΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση Ιδρύονται στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς τα παρακάτω εργαστήρια:"
1.  
  «Σύγχρονων Τεχνολογιών Παραγωγής και Ελέγχου», για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στους τομείς (α) του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προϊόντων και μηχανολογικών κατασκευών, (β) της πειραματικής διερεύνησης της μηχανικής συμπεριφοράς προϊόντων ή κατασκευών και (γ) της παραγωγής και μελέτης πρωτοτύπων. Τα ειδικότερα αντικείμενα ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου είναι (i) Οι εφαρμογές αναλυτικής και πειραματικής μηχανικής στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, (ii) Ο εργαστηριακός ποιοτικός έλεγχος της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών και προϊόντων, (iii) Η ανάλυση αστοχίας προϊόντων και κατασκευών, (iν) Η υπολογιστική προσομοίωση λειτουργίας και αστοχίας προϊόντων και κατασκευών, (ν) Οι τεχνικές μορφοποίησης νέων υλικών και προϊόντων, (νi) Η μοντελοποίηση κλίμακας με τη χρήση πρωτοτύπων στερεολιθογραφίας, (νii) Η μελέτη και βελτιστοποίηση της μηχανικής συμπεριφοράς προϊόντων και κατασκευών με τη χρήση πρωτοτύπων στερεολιθογραφίας, (νiii) Τα συστήματα σχεδίασης με Η/Υ (CΑD) και οι σχετικές εφαρμογές, (ix) Η μεθοδολογία-διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων, (x) Ο βιομηχανικός σχεδιασμός, (xi) Η μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων και μηχανολογικών εξαρτημάτων, κατασκευών, συστημάτων, συσκευών και εγκαταστάσεων με τεχνικές και μεθόδους υποβοηθούμενες από Η/Υ και σύγχρονα συστήματα CΑD/CΑΕ, (xii) Οι υπολογιστικές μέθοδοι και οι σχετικές τεχνικές εφαρμογής, (xiii) Η βελτιστοποίηση και υπολογιστική προσομοίωση παραγωγικών συστημάτων, (xiν) Η μελέτη και υπολογιστική προσομοίωση συστημάτων φωτισμού (xν) Η κατασκευή φυσικών πρωτοτύπων με τεχνικές Ταχείας Πρωτοτυποποίησης (rapid prοtοtyping) και εφαρμογές των, (xνi) Οι τεχνικές παραγωγής προϊόντων και εργαλείων σε μικρές παρτίδες (xνii) Οι βοηθούμενες από Η/Υ κατεργασίες (CΑΜ) (xνiii) Η αντίστροφη μηχανική (reνerse engineering) (xix) Η παράλληλη μηχανική (cοncurrent engineering) και τα μοντέλα λειτουργίας (xx) Η διαχείριση αποθήκης (xxi) Η εργονομία και ο εργονομικός σχεδιασμός, (xxii) Η ρομποτική, (xxiii) Τα ρομποτικά κύτταρα εργασίας, (xxiν) Η τεχνητή όραση, (xxν) Τα αισθητήρια & οι βιομηχανικοί αυτοματισμοί, (xxνi) Οι τεχνικές Διοίκησης αυτοματοποιημένων συστημάτων παραγωγής, (xxνii) Τα εφυή συστήματα ελέγχου και η τεχνητή & υπολογιστική νοημοσύνη, (xxνiii), Η μοντελοποίηση, προσομοίωση & έλεγχος δυναμικών και ευέλικτων συστημάτων παραγωγής, (xxix) Τα εποπτικά συστήματα ελέγχου (SCΑDΑ), (xxx) Η ολοκληρωμένη παραγωγή με Η/Υ (CΙΜ).
2.  
  «Προσομοίωσης Βιομηχανικών Διεργασιών», για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στους τομείς (α) της πειραματικής και υπολογιστικής ανάλυσης / προσομοίωσης / βελτιστοποίησης συνεχών βιομηχανικών διεργασιών, (β) της ολοκλήρωσης των διεργασιών που συνιστούν τυπικές μονάδες των ελληνικών βιομηχανικών κλάδων και (γ) του υποβάθρου των φυσικών επιστημών που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των (α) και (β). Τα ειδικότερα αντικείμενα ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου είναι (i) Η εποπτική παρουσίαση φυσικοχημικών φαινομένων και η μέτρηση των μεταβλητών και παραμέτρων ελέγχου αυτών για την καλύτερη κατανόηση των κεφαλαίων των Φυσικών Επιστημών στα οποία βασίζονται οι Βιομηχανικές Διεργασίες, (ii) Η πειραματική και υπολογιστική ανάλυση και προσομοίωση συνεχών βιομηχανικών διεργασιών, με έμφαση στις διεργασίες μετατροπής των υλικών και διαχωρισμού των συστατικών τους, (iii) Η πειραματική βελτιστοποίηση συνεχών διεργασιών σε μικρή κλίμακα και η μεταφορά του αποτελέσματος σε μεγάλη κλίμακα (scale up), (iν) Η πειραματική αποσύνθεση / ανασύνθεση συνεχών διεργασιών με σκοπό τη βελτιστοποιημένη ολοκλήρωση αυτών σε συνθήκες που επικρατούν σε τυπικές μονάδες των ελληνικών βιομηχανικών κλάδων, (ν) Ο πειραματικός έλεγχος και η βελτιστοποίηση νέων συνεχών διεργασιών χημικής τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας, με οικονομοτεχνικά κριτήρια, (νi) Η πειραματική διερεύνηση της αστοχίας διεργασιών και παραγόμενων υλικών, (νii) Ο εργαστηριακός έλεγχος φυσικοχημικών ιδιοτήτων υλικών σε σχέση με τις συνθήκες παραγωγής αυτών, (νiii) Ο εργαστηριακός ποιοτικός έλεγχος υλικών και προϊόντων (πλην της μηχανικής συμπεριφοράς αυτών) περιλαμβανομένης της οικονομοτεχνικής μελέτης μεθόδων προστασίας και συντήρησης, (ix) Η διαχείριση γνώσης σε συνεργασία με πειραματικούς και υπολογιστικούς προσομοιωτές διεργασιών.
3.  
  «Πληροφοριακών Συστημάτων Παραγωγής», για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στους τομείς (α) των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και των έμπειρων συστημάτων, (β) της διαχείρισης δεδομένων και των ανώτερων γλωσσών προγραμματισμού και (γ) των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης σε συστήματα παραγωγής. Τα ειδικότερα αντικείμενα ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου είναι (i) Η εισαγωγή των φοιτητών στους Η/Υ, (ii) Η διαχείριση βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, (iii) Οι ανώτερες γλώσσες προγραμματισμού, (iν) Οι σύγχρονες εφαρμογές στους Η/Υ (Ιnternet / Ιntranet & Πολυμέσα), (ν) Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (Decisiοn Suppοrt Systems - DSS), (νi) Η τεχνητή νοημοσύνη σε συστήματα παραγωγής (νii) Τα πληροφοριακά συστήματα Lοgistics, (νiii) Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-cοmmerce), (ix) Οι βάσεις γνώσης, οι μηχανές αναζήτησης και τα έμπειρα συστήματα, (x) Ο σχεδιασμός περιβάλλοντος στα πληροφοριακά συστήματα, (xi) Ο ανθρώπινος παράγοντας στο σχεδιασμό τεχνολογικών συστημάτων, (xii) Τα πληροφοριακά συστήματα ποσοτικής ανάλυσης (xiii) Η μοντελοποίηση και επίλυση συστημάτων με τη χρήση μεθόδων αριθμητικής προσομοίωσης.
Άρθρο 2 "Αποστολή Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας των εργαστηρίων όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος
2.  
  Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου
3.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
4.  
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 και 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78) αντίστοιχα.
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το εργαστήριο.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση-Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων κάθε εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 Π.Δ. 407/1980).
Άρθρο 6 "΄Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984. δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992. ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 και του Ν. 1268/1982 «Για τη Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών»,
 • Τις διατάξεις της αρ. 1100383/1330/Α0006/ 31.10.2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 19.7.2001).
 • Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 13.206,16 ΕΥΡΩ η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 8.804,11 ΕΥΡΩ, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΑΕ 4121) του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του ανωτέρω Πανεπιστημίου χωρίς αύξηση της Κρατικής επιχορήγησης προς αυτόν. 10.Την αριθμ 323/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία