ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/264

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνίσταται παγία προκαταβολή στο Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη, για την αντιμετώπιση των καθημερινών λειτουργικών δαπανών αυτού
Άρθρο 2
1.  
  Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 44 του Π.Δ 178/2000 (ΦΕΚ 165/τ.Α/14.7.2000) καταργείται.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 46 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του Ν. 2362/ 27.11.1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου και Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α/ 10.9.1992) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (ΦΕΚ 38/τ.Α/14.3.1997) «Περιορισμοί και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». γ. Του Π.Δ/τος 81/2002 (ΦΕΚ 57/τ.Α/2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/τ.Β/ 2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».
 • Την από 15 Μαΐου 2002 εισήγηση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου.
 • Το γεγονός ότι από τη σύσταση παγίας προκαταβολής στο Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί επί του παρόντος να προσδιορισθεί.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με 397/2002 ύστερα από πρόταση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/178 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/178 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία