ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/262

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων μόνιμου πολιτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες προστίθενται στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41), κατά Κατηγορία και Κλάδο, ως εξής :.
 1. Έξι (6) θέσεις Κλάδου Μεταφραστών – Διερμηνέων, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας αγγλικής γλώσσας
 2. Δύο (2) θέσεις Κλάδου Μηχανικών, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού
 3. Δύο (2) θέσεις Κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας τουρκικής - κουρδικής γλώσσας
 4. Μία (1) θέση Κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας αραβικής - κουρδικής γλώσσας
 5. Μία (1) θέση Κλάδου Μεταφραστών - Διερμηνέων, κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ιρανικής (φαρσί) - κουρδικής γλώσσας
 6. Δέκα (10) θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, κατηγορίας ΤΕ και
 7. Δέκα (10) θέσεις Κλάδου Τεχνολογικών Εφαρμογών, κατηγορίας ΤΕ
2.  
  Προσόντα διορισμού στις ανωτέρω θέσεις ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39).
Άρθρο 2
1.  
  Οι οργανικές θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας του Κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, κατηγορίας ΔΕ, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2800/2000, μειώνονται κατά 20.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. γ΄ και παρ. 7 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 (Α΄ 107).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1100383/1330/Α0006 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 65.000 ΕΥΡΩ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 170.000 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα επόμενα έτη. Η εν λόγω δαπάνη τόσο κατά το τρέχον οικονομικό έτος όσο και κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», Κ.Α.Ε. ομάδας 0200).
 • Την υπ’ αριθμ. 482/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-10-04 Σύσταση θέσεων μόνιμου πολιτικού προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/232
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων πολιτικού προσωπικούΕλληνικής Αστυνομίας. 2011/52 2011