ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/267

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0013-04-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 2/16.5.1959 (Α΄ 89) και του Π.Δ. 9/1989 (Α΄3).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5, 13 και 15 του 2/16.5.1959 Β. Διατάγματος «περί κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου του γάλακτος» (Α΄ 89), καταργούνται.
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20 και 21 του Π.Δ. 9/1989 (Α΄ 3) «Καθορισμός μικροβιολογικών σταθεροτύπων σε ορισμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», καταργούνται. Οι παράγραφοι 7, 8 και 22 του ίδιου άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν .
2.  
  Οι παράγραφοι 14, 16 και 17 του άρθρου 3 του Π.Δ. 9/1989 αντικαθίστανται ως ακολούθως:«.
14.  
  Βούτυρο: Ζύμες και Μύκητες: £ 100/g προϊόντος» (κατά την παραγωγή) Δοκιμή Φωσφατάσης: Αρνητική (-)«
16.  
  Γιαούρτι: Ζύμες και Μύκητες: £ 50/g προϊόντος» (κατά την παραγωγή)«
17.  
  Γιαούρτι στραγγιστή σακούλας: £ 200/g προϊόντος» Ζύμες και Μύκητες
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 περίπτ. 4 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α΄ 47).
 • Την 399580/30.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β΄ 1479).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 406/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-10-08 Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 2/16.5.1959 (Α΄ 89) και του Π.Δ. 9/1989 (Α΄3).
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/233
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/399580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/399580 2001
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/9 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/9 1989
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/2 1959
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία