ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/266

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Εγκρίνεται η αύξηση κατά 1305,94 ΕΥΡΩ (445.000 δρχ.), του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» που αποφασίστηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος ενεργούσα ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (συνεδρίαση 8η/30.8.2001).
2.  
  Με την αύξηση που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 60.000 ΕΥΡΩ, τροποποιουμένων ως προς το σημείο αυτό των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ. 243/2000 (Α΄ 206).
3.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο όπως διαμορφώνεται μετά την αύξηση της παρ. 1 του παρόντος εκφράζεται με μία (1) μετοχή που είναι ονομαστική και αδιαίρετη και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 3 παρ. 7 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/82 (Α΄ 87) β. Του άρθρου 70 παρ. 12 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 67). γ. Του άρθρου 15 παρ. 2 εδάφιο θ του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78). δ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 37), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/192 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α’ 38). ε. Του άρθρου 11 παρ. 1α και β και 12 παρ. 1 του Ν. 2842/ 2000 (Α΄ 207). στ. Του άρθρου 17 παρ. 1 και 3 του Π.Δ. 349/94 (Α΄ 186).
 • Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενεργούσα, ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συνεδρίαση 8η (30.8.2001).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το 12846/Β1/7.3.2002 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 7 εδ. α του Ν. 2413/96 (Α΄ 124) «Η Ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού 1305,94 ΕΥΡΩ (445.000 δρχ.), η οποία καλύπτεται από καθαρά έσοδα της Εταιρείας.
 • Την 355/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2842 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2842 2000
Ίδρυση ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έγκριση του καταστατικού του. 1994/349 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/243 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία