ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/229

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασυγκρότηση της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    1) Ανασυγκροτείται η κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 207/1983 (Α~ 77) Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ένταξη σ’ αυτή των ανεξάρτητων Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών και β) Μουσικών Σπουδών. 2) Τα Τμήματα που συγκροτούν τη Φιλοσοφική Σχολή είναι τα ακόλουθα: α) Τμήμα Φιλολογίας β) Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας γ) Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας δ) Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ε) Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στ) Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ζ) Τμήμα Θεατρικών Σπουδών η) Τμήμα Μουσικών Σπουδών θ) Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 (Α~ 87) όπως το τελευταίο τούτο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (Α~ 73) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του Ν. 2640/98 (Α~ 206). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδάφ. θ~ του Ν. 2817/2000 (Α~ 78). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α~ 38). δ) Του Π.Δ. 81/2002 (Α~ 57).
  • Της ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22875/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β~ 1480).
  • Της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β~ 1485).
  • Τις γνώμες των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: α) Φιλολογίας (συνεδρίαση 16.7.99), β) Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συνεδρίαση: 28.6.99), γ) Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (συνεδρίαση 9/30.6.99), δ) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση 24.6.99), ε) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση 10.6.99), στ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση 23.6.99), ζ) Τη γνώμη της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνεδρίαση: 22.11.1999 ), η) Μουσικών Σπουδών (συνεδρίαση 59/24.6.1999), και θ) Θεατρικών Σπουδών (συνεδρίαση 30.6.99).
  • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 8.7.1999).
  • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το Β1/ 472/28.9.2001 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Τις 381/95, 478/98 και 196/2001 και 231/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/207 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/207 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002