ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/210

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-08-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ένωση των Κοινοτήτων Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού και Ωρωπού του Νομού Αττικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι κοινότητες Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού και Ωρωπού του Νομού Αττικής ενώνονται και αποτελούν Δήμο με το όνομα Δήμος «Ωρωπίων» και με έδρα την τέως κοινότητα Σκάλας Ωρωπού. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95 Α΄231) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α΄102).
  • Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 9 και 293 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95, Α΄231).
  • Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/ 1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄/137), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». (Α΄201).
  • Τις 59/2002, 45/2002, 41 και 69/2002 αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού και Ωρωπού, αντίστοιχα.
  • Την απόφαση 1/2002 του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 410/95.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.4 του Ν.2307/95 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).
  • Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001).
  • Τις 469/2002 και 490/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-08-28 Ένωση των Κοινοτήτων Νέων Παλατίων, Σκάλας Ωρωπού και Ωρωπού του Νομού Αττικής.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/201
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία