ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/26

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-02-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε το αριθ. 86/2001 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 73 Α΄) ως ακολούθως:"
1.  
  Από το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 διαγράφεται η φράση «και την τεχνολογία» και στο ίδιο άρθρο παράγραφος 2 εδάφιο στ περίπτωση Β3 το μάθημα «Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» αντικαθίσταται από το μάθημα «Κοινωνιολογία»
2.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 διαγράφονται και καταργείται η αρίθμηση της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου
3.  
  Η διάταξη της περίπτωσης iii του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: iii Μέχρι δώδεκα (12) μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ΕΠ ΤΕΙ ή σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄, από τους οποίους δυο τουλάχιστον ειδικότητας φιλολόγου και τουλάχιστον ένας σχετικής με τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον τέσσερα (4) είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ΕΠ ΤΕΙ, τουλάχιστον δύο (2) είναι σχολικοί σύμβουλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύο (2) τουλάχιστον είναι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ Οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ορίζονται ως τακτικά μέλη πρέπει να έχουν διδάξει το ίδιο σχολικό έτος τουλάχιστον ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 προστίθενται εδάφια δ και ε ως εξής: 1 Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρός της και τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη της Αν η συνεδρίαση αφορά επεξεργασία, επιλογή και τελική διαμόρφωση θεμάτων ή διευκρινίσεις επί των δοθέντων θεμάτων, απαιτείται επιπλέον και η παρουσία των δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία έκτακτα μέλη - εισηγητές του μαθήματος. 2 Αν οι εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα μαθήματα της μιας ή και των δύο τάξεων από αυτά που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν πραγματοποιηθούν ή διακοπούν για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους αντικειμενικούς λόγους σε ένα ή περισσότερα από τα σχολεία που χρησιμοποιούνται ως εξεταστικά κέντρα ή καταστεί αδύνατη η ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων μαθητών που εξετάστηκαν σε ένα ή περισσότερα από τα εξεταστικά αυτά κέντρα για τους ίδιους λόγους, οι εξετάσεις στα συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα επαναλαμβάνονται για τα αντίστοιχα μαθήματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη της οικείας Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών οι οποίες διενεργούνται επί θεμάτων που ορίζονται εκ νέου από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων .
5.  
  Η ανωτέρω επιτροπή εξετάζει προφορικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους μαθητές του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος iii Δύο σχολικούς συμβούλους ή καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄ .
6.  
  Πριν από την έναρξη των εξετάσεων των μαθημάτων που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ο Πρόεδρος με δύο τουλάχιστον μέλη της επιτροπής διαπιστώνουν αν έχουν καταχωρηθεί στα ατομικά δελτία των εξεταζομένων μαθητών οι προφορικοί βαθμοί και των δύο τετραμήνων και επικυρώνουν τα δελτία αυτά. Μετά το τέλος των εξετάσεων η Επιτροπή οριστικοποιεί τον τελικό γραπτό βαθμό κάθε μαθήματος που εξετάστηκε σε επίπεδο σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του παρόντος κατά περίπτωση και συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι μαθητές που εξετάστηκαν σε επίπεδο σχολικής μονάδας και η τελική τους γραπτή επίδοση στα μαθήματα αυτά. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού κοινοποιείται με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής στον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε.
7.  
  Στα απολυτήρια των Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων τα οποία θεωρούνται και επικυρώνονται από τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. αναγράφεται ο αριθμός της Απόφασης του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή του άρθρου αυτού».
8.  
  Το εδάφιο α της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς, λήμματα, προτάσεις, θεωρήματα και πορίσματα Με το θέμα αυτό ελέγχεται η κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής
9.  
  Η περίπτωση ΙΔ του άρθρου 15 αναριθμείται σε ΙΣΤ και προστίθενται περιπτώσεις ΙΔ και ΙΕ ως εξής: ΙΔ Τεχνολογία Το μάθημα αυτό θεωρείται ως γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα και θέση γραπτού βαθμού επέχει ο βαθμός ατομικής εργασίας που ανατίθεται στο μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού ΙΕ Τεχνολογία Επικοινωνιών Η γραπτή εξέταση στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει ερωτήσεις δύο κατηγοριών Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που μπορούν να αναλύονται σε υποερωτήματα και ελέγχουν την κατοχή της διδαχθείσας ύλης και την κατανόησή της και στη δεύτερη ερωτήσεις (όχι λιγότερες από δύο) που ελέγχουν τη συνθετική και κριτική ικανότητα του μαθητή και απαιτούν συνδυασμό γνώσεων
10.  
  Στο τέλος της παραγράφου Α του άρθρου 17 προστίθεται η φράση «με την επιφύλαξη του άρθρου 37»
11.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Μαθητής που φέρει μαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή μέσο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0) Η Λυκειακή Επιτροπή πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής καλεί σε προφορική απολογία το μαθητή και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο της μέλη και το γραμματέα αυτής
12.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων των Ενιαίων Λυκείων ημερήσιων και εσπερινών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τα Βαθμολογικά αυτά Κέντρα μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε τάξη Με την απόφαση συγκρότησης των Β.Κ. ορίζονται οι Δ/νσεις Δ.Ε. στις περιφέρειες των οποίων θα λειτουργήσουν Β.Κ., το σχολικό συγκρότημα στο οποίο θα λειτουργήσει το καθένα από αυτά και οι πρόεδροι τους, οι οποίοι μπορεί να είναι σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε. δημόσιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ Με όμοια απόφαση ορίζονται τα εξεταστικά κέντρα τα γραπτά των οποίων βαθμολογούνται σε κάθε Β.Κ. κατά τρόπον ώστε τα γραπτά που ανήκουν στα εξεταστικά κέντρα κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε να βαθμολογούνται σε Β.Κ. που εδρεύει σε άλλη Διεύθυνση Δ.Ε.
13.  
  Η τελευταία περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: Με όμοια απόφαση ο πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει τους αναγκαίους βαθμολογητές των γραπτών κάθε μαθήματος από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου ΔΕ, κατά προτίμηση από αυτούς που έχουν διδάξει το οικείο μάθημα στην αντίστοιχη τάξη του Ενιαίου Λυκείου τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος κατά την τελευταία τριετία .
14.  
  Στο τέλος του άρθρου 21 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: 10 Κάθε βαθμολογητής μπορεί να διορθώνει μέχρι τριακόσια γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και μέχρι τριακόσια γραπτά για δεύτερη βαθμολόγηση Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως έλλειψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει το μάθημα, και με αιτιολογημένη απόφαση του προέδρου του Β.Κ. μπορεί να επιτραπεί σε βαθμολογητές η βαθμολόγηση περισσοτέρων γραπτών για πρώτη και δεύτερη βαθμολόγηση .
15.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Ο τελικός βαθμός του γραπτού στην περίπτωση αναβαθμολόγησής του είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από το βαθμό του τρίτου βαθμολογητή με τον πλησιέστερο προς αυτόν βαθμό των δύο προηγούμενων, εκτός της περίπτωσης που ο βαθμός του τρίτου είναι μικρότερος από τους βαθμούς και των δύο πρώτων οπότε ως βαθμός του γραπτού λαμβάνεται ο μικρότερος βαθμός από αυτούς που έδωσαν οι δύο πρώτοι βαθμολογητές Στην περίπτωση που ο βαθμός του τρίτου βαθμολογητή είναι ίσος με το μέσο όρο των βαθμών των δύο πρώτων ως τελικός βαθμός του γραπτού λαμβάνεται ο συγκεκριμένος μέσος όρος
16.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 αντικαθίστανται ως εξής: 2 Μετά την οριστικοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος της γραπτής βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, η Λυκειακή Επιτροπή παραδίδει τις καταστάσεις στο Διευθυντή του Λυκείου, ο οποίος συγκαλεί το Σύλλογο Διδασκόντων για την έκδοση των αποτελεσμάτων προαγωγής ή απόλυσης των μαθητών Ο Σύλλογος Διδασκόντων εκδίδει τα αποτελέσματα εφόσον προηγουμένως οριστικοποιήσει τον τελικό ετήσιο προφορικό βαθμό κάθε μαθήματος που εξετάζεται γραπτώς σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή σε εθνικό επίπεδο ύστερα από σύγκριση με τον αντίστοιχο τελικό γραπτό βαθμό ως εξής 1 Αν η διαφορά μεταξύ του βαθμού αφενός στις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στις τάξεις Β΄ και Γ΄ και αφετέρου του προφορικού βαθμού είναι ίση ή μικρότερη των δύο (2) μονάδων, ο προφορικός βαθμός μένει αμετάβλητος. 2 Αν ο προφορικός βαθμός ενός μαθήματος είναι μεγαλύτερος από το γραπτό περισσότερο από δύο (2) μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερος από το γραπτό κατά δύο (2) μονάδες. 3 Αν ο προφορικός βαθμός ενός μαθήματος είναι μικρότερος από το γραπτό περισσότερο από δύο (2) μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται έτσι ώστε να είναι μικρότερος του γραπτού κατά δύο (2) μονάδες. 3 Αντίγραφο του Ατομικού Δελτίου των μαθητών μετά την οριστικοποίηση, κατά τα ανωτέρω, του προφορικού βαθμού και με την τελική βαθμολογία κατά μάθημα αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε.
17.  
  Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 24 αντικαθίστανται ως εξής: 4 Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας με το μάθημα για το γραπτό του οποίου ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και από ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δ.Ε. με βαθμό Α΄ ο οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά είναι περισσότερα από διακόσια (200), στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο ακόμη καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας και να κατανέμονται τα γραπτά εξίσου μεταξύ των δύο ομάδων βαθμολογητών - αναβαθμολογητών. 5 Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται-αναβαθμολογούνται από δύο (2) καθηγητές, οι οποίοι αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό Πριν από τη βαθμολόγηση του γραπτού από το δεύτερο βαθμολογητή-αναβαθμολογητή επικαλύπτεται με αδιαφανή ταινία ο βαθμός του πρώτου, κατά τρόπον ώστε να μην γνωρίζει ο δεύτερος το βαθμό που έδωσε ο πρώτος Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες, το γραπτό αναβαθμολογείται και από τρίτο καθηγητή - αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών Ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 22 του παρόντος διατάγματος .
18.  
  Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Οι μαθητές της Γ΄ τάξης οι οποίοι - λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία - δεν έλαβαν μέρος σε εξετάσεις του Ιουνίου ή διέκοψαν την εξέτασή τους έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν σε επαναληπτικές εξετάσεις που διενεργούνται για το σκοπό αυτό εντός μηνός από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων του Ιουνίου και ως προς τα εξεταζόμενα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα και ως προς αυτά που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο ο προϊστάμενος κάθε Δ/νσης Δ.Ε. ορίζει ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζομένων μαθητών τουλάχιστον ένα εξεταστικό κέντρο σε Λύκειο της περιφέρειας του, στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές αυτοί Αν ο αριθμός των μαθητών είναι μικρότερος των πέντε, μπορεί με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. οι μαθητές να παραπέμπονται για εξέταση σε εξεταστικό κέντρο γειτονικής Δ/νσης Δ.Ε. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα που καθορίζει η οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Για το πρόγραμμα των εξετάσεων της παραγράφου αυτής, τον τρόπο εξέτασης, τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Λυκειακών και Νομαρχιακών Επιτροπών και των Επιτροπών του άρθρου 37 του παρόντος Διατάγματος, τους επιτηρητές, τον ορισμό Βαθμολογικών Κέντρων, που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, τη διακίνηση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την αναβαθμολόγησή τους και γενικά για κάθε θέμα που αφορά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής αυτής διαδικασίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και για τη συγκρότηση των αναγκαίων οργάνων Κεντρικής Επιτροπής, Λυκειακών και Νομαρχιακών Επιτροπών, Βαθμολογικών Κέντρων, τον ορισμό επιτηρητών και βαθμολογητών και γενικά για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθητών της Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν.2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α΄) .
19.  
  Το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%, ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα, iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, iν) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, ν) η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξίας) Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Λύκειό τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής για τις περιπτώσεις ι έως και ιν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις Για την περίπτωση ν απαιτείται προσκόμιση ειδικής διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού με την οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση λόγω δυσλεξίας Η διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω της πιστοποιούμενης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές Οι γνωματεύσεις των υγειονομικών επιτροπών και οι διαγνωστικές εκθέσεις των ιατροπαιδαγωγικών κέντρων ή σταθμών εκδίδονται κατά προτεραιότητα μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου .
20.  
  Στο τέλος του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 προστίθεται η φράση «τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία υγειονομική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου»
21.  
  Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 27 και αναριθμούνται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 σε 2, 3 και 4 αντίστοιχα
22.  
  Η παράγραφος 4 πρώην 6 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Οι αιτήσεις και οι ειδικές γνωματεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υποβάλλονται στο Διευθυντή του οικείου Λυκείου το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να υποβάλλονται και αργότερα Ειδικά για το σχολικό έτος 2001-2002 μπορούν να υποβληθούν μέχρι και 25 Απριλίου του 2002
23.  
  Στο άρθρο 28 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5 Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β΄ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β τετραμήνου Το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος
24.  
  Στο τέλος της πρώτης περιόδου του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 32 η φράση «ορίζεται από τρεις (3) μονάδες σε πέντε (5)» αντικαθίσταται με τη φράση «ορίζεται από δύο (2) μονάδες σε πέντε (5)» και αντικαθίσταται το εδάφιο β της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου ως εξής: 1 Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου επόμενου σχολικού έτους σε όλα τα μαθήματα της ιδίας κατεύθυνσης, χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο Στην περίπτωση αυτή παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων Οι μαθητές αυτοί, εφόσον προσέλθουν το αμέσως επόμενο από αυτό της αποφοίτησής τους σχολικό έτος, εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάσκονταν κατά το τελευταίο έτος της φοίτησής τους στην τάξη αυτή και στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη που έχει ανακοινωθεί για το έτος που προσέρχονται στις εξετάσεις, εκτός των μαθημάτων που τυχόν αντικαταστάθηκαν, για τα οποία εξετάζονται στην ύλη που είχε καθοριστεί το σχολικό έτος της αποφοίτησής τους Αν δεν απολυθούν ούτε το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από αυτό της αποφοίτησής τους, μπορούν να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ τάξης οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος εξεταζόμενοι στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της Γ τάξης το συγκεκριμένο σχολικό έτος
25.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Οι «κατ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύσιμοι εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους κανονικούς μαθητές Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο ενώπιον τριμελούς επιτροπής, με πρόεδρο τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του σχολείου και μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα Η γραπτή εξέταση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού Ειδικά για το μάθημα «Τεχνολογία» ως βαθμός της γραπτής εξέτασης λογίζεται ο βαθμός της προφορικής εξέτασης, για την κατηγορία των μαθητών αυτών.
26.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 33 και μετά τη λέξη «βαθμολογούνται» προστίθενται οι λέξεις «και αναβαθμολογούνται»
27.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 33 διαγράφεται η φράση «με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφοι 3,4 και 5 του Ν.Δ. 1197/72».
28.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 34 η φράση «της παραγράφου 5» αντικαθίσταται με τη φράση «της παραγράφου 3»
29.  
  Στο εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 35 η φράση «σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ 184 Α΄)».
30.  
  Στο άρθρο 35 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7 Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε
31.  
  Το άρθρο 37 αντικαθίσταται ως εξής: 37 εξετάσεις μαθημάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας στα Ιδιωτικά Ενιαία Λύκεια 1 Στα Ιδιωτικά Ενιαία Λύκεια οι απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας διενεργούνται από επιτροπή καθηγητών του ιδιωτικού Λυκείου και καθηγητών Δημοσίων Λυκείων. 2 Η επιτροπή συγκροτείται από ένα διευθυντή δημοσίου Λυκείου ή καθηγητή δημοσίου Λυκείου με βαθμό Α΄ που είναι και πρόεδρος αυτής και δυο καθηγητές οικείας ειδικότητας για κάθε ένα εξεταζόμενο μάθημα από τους οποίους ο ένας είναι δημόσιου Λυκείου και ο άλλος ο καθηγητής του ιδιωτικού Λυκείου Όταν η επιτροπή λειτουργεί ως επιτροπή εξέτασης φυσικώς αδυνάτων του άρθρου 27 του παρόντος ορίζεται ως έκτακτο μέλος της επιτροπής για κάθε εξεταζόμενο μάθημα εκπαιδευτικός δημοσίου Λυκείου με βαθμό Α΄, ο οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην περίπτωση που προκύψει θέμα αναβαθμολόγησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Αν δεν υπηρετούν καθηγητές συγκεκριμένης ειδικότητας στα δημόσια Λύκεια μπορεί να ορίζονται καθηγητές δημοσίων Γυμνασίων ή ΤΕΕ Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ.Ε. ο οποίος έχει την εποπτεία των εξετάσεων αυτών και συντάσσει στο τέλος σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στη Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ Εφόσον τα γραπτά προς βαθμολόγηση συγκεκριμένου μαθήματος είναι περισσότερα από εκατόν πενήντα (150) μπορεί για το μάθημα αυτό να ορίζονται επιπρόσθετα ένας ακόμη εκπαιδευτικός δημόσιου Λυκείου και ένας του ιδιωτικού Είναι εφικτό ο ίδιος εκπαιδευτικός να ορίζεται μέλος της επιτροπής για την εξέταση περισσοτέρων του ενός μαθημάτων. 3 Ως επιτηρητές της παραγράφου 7 του άρθρου 16 ορίζονται οι καθηγητές της επιτροπής που έχουν την ευθύνη εξέτασής ή άλλα μέλη της επιτροπής με απόφαση του προέδρου της. 4 Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των εξεταζομένων γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τους δύο καθηγητές με πρώτον αυτόν του ιδιωτικού Λυκείου και μετά αυτόν του Δημοσίου αφού προηγουμένως καλυφθεί ο βαθμός που έδωσε ο πρώτος εξ αυτών Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεγαλύτερης των δώδεκα (12) μονάδων το γραπτό αναβαθμολογείται από την επιτροπή αναβαθμολόγησης του άρθρου 24 του παρόντος εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου αυτού για τον υπολογισμό του τελικού γραπτού βαθμού των μαθημάτων που εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου .
32.  
 1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 όσον αφορά το μάθημα «Τεχνολογία», 9, 10 και 31 του παρόντος άρθρου αρχίζει από το σχολικό έτος 2002-03
 2. Οι ειδικές διαγνωστικές εκθέσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του αριθμ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α΄) Προεδρικού Διατάγματος και πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την έκδοσή τους.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις, αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 Α΄/23.9.97) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄/2.5.2001).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 περιπτώσεις α, β, ζ, του άρθρου 8 παράγραφος 9 περιπτώσεις α, στ, ζ και του άρθρου 32 παράγραφος 6 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 47 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110 Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Τις αριθμ. 24/2001 και 33/2001 Πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Την 13/2002 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε., μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-02-12 Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/21
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/958 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/958 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1197 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/485 1983
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. 2001/86 2001