Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί συνάψεως δημοσίων συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 και τροποποίηση του Π. Δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45/Α/2.3.2000).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι: Α) Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 101/1.4.98), για την τροποποίηση της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. Β) Η τροποποίηση του Π.Δ. 57/2000 με το οποίο έγινε μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ.
Άρθρο 2
1.  
1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 57/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως :« 1.Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται: 1)στις συμβάσεις που καταρτίζονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες αναφερόμενες στο παράρτημα Ι παράγραφος 10, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από: i) 600.000 Εcu στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, ii) 5.000.000 Εcu στην περίπτωση των συμβάσεων έργων. 2)στις συμβάσεις που καταρτίζουν αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες αναφερόμενες στο παράρτημα Ι παράγραφοι 1,2,7,8 και 9 , εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από: i) το ισόποσο σε Εcu των 400 000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ.Α, εκτός από τις υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που απαριθμούνται στην κατηγορία 8, και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμούς αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526 ii) 400 000 Εcu για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εκτός των αναφερομένων στο σημείο i), iii) το ισόποσο σε Εcu των 5.000.000 ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων για τις συμβάσεις έργων 3)στις συμβάσεις που καταρτίζονται από αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες αναφερόμενες στο παράρτημα Ι παράγραφοι 3,4,5 και 6, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή μεγαλύτερη από: i) 400 000 Εcu για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, ii) 5.000.000 Εcu για τις συμβάσεις έργων.» 2.Στο άρθρο 7 του Π. Δ. 57/2000 προστίθεται παρ. 9 έχουσα ως ακολούθως: 9.Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ελλάδα και απορρέουν από Ν. 2513/97 «Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ 139/Α), η οποία ορίζει το καθεστώς που εφαρμόζεται στους προσφέροντες και στα προϊόντα από τις τρίτες χώρες που υπέγραψαν την Συμφωνία αυτή και της οποίας το σημερινό πεδίο εφαρμογής δεν καλύπτει τις συμβάσεις που ανατίθενται από τους αναθέτοντες φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ, τις συμβάσεις που ανατίθενται από τους αναθέτοντες φορείς οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ και Χ της εν λόγω οδηγίας, τις συμβάσεις υπηρεσιών του παραρτήματος ΧVΙ Β της ιδίας οδηγίας, τις συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης της κατηγορίας 8 του παραρτήματος ΧVΙ Α της ιδίας οδηγίας, τις συμβάσεις υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήματος ΧVΙ Α της ιδίας οδηγίας (με αριθμό αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526), τις συμβάσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της κατηγορίας 6 του παραρτήματος ΧVΙ Α της ιδίας οδηγίας σχετικά με την έκδοση, την αγορά, την πώληση και τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων ούτε, τέλος, τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις κεντρικές τράπεζες. 3.Το στοιχείο γ στην παράγραφο 2 του Άρθρου 11 του ΠΔ 57/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 1)Οι αναθέτοντες φορείς καλούν αργότερα όλους τους υποψήφιους να επιβεβαιώσουν ότι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν βάσει των λεπτομερών στοιχείων σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, πριν αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συμμετεχόντων στις διαπραγματεύσεις. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: i) φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως σχετικά με συμπληρωματικές συμβάσεις και, ει δυνατόν, κατά προσέγγιση προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων, φύση και ποσότητα, και, ει δυνατόν, κατά προσέγγιση προθεσμία δημοσίευσης μεταγενέστερων προκηρύξεων για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που θα αποτελέσουν αντικείμενο της σύμβασης, ii) χαρακτήρας της διαδικασίας: κλειστή ή με διαπραγμάτευση, iii) ενδεχομένως, ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προμηθειών ή εκτέλεσης των έργων ή των υπηρεσιών, iν) διεύθυνση και προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων όσων ενδιαφέρονται να λάβουν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και γλώσσα ή γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή τους, ν) διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα, ο οποίος παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρονται να λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και άλλα έγγραφα, νi) όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηματοπιστωτικές εγγυήσεις και πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι προμηθευτές, εργολήπτες ή παρέχοντες υπηρεσίες, νii) ύψος και τρόπος καταβολής οποιουδήποτε ποσού απαιτείται για τη χορήγηση τεκμηρίωσης σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και νiii) είδος της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών, αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση, ή περισσότερα του ενός από τα είδη αυτά.» 4.Το στοιχείο β στην παράγραφο 1 του Άρθρου 12 του ΠΔ 57/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 1)στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων που προτίθενται να αναθέσουν οι αναθέτοντες φορείς και των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από: - το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii), όσον αφορά τις συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, παράγραφος 10. - το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii), όσον αφορά τις συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι παράγραφοι 1,2,7,8 και 9, ή - το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii), όσον αφορά τις συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι παράγραφοι 3,4,5 και 6.» 5.Η παράγραφος 6 του Άρθρου 12 του Π.Δ. 57/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 2.Τα στοιχεία του παραρτήματος VΙ τίτλος Ι ή του παραρτήματος ΙΧ δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επιτροπή τηρεί τον ευαίσθητο εμπορικό χαρακτήρα τον οποίον επικαλούνται ορισμένοι αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση αυτών των στοιχείων, σχετικά με τα σημεία 6, 9 και 11 του παραρτήματος VΙ.» 6.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του ΠΔ 57/2000 αντικαθίστανται ως ακολούθως:« 1.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς μελετών που οργανώνονται στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών, η προϋπολογιζόμενη αξία των οποίων εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη από: - το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i), όσον αφορά τις συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, παράγραφος 10. - το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) ή ii), όσον αφορά τις συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, παράγραφοι 1,2,7,8 και, ή - το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i), όσον αφορά τις συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι παράγραφοι 3,4,5 και 6. 2.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών μελετών, εφόσον το συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες είναι ίσο ή μεγαλύτερο από: - το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i), όσον αφορά τις συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν μια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, παράγραφος 10 - το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i) ή ii), όσον αφορά τις συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, παράγραφοι 1,2,7,8 και 9, ή - το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i), όσον αφορά τις συμβάσεις που πρόκειται να ανατεθούν από φορείς που ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, παράγραφοι 3,4,5 και 6.» 7.Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 14 του ΠΔ 57/2000 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1.Στις ανοικτές διαδικασίες, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται από τους αναθέτοντες φορείς έτσι ώστε να είναι τουλάχιστον 52 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από προθεσμία επαρκή για να επιτρέπει στους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν έγκυρες προσφορές και η οποία δεν θα είναι γενικά μικρότερη από 36 ημέρες, και οπωσδήποτε όχι μικρότερη από 22 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης, στις περιπτώσεις που οι αναθέτοντες φορείς έχουν αποστείλει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περιοδική ενδεικτική ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, υπό την προϋπόθεση ότι η ανακοίνωση αυτή περιέχει επίσης τα στοιχεία τα οποία ζητούνται στο μέρος ΙΙ και ΙΙΙ του παραρτήματος V, εφόσον είναι διαθέσιμα κατά το χρόνο δημοσίευσης της ανακοίνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1. Αυτή η περιοδική ενδεικτική ανακοίνωση πρέπει επιπλέον να έχει σταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τουλάχιστον 52 ημέρες και κατ ανώτατο όριο δώδεκα μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της προκήρυξης της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α). 2.Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση των οποίων έχει προηγηθεί προκήρυξη διαγωνισμού, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 1)η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, κατόπιν προκήρυξης που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή κατόπιν πρόσκλησης από αναθέτοντα φορέα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο γ), ορίζεται, κατά γενικό κανόνα, σε 37 τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή της πρόσκλησης, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την προθεσμία δημοσίευσης που προβλέπει το άρθρο 12 παράγραφος 11, συν 10 ημέρες , 2)η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να καθορίζεται με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των επιλεγέντων υποψηφίων, υπό τον όρο ότι παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ο ίδιος χρόνος για την κατάρτιση και υποβολή των προσφορών , 3)εφόσον δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας καθορίζει μια προθεσμία η οποία είναι, κατά γενικό κανόνα, τουλάχιστον 24 ημέρες, και σε καμία περίπτωση, μικρότερη από 10 ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Το χρονικό διάστημα που παρέχεται πρέπει να επαρκεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη ιδίως οι παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5.» 8.Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του Π.Δ. 57/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών πρέπει να διαβιβάζονται με το ταχύτερο δυνατό μέσον. Όταν οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται με τηλεγράφημα, τηλέτυπο τηλεομοιοτυπία, τηλεφώνημα ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, απαιτείται όπως οι αιτήσεις αυτές επιβεβαιώνονται με επιστολή αποστελλόμενη εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 8 εδάφιο 2 του παρόντος.» 9.Η παράγραφος 1 του Άρθρου 17 του Π.Δ. 57/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 1.Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να καταρτίσουν και να διαχειρίζονται ένα σύστημα προεπιλογής προμηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες που εγκρίνεται με κοινές αποφάσεις των αρμοδίων σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 2 του Π.Δ. 57/2000 Υπουργών και του εποπτεύοντος τον φορέα Υπουργού. Οι φορείς που καταρτίζουν ή διαχειρίζονται ένα σύστημα προεπιλογής εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των προμηθευτών, εργοληπτών και παρεχόντων υπηρεσίες να υποβάλουν ανά πάσα στιγμή αίτηση για προεπιλογή.» 10.Στο άρθρο 21 του Π.Δ. 57/2000 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως ακολούθως: 6.Οι φορείς που ασκούν δραστηριότητα περιλαμβανομένη στο παράρτημα Ι, παράγραφοι 1,2,7,8 και 9 ενημερώνουν το συντομότερο τους συμμετέχοντες προμηθευτές, εργολήπτες ή παρέχοντες υπηρεσίες για τις αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά την ανάθεση της σύμβασης, εάν τους υποβληθεί σχετική αίτηση. 7.Οι αναθέτοντες φορείς που ασκούν δραστηριότητα περιλαμβανομένη στο παράρτημα Ι παράγραφοι 1,2,7,8 και 9 γνωστοποιούν σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα, το συντομότερο από την παραλαβή σχετικής γραπτής αίτησης, τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητας ή της προσφοράς του και, σε κάθε προσφέροντα που υπέβαλε παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς καθώς και το όνομα του αναδόχου. Ωστόσο, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να μην κοινοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης, οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εφόσον η κοινοποίηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των νόμων ή θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της επιχείρησης στην οποία ανατέθηκε η σύμβαση, ή θα μπορούσε να επηρεάσει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες.» 11.Η παράγραφος 6 του Άρθρου 21 του Π.Δ. 57/2000 γίνεται παράγραφος 8 και τροποποιείται ως ακολούθως:« 8.Η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζεται όταν η αναθέτουσα αρχή βασίζει την ανάθεση των συμβάσεων σε άλλα κριτήρια, στα πλαίσια ρύθμισης που ισχύει ήδη κατά την έκδοση της Οδηγίας 98/4/ΕΚ και που αποσκοπεί στο να ευνοήσει ορισμένους προσφέροντες, υπό τον όρο ότι η εν λόγω ρύθμιση είναι συμβατή με τη Συνθήκη.» 12.Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 23 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:« 1.Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν, για κάθε σύμβαση, τα κατάλληλα στοιχεία που τους επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με: 1)την προεπιλογή και την επιλογή εργοληπτών, προμηθευτών ή παρεχόντων υπηρεσίες και την ανάθεση των συμβάσεων, 2)την εφαρμογή των παρεκκλίσεων από τη χρήση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6, 3)την εφαρμογή διαδικασιών χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, 4)τη μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 έως 16 δυνάμει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4,5,6 και 7 του παρόντος. 2.Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται επί τέσσερα τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης, ούτως ώστε, κατά την περίοδο αυτή, ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να παράσχει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις απαιτούμενες πληροφορίες. 13.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Π.Δ.57/2000 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Σε σχέση με τις κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέρεται το παράρτημα Ι, παράγραφοι 1,2,7,8 και 9, λαμβάνεται μέριμνα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θα θεσπισθούν με βάση τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφοι 3 έως 4, ώστε η Επιτροπή να λάβει μια στατιστική έκθεση των συμβάσεων που ανατέθηκαν το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 1997 για το προηγούμενο έτος και στη συνέχεια πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της συμφωνίας. Τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν αφορούν τις συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήματος VΙΙ.Α, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 με αριθμό αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, ή τις υπηρεσίες του παραρτήματος VΙΙ.Β.» 14.Η παράγραφος 1 του άρθρο 24 του Π.Δ. 57/2000 καταργείται και σ αυτό προστίθενται νέες παράγραφοι 1, 2 και 3 αναριθμουμένων των επομένων σε 4, 5, 6 και 7:« 1.Τα εκπεφρασμένα στο εθνικό νόμισμα ποσά των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 αναθεωρούνται, κατ αρχήν, κάθε δύο χρόνια από 1ης Ιανουαρίου 1996. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή των νομισμάτων αυτών εκφραζόμενη σε Εcu κατά τη διάρκεια της 24μηνης χρονικής περιόδου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης της 1ης Ιανουαρίου. Οι τιμές αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην αρχή Νοεμβρίου. 2.Τα κατώτατα όρια που προβλέπει η Συμφωνία Π.Ο.Ε. για τις Δημόσιες Συμβάσεις, που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, εκφραζόμενα σε Εcu, αναθεωρούνται κατ αρχήν, κάθε δύο χρόνια από την 1η Ιανουαρίου 1996. Τα εν λόγω ποσά υπολογίζονται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή του Εcu εκφραζόμενη σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, κατά τη διάρκεια της 24μηνης χρονικής περιόδου που λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης της 1ης Ιανουαρίου. Οι τιμές αυτές δημοσιεύονται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1. 3.Η μέθοδος υπολογισμού που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο». 15.Τα παραρτήματα Ι, ΙΙΙ, ΙV, V και VΙ του Π.Δ. 57/2000 αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα παραρτήματα που προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος προεδρικού διατάγματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 1.Παραγωγή, μεταφορά, διανομή πόσιμου νερού. Η Εταιρία Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης. Ο Οργανισμός Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης. Η Εταιρία Υδρεύσεως Βόλου. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως, οι οποίες παράγουν ή διανέμουν νερό δυνάμει του νόμου 1069/80 της 23ης Αυγούστου 1980. Οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης, οι οποίοι λειτουργούν δυνάμει του Π.Δ. 76/1985, κατ εφαρμογή του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2.Παραγωγή, μεταφορά, διανομή ηλεκτρισμού. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία συστάθηκε δυνάμει του νόμου 1468 της 2ης Αυγούστου 1950 περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού. 3.Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, Ανώνυμος Εταιρεία (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.). 4.Αναζήτηση και εξόρυξη πετρελαίου ή αερίου. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανώνυμος εταιρία (ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.) 5.Αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, που αναζητά και εξορύσσει άνθρακα ή άλλα στερεά καύσιμα δυνάμει του μεταλλευτικού κώδικα του 1973, όπως τροποποιήθηκε. 6.Σιδηροδρομικές μεταφορές. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ). 7.Μεταφορές με αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϋ ή λεωφορείο. Τα Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς. Οι Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Η Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ.). Το Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων. Η ΡΟΔΑ (Δημοτική Επιχείρηση Λεωφορείων Ρόδου). Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. 8.Εγκαταστάσεις αεροδρομίων. Οι αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει του νόμου 517/1931 για τη σύσταση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Οι διεθνείς αερολιμένες που λειτουργούν δυνάμει του Π.Δ. 647/1981. 9.Εγκαταστάσεις θαλασσίων λιμένων, λιμένων εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλων τερματικών σταθμών. Ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιώς. Ο Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης. Άλλοι λιμένες, που διέπονται από το Π.Δ. 649/1977. (Εποπτεία, οργάνωση λειτουργία και διοικητικός έλεγχος λιμένων). 10.Τηλεπικοινωνίες.ΟΤΕ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, για όσο χρονικό διάστημα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 57/2000 ως αναθέτων φορέας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Α. ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1.Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα. 2.Είδος της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες) να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο. Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος VΙΙ Α ή VΙΙ Β και περιγραφή της υπηρεσίας (ονοματολογία ΚΤΠ). Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσο απαιτούνται προσφορές για την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση - πώληση ή και για συνδυασμό αυτών. 3.Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας. 4.Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων: 1)Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων. Να γίνεται ιδίως αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή είδος και έκταση των υπηρεσιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. 2)Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μερικές ή και για όλες τις ζητούμενες προμήθειες. Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. 3)Για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών. 5.Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: 1)Είδος και ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών. Να γίνεται ιδίως αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες. 2)Διευκρίνιση κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 3)Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. 4)Διευκρίνιση κατά πόσο τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών. 5)Διευκρίνιση κατά πόσον οι παρέχοντες τις υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 6.Επιτρεπόμενη υποβολή εναλλακτικής(-ών) προσφοράς(-ών). 7.Παρέκκλιση από τη χρήση ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 6 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 10 παράγραφος 6 του Π.Δ. 57/2000). 8.Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης. 9.1)Διεύθυνση στην οποία μπορούν να ζητηθούν η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα. 2)Κατά περίπτωση, αναφορά του ύψους και του τρόπου καταβολής του ποσού που απαιτείται ως αντίτιμο των προαναφερομένων εγγράφων. 10.1)Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών. 2)Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν. 3)Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 11.1)Κατά περίπτωση, πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών. 2)Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης. 12.Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες. 13.Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. 14.Κατά περίπτωση, νομικός τύπος τον οποίο θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση. 15.Ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί ο προμηθευτής, ο εργολήπτης ή ο παρέχων τις υπηρεσίες στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. 16.Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του. 17.Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης. Τα κριτήρια, εκτός από εκείνο της χαμηλότερης τιμής, αναφέρονται, εφόσον δεν περιέχονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 18.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 19.Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της περιοδικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην οποία αναφέρεται η σύμβαση. 20.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τους αναθέτοντες φορείς. 21.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων). Β. ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1.Επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα. 2.Είδος της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες, αναφέρεται κατά περίπτωση εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο). Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος VΙΙ.Α ή VΙΙ.Β και περιγραφή της υπηρεσίας (ονοματολογία ΚΤΠ). Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσο ή υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή και για συνδυασμό αυτών. 3.Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας. 4.Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων: 1)Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων. Να γίνεται ιδίως αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή είδος και έκταση των υπηρεσιών, γενικά χαρακτηριστικά του έργου. 2)Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μερικές ή/και για όλες τις ζητούμενες προμήθειες. Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. 3)Για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών. 5.Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: 1)Είδος και ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών. Να γίνεται ιδίως αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες. 2)Διευκρίνιση κατά πόσον η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 3)Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. 4)Διευκρίνιση κατά πόσο τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών. 5)Διευκρίνιση κατά πόσον οι παρέχοντες τις υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 6.Επιτρεπόμενη υποβολή εναλλακτικής(-ων) προσφοράς - ών). 7.Παρέκκλιση από τη χρήση ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 6 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 10 παράγραφος 6 του Π.Δ. 57/2000). 8.Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης. 9.Κατά περίπτωση, νομικό τύπο τον οποίο θα πρέπει να περιβληθεί μία κοινοπραξία προμηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση. 10.1)Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής. 2)Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν. 3)Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 11.Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την αποστολή των προσκλήσεων υποβολής προσφορών. 12.Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες. 13.Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. 14.Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του προμηθευτή, του εργολήπτη ή του παρέχοντος την υπηρεσία και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληροί. 15.Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης, εφόσον δεν περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής των προσφορών. 16.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 17.Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της περιοδικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην οποία αναφέρεται η σύμβαση. 18.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τους αναθέτοντες φορείς. 19.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων). Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 1.Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα. 2.Είδος της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες να αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο). Κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παράρτηματος ΧVΙ Α ή ΧVΙ Β και περιγραφή της υπηρεσίας (ονοματολογία ΚΤΠ). Κατά περίπτωση, να αναφέρεται κατά πόσο η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή και για συνδυασμό αυτών. 3.Τόπος παράδοσης, εκτέλεσης ή παροχής της υπηρεσίας. 4.Για τις συμβάσεις προμηθειών και έργων: 1)Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων. Να γίνεται ιδίως αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τα ζητούμενα προϊόντα ή το είδος και η έκταση των υπηρεσιών καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου. 2)Πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα των προμηθευτών να υποβάλουν προσφορά για μερικές ή/και για όλες τις ζητούμενες προμήθειες. Εάν, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, το έργο ή η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των τμημάτων κατά τάξη μεγέθους και της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα. 3)Για τις συμβάσεις έργων: πληροφορίες για το στόχο του έργου ή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτή αφορά και την εκπόνηση μελετών. 5.Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: 1)Φύση και ποσότητα των προς παροχή υπηρεσιών. Να γίνεται ιδίως αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού για τις ζητούμενες υπηρεσίες. 2)Διευκρίνιση κατά πόσο η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 3)Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. 4)Διευκρίνιση κατά πόσο τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των υπηρεσιών. 5)Διευκρίνιση κατά πόσον οι παρέχοντες τις υπηρεσίες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 6.Άδεια υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 7.Παρέκκλιση από τη χρήση ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 6 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 10 παράγραφος 6 του Π.Δ. 57/2000). 8.Προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης. 9.Κατά περίπτωση, νομικός τύπος τον οποίο θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία προμηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση. 10.1)Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής. 2)Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβαστούν. 3)Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 11.Κατά περίπτωση, απαιτούμενες εγγυήσεις και λοιπές ασφάλειες. 12.Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά των σχετικών κανονιστικών διατάξεων. 13.Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του προμηθευτή, του εργολήπτη ή του παρέχοντος την υπηρεσία και ελάχιστοι όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει αυτός να πληροί. 14.Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης εφόσον δεν περιέχονται στην πρόσκληση υποβολής των προσφορών ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. 15.Κατά περίπτωση, ονόματα και διευθύνσεις των προμηθευτών, εργοληπτών ή παρεχόντων υπηρεσίες που έχουν ήδη επιλεγεί από τον αναθέτοντα φορέα. 16.Κατά περίπτωση, ημερομηνία(-ες) προηγούμενων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 17.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 18.Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της περιοδικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην οποία αναφέρεται η σύμβαση. 19.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης από τους αναθέτοντες φορείς. 20.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.Επωνυμία, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα. 2.Σκοπός του συστήματος προεπιλογής (περιγραφή των προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων ή κατηγοριών αυτών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων μέσω του συστήματος). 3.Όροι που πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές, οι εργολήπτες και οι παρέχοντες υπηρεσίες για την προεπιλογή τους βάσει του συστήματος και μέθοδοι σύμφωνα με τις οποίες θα ελεγχθεί η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών. Στις περιπτώσεις όπου η περιγραφή των εν λόγω όρων και μεθόδων ελέγχου είναι εκτενής και βασίζεται σε έγγραφα, στα οποία έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, εργολήπτες και παρέχοντες υπηρεσίες, αρκεί περιληπτική αναφορά των κυριότερων προϋποθέσεων και μεθόδων καθώς και παραπομπή στα σχετικά έγγραφα. 4.Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το σύστημα προεπιλογής και διατυπώσεις για την ανανέωσή του. 5.Μνεία του γεγονότος ότι η ανακοίνωση χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού. 6.Διεύθυνση όπου μπορούν να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα προεπιλογής (αν είναι διαφορετική από αυτή που αναφέρεται στο σημείο 1). 7.Ενδεχομένως, άλλα στοιχεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.Όνομα, διεύθυνση, τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου του αναθέτοντος φορέα ή της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ληφθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. 2.1)Για τις συμβάσεις προμηθειών: είδος και ποσότητα ή αξία των παροχών ή των προς προμήθεια ειδών. 2)Για τις συμβάσεις έργων: φύση και έκταση των παροχών, βασικά χαρακτηριστικά του έργου ή των τμημάτων που το απαρτίζουν. 3)Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: υπολογιζόμενο συνολικό ποσό των αγορών σε καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VΙΙ.Α. 3.Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης από τους αναθέτοντες φορείς. 4.Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (παρέχεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων). 5.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6.Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές οφείλουν να εκδηλώσουν στον φορέα το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις. 7.Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πρόσκληση προς υποβολή προσφοράς. ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΤΑΝ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8.Είδος και ποσότητα των προς παράδοση προϊόντων ή γενικά χαρακτηριστικά του έργου ή κατηγορία της υπηρεσίας κατά την έννοια του παραρτήματος ΧVΙ Α και περιγραφή (ονοματολογία ΚΤΠ) και να αναφέρεται, ενδεχομένως, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο. Να γίνεται ιδίως αναφορά οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων και το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. Σε περίπτωση σειράς συμβάσεων προς ανάθεση ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν, να αναφέρεται επίσης, ει δυνατόν, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των προσεχών προκηρύξεων διαγωνισμού. 9.Να αναφέρεται κατά πόσο η υποβολή προσφορών ζητείται για αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή και για συνδυασμό αυτών. 10.Προθεσμία, παράδοσης ή εκτέλεσης ή διάρκεια της σύμβασης υπηρεσιών και, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης. 11.Διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι υποψηφιότητες ή προσφορές. 12.Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα και οικονομικές και τεχνικές εγγυήσεις που πρέπει να πληροί εκείνος στον οποίο ανατίθεται ή σύμβαση. 13.1)Προσωρινή ημερομηνία, εφόσον είναι γνωστή, της έναρξης της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης ή των συμβάσεων. 2)Είδος της διαδικασίας ανάθεσης που θα χρησιμοποιηθεί (κλειστή ή με διαπραγμάτευση). 3)Ύψος και τρόπος καταβολής οιουδήποτε ποσού απαιτούμενου για τη χορήγηση τεκμηρίωσης σχετικά με την ανάθεση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (*) 1.Όνομα και διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα. 2.Είδος της σύμβασης (προμήθειες, έργα ή υπηρεσίες , αναφέρεται, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο). 3.Τουλάχιστον συνοπτική περιγραφή του είδους και της ποσότητας των προϊόντων, έργων ή των παρεχομένων υπηρεσιών. 4.1)Μορφή της δημοπράτησης (ανακοίνωση σχετικά με την ύπαρξη διαδικασίας προεπιλογής, περιοδική ενημερωτική ανακοίνωση, πρόσκληση υποβολής προσφορών). 2)Στοιχεία της δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3)Εάν πρόκειται για συμβάσεις που ανατίθενται χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, μνεία της σχετικής διάταξης του άρθρου 20, παράγραφος 2, ή του άρθρου 16 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (άρθρου 9 παράγραφος 2 ή του άρθρου 8 του Π.Δ.57/2000). 5.Διαδικασία ανάθεσης (ανοικτή, κλειστή ή με διαπραγμάτευση). 6.Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν. 7.Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης. 8.Αντίτιμο που καταβλήθηκε για αγορές ευκαιρίας σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 2, σημείο ι της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 9 παράγραφος 2 σημείο ι του Π.Δ. 57/2000). 9.Όνομα και διεύθυνση του(των) προμηθευτή(-ών), εργολήπτη(-ών) ή παρέχοντος(-ων) υπηρεσίες. 10.Αναφορά, κατά περίπτωση, εάν η σύμβαση αποτέλεσε, ή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο υπεργολαβίας. 11.Αντίτιμο που καταβλήθηκε ή αντίτιμο της υψηλότερης και της χαμηλότερης προσφοράς που ελήφθη υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης. 12.Προαιρετικές πληροφορίες:- αξία και τμήμα της σύμβασης το οποίο μπορεί να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους - κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης. ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 13.Αριθμός ανατεθεισών συμβάσεων (σε περίπτωση που μια ανάθεση έχει γίνει σε περισσότερους του ενός προμηθευτές). 14.Αξία κάθε ανατεθείσας σύμβασης. 15.Χώρα καταγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας (κοινοτική ή εκτός Κοινότητας στη δεύτερη περίπτωση, κατάταξη ανά τρίτη χώρα). 16.Εφαρμόστηκαν οι εξαιρέσεις από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 18, παράγραφος 6 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 10 παράγραφος 6 του Π.Δ.57/2000); Αν ναι, ποία; 17.Ποιό κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιήθηκε (η περισσότερο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η χαμηλότερη τιμή, κριτήρια επιτρεπόμενα από το άρθρο 35 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 21 του Π.Δ. 57/2000)); 18.Η σύμβαση ανατέθηκε σε υποψήφιο που υπέβαλε εναλλακτική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 3 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 21 παράγραφος 3 του Π.Δ.57/2000); 19.Υπήρξαν προσφορές που δεν επελέγησαν διότι ήσαν υπερβολικά χαμηλές σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 5 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 21 παράγραφος 5 του Π.Δ. 57/2000); 20.Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης από τους αναθέτοντες φορείς. 21.Στην περίπτωση συμβάσεων για υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙ.Β, συγκατάθεση του αναθέτοντος φορέα για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης (άρθρο 24, παράγραφος 3 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (άρθρο 12 παράγραφος 7 του Π.Δ. 57/2000)).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α 34), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α 21).
 • Την με αριθ. 508/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος - Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (Α 136).
 • Τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (στο εξής αναφερόμενη ως «συμφωνία Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις»), και την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (ΕΕ L 336/23-12-1994).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 περ. α και 2 του Π.Δ. 195/1995 «Οργανισμός Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου» (Α 102).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (Α 19).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. Γ περ. α και 3 περ. β του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α 51).
 • Την κοινή απόφαση 485/31.10.2001 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο (ΦΕΚ 1484/Β/31.10.2001).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/195 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/195 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. 1996/59 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/57 2000