ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/255

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-09-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-09-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Οργανισμού της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) (Π.Δ. 360/92 - ΦΕΚ Α΄/183).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστώνται 65 νέες οργανικές θέσεις του Κλάδου ΔΕ2 Επιτελών Πληροφοριών, ο συνολικός αριθμός των οποίων διαμορφώνεται σε 138
Άρθρο 2
1.  
  Καταργούνται 65 κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου ΤΕ5 Ραδιοτηλεγραφητών, ο συνολικός αριθμός των οποίων διαμορφώνεται σε 117
Άρθρο 3
1.  
  Ο Κλάδος ΔΕ7 Μεταφραστών - Ακροατών - Διερμηνέων μετονομάζεται σε ΔΕ7 Μεταφραστών - Διερμηνέων - Ακροατών, Ερευνητών Επικοινωνιακών Δικτύων Η/Υ
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4 παρ.1 εδ. γ΄ και 10 παρ. 1 του Ν. 1645/86 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών» (ΦΕΚ Α΄/132), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 και 4 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, στελέχωση περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ΄/107).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄/154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄/38).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 9, 20 παρ. 1, 22 παρ. 1 και 27 του Π.Δ. 360/1992 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ)», όπως το άρθρο 20 παρ. 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 29/2001 «Επέκταση εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999) στο πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ και σύσταση νέων κλάδων μονίμου προσωπικού» (ΦΕΚ Α΄ 26).
 • Το Π.Δ. 395/2001 «Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ 275/Α΄).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/00 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις της αριθμ. 1100383/1330/Α0006/ 31.10.2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. Δ 369/15.7.2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης - Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1645 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1645 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ). 1992/360 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/81 2000
Επέκταση Εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/99) στο πολιτικό προσωπικό της ΕΥΠ και σύσταση νέων κλάδων μονίμου προσωπικού. 2001/29 2001
Υπαγωγή Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. 2001/395 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία