Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Εκδίδεται ο Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, του οποίου το κείμενο ακολουθεί : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Έκταση Εφαρμογής Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονται στα στρατιωτικά δικαστήρια. Άρθρο 2 Στρατιωτικά δικαστήρια 1.Η ποινική δικαιοσύνη στις Ένοπλες Δυνάμεις απονέμεται από τα στρατιωτικά δικαστήρια και τον Άρειο Πάγο (άρθρο 167 §1 ΣΠΚ). Στρατιωτικά δικαστήρια είναι τα στρατοδικεία, τα ναυτοδικεία, τα αεροδικεία και το Αναθεωρητικό Δικαστήριο (άρθρο 5 §1ιγ & ιδ ΣΠΚ). 2.Τα στρατιωτικά δικαστήρια λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΚΔΣΕΔ), του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ) και του παρόντος Κανονισμού. Ως δικαστικά καταστήματα υποστηρίζονται από πλευράς διοικητικής μέριμνας από τον αντίστοιχο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. 3.Όπου στον παρόντα Κανονισμό χρησιμοποιείται ο όρος «στρατοδικείο» νοείται και το ναυτοδικείο και το αεροδικείο. Άρθρο 3 Εποπτεία1.Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) ασκεί εποπτεία στη διοίκηση της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2.Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ασκούν εποπτεία στα στρατιωτικά δικαστήρια και στις εισαγγελίες τους, καθώς και στις γραμματείες αυτών, αντίστοιχα. 3.Η εποπτεία του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου συνίσταται στην επίβλεψη και στην έκδοση γενικών οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία των στρατιωτικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους. 4.Οποιαδήποτε οδηγία, σύσταση ή υπόδειξη του Προέδρου ή του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου σε δικαστικό λειτουργό για ουσιαστικό ή δικονομικό θέμα σε συγκεκριμένη υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων είναι ανεπίτρεπτη και συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 4 Συγκρότηση στρατοδικείου 1.Το Τριμελές Στρατοδικείο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του στρατοδικείου, ένα Στρατιωτικό Δικαστή ή Πάρεδρο και ένα στρατοδίκη (άρθρο 178 §1 ΣΠΚ). 2.Το Πενταμελές Στρατοδικείο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του στρατοδικείου, τρεις ή δύο Στρατιωτικούς Δικαστές, από τους οποίους ο ένας μπορεί να είναι Πάρεδρος, και ένα ή δύο στρατοδίκες, αντίστοιχα (άρθρο 178 §1 ΣΠΚ). 3.Στις συνεδριάσεις των στρατοδικείων παρίσταται υποχρεωτικώς εισαγγελέας και δικαστικός γραμματέας (άρθρα 172 §2, 184 §2 ΣΠΚ). Άρθρο 5 Πρόεδρος στρατοδικείου 1.Ως Πρόεδρος στρατοδικείου τοποθετείται δικαστικός λειτουργός που έχει βαθμό Στρατιωτικού Δικαστή Α΄ ή Β΄ (άρθρο 171 §1α ΣΠΚ). 2.Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνει στην μεν άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως διευθυντού καταστήματος ο αρχαιότερος Στρατιωτικός Δικαστής που υπηρετεί στο στρατοδικείο (δικαστήριο και εισαγγελία), στη δε άσκηση των δικαστικών καθηκόντων του ο αρχαιότερος από τους Στρατιωτικούς Δικαστές που υπηρετούν στο Δικαστήριο και αν δεν υπάρχει αναπληρωτής, τον αναπληρώνει άλλος Στρατιωτικός Δικαστής που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (άρθρο 173 ΣΠΚ). Άρθρο 6 Στρατιωτικοί Δικαστές 1.Οι Στρατιωτικοί Δικαστές που έχουν τοποθετηθεί στο δικαστήριο ή έχουν διατεθεί σ αυτό συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, με τριμελή ή πενταμελή σύνθεση, καθώς και σ αυτές του δικαστικού συμβουλίου, οριζόμενοι από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου (άρθρο 172 §4, πρώτο εδάφιο, ΣΠΚ). 2.Οι Στρατιωτικοί Δικαστές που μετέχουν στη σύνθεση του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου, οριζόμενοι από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου ή του Συμβουλίου, αντίστοιχα, ως εισηγητές, μεριμνούν για την αιτιολόγηση των αποφάσεων και για τη σύνταξη του σκεπτικού και του διατακτικού των βουλευμάτων, κατά περίπτωση, ελέγχοντας επιπροσθέτως την ορθότητα της καθαρογραφής αυτών, μετά την οποία και προσυπογράφουν στο περιθώριο του πρωτοτύπου της αποφάσεως ή του βουλεύματος, αντίστοιχα. 3.Η αιτιολόγηση της γνώμης της μειοψηφίας γίνεται από το μέλος ή ένα από τα μέλη που μειοψήφησαν. 4.Η αιτιολόγηση των αποφάσεων πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε τόσο χρόνο, ώστε η καθαρογραφή τους να γίνεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τις οικείες δικονομικές διατάξεις. 5.Κατά την αιτιολόγηση δίδεται προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν προσωρινά κρατούμενους, σε εκείνες που ενέχουν κίνδυνο παραγραφής, καθώς και σ΄ αυτές που αφορούν αξιωματικούς και γενικότερα μονίμους στρατιωτικούς, των οποίων η υπηρεσιακή εξέλιξη επηρεάζεται από την εκκρεμότητα της ποινικής διαδικασίας. Άρθρο 7 Εισαγγελία στρατιωτικού δικαστηρίου 1.Η εισαγγελία του στρατιωτικού δικαστηρίου είναι δικαστική αρχή ανεξάρτητη από το δικαστήριο και την εκτελεστική εξουσία, δρα ενιαία και αδιαίρετα και έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας και τη δίωξη των αξιοποίνων πράξεων των στρατιωτικών. 2.Η τοπική αρμοδιότητα της εισαγγελίας του στρατιωτικού δικαστηρίου συμπίπτει με εκείνη του δικαστηρίου στο οποίο λειτουργεί. Άρθρο 8 Εισαγγελέας και αντεισαγγελείς στρατοδικείου 1.Στην εισαγγελία κάθε στρατοδικείου τοποθετείται ένας δικαστικός λειτουργός με βαθμό Στρατιωτικού Δικαστή Α΄ ή Β΄ ως Εισαγγελέας (άρθρο 171 §2 ΣΠΚ) και ανάλογος με το φόρτο εργασίας της εισαγγελίας αριθμός Στρατιωτικών Δικαστών ή Παρέδρων, ως Αντεισαγγελείς. 2.Τους εισαγγελικούς λειτουργούς σε κάθε Στρατοδικείο συνδέει σχέση ιεραρχικής εξάρτησης. Ιεραρχικά προϊστάμενος είναι ο Εισαγγελέας του στρατοδικείου. 3.Ο εισαγγελικός λειτουργός οφείλει να εκτελεί την παραγγελία των προϊσταμένων του. Κατά την εκτέλεση όμως των καθηκόντων του και την έκφραση της γνώμης του ενεργεί αδέσμευτα, υπακούοντας στο νόμο και στη συνείδησή του. 4.Ο Εισαγγελέας του στρατοδικείου έχει δικαίωμα να απευθύνει παραγγελίες, γενικές οδηγίες και συστάσεις σχετικές με την άσκηση των καθηκόντων τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 4 του παρόντος, προς τους Αντεισαγγελείς της ιδίας εισαγγελίας και τους ανακριτικούς υπαλλήλους της περιφερείας του. 5.Τον Εισαγγελέα όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Αντεισαγγελείς που υπηρετούν στην εισαγγελία. Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής, τον αναπληρώνει άλλος Στρατιωτικός Δικαστής που ορίζεται κατά τις διατάξεις του ΣΠΚ (άρθρο 174 §1 ΣΠΚ). Άρθρο 9 Πάρεδροι1.Οι Πάρεδροι που υπηρετούν στα στρατοδικεία ως Δικαστές ή Αντεισαγγελείς ασκούν τα ίδια καθήκοντα με τους λοιπούς Στρατιωτικούς Δικαστές που υπηρετούν σε αντίστοιχες θέσεις, εκτός από την εκτέλεση καθηκόντων ανακριτή και την κίνηση ποινικής δίωξης (άρθρο 38 §1 ΚΔΣΕΔ). 2.Οι Πάρεδροι κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας παρακολουθούν μαθήματα επιμορφώσεως, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ΚΔΣΕΔ, η οποία αφορά κυρίως νομικά θέματα που προκύπτουν κατά τη δικαστηριακή πρακτική. Άρθρο 10 ΣτρατοδίκεςΟι στρατοδίκες κάθε δικασίμου επιλέγονται με κλήρωση σύμφωνα με τον ΣΠΚ (άρθρο 174 §4) και είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση του δικαστηρίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος, οφείλουν να ειδοποιούν οι ίδιοι εγγράφως τον Πρόεδρο του στρατοδικείου αμέσως μόλις παρουσιασθεί το κώλυμα. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, ανεξάρτητα από την συνδρομή των όρων του άρθρου 86 ΣΠΚ. Άρθρο 11 Ολομέλεια στρατοδικείων 1.Η Ολομέλεια του στρατοδικείου αποτελείται από όλους τους Στρατιωτικούς Δικαστές και τους Παρέδρους του στρατοδικείου και της εισαγγελίας. Ο Πρόεδρος του στρατοδικείου προεδρεύει στις συνεδριάσεις της ολομέλειας και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Στρατιωτικό Δικαστή του στρατοδικείου. 2.Στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας υπάγονται : 1)Η κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού του στρατοδικείου. 2)Η λήψη αποφάσεων για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας. 3)Η κατάρτιση των τμημάτων των διακοπών. 4)Η λήψη απόφασης ή η γνωμοδότηση για όσα θέματα έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητά της από ειδικές διατάξεις. 3.Την Ολομέλεια συγκαλεί ο Πρόεδρος του στρατοδικείου. 4.Η σύγκληση της Ολομέλειας είναι υποχρεωτική όταν: 1)Ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των μελών που κατά το χρόνο της αίτησης συμμετέχουν σε αυτήν. 2)Ζητηθεί από τον Εισαγγελέα του δικαστηρίου, όταν η σύγκλησή της αφορά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος οργάνωσης και λειτουργίας του στρατοδικείου. Στη περίπτωση αυτή προεδρεύει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του στρατοδικείου. 5.Η διαδικασία της σύγκλησης και της διεξαγωγής των εργασιών της Ολομέλειας ρυθμίζεται από τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας του στρατοδικείου. 6.Η Ολομέλεια μπορεί να συγκληθεί για να ανταλλάξουν τα μέλη της απόψεις σε νομικά ζητήματα. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση της Ολομέλειας γνωστοποιείται στον Πρόεδρο και στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. 7.Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των μελών της. 8.Οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και με φανερή ψηφοφορία. Αν, για κάποιο θέμα, σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για μία από τις δύο επικρατέστερες γνώμες. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος. 9.Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας δεν είναι δημόσιες. 10.Ο Πρόεδρος του στρατοδικείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του διορίζει τον εισηγητή του θέματος για το οποίο καλείται η Ολομέλεια να πάρει σχετική απόφαση. Είναι δυνατό για το ίδιο θέμα να διορισθούν παράλληλα περισσότεροι εισηγητές, οι οποίοι μπορούν να κάνουν κατανομή της εργασίας μεταξύ τους. Ο ορισμός του εισηγητή ή των εισηγητών πρέπει να γίνει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Ολομέλειας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου το σχετικό θέμα δεν παρουσιάζει δυσκολίες αντιμετώπισής του, ο διορισμός εισηγητή μπορεί να γίνει και πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Ολομέλειας. Με απόφαση της Ολομέλειας του στρατοδικείου μπορεί επίσης να διορισθεί ένας ή και περισσότεροι εισηγητές σε διάφορα θέματα που πρόκειται να την απασχολήσουν. 11.Καθήκοντα Γραμματέα της Ολομέλειας εκτελεί πάντοτε ο γραμματέας που διευθύνει τη γραμματεία του στρατοδικείου, και αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος γραμματέας του στρατοδικείου. 12.Οι δικονομικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα σχετικά με τη διάσκεψη και την κατάρτιση των αποφάσεων των δικαστηρίων εφαρμόζονται αναλόγως στις Ολομέλειες των στρατοδικείων. Άρθρο 12 Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των στρατοδικείων 1.Κάθε στρατοδικείο οφείλει μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος να καταρτίσει κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος συμπληρώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όταν επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες. 2.Ο κανονισμός καταρτίζεται, συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται από την Ολομέλεια του στρατιωτικού δικαστηρίου. 3.Μέχρις ότου εκδοθούν και ισχύσουν οι κανονισμοί αυτοί, τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. 4 ρυθμίζονται από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου ή τον Εισαγγελέα, αντίστοιχα. 4.Οι εσωτερικοί κανονισμοί των στρατιωτικών δικαστηρίων ορίζουν τα τμήματά τους και τον τρόπο συγκρότησής τους, τον αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων καθεμιάς δικασίμου, την κατανομή των υποθέσεων στα τμήματα, το χρονικό διάστημα που θα υπηρετούν οι δικαστές στα τμήματα και επιπλέον ρυθμίζουν οποιοδήποτε ζήτημα ανάγεται στην εσωτερική οργάνωση των υπηρεσιών και την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους. 5.Ένα μήνα πριν από την επικείμενη κατάρτιση, συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση κανονισμού ή διατάξεών του μπορεί να ειδοποιείται εγγράφως ο Δικηγορικός Σύλλογος της έδρας του δικαστηρίου για να υποβάλει, αν επιθυμεί, έγγραφες προτάσεις για θέματα σχετιζόμενα με το αντικείμενο του κανονισμού. 6.Οι κανονισμοί των στρατοδικείων και οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους υποβάλλονται στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο, η Ολομέλεια του οποίου έχει δικαίωμα, μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα που ο κανονισμός θα περιέλθει σ αυτό, να τον συμπληρώσει ή να τον τροποποιήσει. Μετά την επιστροφή τους από το Αναθεωρητικό Δικαστήριο οι εγκεκριμένοι κανονισμοί δημοσιεύονται με μέριμνα της Διευθύνσεως Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α.) στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από την ημέρα δημοσίευσής τους ή από τη χρονολογία που αυτοί ορίζουν. 7.Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση των κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας των στρατοδικείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Άρθρο 13 Γραμματείες στρατιωτικών δικαστηρίων 1.Σε κάθε στρατιωτικό δικαστήριο λειτουργεί γραμματεία δικαστηρίου και γραμματεία εισαγγελίας. 2.Στη γραμματεία του δικαστηρίου προΐσταται ο Πρόεδρος και στη γραμματεία της εισαγγελίας ο Εισαγγελέας. 3.Ως Γραμματείς στις παραπάνω Γραμματείες τοποθετούνται ανώτεροι αξιωματικοί δικαστικοί γραμματείς. Άρθρο 14 Γραμματεία στρατοδικείου Η γραμματεία κάθε στρατοδικείου συγκροτείται από αξιωματικούς και ανθυπασπιστές δικαστικούς γραμματείς και από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ), διαιρείται δε σε τμήματα. Σε κάθε τμήμα ορίζεται από τον Πρόεδρο, ύστερα από εισήγηση του διευθύνοντος τη γραμματεία, προϊστάμενος αυτού. Ο προϊστάμενος του τμήματος διευθύνει το τμήμα και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του και τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας. Τα τμήματα αυτά μπορούν, με απόφαση του προέδρου, να συγχωνεύονται εάν ο αριθμός του προσωπικού δεν επαρκεί. Τα βασικά τμήματα της γραμματείας κάθε στρατοδικείου είναι : 1.Τμήμα Διοικητικού Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται : α) η διεξαγωγή της διοικητικής αλληλογραφίας, β) η υποβολή στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου αντιγράφων των αθωωτικών αποφάσεων και των πρακτικών τους, όταν απαιτείται, γ) η σύνταξη δελτίων ποινικού μητρώου, δ) η φύλαξη και η παράδοση των πειστηρίων, ε) η φύλαξη των αποφάσεων και των συγγραμμάτων της βιβλιοθήκης του δικαστηρίου, στ) η χορήγηση αντιγράφων, ζ) η εκκαθάριση και βεβαίωση των δικαστικών εξόδων, η) η υποβολή στον Εισαγγελέα του στρατοδικείου των δικογραφιών που εκδικάστηκαν, θ) η σύνταξη εκθέσεων άσκησης ενδίκων μέσων, ι) η τήρηση των βιβλίων της γραμματείας, ια) η τήρηση του μητρώου και των φακέλων των δικαστικών γραμματέων και υπαλλήλων και του βιβλίου των αδειών και των πειθαρχικών ποινών των υπαλλήλων, ιβ) η διαχείριση των πιστώσεων για τις ανάγκες του δικαστηρίου και ιγ η καταστροφή των δικογραφιών, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά διαδικασία. 2.Τμήμα Βουλευμάτων Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται η επιμέλεια για την εισαγωγή των προτάσεων του Εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο, η καθαρογραφή των βουλευμάτων και η καταχώρησή τους στα οικεία βιβλία. Στο τμήμα αυτό τοποθετούνται ως δακτυλογράφοι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) ή άλλο εθελοντικό ή στρατεύσιμο προσωπικό, οι οποίοι, υπό την εποπτεία του Γραμματέα, ενεργούν τη δακτυλογράφηση και της λοιπής αλληλογραφίας του δικαστηρίου και της εισαγγελίας. Άρθρο 15 Γραμματείς1.Οι δικαστικοί γραμματείς που υπηρετούν στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες των στρατιωτικών δικαστηρίων, εκτελούν τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον ΣΠΚ, από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) και από τον παρόντα Κανονισμό, καθώς και όσα ανατίθενται σ αυτούς από τον Πρόεδρο ή τον Εισαγγελέα, αντίστοιχα. 2.Τις γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, διευθύνουν οι εκάστοτε οριζόμενοι ως Γραμματείς, οι οποίοι κατανέμουν την εργασία στα διάφορα τμήματα και είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη και κανονική εκτέλεσή της. 3.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου, τη διεύθυνση της γραμματείας ασκεί ο αρχαιότερος δικαστικός γραμματέας που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Εισαγγελέα, αντίστοιχα. Άρθρο 16 Καθήκοντα Γραμματέα δικαστηρίου 1.Ο Γραμματέας του δικαστηρίου υπό την άμεση εποπτεία του Προέδρου : 1)Διευθύνει τη γραμματειακή υπηρεσία του δικαστηρίου. 2)Διεξάγει, μέσω του Προέδρου, την αλληλογραφία του δικαστηρίου. 3)Ορίζει, με έγκριση του Προέδρου, τους γραμματείς που μετέχουν στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου. 4)Συντάσσει και διαβιβάζει, μέσω του Εισαγγελέα του στρατοδικείου, στον κατά περίπτωση αρμόδιο εισαγγελέα τα δελτία ποινικού μητρώου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5)Είναι υπεύθυνος για την παραλαβή και ασφαλή φύλαξη των πειστηρίων και παραδίδει, εντός πενθημέρου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων όσα από αυτά συνίστανται σε χρήματα ή τιμαλφή, εκτός αν ορίζει διαφορετικά η σχετική απόφαση. 6)Φυλάσσει τα πρωτότυπα των βουλευμάτων και των αποφάσεων μαζί με τα πρακτικά τους, καθώς και τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τις εγκυκλίους των υπουργείων και τα διάφορα νομικά περιοδικά του τρέχοντος έτους, τα οποία παραδίδει βιβλιοδετημένα στον αρχειοφύλακα του δικαστηρίου το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. 7)Φυλάσσει τα συγγράμματα που αποτελούν τη βιβλιοθήκη του δικαστηρίου καθώς και τα βιβλία που τηρούνται στη γραμματεία του δικαστηρίου. 8)Χορηγεί, εφ όσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση, ύστερα από έγκριση του Προέδρου, κυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων και κάθε άλλου εγγράφου της ποινικής διαδικασίας. 9)Προβαίνει στην εκκαθάριση και βεβαίωση των δικαστικών εξόδων, των οδοιπορικών και των λοιπών εξόδων των μαρτύρων κτλ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις εισπράξεις δημοσίων εσόδων. Ενεργεί την εκκαθάριση των χρηματικών ποινών και των ποινών που μετατρέπονται σε χρήμα, εκδίδοντας χωρίς χρονοτριβή σχετικούς πίνακες προς τα αρμόδια Δημόσια Ταμεία. Προς τα ίδια Ταμεία διαβιβάζει για είσπραξη πίνακες εξόδων και τελών που επιβάλλονται με τις αποφάσεις, μόλις αυτές καταστούν αμετάκλητες. 10)Υποβάλλει στον Εισαγγελέα του στρατοδικείου τις δικογραφίες που εκδικάσθηκαν. 11)Σημειώνει στο περιθώριο κάθε απόφασης δικαστηρίου το ένδικο μέσο που τυχόν ασκήθηκε και το αποτέλεσμα που αυτό είχε. 12)Συντάσσει και καταχωρίζει στα τηρούμενα βιβλία τις εκθέσεις αιτήσεων ακυρώσεως αποφάσεως και διαδικασίας, εφέσεων, αναθεωρήσεων και αναιρέσεων, τις οποίες και υποβάλλει αρμοδίως μαζί με τις σχετικές δικογραφίες, ευθυνόμενος για κάθε καθυστέρηση. 13)Συντάσσει και τηρεί τα βιβλία της γραμματείας. 14)Τηρεί το βιβλίο μεταβολών των δικαστικών λειτουργών, καθώς και την ημερήσια διαταγή του δικαστικού καταστήματος. 15)Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει υπό την εποπτεία του Προέδρου τις πιστώσεις που διατίθενται για τις ανάγκες του στρατοδικείου. 16)Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, προβαίνει στον έλεγχο και, με βάση την κείμενη νομοθεσία, στην καταστροφή των δικογραφιών που παραδίδονται από τον αρχειοφύλακα. Για την καταστροφή συντάσσει και υποβάλλει στον Εισαγγελέα του στρατοδικείου και στον ΥΕΘΑ πρακτικό, όπου απαραίτητα μνημονεύεται ο αριθμός και η χρονολογία της απόφασης ή του βουλεύματος καθώς και το ονοματεπώνυμο εκείνου στον οποίο αναφέρονται. 17)Συντάσσει τις εκθέσεις υπηρεσιακής αξιολόγησης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προωθεί για γνωμάτευση. 18)Τηρεί τα ατομικά έγγραφα του παραπάνω προσωπικού. 19)Εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία που του αναθέτει ο Πρόεδρος του δικαστηρίου. 2.Στην εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων του επικουρείται από τους δικαστικούς γραμματείς και το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του δικαστηρίου. Άρθρο 17 Γραμματέας έδρας Στις συνεδριάσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων παρίσταται πάντοτε δικαστικός γραμματέας, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΣΠΚ. Ο γραμματέας έδρας μεριμνά για την έγκαιρη παράδοση των δικογραφιών στους οριζόμενους για τη σύνταξη της αιτιολογίας δικαστές (εισηγητές) με τα πρακτικά καθαρογραμμένα και στη συνέχεια καθαρογράφει την απόφαση, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται άμεσα με τον ορισθέντα ως εισηγητή δικαστή. Τηρεί ειδικό βιβλίο χρέωσηςΎαποχρέωσης στους εισηγητές. Άρθρο 18 Γραμματέας Υπηρεσίας 1.Σε κάθε στρατιωτικό δικαστήριο ορίζεται για κάθε μέρα, με διαταγή του προϊστάμενου της γραμματείας του δικαστηρίου, που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου, ένας δικαστικός γραμματέας ως Γραμματέας Υπηρεσίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υπηρεσία του, επικοινωνώντας όταν απαιτείται με τον κατά περίπτωση αρμόδιο και υποχρεούμενος να βρίσκεται στο δικαστήριο κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες που καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε στρατοδικείου. 2.Στην παραπάνω υπηρεσία εναλλάσσονται όλοι οι δικαστικοί γραμματείς που υπηρετούν στο στρατιωτικό δικαστήριο (δικαστήριο και εισαγγελία) εκτός από τους προϊσταμένους των αντίστοιχων γραμματειών. Στα καθήκοντα αυτά μπορούν να εναλλάσσονται και οι μόνιμοι ή εθελοντές υπαξιωματικοί που υπηρετούν στο στρατοδικείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό αυτού. 3.Σε περίπτωση συστέγασης στρατιωτικών δικαστηρίων μπορεί να ορίζεται κοινός Γραμματέας Υπηρεσίας. Άρθρο 19 Αρχειοφύλακας1.Σε κάθε στρατοδικείο ορίζεται ένας δικαστικός γραμματέας ή πολιτικός υπάλληλος ως αρχειοφύλακας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των δικογραφιών και των πειστηρίων καθώς και για την τήρηση των σχετικών βιβλίων. 2.Ο αρχειοφύλακας τηρεί τα εξής βιβλία : 1)Βιβλίο πρωτοκόλλου εσωτερικής αλληλογραφίας. 2)Βιβλίο διεκπεραίωσης εξωτερικής αλληλογραφίας. 3)Βιβλίο δικογραφιών στο οποίο καταγράφονται οι δικογραφίες που παραδίδονται σ αυτόν προς φύλαξη μετά την εκδίκασή τους, ενημερωμένο σε περίπτωση καταστροφής τους. 4)Αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου δικογραφιών. 5)Βιβλίο προσωρινής κίνησης των δικογραφιών. 6)Βιβλίο αντικειμένων που κατασχέθηκαν και πειστηρίων. 7)Βιβλίο υλικού στο οποίο καταγράφονται όλα τα υλικά του δικαστηρίου εκτός αυτών της βιβλιοθήκης. 3.Σε όποιο δικαστήριο δεν υπάρχει αρχειοφύλακας, τα καθήκοντα αυτού εκτελεί ο Γραμματέας του δικαστηρίου. Άρθρο 20 Βιβλία που τηρούνται στη γραμματεία του δικαστηρίου Στη γραμματεία του δικαστηρίου τηρούνται από το Γραμματέα τα ακόλουθα βιβλία : α. Βιβλίο πρωτοκόλλου κοινής αλληλογραφίας. β. Βιβλίο πρωτοκόλλου απόρρητης αλληλογραφίας. γ. Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας. δ. Βιβλίο μεταβολών των δικαστικών λειτουργών. ε. Βιβλίο ημερήσιας διαταγής καταστήματος. στ. Βιβλίο αποφάσεων. ζ. Αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου αποφάσεων. η. Βιβλίο αποφάσεων του δικαστηρίου σε συμβούλιο και αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου αυτού. θ. Βιβλίο βουλευμάτων. ι. Αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου βουλευμάτων. ια. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων δικογραφιών στο τμήμα βουλευμάτων. ιβ. Βιβλίο ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων. ιγ. Βιβλίο παραδόσεως των δικογραφιών μετά την εκδίκαση. ιδ. Βιβλίο παραδόσεως των δικογραφιών από τους γραμματείς της έδρας στον Γραμματέα του δικαστηρίου. ιε. Βιβλίο εκκαθάρισης δικαστικών εξόδων και αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου αυτού. ιστ. Βιβλίο μαρτυρικών εξόδων. ιζ. Βιβλίο μετατροπής ποινών. ιη. Βιβλίο καταχώρησης των δελτίων ποινικού μητρώου που συντάσσονται. ιθ. Βιβλίο καθαρογραφής αποφάσεων. κ. Βιβλίο κοινοποίησης των βουλευμάτων στον Εισαγγελέα και στον πολιτικώς ενάγοντα. κα. Βιβλίο χρέωσης δικογραφιών στους εισηγητές του δικαστικού συμβουλίου. κβ. Βιβλίο χρέωσης δικογραφιών στους εισηγητές-δικαστές έδρας. κγ. Βιβλίο βιβλιοθήκης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΟργάνωση δικαστηρίου Άρθρο 21 Καθήκοντα Προέδρου 1.Ο Πρόεδρος του στρατοδικείου : 1)Ασκεί τη διοίκηση του στρατοδικείου ως προς τα θέματα της διοικητικής μέριμνας, της τάξης και της ασφάλειας. 2)Διευθύνει το στρατοδικείο στο οποίο είναι τοποθετημένος και φροντίζει για την εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών του. 3)Συγκαλεί το δικαστήριο σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 4)Προσδιορίζει τις ημέρες και ώρες διασκέψεων του δικαστικού συμβουλίου. 5)Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου και στις διασκέψεις του δικαστικού συμβουλίου. 6)Παραπέμπει τα σημαντικά θέματα στην Ολομέλεια του δικαστηρίου, αποφασίζει για τη σύγκλησή της στις προβλεπόμενες από τον κανονισμό περιστάσεις, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της. 7)Εκπροσωπεί το στρατοδικείο σε εκδηλώσεις και τελετές, καθώς και στις σχέσεις του με άλλες αρχές. 8)Ορίζει τους δικαστές κάθε δικασίμου από τους Στρατιωτικούς Δικαστές που υπηρετούν ή έχουν διατεθεί στο δικαστήριο (άρθρο 172 §4, πρώτο εδάφιο, ΣΠΚ). 9)Προΐσταται της γραμματείας του δικαστηρίου και εποπτεύει για την κανονική διεξαγωγή της αλληλογραφίας. 10)Εγκρίνει τη χορήγηση αντιγράφων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 11)Συντάσσει τις ειδικές εκθέσεις καταλληλότητας των Παρέδρων του στρατοδικείου (άρθρο 37 §2 ΚΔΣΕΔ). 12)Αξιολογεί το Γραμματέα του δικαστηρίου, τηρεί τα ατομικά έγγραφα αυτού, γνωματεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης των λοιπών δικαστικών γραμματέων και αξιολογεί ως δεύτερος αξιολογητής τους πολιτικούς υπαλλήλους του δικαστηρίου. 13)Κατανέμει στο δικαστήριο και στην εισαγγελία τους δικαστικούς γραμματείς και το λοιπό προσωπικό που τοποθετούνται στο στρατοδικείο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 2.Ο Πρόεδρος έχει πειθαρχική δικαιοδοσία αντίστοιχη με εκείνη του διοικητή μονάδας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στο δικαστήριο. Την ίδια δικαιοδοσία έχει για όλο το προσωπικό του στρατοδικείου επί των παραπτωμάτων που σχετίζονται με τα θέματα της παραγράφου 1 α και β. Δικαίωμα κρίσεως σε δεύτερο βαθμό έχει ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και σε τρίτο ο ΥΕΘΑ. 3.Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Πρόεδρος επικουρείται από τον αναπληρωτή του και από δικαστικούς γραμματείς στους οποίους μπορεί να αναθέτει ορισμένες από αυτές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΟργάνωση εισαγγελίας στρατοδικείου Άρθρο 22 Καθήκοντα Εισαγγελέα στρατοδικείου 1.Ο Εισαγγελέας του στρατοδικείου : 1)Διευθύνει την εισαγγελία του στρατοδικείου στο οποίο είναι τοποθετημένος και προΐσταται των εισαγγελικών λειτουργών, των δικαστικών γραμματέων και του λοιπού προσωπικού της γραμματείας του. 2)Ζητεί τη σύγκληση της Ολομέλειας του δικαστηρίου για την αντιμετώπιση μείζονος υπηρεσιακού θέματος. 3)Ορίζει την υπηρεσία των εισαγγελικών λειτουργών σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εισαγγελίας. 4)Δικαιούται να ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση όταν και εφ όσον το ζητήσει για κάθε θέμα της εισαγγελίας, είτε αυτό ανάγεται στη διοίκηση της εισαγγελίας είτε σε θέματα ποινικής διώξεως, επεξεργασίας και πορείας των δικογραφιών, κλπ. 5)Προΐσταται της γραμματείας της εισαγγελίας και εποπτεύει για την κανονική διεξαγωγή της αλληλογραφίας. 6)Αξιολογεί τον Γραμματέα της εισαγγελίας, τηρεί τα ατομικά έγγραφα αυτού, γνωματεύει στις εκθέσεις αξιολόγησης των λοιπών δικαστικών γραμματέων και αξιολογεί ως δεύτερος αξιολογητής τους πολιτικούς υπαλλήλους της εισαγγελίας. 7)Βεβαιώνει την ιδιότητα και το γνήσιο της υπογραφής των εισαγγελέων και δικαστικών γραμματέων της εισαγγελίας. 8)Υποβάλλει το πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κατάσταση κινήσεως των δικογραφιών της εισαγγελίας και των ανακριτικών γραφείων με κοινοποίηση στη ΔΣΔ/ΥΠ.ΕΘ.Α. 2.Ο Εισαγγελέας έχει πειθαρχική δικαιοδοσία αντίστοιχη του διοικητού μονάδας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στην εισαγγελία. Δικαίωμα κρίσεως σε δεύτερο βαθμό έχει ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και σε τρίτο ο ΥΕΘΑ. Άρθρο 23 Αρμοδιότητες εισαγγελέα στρατοδικείου 1.Στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα ανήκει ιδίως : 1)Η άσκηση της ποινικής δίωξης. 2)Η εποπτεία της τακτικής ανάκρισης. 3)Η διεύθυνση της προανάκρισης. 4)Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. 5)Η υποβολή προτάσεων στο δικαστικό συμβούλιο και στο δικαστήριο. 6)Ο προσδιορισμός των υποθέσεων στις διάφορες δικασίμους και η έγκαιρη προ διμήνου τουλάχιστον γνωστοποίησή τους στον Πρόεδρο του δικαστηρίου. 7)Η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του δικαστηρίου. 8)Η άσκηση των ενδίκων μέσων. 9)Η εκτέλεση των βουλευμάτων και των ποινικών αποφάσεων. 10)Η άμεση εποπτεία σε κάθε στρατιωτική φυλακή των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της περιφερείας του. Στα πλαίσια της εποπτείας αυτής ενεργεί αυτοπροσώπως ή δια του αντεισαγγε-λέα, επιθεωρήσεις, τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν το κρίνει αναγ-καίο. Μετά την επιθεώρηση υποβάλλεται αναφορά στο αρμόδιο Γενικό Επι-τελείο καθώς και στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με προτάσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της λειτουργίας της φυλακής. Προκειμένου περί μικτών φυλακών των Ενόπλων Δυνάμεων, την παραπάνω εποπτεία ασκεί εισαγγελέας οριζόμενος από τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. 11)Η εποπτεία και ο έλεγχος των στρατιωτικών αρχών σχετικά με την πρόληψη και δίωξη των εγκλημάτων στο χώρο της δικαιοδοσίας του. 12)Η εποπτεία των αστυνομικών αρχών σχετικά με το αντικείμενο της προηγούμενης παραγράφου. 13)Ο Εισαγγελέας δικαιούται να παραγγέλλει στις υπηρεσίες του χώρου της δικαιοδοσίας του να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφα όταν το ζητήσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν πρόκειται για έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 261 ΚΠΔ. 2.Στην άσκηση των παραπάνω καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του ο Εισαγγελέας επικουρείται από αντεισαγγελείς ή δικαστικούς γραμματείς στους οποίους μπορεί να αναθέτει ορισμένες από αυτές. Άρθρο 24 Καθήκοντα αντεισαγγελέων Οι αντεισαγγελείς αναπληρώνουν τον Εισαγγελέα σύμφωνα με τη δικονομική αρχή του ενιαίου και αδιαιρέτου της κατηγορούσας αρχής. Υποχρεούνται να εκτελούν κάθε ορισμένη παραγγελία του Εισαγγελέα, αλλά στις προτάσεις ή γνωμοδοτήσεις τους διατυπώνουν τη γνώμη τους σύμφωνα με το νόμο και τη συνείδησή τους. Άρθρο 25 Εισαγγελέας Υπηρεσίας Ο Εισαγγελέας του στρατοδικείου ορίζει εκ περιτροπής ένα εισαγγελικό λειτουργό ως Εισαγγελέα Υπηρεσίας, ο οποίος θα βρίσκεται σε διαρκή υπηρεσιακή ετοιμότητα τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας της εισαγγελίας, προκειμένου να επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του όσο και κατά τις μη εργάσιμες ώρες, οπότε υποχρεούται να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την εισαγγελία. Άρθρο 26 Υπηρεσία εισαγγελέα ακροατηρίου 1.Η υπηρεσία του εισαγγελέα ακροατηρίου ορίζεται αποκλειστικά από τον Εισαγγελέα του στρατοδικείου. 2.Απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση του Εισαγγελέα η μεταξύ των εισαγγελικών λειτουργών αλλαγή της υπηρεσίας του εισαγγελέα ακροατηρίου για όλη τη δικάσιμο ή και για μία συγκεκριμένη υπόθεση. Άρθρο 27 Χρέωση και επεξεργασία δικογραφιών 1.Η χρέωση των πάσης φύσεως δικογραφιών και των λοιπών υποθέσεων στους αντεισαγγελείς γίνεται μόνο από τον Εισαγγελέα. Δεν επιτρέπεται χωρίς έγγραφη άδεια του Εισαγγελέα η μεταξύ των εισαγγελικών λειτουργών ανταλλαγή δικογραφιών ή υποθέσεων. 2.Σε περίπτωση κωλύματος χειρισμού κάποιας δικογραφίας από εισαγγελικό λειτουργό ενημερώνεται ο Εισαγγελέας, ο οποίος μπορεί να χρεώσει τη δικογραφία σε άλλο εισαγγελικό λειτουργό. 3.Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών ή αδείας του Εισαγγελέα δικαίωμα χρεώσεως έχει ο αντεισαγγελέας που αναπληρώνει τον Εισαγγελέα, εκτός αν ο τελευταίος βρίσκεται στην υπηρεσία οπότε το δικαίωμα αυτό ασκείται και πάλι από τον ίδιο. 4.Σε περίπτωση μετάθεσης ο εισαγγελικός λειτουργός υποχρεούται να παραδώσει περατωμένες τις δικογραφίες που έχει χρεωθεί μέχρι την ημέρα που του ανακοινώθηκε η μετάθεση και σε περίπτωση προσφυγής του μέχρι την ημέρα εκδόσεως της επ αυτής αποφάσεως. 5.Κατά το χειρισμό των δικογραφιών δίδεται προτεραιότητα σ΄ αυτές που ενέχουν κίνδυνο παραγραφής ή αφορούν προσωρινά κρατουμένους ή αξιωματικούς και γενικότερα μονίμους στρατιωτικούς των οποίων η υπηρεσιακή εξέλιξη επηρεάζεται από την πορεία της ποινικής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση οι επιβαλλόμενες ενέργειες θα πρέπει να περατώνονται από τους αντεισαγγελείς μέσα σε δυο μήνες το αργότερο, εκτός εάν η φύση της υποθέσεως απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο, οπότε ο προϊστάμενος Εισαγγελέας μπορεί να εγκρίνει σχετική παράταση. Άρθρο 28 Γραμματεία εισαγγελίας 1.Η γραμματεία της εισαγγελίας του στρατοδικείου συγκροτείται από αξιωματικούς και ανθυπασπιστές δικαστικούς γραμματείς, καθώς και από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες ΠΟΥ, διαιρείται δε σε τμήματα. Σε κάθε τμήμα ορίζεται από τον Εισαγγελέα, ύστερα από εισήγηση του Γραμματέα της εισαγγελίας, προϊστάμενος αυτού. Ο προϊστάμενος του τμήματος διευθύνει το τμήμα και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του και τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας. Τα τμήματα αυτά με απόφαση του εισαγγελέα μπορούν να συγχωνεύονται εάν ο αριθμός του προσωπικού δεν επαρκεί. Βασικά τμήματα κάθε γραμματείας εισαγγελίας είναι : 1)Τμήμα Διοικητικού Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται : (1) Η διενέργεια της διοικητικής αλληλογραφίας και η τήρηση των βιβλίων πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. (2) Η παραλαβή των διαφόρων αιτήσεων. (3) Η τήρηση των βιβλίων της εισαγγελίας, του μητρώου και των φακέλων των δικαστικών γραμματέων και υπαλλήλων, η τήρηση των βιβλίων των αδειών υπαλλήλων και των πειθαρχικών ποινών, του βιβλίου υπηρεσίας, των βιβλίων της βιβλιοθήκης, των επίπλων και των σκευών. (4) Η τήρηση των εκθέσεων επιθεωρήσεως των δικαστηρίων, των ανακριτικών γραφείων και των φυλακών, καθώς και των διατάξεων και γνωμοδοτήσεων του Εισαγγελέα. 2)Τμήμα Μηνύσεων Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγεται : (1) Η παραλαβή, καταχώρηση και ευρετηρίαση των μηνύσεων. (2) Η κατάρτιση και αποστολή των παραγγελιών για ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, καθώς και των απορριπτικών διατάξεων του Εισαγγελέα. (3) Η τήρηση των πειστηρίων. (4) Η σύνταξη των μηνιαίων και άλλων στατιστικών πινάκων και η μέριμνα υποβολής τους αρμοδίως. 3)Τμήμα Διακινήσεως Δικογραφιών Εισαγγελίας Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται : (1) Η διακίνηση των περατωμένων δικογραφιών κύριας ανακρίσεως, προανακρίσεως και προκαταρκτικής εξετάσεως. (2) Η καταχώριση στα οικεία βιβλία των προτάσεων εισαγγελέων προς το δικαστικό συμβούλιο ή τους ανακριτές. (3) Η επίδοση και διαβίβαση στις αρμόδιες αρχές των εκδιδόμενων βουλευμάτων του δικαστικού συμβουλίου καθώς και η αποστολή τους για εκτέλεση. (4) Η αποστολή για εκτέλεση των ενταλμάτων συλλήψεως ή προσωρινής κρατήσεως. (5) Η χρέωση και προώθηση αιτήσεων για αντικατάσταση προσωρινής κρατήσεως, τροποποίηση όρων, απόδοση κατεσχημένων ή εγγυητικών επιστολών, απόλυση υπό όρο, άρση απαγορεύσεως εξόδου, κλπ. (6) Η εκτέλεση αποφάσεων ή βουλευμάτων ή ανακριτικών διατάξεων για δήμευση, για απόδοση κατεσχημένων, για απαγόρευση εξόδου, κλπ. (7) Η χορήγηση πιστοποιητικών (για παραπομπή ή απαλλαγή με αμετάκλητο βούλευμα). (8) Η αποστολή παραγγελιών στις αστυνομικές αρχές για διαγραφές διωκομένων, κλπ. 4)Τμήμα Προσδιορισμού Τριμελούς - Πενταμελούς Στρατοδικείου Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται : (1) Η προετοιμασία των δικογραφιών για τον προσδιορισμό τους στις δικασίμους του Τριμελούς και Πενταμελούς Στρατοδικείου. (2) Η καταχώριση στα οικεία βιβλία των υποθέσεων που αναβλήθηκαν και των εφέσεων κατά βουλευμάτων και αποφάσεων. (3) Η σύνταξη των εκθέσεων επί των προσφυγών κατά της με απ ευθείας κλήση εισαγωγής στο ακροατήριο και η περαιτέρω υποβολή τους. (4) Η κατάρτιση των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων επί αιτήσεων ακυρώσεως διαδικασίας αποφάσεως, συγχωνεύσεως ποινών, μετατροπής ποινών, κλπ. (5) Η σύνταξη των κλήσεων κατηγορουμένων και μαρτύρων καθώς και η σύνταξη πινακίων και εκθεμάτων και η τήρηση των σχετικών βιβλίων. 5)Τμήμα Εκτελέσεως Αποφάσεων Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού υπάγονται : (1) Η αποστολή των αποφάσεων για κοινοποίηση και εκτέλεση. (2) Η καταχώριση των φυγοποίνων στο βιβλίο των ερήμην αποφάσεων και η διαγραφή τους μετά την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. (3) Η συσχέτιση των αποδεικτικών επιδόσεως στο βιβλίο ερήμην αποφάσεων. (4) Η αποστολή δικογραφιών στην εκκαθάριση ή στο αρχείο. (5) Η καταχώριση των αποφάσεων κατά λιπομαρτύρων. (6) Η συσχέτιση των εφέσεων και η αποστολή των σχετικών εγγράφων στην εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. (7) Η καταχώριση στα βιβλία των αιτήσεων ακυρώσεως διαδικασίας - αποφάσεως. (8) Η αποστολή για εκτέλεση των αποφάσεων για ανάκληση ή άρση της αναστολής (άρθρα 101, 102 του Ποινικού Κώδικα). (9) Η σύνταξη και διαβίβαση των παραγγελιών για φυλακίσεις και αποφυλακίσεις, αφαιρέσεις αδειών ικανότητας οδηγών, κλπ. Άρθρο 29 Καθήκοντα Γραμματέα εισαγγελίας Ο Γραμματέας της Εισαγγελίας : α. Διευθύνει τη γραμματεία της εισαγγελίας υπό την άμεση εποπτεία του Εισαγγελέα. β. Διενεργεί, μέσω του Εισαγγελέα, την εν γένει αλληλογραφία της εισαγγελίας. γ. Συμπράττει στις εκθέσεις και λοιπές πράξεις που συντάσσονται ενώπιον του Εισαγγελέα. δ. Μεριμνά για την ταχεία και ασφαλή διακίνηση των δικογραφιών από την εισαγγελία προς τα διάφορα γραφεία του στρατοδικείου και τις λοιπές αρχές. ε. Είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των δικογραφιών που βρίσκονται στην εισαγγελία, των πειστηρίων καθώς και των εγγράφων του αρχείου. στ. Τηρεί τα ατομικά έγγραφα και συντάσσει τις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της εισαγγελίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ζ. Τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία της γραμματείας. Άρθρο 30 Βιβλία που τηρούνται στη γραμματεία της εισαγγελίας 1.Στη Γραμματεία της Εισαγγελίας του Στρατιωτικού Δικαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία : 1)Βιβλίο πρωτοκόλλου κοινής αλληλογραφίας. 2)Βιβλίο πρωτοκόλλου απόρρητης αλληλογραφίας. 3)Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας. 4)Βιβλίο υποθέσεων. 5)Αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου υποθέσεων. 6)Πινάκιο των υποθέσεων που προσδιορίζονται για εκδίκαση σε κάθε δικάσιμο. 7)Βιβλίο αυτών που καταδικάσθηκαν με αναστολή και αυτών για τους οποίους ακολούθησε άρση ή ανάκληση αναστολής. 8)Βιβλίο αποφάσεων αυτών που δικάζονται σαν να ήταν παρόντες. 9)Βιβλίο αντικειμένων που κατασχέθηκαν και πειστηρίων. 10)Αλφαβητικό ευρετήριο αιτήσεων που υποβάλλονται για απονομή χάρης. 11)Αλφαβητικό ευρετήριο δικογραφιών που αποστέλλονται σε άλλες αρχές. 12)Βιβλίο γνώσεως της πρότασης του Εισαγγελέα από τους διαδίκους. 13)Βιβλίο επιδόσεων σε κατηγορουμένους γνωστής διαμονής στην αλλοδαπή. 14)Βιβλίο διατάξεων και γνωμοδοτήσεων του Εισαγγελέα. 2.Επίσης στη γραμματεία της εισαγγελίας κάθε στρατιωτικού δικαστηρίου, εκτός του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, τηρούνται και τα εξής βιβλία : 1)Βιβλίο ωρίμων προς εκδίκαση υποθέσεων, το οποίο τηρείται κατά χρονολογική σειρά και αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου αυτού. 2)Βιβλίο εκτέλεσης ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. 3)Βιβλίο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψης και βίαιης προσαγωγής. 4)Βιβλίο πράξεων θέσεως δικογραφιών στο αρχείο από τον Εισαγγελέα. 5)Βιβλίο κλητηρίων θεσπισμάτων και κλήσεων κατηγορουμένου. 6)Βιβλίο προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων. 7)Βιβλίο προσφυγών κατά των απ΄ ευθείας κλήσεων στο ακροατήριο. 8)Βιβλίο χρεώσεως δικογραφιών στους εισαγγελικούς λειτουργούς για σύνταξη προτάσεων, διατάξεων, κλπ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΑΝΑΚΡΙΤΕΣ Άρθρο 31 Καθήκοντα ανακριτών 1.Οι ανακριτές των στρατοδικείων ενεργούν την κύρια ανάκριση μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα, σύμφωνα με τον ΚΠΔ και το ΣΠΚ. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αυτών οφείλουν να επιδεικνύουν ταχύτητα και επιμέλεια, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την ταχεία περάτωση της ανάκρισης σε περιπτώσεις που επίκειται παραγραφή, σε υποθέσεις που αφορούν σε προσωρινά κρατούμενους, καθώς και σ αυτές που στρέφονται κατά αξιωματικών, ανθυπασπιστών ή άλλων μονίμων στρατιωτικών των οποίων η υπηρεσιακή εξέλιξη επηρεάζεται από την εκκρεμότητα της ποινικής διαδικασίας. 2.Οι ανακριτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους διεξάγουν την αλληλογραφία με άλλες αρχές απ ευθείας, εκτός αν με διάταξη νόμου επιβάλλεται η τήρηση άλλης διαδικασίας. 3.Κατά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα υποβάλλουν στον Εισαγγελέα του στρατοδικείου αριθμητική κατάσταση κινήσεως δικογραφιών σε τρία αντίτυπα. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τις δικογραφίες που υπήρχαν στην αρχή του προηγούμενου μήνα, αυτές που περατώθηκαν τον προηγούμενο μήνα, αυτές που εισήλθαν στο ανακριτικό γραφείο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, καθώς και αυτές που παρέμειναν εκκρεμείς στο τέλος του μήνα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις δικογραφίες κατά αξιωματικών ή ανθυπασπιστών καθώς και γι αυτές που έχουν παραμείνει εκκρεμείς για χρονικό διάστημα πλέον του τριμήνου το οποίο υπολογίζεται από την αρχή του επομένου μήνα από την εισαγωγή στο ανακριτικό γραφείο. Επίσης η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει και αριθμητικό πίνακα των ενταλμάτων προσωρινής κρατήσεως, συλλήψεως και βιαίας προσαγωγής καθώς και των διατάξεων που έχουν εκδοθεί. Αυτοί που κρατούνται προσωρινά αναφέρονται με σημείωση του χρόνου που άρχισε η προσωρινή τους κράτηση. 4.Οι ανακριτές μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Τριμελών και Πενταμελών Στρατοδικείων καθώς και σ αυτές των δικαστικών συμβουλίων, εφ όσον δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα, σύμφωνα με τον ΣΠΚ ή τον ΚΠΔ. Άρθρο 32 Γραμματέας ανακριτή 1.Σε κάθε ανακριτή τοποθετείται κατά προτίμηση γραμματέας από το σώμα των δικαστικών γραμματέων των Ενόπλων Δυνάμεων. 2.Ο γραμματέας : 1)Συμπράττει στις εκθέσεις που συντάσσονται ενώπιον του ανακριτή. 2)Διεξάγει και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του ανακριτικού γραφείου. 3)Μεριμνά για τη φύλαξη, ασφαλή διακίνηση και την αποχρέωση των δικογραφιών του ανακριτικού γραφείου καθώς και των πειστηρίων που τυχόν υπάρχουν. 4)Συντάσσει τις σχετικές καταστάσεις κίνησης δικογραφιών και τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία. Άρθρο 33 Βιβλία που τηρούνται στον ανακριτή Σε κάθε ανακριτικό γραφείο στρατοδικείου τηρούνται από τον γραμματέα του ανακριτή τα εξής βιβλία : α. Βιβλίο πρωτοκόλλου. β. Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας. γ. Βιβλίο υποθέσεων στο οποίο καταχωρίζονται κατά τη χρονολογική σειρά εισαγωγής τους (ή επανεισαγωγής) οι δικογραφίες που αποστέλλονται προς ανάκριση και σημειώνεται η ημερομηνία εισαγωγής τους, το ονοματεπώνυμο του κατηγορουμένου και εάν αυτός κρατείται προσωρινά, καθώς και η ημερομηνία υποβολής τους στον Εισαγγελέα. δ. Αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου υποθέσεων. ε. Βιβλίο ενταλμάτων συλλήψεως και βιαίας προσαγωγής. στ. Βιβλίο ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. ζ. Βιβλίο διατάξεων. η. Βιβλίο αντικειμένων που κατασχέθηκαν και πειστηρίων. θ. Βιβλίο ποινών λιπομαρτύρων. ι. Βιβλίο παραδόσεως δικογραφιών στον Εισαγγελέα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Ασφάλεια στρατιωτικών δικαστηρίων Άρθρο 34 Φύλαξη και ασφάλεια στρατιωτικών δικαστηρίων 1.Την ευθύνη της εξωτερικής φύλαξης των δικαστικών καταστημάτων στα οποία συνεδριάζουν τα στρατιωτικά δικαστήρια έχει η στρατιωτική αρχή στο στρατόπεδο της οποίας εδρεύει το δικαστήριο, άλλως η κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή. 2.Την ευθύνη της εσωτερικής ασφάλειας έχουν τα όργανα υπηρεσίας του στρατοδικείου (Γραμματέας Υπηρεσίας - οπλίτης βοηθός, κατά τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας). Διανυκτερεύει επίσης εκτός του Στρατοδικείου ένας στρατονόμος διατιθέμενος από την αντίστοιχη μονάδα στρατονομίας. 3.Κατά τις συνεδριάσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων η τήρηση των μέτρων τάξεως και ασφαλείας ανήκει στις κατά τόπους αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 35 Υπηρεσιακή σφραγίδα Τα δικαστήρια, οι εισαγγελίες, οι γραμματείες τους, οι ανακριτές καθώς και ο Προϊστάμενος Επιθεώρησης και ο Επιθεωρητής χρησιμοποιούν για την εγκυρότητα των εγγράφων που εκδίδουν υπηρεσιακή σφραγίδα, που αποτελείται από τρεις ομόκεντρους κύκλους, με διάμετρο του εξωτερικού κύκλου 0,04 μ. Αυτή στον εσωτερικό κύκλο φέρει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο ενδιάμεσο κυκλικό διάστημα την ονομασία του δικαστηρίου ή της εισαγγελικής αρχής και στο εξωτερικό κυκλικό διάστημα τις λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρο 36 Βιβλιοθήκη στρατιωτικού δικαστηρίου 1.Κάθε στρατιωτικό δικαστήριο διαθέτει βιβλιοθήκη η οποία περιλαμβάνει τα απαραίτητα συγγράμματα, τα περιοδικά, και τις συλλογές νόμων, καθώς και σύνδεση με ηλεκτρονική τράπεζα νομικών πληροφοριών. 2.Την ευθύνη για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης έχει ο Γραμματέας του στρατιωτικού δικαστηρίου, ο οποίος ευθύνεται για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη φθορά. 3.Οι δαπάνες για την υλοποίηση των προβλέψεων της πρώτης παραγράφου βαρύνουν την υπηρεσία στην οποία έχει ανατεθεί η διοικητική μέριμνα του δικαστηρίου. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΟργάνωση και λειτουργία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Άρθρο 37 Δικαιοδοσία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου 1.Το Αναθεωρητικό Δικαστήριο είναι το ανώτατο στρατιωτικό δικαστήριο και λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο και ως ακυρωτικό, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ΣΠΚ (άρθρο 198 §2 ΣΠΚ). 2.Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους προΐστανται όλων των στρατιωτικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους, αντίστοιχα. Άρθρο 38 Ειδικά καθήκοντα του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου διευθύνει το δικαστήριο, ασκεί τα καθήκοντα του άρθρου 21 του παρόντος που προσιδιάζουν στην ιδιότητά του, στα οποία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Αναθεωρητή για τα εξ αυτών διοικητικά και από τους Αντιπροέδρους ή Αναθεωρητές, μέλη του δικαστηρίου, κατά σειρά αρχαιότητας, για τα εξ αυτών δικαστικά (άρθρο 189 ΣΠΚ) και επιπλέον : α. Προεδρεύει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) (άρθρο 57 §1 ΚΔΣΕΔ), στο Επταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο (άρθρο 90 §2 ΚΔΣΕΔ), καθώς και στην εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια διαγωνισμού προσλήψεως Παρέδρων (άρθρο 4 §1α ΚΔΣΕΔ). β. Εγκρίνει την κανονική άδεια σε όλους τους Στρατιωτικούς Δικαστές. γ. Παραγγέλλει στον Επιθεωρητή Αναθεωρητή έκτακτη ή συμπληρωματική επιθεώρηση κάθε δικαστηρίου, εισαγγελίας, γραμματείας ή δικαστικού λειτουργού (άρθρο 132 §1β ΚΔΣΕΔ). δ. Γνωματεύει επί των εκθέσεων αξιολογήσεως των προϊσταμένων δικαστικών γραμματέων της γραμματείας των στρατιωτικών δικαστηρίων. Άρθρο 39 Ειδικά καθήκοντα του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ασκεί τα καθήκοντα του άρθρου 22 του παρόντος, τις αρμοδιότητες του άρθρου 23 που προσιδιάζουν στην ιδιότητά του, και επιπλέον: α. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και του δικαστικού συμβουλίου. β. Ασκεί την πειθαρχική δίωξη για τους δικαστικούς λειτουργούς μέχρι και το βαθμό του Στρατιωτικού Δικαστή Α΄ (άρθρο 96 περίπτ. β ΚΔΣΕΔ). γ. Γνωμοδοτεί σε ερωτήματα που αφορούν την ποινική δικαιοσύνη στις Ένοπλες Δυνάμεις. δ. Μπορεί κατά την κρίση του να προκαλεί την γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. ε. Ζητεί τη σύγκληση της Ολομέλειας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. στ. Παραγγέλλει στον Επιθεωρητή Αναθεωρητή έκτακτη ή συμπληρωματική επιθεώρηση κάθε δικαστηρίου, εισαγγελίας, γραμματείας ή δικαστικού λειτουργού (άρθρο 132 §1β ΚΔΣΕΔ). ζ. Επιθεωρεί τη γραμματεία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και την Εισαγγελία αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 139 του ΚΔΣΕΔ. η. Γνωματεύει επί των εκθέσεων αξιολογήσεως των προϊσταμένων δικαστικών γραμματέων των εισαγγελιών των στρατιωτικών δικαστηρίων. ι. Ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 21 παρ. 2 του Κανονισμού Στρατιωτικών Φυλακών. Άρθρο 40 Καθήκοντα Αντιπροέδρων 1.Οι Αντιπρόεδροι του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου αναπληρώνουν, κατά σειρά αρχαιότητας, τον Πρόεδρο του αυτού δικαστηρίου στα δικαστικά του καθήκοντα, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει (άρθρο 189 ΣΠΚ). 2.Πέρα από τα παραπάνω καθήκοντα, ο μεν πρώτος Αντιπρόεδρος είναι πρόεδρος του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου (άρθρο 90 §1 ΚΔΣΕΔ), ο δε δεύτερος Αντιπρόεδρος είναι προϊστάμενος της επιθεώρησης των στρατοδικείων και των δικαστικών λειτουργών (άρθρο 136 §1 ΚΔΣΕΔ). Άρθρο 41 Καθήκοντα Προϊσταμένου Επιθεώρησης Ο Προϊστάμενος Επιθεώρησης προΐσταται της υπηρεσίας επιθεώρησης και ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τα άρθρα 136 και επόμενα του ΚΔΣΕΔ και ενημερώνεται από τον Επιθεωρητή όταν το κρίνει αναγκαίο, για την πορεία της επιθεώρησης γενικά. Άρθρο 42 Καθήκοντα Επιθεωρητή 1.Ο Επιθεωρητής, οριζόμενος για ένα χρόνο από το ΑΔΣ (άρθρο 131 §2 ΚΔΣΕΔ), διενεργεί τις τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των στρατοδικείων, και γραμματειών τους και των δικαστικών λειτουργών (άρθρο 132 §1 ΚΔΣΕΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΣΕΔ. 2.Ειδικότερα ο Επιθεωρητής, ως προς τις τακτικές επιθεωρήσεις, καταρτίζει και αποστέλλει εγκαίρως, τουλάχιστο πριν από είκοσι (20) ημέρες, προς τα δικαστήρια σχετικό πρόγραμμα που περιέχει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της επιθεώρησης, το οποίο κοινοποιεί και στον Προϊστάμενο Επιθεώρησης. Το πρόγραμμα αυτό αφού εγκριθεί από τον ΥΕΘΑ, διαβιβάζεται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία για την έγκριση και χορήγηση του χρηματικού ποσού προς κάλυψη της κατά περίπτωση απαιτουμένης δαπάνης. 3.Η τακτική επιθεώρηση ενεργείται μόνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο χρόνος όμως επιθεώρησης μπορεί να παραταθεί για λογικό χρονικό διάστημα και μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας. 4.Ο Επιθεωρητής υποβάλλει τις εκθέσεις της τακτικής επιθεώρησης στον Προϊστάμενο Επιθεώρησης για κάθε δικαστήριο χωριστά, εντός της προθεσμίας του άρθρου 135 του ΚΔΣΕΔ από τη λήξη της τακτικής επιθεώρησης κάθε δικαστηρίου. Άρθρο 43 Ολομέλεια Αναθεωρητικού Δικαστηρίου 1.Η Ολομέλεια του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου αποτελείται από όλους τους Αναθεωρητές που υπηρετούν σ αυτό και στην εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Στην Ολομέλεια προεδρεύει ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, αναπληρούμενος κατά σειρά από τον Εισαγγελέα και τους Αντιπροέδρους. 2.Στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας υπάγονται, πέρα από τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 11, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως, οι γνωμοδοτήσεις ή προτάσεις που αφορούν θέματα μείζονος σημασίας για την οργάνωση και λειτουργία του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης στο χώρο αυτό. Επίσης η Ολομέλεια του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου εκφέρει γνώμη επί σχεδίων νόμων ή κανονισμών που αφορούν γενικά στα παραπάνω θέματα. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου εντός της προθεσμίας του άρθρου 12 παρ. 1 του παρόντος. Άρθρο 44 Καθήκοντα Αναθεωρητών και Αντεισαγγελέων Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στους Αναθεωρητές όταν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και του δικαστικού συμβουλίου, οριζόμενοι από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ενώ οι διατάξεις των άρθρων 8 και 24 εφαρμόζονται αναλόγως στους Αντεισαγγελείς του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Άρθρο 45 Γραμματεία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου 1.Στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο και στην Εισαγγελία του λειτουργούν γραμματείες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 28, 29 και 30, που εφαρμόζονται αναλογικά σε όση έκταση επιβάλλει η αρμοδιότητα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. 2.Στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο λειτουργεί Γραφείο Προέδρου ο προϊστάμενος του οποίου είναι προσωπικό υπηρεσιακό όργανο του Προέδρου και ασχολείται με την προσωπική - υπηρεσιακή αλληλογραφία αυτού, καθώς και με τις εν γένει υπηρεσιακές και εθιμοτυπικές δραστηριότητες του Γραφείου. 3.Λειτουργεί επίσης κοινή γραμματεία Αντιπροέδρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛοιπά όργανα Άρθρο 46 Γραμματεία Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 1.Στο ΑΔΣ λειτουργεί γραμματεία, την οποία διευθύνει ο Γραμματέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, άλλος δικαστικός γραμματέας που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (άρθρο 57 §3 ΚΔΣΕΔ). 2.Ο Γραμματέας του ΑΔΣ : 1)Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΑΔΣ και ειδοποιεί εγγράφως τα μέλη του για την ημερομηνία της συνεδρίασης. 2)Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ΑΔΣ και τηρεί τα πρακτικά. 3)Μεριμνά για την υποβολή των αποφάσεων του ΑΔΣ μαζί με το κυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού συνεδριάσεως στον ΥΕΘΑ (άρθρο 58 §5 ΚΔΣΕΔ). 4)Χορηγεί αποσπάσματα των αποφάσεων του ΑΔΣ στον ενδιαφερόμενο δικαστικό λειτουργό, εφόσον το ζητήσει (άρθρο 58 §6 ΚΔΣΕΔ). 5)Ειδοποιεί τον δικαστικό λειτουργό που μετατίθεται χωρίς αίτησή του. 6)Δέχεται τις αιτήσεις των δικαστικών λειτουργών για ανάκληση της μετάθεσης. 7)Αποστέλλει το πρακτικό κληρώσεως των μελών του ΑΔΣ στον ΥΕΘΑ (άρθρο 55 §4 ΚΔΣΕΔ). 8)Τηρεί τους ατομικούς φακέλους των δικαστικών λειτουργών υπό την εποπτεία του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (άρθρο 40 §1 ΚΔΣΕΔ). 9)Επιμελείται της κλήσης του δικαστικού λειτουργού ενώπιον του ΑΔΣ στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο. 10)Φυλάσσει τις αποφάσεις και τα πρακτικά του ΑΔΣ, τα βιβλία και τα άλλα υπηρεσιακά έγγραφα. 11)Επιμελείται για την εισαγωγή στο ΑΔΣ των αιτήσεων των δικαστικών λειτουργών ή άλλων αρχών. 3.Στο ΑΔΣ λειτουργεί γραμματεία πειθαρχικών συμβουλίων. Αυτή αποτελεί τμήμα της γραμματείας του ΑΔΣ και επιμελείται όλων των κλήσεων, προσκλήσεων, επιδόσεων, γνωστοποιήσεων και λοιπών γραμματειακών πράξεων που σχετίζονται με την πειθαρχική διαδικασία. Άρθρο 47 Βιβλία Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 1.Στη Γραμματεία του ΑΔΣ τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία: 1)Βιβλίο πρωτοκόλλου. 2)Βιβλίο προσδιορισμού συνεδριάσεων ΑΔΣ. 3)Βιβλίο αποφάσεων. 4)Βιβλίο προσφυγών - ενστάσεων. 5)Βιβλίο τήρησης πρακτικών κληρώσεως των μελών του ΑΔΣ. 2.Στη γραμματεία πειθαρχικών συμβουλίων τηρούνται αντίστοιχα βιβλία και επιπλέον βιβλίο πειθαρχικών ποινών των δικαστικών λειτουργών. Άρθρο 48 Γραμματεία Επιθεώρησης 1.Στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο λειτουργεί, υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Επιθεώρησης, γραμματεία επιθεώρησης η οποία μεριμνά για όλες τις γραμματειακές πράξεις που έχουν σχέση με την επιθεώρηση των στρατοδικείων και των δικαστικών λειτουργών. 2.Η γραμματεία επιθεώρησης αποτελείται από το Τμήμα Επιθεωρητή και από το Τμήμα Προϊσταμένου Επιθεώρησης. 3.Στο Τμήμα του Επιθεωρητή τηρείται το βιβλίο πρωτοκόλλου. 4.Στο Τμήμα του Προϊσταμένου Επιθεώρησης τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία : 1)Βιβλίο πρωτοκόλλου 2)Βιβλίο προσφυγών 3)Βιβλίο πράξεων ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 49 Δικαστικό έτος - Δικαστικές διακοπές 1.Το δικαστικό έτος αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους. 2.Οι δικαστικές διακοπές αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου. 3.Κατά την περίοδο των δικαστικών διακοπών συγκροτούνται ένα ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες του στρατιωτικού δικαστηρίου ή της εισαγγελίας. 4.Κατά την περίοδο αυτή τα στρατιωτικά δικαστήρια δικάζουν υποθέσεις για τις οποίες επίκειται παραγραφή ή προβλέπεται προθεσμία εκδίκασης ή αφορούν τον καθορισμό συνολικής ποινής ή αιτήσεις ακύρωσης διαδικασίας ή απόφασης ή αιτήσεις αναβολής της δίκης ή διακοπής της ποινής ή αντιρρήσεις ή αμφιβολίες για την εκτέλεση ποινής ή την ανασταλτική δύναμη ενδίκου μέσου. 5.Οι δικαστικοί λειτουργοί που απομακρύνονται από την έδρα τους κατά τη διάρκεια των διακοπών, οφείλουν να δηλώνουν στον Πρόεδρο του στρατοδικείου τον τόπο διαμονής τους. Οι αντεισαγγελείς υποβάλουν ίδια δήλωση και στον προϊστάμενό τους Εισαγγελέα. 6.Αν κατά τη διάρκεια των διακοπών ανακύψει εξαιρετική υπηρεσιακή ανάγκη, μπορεί να ανακληθούν από τις διακοπές τους οι δικαστές, από τον Πρόεδρο του στρατιωτικού δικαστηρίου και οι εισαγγελικοί λειτουργοί, από τον Εισαγγελέα της οικείας εισαγγελίας. 7.Ο δικαστικός λειτουργός δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση δικαστικών διακοπών για χρόνο μεγαλύτερο των σαράντα ημερών. Ο χρόνος αυτός μπορεί να περιοριστεί από τον Πρόεδρο ή τον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ή του Εισαγγελέα του στρατοδικείου, αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει κίνδυνος ουσιώδους καθυστέρησης στην έκδοση απόφασης ή βουλεύματος σε επείγουσα υπόθεση, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας. 8.Οι δικαστικοί λειτουργοί που, κατά κύρια τοποθέτηση, υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις (άρθρο 27 §4 ΚΔΣΕΔ) λαμβάνουν εντός της προθεσμίας της παρ. 2 άδεια διακοπών τριάντα (30) ημερών, που χορηγείται υποχρεωτικά κάθε χρόνο από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Άρθρο 50 Κανονική άδεια 1.Στο δικαστικό λειτουργό είναι δυνατό να χορηγηθεί ύστερα από αίτησή του σε εξαιρετικές περιπτώσεις κανονική άδεια : 1)Μέχρι ένα μήνα, αν έχει δημόσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους και 2)Μέχρι δεκαπέντε ημέρες σε κάθε άλλη περίπτωση. Η άδεια αυτή χορηγείται ολόκληρη ή τμηματικά. 2.Κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών δεν χορηγείται κανονική άδεια στο δικαστικό λειτουργό που έχει δικαίωμα διακοπών. Επίσης δεν χορηγείται άδεια τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη των διακοπών και τριάντα μέρες μετά τη λήξη τους, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου ή μέλους της οικογενείας του. 3.Την κανονική άδεια στους μεν Αναθεωρητές και τους Προέδρους των δικαστηρίων χορηγεί ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, στους δε στρατιωτικούς δικαστές χορηγεί ο Πρόεδρος του οικείου στρατοδικείου, μετά από έγκριση του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Στον Πρόεδρο και στον Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου η κανονική άδεια εγκρίνεται από τον ΥΕΘΑ. 4.Αυτός που χορηγεί την άδεια είναι δυνατό να αναβάλλει την έναρξη της άδειας το πολύ επί δέκα ημέρες, αν συντρέχει περίπτωση εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης ή ύστερα από αίτηση του δικαστικού λειτουργού. 5.Για την έναρξη, τη λήξη ή την τυχόν διακοπή της άδειας συντάσσονται εκθέσεις ενώπιον του Γραμματέα του δικαστηρίου. 6.Η κανονική άδεια είναι δυνατό να ανακληθεί από εκείνον που τη χορήγησε, πριν από τη λήξη της, εφ όσον συντρέχει περίπτωση εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης. Η ανάκληση γίνεται μετά από έγκριση του Προέδρου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. 7.Ο ΥΕΘΑ είναι δυνατό να ανακαλέσει, σε κάθε περίπτωση, την κανονική άδεια δικαστικού λειτουργού λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης. 8.Οι δικαστικοί λειτουργοί, που, κατά κύρια τοποθέτηση, υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις δικαιούνται να λάβουν την άδεια του παρόντος άρθρου, η οποία εγκρίνεται και χορηγείται από τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Άρθρο 51 Μετάβαση στο εξωτερικό Η άδεια για μετάβαση δικαστικού λειτουργού στο εξωτερικό εγκρίνεται από εκείνον που εγκρίνει και την κανονική άδεια. Άρθρο 52 Συμμετοχή σε σωματεία και οργανώσεις 1.Οι δικαστικοί λειτουργοί του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων μπορούν να συγκροτούν επιστημονικές ενώσεις και σωματεία ή να συμμετέχουν σ αυτά (άρθρο 26 ΚΔΣΕΔ). 2.Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Ενώσεων των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων διατίθεται κατάλληλος χώρος στα καταστήματα στρατιωτικών δικαστηρίων της έδρας τους. Άρθρο 53 Δικαστές σε διοικητικές θέσεις 1.Οι δικαστικοί λειτουργοί που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις συνεργάζονται απ ευθείας με τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας και ασκούν μόνο νομικά καθήκοντα, γνωμοδοτώντας στα γραπτά νομικά ερωτήματα που τους τίθενται αρμοδίως. Η ανάθεση σ΄ αυτούς οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή άλλων διοικητικών καθηκόντων απαγορεύεται ως ασυμβίβαστη με το λειτούργημά τους (άρθρο 27 §4 ΚΔΣΕΔ). 2.Οι παραπάνω δικαστικοί λειτουργοί και όταν είναι τοποθετημένοι αποκλειστικά σε διοικητικές θέσεις, μετέχουν στις συνθέσεις των στρατοδικείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΣΠΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛοιπές διατάξεις Άρθρο 54 ΜηχανοργάνωσηΤα στοιχεία που καταχωρίζονται στα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό βιβλία μπορούν, εναλλακτικά, να καταχωρίζονται σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών, από τα οποία, κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν παρίσταται ανάγκη, θα εκτυπώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία με τη μορφή των σελίδων των αντίστοιχων βιβλίων ή με τη μορφή πινάκων ή καταστάσεων. Για κάθε ηλεκτρονικό αρχείο τηρούνται σε περιφερειακά αποθηκευτικά μέσα και δύο αντίγραφα ασφαλείας, τα οποία ενημερώνονται σε ημερήσια βάση. Άρθρο 55 Γραφείο Μελετών 1.Με απόφαση της Ολομέλειας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου συνιστάται στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο Γραφείο Μελετών με αντικείμενο τη νομολογία και την έρευνα. Έργο του γραφείου αυτού είναι ιδίως : α) η μελέτη και εισαγωγή στα στρατιωτικά δικαστήρια σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων διαχείρισης δικογραφιών και επεξεργασίας δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) η συγκέντρωση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση και γενικότερα η αξιοποίηση, κατά τον προσφορότερο τρόπο νομολογικού υλικού και η διαχείρισή του με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και γ) η εισαγωγή και η χρήση των νέων τεχνολογιών και των μεθόδων της πληροφορικής στις βιβλιοθήκες των στρατιωτικών δικαστηρίων. 2.Το κατά την προηγούμενη παράγραφο γραφείο διευθύνεται από Αναθεωρητή ή στρατιωτικό δικαστή και στελεχώνεται από στρατιωτικό δικαστή, δικαστικούς γραμματείς και υπαλλήλους της γραμματείας του δικαστηρίου. Ο δικαστής κατά το χρονικό διάστημα που διευθύνει το παραπάνω γραφείο, μπορεί, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο, να απαλλαγεί, με απόφαση της ολομέλειας, μερικώς από τα κύρια δικαστικά του καθήκοντα. 3.Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του γραφείου αυτού, τα θέματα με τα οποία αυτό θα απασχολείται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και του Κανονισμού ο οποίος εκδίδεται με αυτό, αρχίζει ένα (1) μήνα από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
    Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις αυτού ή ρυθμίζει θέματα τα οποία περιλαμβάνονται σ αυτόν. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 146 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που έχει κυρωθεί με τον Ν. 2304/95, ΦΕΚ 83 Α, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 2721/99, ΦΕΚ 112 Α Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α΄), 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις.
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, ΦΕΚ 137 Α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92, ΦΕΚ 154 Α, και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97, ΦΕΚ 38 Α, και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την πρόταση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων υπό πενταμελή σύνθεση, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ αριθμό 56/1999 Απόφαση του.
  • Την υπ αριθμό 615/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων 1995/2304 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων των νόμων 175611988 (ΦΕΚ 35Α), 172911987 (ΦΕΚ 144 Α), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2721 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τύπος και αρχή εκδόσεως του δελτίου ταυτότητας των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος Ενόπλων Δυνάμεων. 2006/166 2006