ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/268

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από την «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμόδια Όργανα"
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του για τα έργα που εκτελούνται από την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ, το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2 "Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή"
1.  
  Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα: α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις. β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ.
Άρθρο 3 "Τεχνικό Συμβούλιο"
1.  
  Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και τα σχετικά θέματα του παρόντος διατάγματος εισηγείται ο Διευθυντής της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ ή ο αναπληρωτής του
Άρθρο 4 "Αιτήσεις θεραπείας"
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 όπως ισχύει, αποφασίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΔΕ.
Άρθρο 5 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος διέπονται από το Ν. 1418/1984 όπως κάθε φορά ισχύει και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότησή του.
Άρθρο 6 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 και της παρ.1 του άρθρου 18 του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 222).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 155/2001 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την Εταιρεία Παγίων της Ε.ΥΔ.Α.Π. του άρθρου 4 του Ν. 2744/99(Α΄127).
 • Τις διατάξεις της απόφασης Υ6/31.10.2001 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β΄ 1484/2001)
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485/31.10.2001).
 • Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137),όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 1 του Ν. 2469/ 97 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ.
 • Την αριθμ. 511/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Υ6 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την Εταιρεία Παγίων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. του άρθρου 4 του Ν.2744/99. 2001/155 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία