ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/220

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-09-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-09-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

΄Ιδρυση Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας και Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ακαρνανίας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Μαγνησίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Υπηρεσιών."
1.  
  Σε κάθε μία από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ακαρνανίας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Μαγνησίας συνιστάται και λειτουργεί Υποδιεύθυνση Ασφαλείας με έδρα εκείνη της αντίστοιχης Αστυνομικής Διεύθυνσης, στην οποία και υπάγεται διοικητικά
2.  
  Στην έδρα κάθε Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας της προηγουμένης παραγράφου, συνιστάται Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, υπαγόμενο διοικητικά σ΄ αυτήν
Άρθρο 2 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Υπηρεσιών."
1.  
  Οι Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας του προηγουμένου άρθρου είναι ισότιμες με Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας. Για την εσωτερική τους διάρθρωση και τις αρμοδιότητές τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφ. α΄, β΄, γ΄ και ε΄, 2, 3, 4 και 6 του Π.Δ. 291/1991 (Α΄- 103).
2.  
  Τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών του προηγουμένου άρθρου είναι ισότιμα με Αστυνομικά Τμήματα. Για την εσωτερική τους διάρθρωση και τις αρμοδιότητές τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 291/1991.
Άρθρο 3 "Καθήκοντα - Αρμοδιότητες οργάνων."
1.  
  Για τα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των διευθυντών των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 291/1991. Οι διευθυντές των Υπηρεσιών αυτών φέρουν το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή.
2.  
  Για τα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των διοικητών των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών του άρθρου 1 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 291/1991. Ως διοικητές των Τμημάτων αυτών τοποθετούνται Αστυνόμοι Α΄ ή κατώτεροι αξιωματικοί.
3.  
  Οι αμέσως επόμενοι κατά βαθμό ή κατ΄ αρχαιότητα των διευθυντών των Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας και των διοικητών των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών υπηρετούντες στις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας και στα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών ονομάζονται Υποδιευθυντές και Υποδιοικητές αντιστοίχως
Άρθρο 4
1.  
  Κατάργηση Υπηρεσιών. Τα Τμήματα Ασφαλείας, Αγρινίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας, Πύργου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, Καλαμάτας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας και Βόλου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, καταργούνται.
Άρθρο 5
1.  
  ΄Εναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 26 ΑυγούστουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΕΣΙΟΣ.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο α΄, β΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
 • Την υπ΄ αριθμ. 368/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα (Α΄- 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄- 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄- 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄- 247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄- 36).
 • Τις διατάξεις της 7004/3/31 από 29-10-2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης (Β΄- 1477).
 • Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006 από 31-10-2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄- 1485).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄-57).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 139.500 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2002 και 182.200 ΕΥΡΩ περίπου για το 2003 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Η εν λόγω δαπάνη για το έτος 2002 θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Π/Υ ΚΑΕ: 0721,0823,0824,0831,0832,0851,0861,0864,0869,0899,1111,1141,1211,1212,1231,1311,1312,1319,1321,1322,1324,1329,1511,1512,1693,1641,1699,1711,1713,1723 και 1725 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ειδ. Φ. 43-110 Ελληνική Αστυνομία), ενώ για το έτος 2003 και επόμενα από τις πιστώσεις που θα προβλέπονται στα αντίστοιχα σχέδια Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται σ αυτούς, για το σκοπό αυτό.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1931/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/7004_3 1931
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/291 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/291 1991
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία