Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάκριση Προσωπικού. 1.- Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας διακρίνεται σε α) ειδικό ένστολο και β) σε επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο απαρτίζεται, κυρίως, από μηχανικούς, επόπτες υγείας, προσωπικό διοικητικής υποστήριξης και βο [...]"
4.  
  - Το ειδικό ένστολο προσωπικό των κλάδων ΠΕ23 και ΤΕ23, δεν πρέπει να είναι κατώτερο του 1/4 του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων στη Δημοτική Αστυνομία. 5.- Για την πρόσληψη του επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2 "Αρμοδιότητες του ειδικού προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Α.- Το ειδικό προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ασκεί τις εξής αρμοδιότητες :"
1.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, την οικοδόμηση, την ύδρευση, την άρδευση, την αποχέτευση, την ηχορύπανση, τη ρύπανση των θαλασσών από πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95) (Α 231).
2.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των εμποροπανήγυρων (άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95).
3.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των πάσης φύσεως επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων (άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95).
4.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών εργαστηρίων και τον έλεγχο των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, της ρύπανσης των υδάτων και της θάλασσας (άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95).
5.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων οι όροι λειτουργίας καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις (άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95).
6.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την δραστηριότητα γενικά των μικροπωλητών και τη λειτουργία κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους (άλση, κήπους κ.λπ.) (άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95).
7.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους α.ν.445/1937 (Α 22) και 446/1937 (Α 23) (άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95).
8.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία μουσικής σε δημόσια κέντρα, ύστερα από σχετική άδεια όπως προβλέπεται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη (Β 593) (άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95).
9.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιδιών, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2000/1991 (Α 206) (άρθρο 24 Π.Δ/τος410/95).
10.  
  Τον έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων για την κοινή ησυχία, την καθαριότητα και αισθητική των πόλεων, ευκοσμία και ευταξία [Αστ. διατάξεις 6/1996, (Β 1028) και 3/1996, (Β 15) άρθρο 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995 και άρθρο 417 Π.Κ.,(Β 343)].
11.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων ψυχαγωγικών παιδιών, εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων [α.ν. 2520/1940, (Α 273) ν.2323/1995, (Α 145) π.δ. 180/1979, (Α 175) όπως ισχύει, Υγειονομικές και Αστυνομικές Διατάξεις].
12.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την στάθμευση οχημάτων [άρθρο 34 του ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., (Α 57)].
13.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς [άρθρο 9 του ν.2696/1999, (Α 57)].
14.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα των τροχονόμων [άρθρο 3 του ν.2696/1999, (Α 57)].
15.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις εκπομπές ρύπων, θορύβων κ.λπ. από οχήματα [άρθρο 15 παρ. 1 του ν.2696/1999, (Α 57)].
16.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, στο δημοτικό ή κοινοτικό δίκτυο [άρθρο 47 του ν.2696/1999, (Α 57)].
17.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων για τις επικίνδυνες οικοδομές [ν.1577/1985, (Α 210), ν.651/1977, (Α 207), ν.1647/1986, (Α 141) και π.δ. της 13-4-1929, (Α 153)] και άρθρο 27 παρ. 3 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ν. 1577/1985 (Α 210).
18.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την επίβλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας και υγιεινής [άρθρο 116 του π.δ. 1073/1981, (Α 260)].
19.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για το ωράριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων [άρθρα 23, 24 και 46 του ν.2224/1994, (Α 112), άρθρο 8 του ν. 2207/1994, (Α 65), άρθρο 14 παρ. 2 του ν.2194/1994, (Α 34) και ΚΥΑ 1011/22/19-ιβ /1994, (Β 724), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1011/22/19-κθ΄ 1995, (Β 1055)].
20.  
  Την αφαίρεση άδειας οικοδομής για ασφαλιστικές εισφορές [άρθρο 41 τταρ. 2 Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. 816/Β’- 65, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 ΑΥΚΥ Φ 21/21/1473/1972, (Β 324)].
21.  
  Την επιθεώρηση αμαξωμάτων καντινών ως προς την εμφάνιση τους [απόφαση Υπουργού Εμπορίου ΚΙ 2113/1995, (Β 786)]
22.  
  Τον έλεγχο επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων κ.λπ. [ν. 393/1976, (Α 199), ν.2160/1993, (Α 118)].
23.  
  Την προστασία σπηλαίων [απόφαση ΥΠ.Π.Ε. 34593/1983, (Β 3988) σε συνδυασμό με ΚΥΑ ΓΝΟΣ/57263/1994, (Β 894)].
24.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) [β.δ.666/1966 (Α 160), ν.δ.420/1970 (Α27), ν.2040/1992, (Α 70) και άρθρο 8 του ν.2332/1995 (Α 181)].
25.  
  Την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων που αφορούν τους χώρους εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων [Υγειονομική διάταξη Α5/696/1983 (Β 243)]
26.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως προστίμων που καθορίζονται με τις κανονιστικές αποφάσεις (άρθρο 37 Π.Δ/τος 410/95).
27.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την προστασία του αστικού και περιαστικού πρασίνου
28.  
  Τις αρμοδιότητες της Αγροφυλακής σε τοπικό επίπεδο όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.Δ.3030/1954 (Α 244) «Περί Αγροφυλακής» όπως αυτό έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, και ιδίως: Η φρούρηση των αγροτικών κτημάτων για την πρόληψη της κλοπής, της φθοράς και των άλλων αδικημάτων. Η προανάκριση γι’ αυτά τα αδικήματα και η δίωξη και η εκδίκαση όσων διώκονται σε βαθμό πταίσματος κατά τους ορισμούς του ανωτέρω νόμου. Η αστυνομία για τα αρδευτικά ύδατα σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο και τις λοιπές συναφείς διατάξεις. Οι αρμοδιότητες της αγροφυλακής εκτείνονται στην αγροτική έκταση, αναφέρονται στα αγροτικά κτήματα, τα ακίνητα και κινητά τα χρησιμοποιούμενα για αγροτικές ή κτηνοτροφικές εργασίες ή σχετιζόμενα με τέτοιες εργασίες όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στον ως άνω νόμο και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.
29.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων [άρθρο 13 του β.δ. 24-9/20.10.1988, (Α 171), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1080/1980, (Α 246), το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 1416/1984, (Α 18), το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 1828/89, (Α 2) και το άρθρο 6 εδάφιο τρίτο του Ν. 1800/1990, (Α 125) σε συνδυασμό με το άρθρο 458 του Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12 του Ν. 2207/1994, (Α 65) σε συνδυασμό με διατάξεις που αναφέρονται στο υπαίθριο εμπόριο χωρίς άδεια επέκτασης καταστημάτων].
30.  
  Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές [ν. 2323/95 (Α 145), αποφ. Υφυπουργού Εμπορίου ΚΙ 2113/95 (Β 786) και απόφαση του Υπουργού Εμπορίου Α-2 6813/95, (Β 1085)].
31.  
  Την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση [άρθρο 32 του ν. 1516/85 (Α 20) και άρθρο 18 του Π.Δ. 410/95, (Α 231)].
32.  
  Την θεώρηση των τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά που δεν εδρεύουν υπηρεσίες του ΕΟΤ [άρθρο 14 της 503007/76 απόφασης του Γ.Γ. ΕΟΤ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1652/86, (Α 167) και η ΚΥΑ 1947/94, (Β 846)].
33.  
  Την φύλαξη των δημοτικών ή κοινοτικών εγκαταστάσεων και της δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας. Β.- Άσκηση των αρμοδιοτήτων Ως προς τον ειδικότερο τρόπο άσκησης αρμοδιοτήτων ρυθμίζονται τα εξής, επί μέρους, θέματα: α). Ο έλεγχος για την καθαριότητα εκτείνεται σε όλους τους δημόσιους, δημοτικούς, κοινοτικούς, και κοινόχρηστους χώρους και σε τόπους αγοράς. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ.805/1971 (Α 1) και του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 1080/1980 (Α 246). β). Ο έλεγχος για τη στάθμευση των πάσης φύσεως οχημάτων εκτείνεται τόσο στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης όσο και σε χώρους εκτός αυτών. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 1080/80 και των άρθρων 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α 57). γ). Για τον έλεγχο της οικοδόμησης, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δικαιούται να εισέρχεται σε αυλές, σε ανεγειρόμενες οικοδομές και πάσης φύσεως κτίσματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να ελέγχει την ύπαρξη άδειας οικοδόμησης σε ισχύ, την αναγραφή του αριθμού της, την τήρηση των όρων της καθώς και την ύπαρξη και τήρηση των όρων κάθε άλλης σχετικής άδειας. δ). Ο έλεγχος της αποχέτευσης περιλαμβάνει και την παρεμπόδιση επιχωμάτωσης ή δόμησης της φυσικής ροής των χειμάρρων, τον έλεγχο των νερών που χύνονται στους χείμαρρους και ποταμούς για να μη περιέχουν λύματα βιομηχανικών και βιοτεχνιών, επιχειρήσεων, ή οικιών, τον έλεγχο για παράνομες συνδέσεις ακινήτων με υδροφόρους αγωγούς ή αγωγούς των ακάθαρτων ή βρόχινων νερών ως και παράνομες επεκτάσεις των αγωγών αυτών. Για τον έλεγχο αυτό το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δικαιούται να εισέρχεται σε αυλές και οικήματα πάσης φύσεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ε). Ο έλεγχος για τη μόλυνση του περιβάλλοντος εκτείνεται σε κάθε πηγή και αιτία παροδική ή μόνιμη που προκαλεί ρύπανση ή μόλυνση στο φυσικό περιβάλλον (γη, αέρα, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, κ.λ.π.). Στον έλεγχο υπόκεινται και οι εστίες καύσεως πάσης φύσεως κτιρίων (οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, νοσοκομεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ. λ. π.) ως και η ηχορύπανση. Ο έλεγχος για τη μόλυνση του περιβάλλοντος περιλαμβάνει και τη ρύπανση από οσμές, από εγκατάλειψη στερεών αντικειμένων ή υπολειμμάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, που δημιουργούνται από κάθε είδους δραστηριότητα. στ). Η προστασία του υπογείου υδατικού δυναμικού περιλαμβάνει και τον έλεγχο για την πρόληψη παράνομου ανοίγματος πηγαδιών και εκτέλεση γεωτρήσεων, τον έλεγχο της υπεράντλησης που δημιουργεί κινδύνους εξάντλησης και ελάττωσης του υπόγειου υδατικού δυναμικού, τον έλεγχο της παράνομης πώλησης, διάθεσης, μεταφοράς ή αλλαγής χρήσεως τον, την προστασία από τη ρύπανση, και μόλυνση τόσο των υπόγειων όσο και των επιφανειακών νερών.
Άρθρο 3 "Προσόντα ειδικού ένστολου προσωπικού Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής προσόντα."
1.  
  Να είναι Έλληνες πολίτες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί αυτών και δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ως άνω υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
2.  
  Επί πλέον οι υποψήφιοι απαιτείται να συγκεντρώνουν ανάλογα με την κατηγορία και τα ακόλουθα προσόντα:
 1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ΠΕ ή ΤΕ
 2. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου όλων των τύπων Λυκείου με εξαίρεση αυτούς του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ΔΕ23
 3. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άνδρες και 1.65 μ. οι γυναίκες, χωρίς υποδήματα και στηθική περίμετρο οι άνδρες τουλάχιστον 0.83 μ.
 4. Να μην έχουν καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσίαν, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
 5. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
 6. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για την στέρησή τους
 7. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).
 8. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους
Άρθρο 4 "Σύστημα πρόσληψης με αντικειμενικά κριτήρια."
1.  
  Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια):
 1. Το γενικό βαθμό του Πτυχίου ή
 2. Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου
 3. Τη γνώση ξένων γλωσσών
 4. Την υπαγωγή τους σε μία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 42 του ν.1481/1984 (Α 152 με διόρθωση στο ΦΕΚ Α 154).
 5. Την επιτυχή συμμετοχή αθλητών ανδρών και γυναικών σε Ολυμπιακούς -Παγκόσμιους αγώνες μέχρι 8η νίκη, σε Ευρωπαϊκούς - Μεσογειακούς αγώνες μέχρι 6η νίκη και σε Βαλκανικούς - Πανελλήνιους αγώνες μέχρι 3η νίκη
 6. Την κατοχή άδειας οδηγού αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής τουλάχιστον 50 κ.ε.
2.  
  Η κατάταξη σε πίνακα σειράς επιτυχίας των υποψηφίων, γίνεται κατά Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου Λυκείου στον οποίο προστίθενται:.
 1. Πέντε (5) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ για την Αγγλική γλώσσα ή τέσσερις (4) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου άλλης ξένης γλώσσας.
 2. Τρεις (3) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ για την Αγγλική ή δύο (2) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου άλλης ξένης γλώσσας.
 3. Κατοχή αντίστοιχων πτυχίων, περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών του ανωτέρω επιπέδου λειτουργεί προσαυξητικά.
 4. Δύο (2) μονάδες για όσους υποψηφίους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν.1481/1984.
 5. Μία (1) μονάδα για όσους κατέχουν άδεια οδηγού αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου
 6. Τρεις (3) μονάδες για τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους Δήμου ή Κοινότητας Νομού του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/94 (Α 28), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 άρθρου 20 του ν. 2738/99 (Α 180), ή παραμεθορίου περιοχής όπως έχει καθοριστεί με την κατ’ εξουσιοδότηση της προηγουμένης διατάξεως, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν στις θέσεις που προκηρύχθηκαν, στον αντίστοιχο Δήμο ή Σύνδεσμο Διαδημοτικής ή Νησιωτικής Συνεργασίας, επί δεκαετία τουλάχιστον.
 7. Η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας γίνεται με βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2647/98 (Α 237).
 8. Δύο (2) μονάδες για όσους αθλητές, άνδρες και γυναίκες, έχουν επιτύχει μέχρι 8η νίκη σε Ολυμπιακούς - Παγκόσμιους αγώνες, μέχρι 6η νίκη σε Ευρωπαϊκούς - Μεσογειακούς αγώνες και μέχρι 3η νίκη σε Βαλκανικούς - Πανελλήνιους αγώνες
3.  
  Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια που προηγούνται κατά σειρά βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Αν, παρά τα ανωτέρω, προκύπτει ισοβαθμία υποψηφίου στην τελευταία θέση του καθοριζόμενου αριθμού προς πρόσληψη, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται παρουσία των ενδιαφερομένων υποψηφίων, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
4.  
  Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ίδιος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω αντικειμενικά κριτήρια. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από την επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος, που έχει συσταθεί για τον οικείο ΟΤΑ καιαναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α.
5.  
  Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο και το παρόν Προεδρικό Διάταγμα προϋποθέσεις
Άρθρο 5 "Υγειονομικές και Αθλητικές εξετάσεις."
1.  
  Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης, μετά παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ανάρτηση του πίνακα, καλούνται να προσέλθουν, κατά τη σειρά κατατάξεως τους, για υγειονομική εξέταση και υποβολή σε αθλητική δοκιμασία. Κατ’ αρχάς στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, εξετάζονται, προκειμένου να κριθούν για την ικανότητα τους από υγειονομικής πλευράς. Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγειονομική Επιτροπή καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9, προκειμένου να εξετασθούν περαιτέρω για τα σωματικά τους προσόντα.
2.  
  Η εξέταση των σωματικών προσόντων, εκτός από τον έλεγχο των προϋποθέσεων της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3, περιλαμβάνει αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα: α). Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 2,5 μ. για τους άνδρες και 1,5 μ. για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες). β). Άλμα σε ύψος τουλάχιστον 0,80 μ. για τους άνδρες και 0,65 μ. για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες). γ). Δρόμος 1000 μ. για τους άνδρες και 800 μ. για τις γυναίκες, μέσα σε μέγιστο χρόνο 5΄ και 20΄΄ (μία προσπάθεια).
Άρθρο 6 "Δικαιολογητικά υποψηφίων."
1.  
  Οι επιθυμούντες να προσληφθούν ως ειδικό ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας υποβάλλουν, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση συμμετοχής (στην αίτηση αναγράφεται μεταξύ των άλλων και διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ., και απαραιτήτως τηλέφωνο για κάθε ειδοποίηση καθώς και ο ΟΤΑ στον οποίο επιθυμούν να προσληφθούν).
 2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας τους
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και συγκεντρώνουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως η΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος.
2.  
  Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 υποβάλουν, κατά περίπτωση και τα εξής δικαιολογητικά :.
 1. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας
 2. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου :
 3. (1) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο, ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με ενημερωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την καταβληθείσα σύνταξη το τελευταίο τρίμηνο.
 4. (2) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. γ).
 5. Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
 6. (1) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.), ή της οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής εθνικής αντίστασης.
 7. (2) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.
3.  
  Όσοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες προσκομίζουν επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου τίτλου
4.  
  Όσοι γνωρίζουν οδήγηση, αυτοκινήτου, ή δικύκλου μηχανής, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης άδειας οδηγήσεως
5.  
  Υπεύθυνη δήλωση για την εφαρμογή της περ.δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4.
6.  
  Οι καλούμενοι προς πρόσληψη προσκομίζουν και τα εξής δικαιολογητικά :
 1. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου τύπου Α΄ που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής
 2. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας του, από το οποίο να προκύπτει αν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για οποιοδήποτε αδίκημα, η ημερομηνία έκδοσης του οποίου δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
 3. Επιπλέον, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο η μη παραπομπή του σε δίκη για τα προβλεπόμενα, από το εδάφιο δ’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος αδικήματα από άλλη, εκτός του τόπου κατοικίας του, Εισαγγελική Αρχή της χώρας.
 4. Πιστοποιηπκό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ για τους άνδρες
Άρθρο 7 "Περιεχόμενο προκήρυξης."
1.  
  Για την πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας εκδίδεται σχετική προκήρυξη από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τους ΟΤΑ κάθε νομού ή νομαρχίας, χωριστά . Στην προκήρυξη ορίζονται τα εξής: Ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες γίνεται η προκήρυξη για κάθε ΟΤΑ Τα απαιτούμενα προσόντα Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών Η αρχή στην οποία θα υποβληθούν Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μαζί με τις αιτήσεις. Ο χρόνος έναρξης της εξέτασης των υποψηφίων και ο τόπος (κατάστημα) της εξέτασης. Η διαδικασία της πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η προκήρυξη αποστέλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού, στον τύπο του νομού, στους δήμους και στις κοινότητες του νομού, στο γραφείο του ΟΑΕΔ, του νομού, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και περίληψη της δημοσιεύεται σε δύο ημερήσεις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την οριζόμενη έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Άρθρο 8 "Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών"
1.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη:
 1. Στις Διευθύνσεις Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης που λειτουργούν στις έδρες των Περιφερειών, εφόσον, πρόκειται για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας στους ΟΤΑ των νομών ή νομαρχιών που είναι οι έδρες των Περιφερειών
 2. Στις Διευθύνσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης που λειτουργούν στους λοιπούς Νομούς και Νομαρχίες (εκτός από τις έδρες των Περιφερειών) εφόσον πρόκειται για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας στους ΟΤΑ των λοιπών νομών ή νομαρχιών της χώρας (εκτός νομών εδρών των Περιφερειών)
2.  
  Οι ανωτέρω Διευθύνσεις των Περιφερειών:
 1. Ελέγχουν τα δικαιολογητικά για την εμπρόθεσμη υποβολή τους, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη σύνταξη τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος και τις σχετικές διατάξεις και οδηγίες
 2. Τακτοποιούν τα δικαιολογητικά σε υποφακέλους ανά υποψήφιο και στη συνέχεια σε φακέλους ανά ΟΤΑ
 3. Διαβιβάζουν το φάκελο με τους υποφακέλους των υποψηφίων για κάθε ΟΤΑ στον γραμματέα της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος.
 4. Για τους υποψηφίους του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κάθε ΟΤΑ, συντάσσεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται χωριστά για κάθε ένα υποψήφιο.
 5. Η κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα από τα οποία το ένα παραμένει στην οικεία Διεύθυνση της Περιφέρειας στην οποία έχουν κατατεθεί και το άλλο συνοδεύει απαραιτήτως το φάκελο των υποψηφίων για κάθε ΟΤΑ που περιέχει τους υποφακέλους αυτών.
Άρθρο 9 "Επιτροπή επιλογής και εξέτασης σωματικών προσόντων"
1.  
  Οι υποψήφιοι για τις θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας ελέγχονται για την ύπαρξη των προϋποθέσεων της περιπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 και δοκιμάζονται στα αγωνίσματα του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και αποτελείται από :.
 1. Από τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας
 2. Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κλάδου ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄
 3. Τον προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου
 4. Έναν αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας που υποδεικνύεται από τον Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Δ/νσης της έδρας της Περιφέρειας
 5. Έναν καθηγητή σωματικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας.
 6. Με την ίδια απόφαση ορίζεται γραμματέας της εξεταστικής επιτροπής υπάλληλος της Περιφέρειας.
2.  
  Τα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά
3.  
  Για κάθε νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα συγκροτείται μία Επιτροπή σύμφωνα με τα ανωτέρω η οποία διαφοροποιείται, ως προς την σύνθεσή της, για κάθε ΟΤΑ με τη συμμετοχή σ’ αυτήν του μέλους της περ. γ΄ της παρ. 1.
Άρθρο 10 "Εξέταση υποψηφίων"
1.  
  Οι υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να προσέρχονται έγκαιρα στο χώρο της εξέτασης, αφού λάβουν σχετική ειδοποίηση και να είναι εφοδιασμένοι με την αστυνομική τους ταυτότητα
2.  
  Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται για εξέταση, ή αποχωρούν πριν να εξετασθούν, αποκλείονται απ’ αυτήν με απόφαση της εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή μπορεί, να αναβάλει την εξέτασή τους σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του χρόνου που καθορίζεται για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών.
3.  
  Η επιτροπή εξετάζει τους υποψηφίους για το ανάστημα, τη στηθική περίμετρο, συμπληρώνοντας σχετικό πίνακα, που υπογράφεται από τα μέλη της. Όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν το ανάστημα ή τη στηθική περίμετρο, αποκλείονται από την παραπέρα εξέταση με απόφαση της επιτροπής, σχετικός δε πίνακας δημοσιεύεται με την τοιχοκόλλησή του στο κατάστημα που γίνεται η εξέταση.
4.  
  Όσοι από τους υποψηφίους έχουν το ανάστημα και τη στηθική περίμετρο που απαιτούνται και έχουν κριθεί ικανοί από υγειονομικής άποψης από την Υγειονομική Επιτροπή, υποβάλλονται σε δοκιμασία στα αθλητικά αγωνίσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του παρόντος διατάγματος.
5.  
  Μετά το πέρας και της εξέτασης αυτής η επιτροπή καταρτίζει πίνακες καταλλήλων και μη, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία (ανάστημα, στηθική περίμετρος, αθλητικές επιδόσεις). Οι πίνακες αυτοί δημοσιεύονται αμέσως με τοιχοκόλληση στο κατάστημα που γίνεται η εξέταση, όμοιοι δε πίνακες κοινοποιούνται τόσο στο Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας, όσο και στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Άρθρο 11 "Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης ανά ΟΤΑ"
1.  
  Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας για τον οικείο ΟΤΑ. Προς τούτο η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της:.
 1. Τον πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος
 2. Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος διατάγματος
2.  
  Ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνει τους υποψηφίους του πίνακα τηςπερ. β΄ της προηγουμένης παραγράφου, κατά την σειρά κατατάξεώς τους στον πίνακα της περ. α΄ της ίδιας παραγράφου. Ο πίνακας έχει ισχύ για ένα (1) έτος και δημοσιεύεται με ανάρτησή του στο κατάστημα της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας που έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Όμοιοι πίνακες κοινοποιούνται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και στο Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας.
Άρθρο 12 "Πρόσληψη επιλεγέντων"
1.  
  Το αρμόδιο για διορισμό όργανο πληρώνει με διορισμό από τον τελικό πίνακα του προηγουμένου άρθρου, εφόσον αυτός βρίσκεται σε ισχύ, και κατά τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, τις προκηρυχθείσες θέσεις καθώς και τις θέσεις που κενώνονται κατά τον χρόνο ισχύος του πίνακα
Άρθρο 13 "Προϊστάμενοι ειδικών υπηρεσιών"
1.  
  Δημοτικής Αστυνομίας. Η Δημοτική Αστυνομία οργανώνεται σε επίπεδο Δ/νσης και διαρθρώνεται σε Τμήματα και Γραφεία, στα οποία προΐστανται υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου.
Άρθρο 14
1.  
  Κανονισμός λειτουργίας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. μπορεί να εκδίδεται κανονισμός λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
Άρθρο 15 "Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτων."
1.  
  Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Συντάγματος, του κώδικα της Ποινικής Δικονομίας και της σχετικής νομοθεσίας και να ενεργεί πάντοτε με ευπρέπεια, αντικειμενικότητα και σεβασμό στη νομιμότητα και στην προσωπικότητα των πολιτών με γνώμονα τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της επιείκειας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του επιδεικνύει επίσης σύνεση, αμεροληψία και σταθερότητα ώστε με τη συμπεριφορά του να καθίσταται άξιο της κοινής εμπιστοσύνης. Ενεργεί με ζήλο και σύμφωνα με τον σχεδιασμό και προγραμματισμό της Υπηρεσίας του και με προθυμία παρέχει κάθε νόμιμη εξυπηρέτηση προς τους πολίτες μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του.
2.  
  Κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του σε κάθε περίπτωση ελέγχου ή έρευνας, ανεξάρτητα αν αυτός γίνεται στο δρόμο ή στην επαγγελματική στέγη ή σε άλλο χώρο του ελεγχόμενου, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δηλώνει την ιδιότητά του, το σκοπό του ελέγχου ή της έρευνας, επιδεικνύοντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα και περιορίζεται αποκλειστικά στις ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση κάθε ελεγκτικής διαδικασίας , διασφαλίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία των παραβάσεων που διαπιστώνονται. Εξακριβώνει τα στοιχεία ταυτότητας των πολιτών οι οποίοι κρίνονται ύποπτοι παραβάσεων από το δελτίο ταυτότητος ή άλλα νόμιμα έγγραφα που αποδεικνύουν αυτά.
3.  
  Κάθε ελεγχόμενος από προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, υποχρεούται στην παροχή των αιτούμενων, γραπτά ή προφορικά, στοιχείων ή της οφειλόμενης συνδρομής, καθώς και να επιτρέπει την είσοδο σε ελεγχόμενους χώρους, άλλως υποπίπτει στο αδίκημα της απείθειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Π.Κ.
4.  
  Κάθε αντίσταση, απείθεια, εξύβριση, άσκηση ή απειλή βίας εναντίον των οργάνων της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, επισύρει τις προβλεπόμενες από την ποινική νομοθεσία κυρώσεις, ανεξάρτητα από την αποκατάσταση των προκαλούμενων σ’ αυτούς ζημιών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση διάπραξης των ανωτέρω αδικημάτων συντάσσεται από αυτούς σχετική έκθεση προς την Υπηρεσία τους, η οποία διαβιβάζεται από αυτήν περαιτέρω στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
5.  
  Για την βεβαίωση των παραβάσεων συντάσσεται με πληρότητα και σαφήνεια αναφορά σε αριθμημένο ειδικό έντυπο, στην οποία περιέχονται όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την σωστή αξιολόγηση των παραβάσεων και η οποία κατατίθεται στην υπηρεσία το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα. Η υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα και νομιμότητα της αναφοράς και την διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης ή την επιβολή της διοικητικής ποινής κατά περίπτωση. Αντίτυπο διατηρείται στο αρχείο της. Για τα παραπτώματα που διώκονται ποινικά, μπορούν να ενεργούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου κατά την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για όσα αδικήματα ανήκουν στην αρμοδιότητάς τους.
6.  
  Σε πταίσματα ή πλημμελήματα τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας εάν πρόκειται να εξεταστούν ως μάρτυρες κατά την προανάκριση ή κύρια ανάκριση που γίνεται εκτός της Περιφέρειάς τους, εξετάζονται ενόρκως στην Περιφέρειά τους. Εάν πρόκειται να εξεταστούν ως μάρτυρες στο ακροατήριο δικαστηρίου εκτός της Περιφέρειάς τους, δεν προσκαλούνται να εμφανιστούν αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το δικαστήριο, αλλά αναγιγνώσκεται η έγγραφη μαρτυρία τους.
7.  
  Τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεούνται να εργάζονται εντός και εκτός Γραφείων της Υπηρεσίας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που τους ανατίθενται
8.  
  Η Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυκτερινές ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβασή τους όταν και όπου παρίσταται ανάγκη και θεωρείται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους, πάντοτε όμως σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις εντολές του προϊσταμένου τους.
9.  
  Όλα τα αδικήματα και τα συμβάντα που γίνονται κατά τη διάρκεια του 24ώρου για τα οποία η Δημοτική Αστυνομία είναι υποχρεωμένη από τον προορισμό της και την αποστολή της να επεμβαίνει, καταχωρούνται σε βιβλίο Αδικημάτων, Συμβάντων, Συστάσεων και παραπόνων. Στο τέλος κάθε μήνα καταχωρείται στο βιβλίο αυτό στατιστική ανακεφαλαίωση, στην οποία φαίνονται συνολικά και κατά είδος τα αδικήματα και τα συμβάντα που έγιναν κατά τη διάρκεια του μήνα. Το βιβλίο αυτό αριθμείται κατά σελίδα και συντάσσεται σχετική πράξη στην τελευταία σελίδα από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, τηρείται δε με μεγάλη επιμέλεια και ακρίβεια, ώστε να εξασφαλίζονται οι καταχωρημένες εγγραφές. Απαγορεύονται οι αποξέσεις, οι παρεμβολές εγγράφων, οι αλλοιώσεις των κειμένων και η αφαίρεση φύλλων. Όταν είναι ανάγκη να γίνουν διορθώσεις ή προσθήκες, αυτές γράφονται στο περιθώριο με παραπομπή υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας και το όργανο που έκανε την εγγραφή. Τα αδικήματα και τα συμβάντα, καταχωρούνται κατά κανόνα αμέσως και αν αυτό δεν είναι δυνατό μέσα σε 24 ώρες από τον χρόνο τέλεσής τους ή αφότου έλαβε γνώση η υπηρεσία. Η καταχώρηση γίνεται περιληπτικά χωρίς όμως να παραβλάπτεται η πληρότητα της περιγραφής και χωρίς περιττολογίες και κρίσεις με φροντίδα του αρμόδιου οργάνου και με επίβλεψη του προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
10.  
  Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας παρέχει συνδρομή στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 159 και 169 του Π.Δ/τος 141/1991 (Α 58).
Άρθρο 16 "Εκπαίδευση - Επιμόρφωση"
1.  
  Η εκπαίδευση του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας η οποία λαμβάνει χώρα μετά την πρόσληψη αυτού, περιλαμβάνει δύο κύκλους. Στον πρώτο κύκλο διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών διδάσκονται τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα προγράμματα των δόκιμων αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο δεύτερο κύκλο διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών παρέχονται οι γνώσεις, τις οποίες πρέπει να αποκτήσει το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, που αναφέρονται στις διατάξεις των νόμων, διαταγμάτων και διοικητικών πράξεων, που ρυθμίζουν τα αντικείμενα των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας.
2.  
  Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με δαπάνες των ΟΤΑ στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας ή, εκτός αυτών, αλλά με ευθύνη των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τα θέματα εκπαίδευσης.
3.  
  Μετά την περάτωση της εκπαίδευσης εκδίδεται βεβαίωση, η οποία τίθεται στον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου
4.  
  Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας μπορεί να στέλλεται για επιμόρφωση με εντολή και δαπάνες του οικείου ΟΤΑ και σε Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής τους και του ΟΤΑ στον οποίο υπηρετούν
Άρθρο 17 "Στολή - Διακριτικό σήμα - Ταυτότητα."
1.  
  Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας φέρει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ειδική ενδυμασία της οποίας ο τύπος, τα διακριτικά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο τύπος ειδικής ταυτότητας, του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, δηλωτική της ιδιότητάς του, και του ειδικού διακριτικού σήματος
Άρθρο 18 "Μεταφορά και άσκηση αρμοδιοτήτων Αγροφυλακής"
1.  
  Οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, κατά τόπο αρμοδιότητες της Αγροφυλακής μεταφέρονται από τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία του οικείου Ο.Τ.Α, ή Συμπολιτείας, από τη δημοσίευση της πράξης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της περ. ιθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Π.Δ. 410/95, σύμφωνα και με την ειδικότερη πρόβλεψη της παραγράφου Α΄ περ. 28 του άρθρου 2 του παρόντος.
2.  
 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μπορεί μετά την κατά τα ανωτέρω μεταφορά αρμοδιοτήτων από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε Δημοτική Αστυνομία, να καταργούνται θέσεις Αγροφυλάκων της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου.
 2. Οι κατέχοντες τις καταργούμενες θέσεις, μετατάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στη Δημοτική Αστυνομία του οικείου Ο.Τ.Α., ή Συμπολιτείας, στην οποία μετατέθηκαν οι αρμοδιότητες σε προσωποπαγή θέση προσωρινού κλάδου Αγροφυλάκων, που συνιστάται αυτοδικαίως με την απόφαση μετάταξης. β.- Οι μεταταγέντες εξακολουθούν να διέπονται από το ίδιο μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς, σε επίπεδο κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, όπως είχε διαμορφωθεί από τις διατάξεις, που ίσχυαν πριν από τη συντέλεση της μετάταξής τους.
Άρθρο 19 "Ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις."
1.  
  Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά σε «ΟΤΑ» «Δήμο» και «Δήμαρχο» νοείται, αντιστοίχως και Συμπολιτεία Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 12 του Ν. 2946/2001 καθώς και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
2.  
  Οι συνεστημένες κατά το χρόνο δημοσίευσης του Οργανισμού της Συμπολιτείας, οι υπηρεσιακές μονάδες κάθε επιπέδου Δημοτικής Αστυνομίας, των Δήμων ή Κοινοτήτων μελών της Συμπολιτείας, καταργούνται αυτοδικαίως τον ίδιο χρόνο, μαζί με τις προβλεπόμενες στον οικείο Ο.Ε.Υ. οργανικές θέσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της. Το προσωπικό που κατέχει τις θέσεις αυτές, μετατάσσεται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη υπηρεσία της Συμπολιτείας (Διαδημοτική Αστυνομία) και καταλαμβάνει κενή αντίστοιχη θέση του Οργανισμού, του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, με την ίδια σχέση εργασίας. Αν δεν υπάρχει κενή, καταλαμβάνει προσωποπαγή αντίστοιχη, που συνιστάται επίσης αυτοδικαίως. Για την κατάργηση των Δημοτικών Αστυνομιών και των οργανικών τους θέσεων και την μετάταξη του προσωπικού σε κενές ή προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοιχης υπηρεσίας της Συμπολιτείας, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Κάθε άλλο σχετικό θέμα με την αυτοδίκαιη μετάταξη του ανωτέρω προσωπικού, την υπηρεσιακή κατάσταση και την διαδικασία και τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσης παραγράφου, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
3.  
  Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας δεν μπορεί να μεταταγεί, σε αντίστοιχη υπηρεσία άλλου Ο.Τ.Α, αν δεν παρέλθει δεκαετία από την πρόσληψή του.
4.  
  Τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 5 Ν. 1188/81 (Α 204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 6 του ίδιου Νόμου, που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο αντίστοιχα, προκειμένου για το ειδικό ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας, ορίζονται με τους αναπληρωτές τους κατά τις ανωτέρω διατάξεις από το ειδικό ένστολο προσωπικό των Δημοτικών Αστυνομιών του οικείου Νομού, Δήμων ή Δήμου, κατά τις αντίστοιχες προβλέψεις των άρθρων 5 και 6 του Ν. 1188/81. Κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας Δημοτικής Αστυνομίας στον οικείο Νομό, το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, υπάγεται στα κενά Υπηρεσιακά Συμβούλια που προβλέπονται από τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 1188/81.
5.  
  Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες σε Δημοτική Αστυνομία, υποχρεούνται εντός διετίας να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης με μέριμνα του οικείου Δήμου
Άρθρο 20 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργούνται: α).-Το Π.Δ. 434/1982/Α78/1982 (Α 78) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, προσόντων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού της ειδικής υπηρεσίας δήμων και κοινοτήτων του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1065/1980 (Α 168)», πλην του άρθρου 5 αυτού. β).- Το Π.Δ.592/1984 (Α 215) «Συμπλήρωση του Π.Δ.434/1982 Καθορισμός αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, προσόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προσωπικού της ειδικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 1065/80».
Άρθρο 21 "Έναρξη ισχύος."
1.  
  Η ισχύς του παρόντος, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού
 • Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 του π.δ.410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Α 231), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 8 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α 107) και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2819/2000 (Α 84) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2946/2001 (Α 224) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
 • Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος που διατυπώθηκε στην 61/727/7-3-2001 απόφασή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 677/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1919/1011/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/1011_22 1919
ΑΠΟΦΑΣΗ 1983/34593 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/34593 1983
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1947 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/ΓΝΟΣ/57263 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/ΓΝΟΣ_57263 1994
ΝΟΜΟΣ 1976/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/393 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/651 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/651 1977
ΝΟΜΟΣ 1980/1080 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1080 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1188 1981
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1516 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1516 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1647 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1647 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1652 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1652 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Προσωρινή κράτηση και έλεγχος της διάρκειάς της, αναστολή ποινών, απόλυση υπό όρο, επιτάχυνση διαδικασίας πολιτικών υποθέσεων και άλλες διατάξεις. 1994/2207 1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. 1995/2323 1995
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2332 1995
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε. προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2819 2000
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3030 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3030 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/805 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/805 1971
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/445 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/445 1937
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2520 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2520 1940
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/180 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1073 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1073 1981
Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. 1991/141 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/24-9 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/24-9 1988