναφορά του, την αρμόδια υπηρεσία Μ.Ε. που χορήγησε την αντίστοιχη άδεια, σε κάθε περίπτωση που παύσει να πληρούται, έστω και μια από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, από το παρόν διάταγμα όπως ισχύει, για τη χορήγηση της.
8.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται οι διαδικασίες και καθορίζονται οι λεπτομέρειες αναφορικά με τη Λειτουργία και τον Έλεγχος των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
Άρθρο 10ο "Εξοπλισμός σχολών οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών"
1.  
  Ο χώρος υποδοχής κάθε Σχολής οδηγών πρέπει υποχρεωτικά να είναι εξοπλισμένος με:
 1. εικονογραφημένους πίνακες που να παριστάνουν σε δύο όψεις και σε τομή τα παρακάτω συστήματα και συγκροτήματα αυτοκινήτου:
 2. - Τον κινητήρα (πετρελαιοκινητήρα και βενζινοκινητήρα) - Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης - Το σύστημα διεύθυνσης - Το σύστημα πέδησης - Το ηλεκτρικό σύστημα - Το σύστημα τροφοδοσίας - Το σύστημα ψύξης - Το σύστημα λίπανσης - Καταλύτη με αισθητήρα λ
 3. Εικονογραφημένους πίνακες εξαρτημάτων των παραπάνω συστημάτων και συγκροτημάτων, π.χ. αντλίας πετρελαίου, ηλεκτρικού διανομέα, εκκινητήρα, εξαεριωτήρα, τροχού, συμπλέκτη κτλ.
 4. Εικονογραφημένους πίνακες της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και σηματοδότησης που προβλέπεται στον Κ.Ο.Κ.
2.  
  Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, εκτός του πιο πάνω εξοπλισμού, πρέπει να διαθέτουν επιπλέον:
 1. Καθίσματα για εκπαιδευόμενους
 2. Πίνακα διδασκαλίας
 3. Οπτικοακουστικά μέσα (τηλεόραση, βίντεο, επιδιασκόπιο και ηλεκτρονικό υπολογιστή) και ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό που να δείχνει τρόπους ορθής οδήγησης, τρόπους εσφαλμένης οδήγησης, τη λειτουργία του κινητήρα και των λοιπών εξαρτημάτων του αυτοκινήτου κτλ
 4. Τα εξής εξαρτήματα σε τομή:
 5. - βενζινοκινητήρα - κιβώτιο ταχυτήτων - διαφορικό
 6. Από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αντίστοιχο σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού για την εξοικείωση των υποψηφίων οδηγών στη διαδικασία της εξέτασης
Άρθρο 11ο "Τεχνικός Έλεγχος Εκπαιδευτικών Οχημάτων"
1.  
  Τα εκπαιδευτικά οχήματα κατά την ταξινόμησή τους υπόκεινται υποχρεωτικά σε τεχνικό έλεγχο, από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), και εφοδιάζονται με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) και έκτοτε, σε ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ2/64580/2288/99 (Β~ 1523) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Στο Δ.Τ.Ε. και στη στήλη των παρατηρήσεων θα αναγράφεται η φράση: «πληρούνται οι προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού οχήματος».
2.  
  Επιβατηγά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ή πρακτική εξέταση υποψηφίων οδηγών με μειωμένη κινητικότητα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου
3.  
  Μέχρις ότου καθιερωθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος μοτοσικλετών, οι εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες υπόκεινται σε υποχρεωτική επιθεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κάθε χρόνο, η οποία εκδίδει σχετική βεβαίωση καταλληλότητας
4.  
  Μέχρις ότου καθιερωθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος ρυμουλκούμενου με ανώτατη επιτρεπόμενη μάζα μικρότερη ή ίση των 3500 kg και προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικό κατηγορίας ΒΕ, υπόκειται κάθε χρόνο σε υποχρεωτική επιθεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, η οποία εκδίδει σχετική βεβαίωση καταλληλότητας με την προϋπόθεση ότι για το έλκον όχημα δοκιμασίας της κατηγορίας Β έχει χορηγηθεί καταλληλότητα ως εκπαιδευτικό από ΚΤΕΟ.
Άρθρο 12ο "Οικονομικά θέματα"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα ανταποδοτικά, υπέρ του Δημοσίου, τέλη, για: α. Για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή ή αντιγράφου λόγω απώλειας ή φθοράς άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή. β. Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών ή υποκαταστήματος αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Επιμόρφωση εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών.
Άρθρο 13ο "Επιμόρφωση εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών"
1.  
  Οι κάτοχοι αδειών εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι δεν είναι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Φορέα της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος, ή του άρθρου 5 του Π.Δ. 404/96, οφείλουν να παρακολουθήσουν ταχύρυθμο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης επί της ύλης που διδάσκεται στα Ι.Ε.Κ. επί των τεσσάρων εγχειριδίων της θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, καθώς και επί του τρόπου εξέτασης των υποψηφίων οδηγών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Την οργάνωση των σεμιναρίων αυτών αναλαμβάνει το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο των Εκπαιδευτών που αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε κατάλληλο δημόσιο εκπαιδευτικό φορέα και τα οποία διενεργούνται, το αργότερο, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2003. Αν το ανωτέρω Συνδικαλιστικό Όργανο αδυνατεί να προβεί στην οργάνωση των σεμιναρίων, το έργο αυτό ανατίθεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στον ΟΕΕΚ. Το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων αυτών, είναι διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) εκπαιδευτικών ωρών και εγκρίνεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τη διεξαγωγή των σεμιναρίων παρακολουθεί εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος υποχρεούται να συντάσσει και υποβάλλει στο ΥΜΕ σχετική έκθεση. Μετά το πέρας των σεμιναρίων, ο εκπαιδευτικός φορέας που πραγματοποίησε την εκπαίδευση, χορηγεί στους συμμετέχοντες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.
2.  
  Αντίγραφο του πιστοποιητικού υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που έχει εκδώσει την άδεια εκπαιδευτή. Η Υπηρεσία επισημειώνει πάνω στο έντυπο της άδειας εκπαιδευτή την ένδειξη: ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κυρώσεις
Άρθρο 15 "Αφαίρεση άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών"
1.  
  Η άδεια εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται προσωρινώς ή οριστικώς
2.  
  Προσωρινή αφαίρεση:
 1. Όταν αφαιρείται η άδεια οδήγησης και για όσο χρόνο διαρκεί η αφαίρεση αυτή
 2. Για χρονικό διάστημα έως ένα (1) μήνα, όταν ο εκπαιδευτής:
  • Παρακρατεί και δεν παραδίνει στον κάτοχό του το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης (ΔΕΕ) υποψήφιου οδηγού που αποδεδειγμένα το ζήτησε
  • Διακόπτει την πρακτική εξέταση του υποψηφίου εκπαιδευτή ή οδηγού στην οποία παρίσταται και αρνείται να συνεχίσει την παράστασή του
  • Παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υποψηφίου
  • Παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο, τον υποψήφιο οδηγό ή εκπαιδευτή να λάβει μέρος στις πρακτικές εξετάσεις ή να προσέλθει στο χώρο που βρίσκεται η επιτροπή των εξετάσεων
 3. Για χρονικό διάστημα πάνω από ένα (1) και έως τρεις (3) μήνες, ανάλογα με τις συνθήκες τέλεσης της πράξης:
  • Σε περίπτωση υποτροπής για όλες τις περιπτώσεις του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου, εντός διετίας από την τέλεση της προηγουμένης πράξεως
  • Όταν ο Εκπαιδευτής παρεμβαίνει, με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης με σκοπό την υποβοήθηση του υποψηφίου οδηγού, εκτός εάν τούτο είναι αναγκαίο για την αποτροπή τροχαίου ατυχήματος
  • Όταν συμπεριφέρεται με απρέπεια προς εξεταστή ή εξεταζόμενο ή άλλο εκπαιδευτή ή δεν παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την διενέργεια ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΥΜΕ ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο
  • Όταν δεν ενημερώνει άμεσα με αναφορά του, την αρμόδια υπηρεσία Μ.Ε. σε κάθε περίπτωση που παύσει να πληρούται, έστω και μια από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα, όπως ισχύει, για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή ή των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών ή ΚΕΘΕΥΟ.
 4. Για χρονικό διάστημα πάνω από τρεις (3) και έως έξι (6) μήνες, ανάλογα με τις συνθήκες τέλεσης της πράξης:
 5. Σε περίπτωση υποτροπής για όλες τις περιπτώσεις του εδαφίου β της παρούσας παραγράφου εντός τριετίας
 6. Για χρονικό διάστημα πάνω από έξι (6) μήνες και έως δύο (2) χρόνια:
  • Σε περίπτωση υποτροπής, για όλες τις περιπτώσεις του εδαφίου γ της παρούσας παραγράφου εντός πενταετίας
  • Όταν Εκπαιδευτής, στο όνομα του οποίου λειτουργεί σχολή οδηγών, χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτές πρόσωπα στερούμενα άδειας εκπαιδευτή ή πρόσωπα που έχουν άδεια εκπαιδευτή τα οποία όμως δεν εργάζονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση στη σχολή
  • Όταν ο Εκπαιδευτής εκπαιδεύει πρακτικά υποψήφιους οδηγούς, χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας σχολής, ή χωρίς να εργάζεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε σχολή οδηγών
3.  
  Η άδεια εκπαιδευτή αφαιρείται, αν για τον εκπαιδευτή εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου μέχρι ποινής φυλάκισης είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο ποινής που του επιβλήθηκε
4.  
  Η άδεια εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται οριστικά:
 1. Σε περίπτωση οριστικής αφαιρέσεως της αδείας οδηγήσεως
 2. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής για την παράβαση της περίπτωσης ββ του εδαφίου δ και των περιπτώσεων ββ και γγ του εδαφίου ε της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
 3. Αν ο εκπαιδευτής καταδικαστεί τελεσίδικα για:
  • Οποιοδήποτε αδίκημα σε ποινή φυλάκισης άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών
  • Τέλεση τροχαίων αδικημάτων για τα οποία οι επί μέρους ποινές αθροιστικά υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσαρες (24) μήνες
  • Δωροδοκία ή απόπειρα δωροδοκίας εξεταστών με σκοπό τη λήψη άδειας οδήγησης από τον υποψήφιο οδηγό
 4. Αν ο εκπαιδευτής εκδώσει ψευδή βεβαίωση διενέργειας μαθημάτων θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης
5.  
  Η άδεια εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών αφαιρείται, αν παύση να πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός ενός (1) μηνός, στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών την άδεια εκπαιδευτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην ανάκληση της άδειας, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, που εκδίδεται σε (1) μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.
6.  
  Η αφαίρεση της άδειας του εκπαιδευτή, για οποιοδήποτε λόγο, γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, στη περιοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του οποίου έχει την έδρα της η σχολή οδηγών της οποίας υπάλληλός της, ή ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης είναι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή μετά από έφεση και πρόταση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
Άρθρο 14ο "Πειθαρχικό Συμβούλιο."
1.  
  Στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συγκροτείται με απόφαση των οικείων νομαρχών, Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Έργο των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι η εκδίκαση των παραβάσεων που προβλέπονται στο παρόν διάταγμα και καταγγέλλονται εγγράφως. Οι παραβάσεις αυτές εκδικάζονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια του νομού όπου έχει έδρα η Σχολή ή το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.
2.  
  Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:
 1. Τον προϊστάμενο του τμήματος εκδόσεως αδειών οδήγησης, ή αν δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα άλλο υπάλληλο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄ ή Β΄, της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως πρόεδρο
 2. Τον αρχαιότερο υπάλληλο του ανωτέρω αναφερομένου τμήματος ή αν δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα άλλο υπάλληλο της υπηρεσίας κλάδου ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α΄ ή Β
 3. Κοινό εκπρόσωπο των πρωτοβάθμιων σωματείων εκπαιδευτών του Νομού.
 4. Σε περίπτωση διαφωνίας τα πρωτοβάθμια σωματεία ορίζουν μέχρι δύο εκπροσώπους τους και από αυτούς επιλέγεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ο κοινός εκπρόσωπος.
 5. Σε περίπτωση που σε συγκεκριμένο νομό δεν υπάρχουν πρωτοβάθμια σωματεία ο εκπρόσωπος επιλέγεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη από κατάλογο τριών τουλάχιστον μελών που συντάσσεται για τη συγκεκριμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από τα Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστικά Όργάνα των Εκπαιδευτών.
3.  
  Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομάρχη και αποτελείται από:
 1. Τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή άλλης Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του κλάδου ΠΕ με βαθμό Α΄ που ορίζεται από τον οικείο Νομάρχη, ως πρόεδρος
 2. Ένα (1) υπάλληλο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με βαθμό Α΄ που ορίζεται από τον Νομάρχη
 3. Εκπρόσωπο των Δευτεροβαθμίων Συνδικαλιστικών Οργάνων των Εκπαιδευτών που επιλέγεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη από κατάλογο πέντε τουλάχιστον μελών τα οποία προτείνονται από τα όργανα αυτά για τη συγκεκριμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
4.  
  Αν τα σωματεία, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, δεν ορίσουν εκπροσώπους εντός μηνός από την σχετική ειδοποίηση, τότε το τρίτο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει ο Νομάρχης εκ των εκπαιδευτών που έχουν έδρα στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
5.  
  Τα Πειθαρχικά Συμβούλια Α΄ και Β΄ υποστηρίζονται από γραμματεία που:
 1. τηρεί ειδικό πρωτόκολλο και μητρώο παραβάσεων
 2. δέχεται τις έγγραφες καταγγελίες για τη διάπραξη των παραβάσεων, τις απόψεις, εξηγήσεις και απολογίες όσων έχουν καταγγελθεί ή έχουν διαπράξει παράβαση και τις προωθεί στους προέδρους των Συμβουλίων
 3. διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία
 4. εισηγείται στους προέδρους για τις ημερομηνίες συνεδριάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων
6.  
  Για όσα θέματα της πειθαρχικής διαδικασίας δεν ορίζει το παρόν εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
Άρθρο 16ο "Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας"
1.  
  Σχολής Οδηγών και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων Οδηγών Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών ανακαλείται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη στην περιοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του οποίου έχει έδρα η συγκεκριμένη σχολή ή το Κέντρο, εφόσον: α. Παύσει να πληρούται έστω και μια από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγησής της. Σε περίπτωση που θεραπευθεί η έλλειψη τότε η άδεια επαναχορηγείται εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος. β. Χορηγήθηκε ψευδής βεβαίωση περί πραγματοποίησης θεωρητικών ή πρακτικών μαθημάτων. Η ανάκληση είναι οριστική. γ. Η Σχολή ή το Κέντρο χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτές άτομα που δεν έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα ή δεν κατέχουν άδεια εκπαιδευτή ή η άδειά τους έχει αφαιρεθεί για οποιοδήποτε λόγο. Η ανάκληση γίνεται για διάστημα από έξι (6) μήνες έως (12) μήνες. δ. Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας παύσει για οποιοδήποτε λόγο να εκμεταλλεύεται τη Σχολή Οδηγών ή το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. Η ανάκληση είναι οριστική. ε. Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος. Η ανάκληση γίνεται για διάστημα από τρείς (3) έως έξι (6) μήνες.
Άρθρο 17ο "Κλήση σε απολογία"
1.  
  Οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 15 και 16 επιβάλλονται αφού ο εκπαιδευτής ή ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕΘΕΥΟ, κληθεί, να εκθέσει γραπτά τις απόψεις του μέσα σε διάστημα 15 ημερών. Αν περάσει η προθεσμία των 15 ημερών και ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, η υπόθεση εκδικάζεται και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Ο παραβάτης μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σ αυτόν της επιβληθείσης ποινής έχει δικαίωμα να υποβάλλει γραπτή ένσταση στη γραμματεία του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο αφού μελετήσει τα σχετικά στοιχεία εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την οποία απορρίπτει ή δέχεται την ένσταση. Ομοίως μπορεί να μειώσει την ποινή που επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων υποβάλλονται στον Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ο οποίος με απόφαση του επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 18ο "Ποινικές κυρώσεις"
1.  
  Οι εκπαιδευτές που παραβαίνουν τις διατάξεις της περίπτωσης ββ του εδαφίου δ της παρ. 2 του άρθρου 15 του παρόντος, εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις τιμωρούνται με φυλάκιση από ένα (1) μέχρι έξι (6) μήνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 22 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Ρίο, 12 Αυγούστου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ.
Άρθρο 19ο "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Με την επιφύλαξη άρθρου 13 του παρόντος, άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που εκδόθηκαν με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής τους
2.  
  Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2003 δύνανται να παρέχουν θεωρητική εκπαίδευση σε υποψήφιους οδηγούς στις Σχολές Οδηγών και στα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και οι κάτοχοι άδειας εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι δεν είναι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Φορέα της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος, ή του άρθρου 5 του Π.Δ.404/96, ή δεν έχουν παρακολουθήσει το ταχύρυθμο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του άρθρου 13 του παρόντος.
3.  
  Σχολές Οδηγών που έλαβαν άδεια λειτουργίας επ΄ ονόματι φυσικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 404/96, δύνανται να λειτουργούν, παρέχοντας και θεωρητική εκπαίδευση, εφ όσον διαμορφώσουν αίθουσα διδασκαλίας τουλάχιστον 12 τετραγωνικών μέτρων. Για την ίδρυση Σχολής Οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ, στον ίδιο χώρο και στο όνομα του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου ο χώρος υποδοχής και οι κοινόχρηστοι χώροι του Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο. μπορούν να αποτελούν τη σχολή οδηγών εφ όσον η σχετική αίτηση υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος διατάγματος.
4.  
  Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2003, όλες οι Σχολές Οδηγών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, οφείλουν να προσαρμοσθούν ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος διατάγματος ενημερώνοντας εγγράφως περί τούτου την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
5.  
  Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις Σχολές και στα Κέντρα που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Οι εκθέσεις των αυτοψιών τηρούνται στους αντίστοιχους φακέλους αδειών. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ανακαλούνται οι άδειες λειτουργίας των Σχολών Οδηγών ή των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 20ο "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 404/1996 (Α΄ 271), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται στο ίδιο θέμα
Άρθρο 21ο "Παραρτήματα"
1.  
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος διατάγματος: το Παράρτημα 1: Άδεια Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών, το Παράρτημα 2Α: Άδεια Λειτουργίας Σχολής Οδηγών το Παράρτημα 2Β: Παράρτημα Αδείας Λειτουργίας Σχολής Οδηγών το Παράρτημα 3Α: Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών το Παράρτημα 3Β: Παράρτημα Άδειας Λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών το Παράρτημα 4: Βιβλίο Μητρώου Μαθητών το Παράρτημα 5: Η διδακτέα ύλη της θεωρητικής και της πρακτικής εκπαίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών από τον ΟΕΕΚ. Με Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να αλλάζει η μορφή των Παραρτημάτων.
 • Τις διατάξεις: α. της παραγράφου 6 του άρθρου 94 του Ν. 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57). β. του Ν. 2009/92 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Α~ 18). γ. του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α, άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις 353/2001 και 342/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-08-23 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/194
2013-05-29 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Μέχρις ότου καθιερωθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος ρυμουλκούμενου με ανώτατη επιτρεπόμενη μάζα μικρότερη ή ίση των 3500 kg και προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικό κατηγορίας ΒΕ, υπόκειται κάθε χρόνο σε υποχρεωτική επιθεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, η οποία εκδίδει σχετική βεβαίωση καταλληλότητας με την προϋπόθεση ότι για το έλκον όχημα δοκιμασίας της κατηγορίας Β έχει χορηγηθεί καταλληλότητα ως εκπαιδευτικό από ΚΤΕΟ.
Προσθήκη
A/2013/120
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/58930/480 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/58930_480 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/Φ2/64580/2288 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/Φ2_64580_2288 1999
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης. 1995/19 1995
Άδειες εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών, άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, λειτουργία των σχολών οδηγών, ρύθμιση συναφών θεμάτων. 1996/404 1996