ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/230

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-09-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-09-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-08-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται 4ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηλείας της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • 1.α) Του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 2043/19.5.1992 (Α~ 79) «Εποπτεία και Διοίκησης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α~ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38) του Π. Δ/τος 161/2000 και του Ν. 2672/1998.
  • Του Π. Διατάγματος 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Α’ 57).
  • Την ΣΤ5/53/31.10.2001 (Β~ 1484) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
  • Την 11003839/1330/Α 0006/31.10.2001 (Β~ 1485) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών.
  • Την 5870/10.12.2001 γνώμη και το 193/21.1.2002 έγγραφο - FΑΧ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηλείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Το γεγονός ότι από το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη ύψους 4684,10 ΕΥΡΩ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 6847,31 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ 939,10 ΕΥΡΩ δαπάνη οικονομικού έτους 2002 θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-210 του Προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η εκ 3745,00 ΕΥΡΩ δαπάνη οικονομικού έτους 2002 θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Ηλείας. Η εκ 6847,31 ΕΥΡΩ (2817,31 ΕΥΡΩ επίδομα θέσης + 4030 ΕΥΡΩ λειτουργικά) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί: α) με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης 2817,31 ΕΥΡΩ στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-210 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, και β) από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Ηλείας για το ποσό των 4030 ΕΥΡΩ.
  • Την 293/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-09-10 Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/209
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/11003839/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/11003839_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/161 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία