ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/260

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός μηνιαίας εισφοράς υπέρ Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η προβλεπόμενη, από την υπ’ αριθμ. Φ.219/183/14.4.1997 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δημόσιας Τάξης (Β΄ 354) εισφορά υπέρ του ΕΤΥΑΠ ορίζεται από 1.1.2002 σε ποσοστό 5% επί του εκάστοτε βασικού μισθού καθώς και του 1/5 του χρονοεπιδόματος, που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους του Ταμείου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 2084/92 για τους ασφαλιζόμενους από 1.1.1993 και εφεξής. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Την 309/25.6.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) που διατυπώθηκε κατά την 2η/26.2.2002 συνεδρίασή του.
 • Τη Φ219/499/25.6.2002 βεβαίωση της Τμηματάρχου του Τμήματος Εφάπαξ Παροχών της Διευθύνσεως Πρόσθετης Ασφάλισης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Υ.Α.Π.
 • Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 1).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 213/92 «Οργανισμός της Γ.Γ.Κ.Α» (Α΄ 102).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/95 «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» (Α΄ 201).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ.3 του Ν.2084/92 (Α΄ 165).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.1 στοιχ. ιε, 24 παρ.1 και 2 στοιχ.γ, 26 παρ.1 και 27 παρ.1 στοιχ.δ του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137).
 • Την 80088/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων» (Β΄ 1485).
 • Την εκπονηθείσα τον Ιούλιο 2001 αναλογιστική μελέτη και το 135/14.12.2001 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.
 • Την 828/ΙΙ/12.10.2001 γνώμη του Δ.Σ. του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/219/183 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/219_183 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/80088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/80088 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία