Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1 "Αποστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών"
1.  
  Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΝΠΔΔ, αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική, βιομηχανική, κτλ δραστηριότητα στην περιφέρεια των Αθηνών και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης
2.  
  Σκοπός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας, στην περιφέρειά του, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας, ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου στην πολιτεία, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Επίσης η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο.

ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 2 "Διάρθρωση Υπηρεσιών"
1.  
  Οι Υπηρεσίες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, διαρθρώνονται ως εξής: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Τμήμα Εμπορίου - Τμήμα Βιομηχανίας - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών και Παροχής Υπηρεσιών - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - Τμήμα Διεθνών Σχέσεων - Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων - Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης - Τμήμα Διαιτησιών Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού - Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης - Τμήμα Προμηθειών - Τμήμα Οργάνων Διοίκησης - Τμήμα Ταμείου Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - Τμήμα Μητρώου - Τμήμα Ειδικών Μητρώων - Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ (υπαγόμενο στον Πρόεδρο του Δ.Σ.) - Γραφείο Τύπου.
Άρθρο 3
1.  
  Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Ε.Β.Ε.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης είναι οι εξής: - Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και ο συντονισμός της λειτουργίας των οργανικών μονάδων. - Η αξιολόγηση της ποιότητας των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα. - Η αξιολόγηση των Διευθυντών και λοιπών Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και η αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού. - Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα υπερκείμενα όργανα και η άσκηση οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος ανατεθεί από τα όργανα αυτά. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανήκουν τα παρακάτω θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ των τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Εμπορίου Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η μελέτη και παρακολούθηση των κειμένων διατάξεων, που αφορούν στο εσωτερικό εμπόριο και τις υπηρεσίες. - Η παρακολούθηση και μελέτη των περιοχών εγκατάστασης και συγκέντρωσης εμπορικών επιχειρήσεων και η υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία νέων εμπορικών κέντρων. - Η παρακολούθηση της κίνησης στο Χρηματιστήριο Αξιών και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων. - Η μελέτη των στοιχείων των εμπορικών επιχειρήσεων, κατά κατηγορία ειδών. - Η μελέτη των στοιχείων των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κατ είδος υπηρεσιών. - Η μελέτη και επεξεργασία των στοιχείων των εμπορευομένων από τις επιχειρήσεις ειδών, των ποσοτήτων διάθεσης κατ είδος εγχωρίων ειδών, καθώς και των τιμών διάθεσης αυτών. - Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εμπορίου (ΕURΟCΟΜΜΕRCΕ). - Η παρακολούθηση και συγκρότηση ειδικών φακέλων για όλα τα θέματα που αφορούν το εμπόριο, τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. - Ο χειρισμός όλων των θεμάτων του εμπορίου και των υπηρεσιών, η υποβολή προτάσεων για την οργάνωσή τους, καθώς και η χορήγηση στοιχείων και η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερομένους. - Η υποβοήθηση του έργου του Εμπορικού Τμήματος του Επιμελητηρίου. - Η υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών του Ε.Β.Ε.Α. που σχετίζονται με θέματα εσωτερικού εμπορίου και υπηρεσιών. - Η λειτουργία του Γραφείου Ανέργων και Επιχειρήσεων. - Η μελέτη και επεξεργασία των στοιχείων των εισαγομένων ειδών κατά χώρα προέλευσης, είδος, ποσότητα και αξία. - Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις ανακοινώσεις, ζητήσεις, προσφορές και διαγωνισμούς οίκων και οργανισμών του εξωτερικού και εσωτερικού. - Η διεκπεραίωση κάθε εργασίας σχετικής με την εισαγωγή εμπορευμάτων. β) Τμήμα Βιομηχανίας Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η μελέτη και παρακολούθηση των κειμένων διατάξεων και υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξη και την προστασία της βιομηχανίας. - Η παρακολούθηση και μελέτη των εγκαταστάσεων, της λειτουργίας και εξέλιξης των βιομηχανικών μονάδων, καθώς και της πορείας των βιομηχανικών επενδύσεων και της πιστοδότησης της βιομηχανίας. - Η μελέτη των βιομηχανικών επιχειρήσεων κατά κλάδους μεταποίησης, καθώς και η επεξεργασία των στοιχείων των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των παραγομένων προϊόντων. - Η σύνταξη μελέτης για κάθε θέμα βιομηχανίας, που αφορά στην άσκηση του γνωμοδοτικού έργου του Επιμελητηρίου. - Η παρακολούθηση και μελέτη των περιοχών εγκατάστασης και συγκέντρωσης των βιομηχανικών επιχειρήσεων και η υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία νέων βιομηχανικών περιοχών. - Η τήρηση του Βιομηχανικού Μητρώου των μελών του. - Η παρακολούθηση των εκδηλώσεων Επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ χωρών για επίτευξη συνεργασιών (ΕURΟΡΑRΤΕΝΑRΙΑΤ) και Επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ Κοινοτικών και Μεσογειακών χωρών (ΜΕDΡΑRΤΕΝΑRΙΑΤ). - Η ενημέρωση για τις ζητήσεις ελληνικών προϊόντων. - Η μελέτη θεμάτων νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής, ως και θεμάτων φορολογικής, αγορανομικής και δασμολογικής πολιτικής. - Η παρακολούθηση και συγκρότηση ειδικών φακέλων για όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. - Η υποβοήθηση του έργου του Βιομηχανικού Τμήματος του Επιμελητηρίου. - Η υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών του Ε.Β.Ε.Α. που σχετίζονται με θέματα βιομηχανίας. γ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών και Παροχής Υπηρεσιών Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η καταγραφή όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών στις οποίες υπόκεινται οι επιχειρήσεις - μέλη ή και οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. - Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων για έκδοση ειδικών κατά περίπτωση ενημερωτικών φυλλαδίων. - Η ανάληψη αρμοδιοτήτων και η ευθύνη διεκπεραίωσης, μέσω του γραφείου αποκλειστικής αρμοδιότητας (οne stοp shοp), γραφειοκρατικών διαδικασιών που οι επιχειρήσεις - μέλη ή και οι νεοϊδρυόμενες έχουν ανάγκη από δημόσιες υπηρεσίες. - Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω του γραφείου S.Ο.S. Επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις εκείνες (κυρίως μικρού μεγέθους) που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ή βρίσκονται σε περίοδο κρίσης, τόσο σε θέματα οικονομικά όσο και φορολογικά και νομικά. δ) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η επιμέλεια των εκδόσεων του Επιμελητηρίου και η αποστολή αυτών στα μέλη του και τους Οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού. - Η επιμέλεια για την οργάνωση των εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, της υποδοχής και φιλοξενίας των ξένων Αποστολών και η διεκπεραίωση των διαδικασιών για τη μετάβαση αντιπροσωπειών του Επιμελητηρίου στο εξωτερικό. - Η επιμέλεια για την παραχώρηση της χρήσεως των αιθουσών συνεδριάσεων. - Η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Επιμελητηρίου και του εμπλουτισμού της. Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, ανήκουν τα παρακάτω θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ των τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η μελέτη και παρακολούθηση των διατάξεων που αφορούν στο εξαγωγικό εμπόριο, καθώς και των διακρατικών συμβάσεων και συμφωνιών. - Η παρακολούθηση των κινήτρων για την προώθηση των εξαγωγών. - Η έρευνα των αγορών του εξωτερικού και η συλλογή στοιχείων ζήτησης και προσφοράς προϊόντων. - Η επαφή με τα Επιμελητήρια ξένων χωρών με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εξαγωγών. - Η συλλογή πληροφοριών και διαφημιστικών εντύπων για τις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. - Η μελέτη των στοιχείων των εξαγωγικών επιχειρήσεων, κατ εξαγόμενο είδος και χώρα διάθεσης αυτού. - Η μελέτη και επεξεργασία των στοιχείων των εξαγομένων ειδών κατά χώρα διάθεσης, είδος, ποσότητα και αξία. - Η οργάνωση και η υποβοήθηση του έργου των ελληνικών και ξένων Επιμελητηριακών Αποστολών. - Η χορήγηση πιστοποιητικών καταγωγής και προέλευσης εμπορευμάτων. - Η διεκπεραίωση κάθε εργασίας σχετικής με την εξαγωγή εμπορευμάτων. - Η διεκπεραίωση κάθε θέματος των δελτίων προσωρινής εξαγωγής και επανεισαγωγής εμπορευμάτων (CΑRΝΕΤ ΑΤΑ). - Ο χειρισμός όλων των θεμάτων του εξαγωγικού εμπορίου, η υποβολή προτάσεων για την ανάπτυξή του, καθώς και η χορήγηση στοιχείων και η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους. - Η συγκέντρωση και επεξεργασία της ύλης που απαιτείται για την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τις οικονομίες των διαφόρων χωρών, που ενδιαφέρουν άμεσα τα μέλη του Ε.Β.Ε.Α. - Η υποβοήθηση του έργου του Εξαγωγικού Τμήματος του Επιμελητηρίου. - Η διεκπεραίωση του έργου των Τμημάτων, που συστήνονται από τη Διοίκηση, για την παρακολούθηση και ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων κατά χώρα. - Η παρακολούθηση όλων των θεμάτων του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών οικονομικών σχέσεων. - Η παρακολούθηση των σχέσεων με τους διεθνείς αλλά και τους εθνικούς οργανισμούς, που ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. - Η γραμματειακή υποστήριξη του ΟΣΕΠ. - Η παρακολούθηση του έργου του Διαβαλκανικού Παραευξείνιου Κέντρου (ΔΙΠΕΚ). β) Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η παρακολούθηση και καταγραφή των θεσμικών μεταβολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συσχέτιση αυτών με τους αντίστοιχους θεσμούς που ισχύουν στην Ελλάδα. - Η παρακολούθηση της κοινοτικής εμπορικής πολιτικής, καθώς και της δομής του νομικοοικονομικού κοινοτικού καθεστώτος, που επηρεάζει την παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση των αγαθών. - Η παρακολούθηση των εκδόσεων, των ανακοινώσεων και των οδηγιών του Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα. - Η συνεργασία με το Γραφείο της Κ.Ε.Ε. στην αλλοδαπή. - Η επιμέλεια της προπαρασκευής του έργου για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε διεθνή συνέδρια και η μέριμνα για την οργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα. - Σχέσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. - Η παρακολούθηση των σχέσεων του Ε.Β.Ε.Α. με τα Ευρωεπιμελητήρια (Εurοchambres), καθώς και των ομάδων εργασίας που η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) έχει συστήσει, κατ αντιστοιχία ανάλογων ομάδων εργασίας των Ευρωεπιμελητηρίων. - Η λειτουργία της Ευρωθυρίδας του Ε.Β.Ε.Α., αλλά και των υποχρεώσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απορρέουν από τη σύμβαση για την Ευρωθυρίδα. γ) Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η παρακολούθηση των κοινοτικών και μη Κοινοτικών προγραμμάτων (εκτός αυτών που αφορούν σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής), που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις - μέλη του Ε.Β.Ε.Α. Για τα προγράμματα αυτά ετοιμάζει ειδικά ενημερωτικά σημειώματα στα οποία περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά σημεία και οι αναγκαίες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα. - Η παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων (εκτός αυτών που αφορούν σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής), που μπορεί να ενδιαφέρουν το ίδιο το Ε.Β.Ε.Α. προκειμένου να συμμετέχει σε αυτά ως φορέας υλοποίησης. Για όσα από αυτά κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή του Επιμελητηρίου, το Τμήμα έχει την ευθύνη: - Της αναζήτησης και διαπραγμάτευσης με πιθανούς άλλους εταίρους, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. - Του σχεδιασμού, κατάρτισης και συγγραφής της πρότασης. - Της παρακολούθησης και υλοποίησης της πρότασης σε περίπτωση που η πρόταση τελικά επιλέγεται. - Ο επιτελικός σχεδιασμός και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του ΕΒΕΑ σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας. - Το Τμήμα σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ εκπονεί το στρατηγικό πρόγραμμα της δράσης του Ε.Β.Ε.Α. στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. - Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας. δ) Τμήμα Διαιτησιών Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Ο χειρισμός κάθε θέματος που ανάγεται στις διαιτησίες του Ε.Β.Ε. Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Π.Δ. 31/12.1.1979. - Η διεξαγωγή πραγματογνωμοσυνών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. - Η μεσολάβηση για την επίλυση των εμπορικών διαφορών και η σύνταξη ων πρακτικών συμβιβασμού, ή συμβάσεων που συνάπτονται κατά τη διάρκειά του. - Η σύνταξη καταλόγου τακτικών πραγματογνωμόνων και η τήρηση βιβλίων κίνησης των πραγματογνωμοσυνών. - Η οργάνωση και λειτουργία της Νομικής Βιβλιοθήκης. - Η προμήθεια των ΦΕΚ που αφορούν τους Νόμους, Π.Δ. και Υπουργικές Αποφάσεις, η ταξινόμηση και η διανομή τους στις Υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Α. Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού, ανήκουν τα παρακάτω θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ των τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. - Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη διάρθρωση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού. - Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, σε θέματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, χρήσης Η/Υ σε θέματα Εμπορίου, Βιομηχανίας, Θέματα Ε.Ε., κοινοτικών προγραμμάτων, κλπ. και γενικότερα θέματα που απασχολούν τις παραγωγικές τάξεις. - Η βεβαίωση υπό του Προϊσταμένου του Τμήματος στης ακρίβειας αντιγράφων ή φωτοτυπιών, των οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών και βεβαίωση γνήσιου υπογραφής. - Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου. - Ο χαρακτηρισμός και παράδοση των εισερχομένων εγγράφων στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα. - Η διακίνηση και διεκπεραίωση κάθε εγγράφου και η μέριμνα για την αναπαραγωγή εγγράφων. β) Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου. - Η κατάρτιση του Απολογισμού του Επιμελητηρίου. - Η πραγματοποίηση κάθε δαπάνης, καθώς και η εκκαθάριση των αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων προσωπικού. - Η είσπραξη κάθε εσόδου. - Γενικότερα η διπλογραφική λογιστική παρακολούθηση όλων των οικονομικών πράξεων του Επιμελητηρίου. γ) Τμήμα Προμηθειών Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η προμήθεια, επισκευή και συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων. - Η παραλαβή έργων και υλικών, καθώς και η καταγραφή, διαχείριση, διασφάλιση και απογραφή των περιουσιακών στοιχείων. - Η στέγαση και η σωστή αξιοποίηση των χώρων στέγασης και των ακινήτων του Επιμελητηρίου, καθώς και την καλή χρήση των επίπλων και σκευών. - Η φύλαξη και ο καθαρισμός του κτιρίου. δ) Τμήμα Οργάνων Διοίκησης Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η συγκέντρωση των στοιχείων που χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων από τη Διοίκηση, η προετοιμασία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και η μέριμνα για την πρόσκληση των μελών των οργάνων Διοίκησης του Επιμελητηρίου. - Η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Διοικητικής Επιτροπής και των Τμημάτων του Επιμελητηρίου. - Η τήρηση βιβλίου μελών της Διοίκησης. - Η τήρηση βιβλίου Επιτροπών και Συμβουλίων που μετέχουν μέλη της Διοίκησης και του Ε.Β.Ε.Α. - Η διεκπεραίωση των εργασιών των Γραφείων των μελών της Δ.Ε. και του Γενικού Διευθυντού. - Ο χειρισμός κάθε θέματος που αφορά τις αρμοδιότητες των οργάνων Διοίκησης και η τήρηση αρχείου και ευρετηρίου των θεμάτων αυτών. - Ο συντονισμός για την επικοινωνία και επαφή των εκπροσώπων του Ε.Β.Ε.Α., σε διάφορες Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας και Διοικητικά Συμβούλια, με τη Διοίκηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου. - Η λήψη από τους εκάστοτε οριζόμενους ως εκπροσώπους, σύντομης έκθεσης, καθώς και συνοπτικού απολογισμού της ετήσιας δραστηριότητας του οργάνου, στο οποίο εκπροσωπούν το Ε.Β.Ε.Α. ε) Τμήμα Ταμείου Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η έκδοση αποδείξεων εισπράξεων τελών και λοιπών δικαιωμάτων και η τήρηση αρχείου των αποδείξεων αυτού. - Η είσπραξη κάθε είδους εσόδων, και η πληρωμή κάθε υποχρέωσης. - Η διαχείριση πάγιας προκαταβολής για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η τήρηση βιβλίου διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής. - Η τήρηση βιβλίου Ταμείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, ανήκουν τα παρακάτω θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ των τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Μητρώου Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η τήρηση Μητρώων μελών του Επιμελητηρίου, των ευρετηρίων επωνυμιών και των διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων. - Η έρευνα και η συγκέντρωση στοιχείων μεταβολών των επιχειρήσεων-μελών. - Ο προέλεγχος επωνυμιών και διακριτικών τίτλων. - Η έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής και βεβαιώσεων ταμειακής ενημερότητας των μελών. - Η παρακολούθηση των ταμειακών υποχρεώσεων των μελών. - Η έκδοση εντολών είσπραξης συνδρομών, δικαιωμάτων καταχώρισης επωνυμιών και έκδοσης πιστοποιητικών. - Η αποστολή, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ειδοποιήσεων στα μέλη του Επιμελητηρίου για την προσκόμιση στοιχείων ενημέρωσης των Μητρώων. - Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τις επιχειρήσεις - μέλη και είναι απαραίτητα για τη διαρκή ενημέρωση και εμπλουτισμό της Τράπεζας Πληροφοριών έτσι ώστε να καταστεί πραγματικό εργαλείο ανάλυσης των εξελίξεων τόσο της επιχειρησιακής δραστηριότητας του Ε.Β.Ε.Α. όσο και της πορείας της εθνικής οικονομίας στο σύνολό της. - Η βεβαίωση των συνδρομών και η μέριμνα για την είσπραξή τους. - Η σύνταξη εκλογικών καταλόγων για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η διεκπεραίωση κάθε σχετικής εργασίας και η διεξαγωγή εκλογών β) Τμήμα Ειδικών Μητρώων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η τήρηση του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων, ευρετηρίου εξαγωγικών επιχειρήσεων και βιβλίου παρακολούθησης των εγγυητικών επιστολών των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιφερείας του. - Η τήρηση Μητρώου Εμπορικών Αντιπροσώπων εισαγωγής - εξαγωγής και ευρετηρίου αυτών της περιφερείας του. - Η παραλαβή των δικαιολογητικών εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων και των δικαιολογητικών έκδοσης αδειών Εμπορικών Αντιπροσώπων εισαγωγής - εξαγωγής της περιφερείας του. - Η ανανέωση των εξαγωγικών επωνυμιών της περιφερείας του. - Η παραλαβή και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών εξαγωγέων. - Η έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων για τις επιχειρήσεις της περιφερείας του που δεν είναι μέλη του Ε.Β.Ε.Α. καθώς και βεβαιώσεων για την κατάθεση εγγυητικών επιστολών. - Η έκδοση εντολών είσπραξης τελών για την έκδοση πιστοποιητικών. - Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη Τράπεζας Πληροφοριών. - Η προετοιμασία για την ανάληψη του έργου τήρησης του Εμπορικού Μητρώου και στη συνέχεια η τήρησή του. γ) Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού υπάγονται: - Η πλήρης κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών του Επιμελητηρίου από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του. - Η εγκατάσταση λογισμικού και η υποστήριξη του υπολογιστικών συστημάτων του Επιμελητηρίου. - Η υποστήριξη του εγκατεστημένου υλικού και η συντήρηση συστημάτων. - Η ανάπτυξη και λειτουργία της Τράπεζας Πληροφοριών για τα Βαλκάνια του συστήματος Ηλεκτρονικής διακίνησης συναλλαγών επιχειρήσεων (CLΕΑRΙΝG ΗΟUSΕ), του Κόμβου του ΕΒΕΑ στο διεθνές διαδίκτυο (ΙΝΤΕRΝΕΤ), του δικτύου διασύνδεσης Ευρωπαϊκών Εμπορικών Μητρώων (ΕΒR) και της σύνδεσης με λοιπές Τράπεζες Πληροφοριών, προκειμένου να αντληθούν στοιχεία (πληροφορίες) που ενδιαφέρουν τα μέλη του Ε.Β.Ε.Α., αλλά και κάθε της τεχνολογίας που θα υποβοηθήσει το έργο του Ε.Β.Ε.Α. και κατ επέκταση και των μελών του. - Η παρακολούθηση των κοινοτικών και μη Κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν τις νέες τεχνολογίες της πληροφοριακής και η υποβολή σχετικών προτάσεων - εισηγήσεων στη Διοίκηση του Επιμελητηρίου για συμμετοχή σ αυτά. Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ (υπαγόμενο στον Πρόεδρο του Δ.Σ.) Γραφείο Τύπου Στην αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού περιλαμβάνονται τα παρακάτω θέματα: - Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. - Η κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου. - Η παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων, που αφορούν δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. - Η παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών, σχετικά με το έργο του Επιμελητηρίου.

ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 4 "Διάρθρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους κατατάσσονται ως εξής:"
1.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ • Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις εξήντα επτά (67) εκ των οποίων: - Θέση μία (1) στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή - Θέσεις τρεις (3) στο βαθμό του Διευθυντή - Οι λοιπές θέσεις στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. • Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις δέκα (10). • Πέραν των ανωτέρω θέσεων ορίζεται μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή, εκτός βαθμολογικής κλίμακας Κλάδων, για τους Κλάδους ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. • Μία (1) θέση προσωρινή του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων που προήλθε από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2527/97 στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Η παραπάνω θέση θα καταργηθεί μόλις κενωθεί. 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ - Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις δέκα πέντε (15) στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. - Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις πέντε (5) στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. - Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας, θέσεις δύο (2) στους βαθμούς Δ΄ - Α΄.
3.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ - Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέσεις σαράντα (40) εκ των οποίων θέσεις τρεις (3) Ειδικότητας Προγραμματιστών Η/Υ και θέσεις τριάντα επτά (37) Ειδικότητας Χειριστών Η/Υ στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. - Κλάδος ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, θέσεις πενήντα έξη (56) στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. - Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, Ειδικότητας Αγγλικής - Γερμανικής, θέση μία (1) στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. - Κλάδος ΔΕ Τεχνικός Οδηγού Οχημάτων, θέσεις δύο (2) στους βαθμούς Δ΄ - Α΄.
4.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ - Κλάδος ΥΕ Επιμελητών, θέσεις δέκα (10) στους βαθμούς Ε΄ - Β΄. - Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις τρεις (3) στους βαθμούς Ε΄ - Β΄. - Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, θέσεις τρεις (3) στους βαθμούς Ε΄ - Β΄.
5.  
  Θέσεις δέκα έξη (16) του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων μεταφέρονται στην περίπτωση που θα κενωθούν κατά σειρά ως εξής: - Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις πέντε (5) - Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, θέσεις πέντε (5) - Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέσεις τρεις (3) - Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, Ειδικότητας Χειριστών Η/Υ, θέσεις τρεις (3)
Άρθρο 5 "Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:"
1.  
  Ειδικό επιστημονικό προσωπικό Ειδικοί επιστήμονες: θέσεις δέκα πέντε (15) των εξής ειδικοτήτων:
 1. Οικονομολόγοι:
 2. θέσεις εννέα (9) με ειδική επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα βιομηχανίας ή εμπορίου (εσωτερικού - εξωτερικού) ή Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Μarketing ή οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ή φορολογικών και φοροτεχνικών θεμάτων
 3. Πληροφορικής:
 4. θέσεις τέσσερις (4) με ειδική επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής SΟFΤ-WΑRΕ
 5. Νομικής:
 6. θέσεις δύο (2) με ειδική επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Κοινοτικού Δικαίου Εμπορικού Μητρώου και συναφή. και τρεις (3) θέσεις προσωρινές που προήλθαν από την εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 1476/1984. 2 Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α).
3.  
  Δημοσιογράφοι: θέσεις δύο (2) Προσόντα διορισμού: Μέλη ΕΣΗΕΑ. Εκ των παραπάνω θέσεων δεν πληρείται αριθμός ίσος με τον αριθμό των υπηρετούντων σε προσωρινές θέσεις.
Άρθρο 6 "Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής"
1.  
  Μία (1) θέση Δικηγόρου παρ Αρείω Πάγω προσλαμβανομένου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων
Άρθρο 7 "Προσόντα διορισμού"
1.  
  διορισμού Τα προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού είναι τα κατά κατηγορία και κλάδο προβλεπόμενα, στις διατάξεις του π.δ. 50/5.3.2001, όπως ισχύει. Για την Κατηγορία ΠΕ απαιτείται ως επιπρόσθετο προσόν η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής ή Γαλλικής. Για την Κατηγορία ΤΕ απαιτείται ως επιπρόσθετο προσόν η πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής. Για την Κατηγορία ΔΕ απαιτείται ως επιπρόσθετο προσόν η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής .
Άρθρο 7 "Προσόντα διορισμού"
1.  
  Προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού είναι τα κατά κατηγορία και κλάδο προβλεπόμενα, από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001. Για την Κατηγορία ΠΕ, απαιτείται επιπρόσθετο προσόν η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής ή Γαλλικής, καθώς επίσης και η χρήση Η/Υ. Για την Κατηγορία ΤΕ, απαιτείται επιπρόσθετο προσόν η πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής, καθώς επίσης και ο χειρισμός Η/Υ. Για την Κατηγορία ΔΕ, απαιτείται επιπρόσθετο προσόν η πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής, καθώς επίσης και ο χειρισμός Η/Υ.
Άρθρο 8 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Της Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2.  
  Των Διευθύνσεων Εμπορίου και Βιομηχανίας, Διεθνών Εμπορευματικών Σχέσεων και Διοικητικού - Οικονομικού, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
3.  
  Της Δ/νσης Μητρώων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
4.  
  Των Τμημάτων, πλην του Τμήματος Πληροφορικής, προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και εφόσον δεν υπάρχουν υπάλληλοι του Κλάδου αυτού, υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
5.  
  Του Τμήματος Πληροφορικής, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και εφόσον δεν υπάρχουν υπάλληλοι του Κλάδου αυτού, υπάλληλος του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
6.  
  Του Αυτοτελούς Γραφείου, προΐσταται υπάλληλο του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
Άρθρο 9 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες τακτικοί υπάλληλοι κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατά Κλάδους, κατηγορίες και σχέση εργασίας οργανικές θέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5 και 7 του παρόντος
2.  
  Από τις οργανικές θέσεις των μονίμων υπαλλήλων δεν πληρούται αριθμός ίσος με τους υπηρετούντες υπαλλήλους σε προσωρινές θέσεις ή σε θέσεις που μετατράπηκαν σε προσωρινές σε εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 2527/97 και 1476/84, αντίστοιχης ειδικότητας.
Άρθρο 10
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργείται: α. Το Π.Δ. 538/88 Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του (ΕΒΕΑ). β. Κάθε άλλη σχετική διάταξη που ρυθμίζει άλλως τα της οργάνωσης των υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καθώς και της διάρθρωσης των θέσεων του προσωπικού αυτού, καταργούνται με τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος.
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις 526/2001 και 299/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Ανάπτυξης,
 • Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/85), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη δαπάνη συνολικού ποσού Ευρώ 6.621 στον Κ.Α. 0238 σε βάρος του προϋπολογισμού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, για το τρέχον έτος και για τα επόμενα έτη.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/Α/97).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγρ. 8 του Ν. 2081/92 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων … και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154/Α/92).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 77 παραγρ. 1, 79 παραγρ. 11 και 169 του Ν. 2683/99 Περί κυρώσεως του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 19/Α/99).
 • Το Π.Δ. 27/96 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α/96).
 • Το Π.Δ. 373/1995 Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους (ΦΕΚ 201/Α/95).
 • Την 485/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1484/Β/01).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1480/Β/01).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-10-08 Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/233
2008-02-08 Τροποποίηση του π.δ. 265/8.10.2002 «Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών» (ΦΕΚ 233/Α΄).
Τροποποίηση Τύπος
διορισμού Τα προσόντα διορισμού σε θέσεις μόνιμου προσωπικού είναι τα κατά κατηγορία και κλάδο προβλεπόμενα, στις διατάξεις του π.δ. 50/5.3.2001, όπως ισχύει.
Για την Κατηγορία ΠΕ απαιτείται ως επιπρόσθετο προσόν η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής ή Γαλλικής.
Για την Κατηγορία ΤΕ απαιτείται ως επιπρόσθετο προσόν η πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής.
Για την Κατηγορία ΔΕ απαιτείται ως επιπρόσθετο προσόν η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση Αγγλικής .
Αντικατάσταση
A/2008/18
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/538 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/538 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/50 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/50 2001