ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/237

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-09-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-09-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Δημοτικό Γηροκομείο Καρυάς» στο Δήμο Καρυάς του Νομού Λευκάδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ο Δήμος Αυλώνας του Ν. Μεσσηνίας του εδαφίου 36.9. της περιπτώσεως Α της παραγράφου 36 του άρθρου 1 του Ν. 2539/97 (Α 244) μετονομάζεται σε «Δήμο Αυλώνος». Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτ [...]"
1.  
  Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορούν το Δήμο Αίγινας και την Κοινότητα Αγκιστρίου στο Δήμο αυτό και στην Κοινότητας αυτή, και συστήνεται Ν.Π.Δ.Δ το οποίο θα φέρει την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας» με έδρα το Δήμο Αίγινας, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/95 (Α, 231) και θα ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99 όπως ισχύει. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΦΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (11)Παράταση της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας της υπό σύσταση τράπεζας «ΑΕGΕΑΝ ΒΑLΤΙC ΒΑΝΚ». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 132/26.8.2002) Αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει, β) το Ν. 2076/92, όπως ισχύει, «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», γ) την απόφαση της 120/6/26.2.2002 με την οποία παρασχέθηκε η άδεια λειτουργίας νέας τράπεζας υπό την επωνυμία «ΑΕGΕΑΝ ΒΑLΤΙC ΒΑΝΚ» και καθορίστηκε ότι η απαιτούμενη για τη σύσταση και λειτουργία της διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.8.2002, δ) το από 7.8.2002 (ΑΠ 26818) έγγραφο του Π. Καραμανώλη, πληρεξούσιου δικηγόρου των ιδρυτών μετόχων της ως άνω υπό σύσταση τράπεζας, με το οποίο αναφέρεται στην εξέλιξη των υπολειπόμενων διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της και ζητεί εξάμηνη παράταση της πιο πάνω προθεσμίας, που έχει καθοριστεί για την ολοκλήρωσή τους, αποφάσισε τα εξής: Εγκρίνεται η παράταση μέχρι την 31.12.2002 της προθεσμίας, που έχει καθοριστεί με τις διατάξεις της παράγρ. Ι.4 της απόφ. ΕΤΠΘ 120/26.2.2002, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται για την έναρξη λειτουργίας της υπό σύσταση τράπεζας «ΑΕGΕΑΝ ΒΑLΤΙC ΒΑΝΚ». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεθάνων. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Φ(6) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 242 Μετονομασία του Δήμου Λάρισας του Ν. Λαρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:.
3.  
  Το αριθμ. 4 θέμα 1ο/20.2.2002 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπωνυμιών.
4.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) με την οποία προσετέθη άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/1985 (Α΄137) και του άρθρου 1 παρ 2α του Ν. 2469/97 (Α΄38), με την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω διάταξη.
5.  
  Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 1480/Β/ 31.10.2001).
6.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Αισωνίας
7.  
  Την 376/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 2 "Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συνιστώμενου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντο [...]"
1.  
  Σκοπός του ιδρύματος είναι: Η παροχή ηθικής συμπαράστασης, περίθαλψης, στέγης και διατροφής σε ηλικιωμένους κατοίκους του Δήμου Καρυάς
2.  
  Τη σύμφωνη γνώμη αριθμ. 73/2001 του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου.
3.  
  Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄/137), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄201).
4.  
  Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»(ΦΕΚ 1480/Β/ 31.10.2001).
5.  
  Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄137), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικατεστάθη με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
6.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
7.  
  Την αριθμ. 255/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 3
1.  
  Έδρα Έδρα του Ιδρύματος είναι η έδρα του Δήμου Καρυάς του Νομού Λευκάδας
Άρθρο 4 "Περιουσία"
1.  
  Περιουσία του ιδρύματος είναι: α) Ολόκληρος ο πρώτος όροφος του Δημοτικού κτιρίου Καρυάς. β) Ο Δημοτικός ελαιώνας στη Θέση «Καρφάκη».
Άρθρο 5 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Καρυάς. β) Τυχόν επιχορήγηση ή κάθε άλλη παροχή του Κράτους ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Νομού Λευκάδας. γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα, πρόσοδοι από την περιουσία του κάθε είδους δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές καθώς και κάθε άλλη εισφορά που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών του. δ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.
Άρθρο 6 "Διοίκηση α) Το ίδρυμα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που ορίζει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο και έξι (6) μέλη που είναι: Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Δύο (2) Δημότες του Δήμου Καρυάς με ανάλογη επαγγελμ [...]"
1.  
  Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 180/9.9.1999), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 12 του άρθρου 11 Ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 196/12.9.2000).
2.  
  Τις σύμφωνες γνώμες αριθμ. α) 244/99 του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας και β) 33/01 του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγκιστρίου.
3.  
  Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄/137), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄201).
4.  
  Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης « (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001).
5.  
  Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
6.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
7.  
  Την αριθμ. 257/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 190 και 191 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα( Π.Δ.410/1995,ΦΕΚ Α 231/1995).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών ,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.01 (ΦΕΚ 1480/ Β/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την 3418/2002 (ΦΕΚ 861/Β/9.7.2002) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας- Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο Θάνο».
 • Την 12/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρυάς.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμό του Δήμου Καρυάς ύψους 29.347,03 ΕΥΡΩ για έτος 2002 .Για τα επόμενα τέσσερα έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στους προϋπολογισμούς των ετών αυτών είναι 29.347,03 ΕΥΡΩ κατ΄ έτος .
 • Τις αρ. 166 & 426/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/861/Β (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/861_Β 2002
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2839 2000
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία