ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/209

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 2002.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.) (Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας), αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών Αμφιλοχίας, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Σερρών, Τρικάλων, Χανίων και Πεντέλης του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατά την κατασκηνωτική περίοδο 2002. Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Ρίο, 12 Αυγούστου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ Δ. ΘΑΝΟΣ Φ.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 749/194.8 «Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών Εστιών Σιτίσεως Παίδων» (ΦΕΚ 200/194.8 τ.Α΄). β) του άρθρου 1 παρ. 1 εδαφ. (δ) του Ν.Δ. 1379/1973 «Περί Συμβουλίων και Επιτροπών αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 87/1973 τ.Α΄). γ) του άρθρου 23 (παρ. 1 εδαφ. στ΄) του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα’’ (ΦΕΚ 137/1985 τ.Α΄). δ) του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/1985 τ.Α΄). ε) το Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (ΦΕΚ 201/1995 τ.Α) στ) του άρθρου 29Α του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/1997 τ.Α΄).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/1995 τ.Α΄).
  • Την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/2001 τ.Β΄).
  • Την αριθμ. 3418/8-7-2002 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο Θάνο» (ΦΕΚ 861/2002 τ.Β΄).
  • Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης για την υλοποίηση του προγράμματος των Παιδικών Εξοχών, που θα οργανώσει και λειτουργήσει το Π.Ι.Κ.Π.Α. (Ε.Ο.Κ.Φ.) κατά το έτος 2002 προσδιορίζεται στο ποσό των 1.358.000,00 ευρώ» περίπου, όπως προκύπτει και από την αριθμ. ΔΥ5α/Γ.Π. οικ. 19729/21-2-2002 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και η σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 2343 του Φ. 220 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
  • Τα με αριθμ. ΜΠ/3168/14.11.2001 και ΜΠ/ 3214/ 20.11.2001, έγγραφα του Π.Ι.Κ.Π.Α., με τα οποία το ίδρυμα αυτό αποδέχεται την ανάθεση της οργάνωσης και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών Αμφιλοχίας, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Σερρών, Τρικάλων, Χανίων και Πεντέλης του Κρατικού Προγράμματος αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κατά την κατασκηνωτική περίοδο 2002.
  • Την αριθμ. 236/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-08-23 Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 2002.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/195
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΠΡΑΞΗ 2002/3418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3418 2002
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1379 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1379 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία