ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/277

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κερκύρας.
Άρθρο 2 "Τελική διάταξη"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2043/92 (Α 79) «Εποπτεία και διοίκηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’ του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (Α΄ 38), του Π.Δ. 161/2000 και του Ν. 2672/1998.
 • Το 1844/19.4.2001 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κέρκυρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Την ΣΤ5/53/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 1484).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Το Π.Δ. 81 (Α΄ 57/2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών»
 • Το γεγονός ότι με το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη ύψους 3.796.000 δρχ./11140 Ευρώ για το οικονομικό έτος 2002 και 2.996.000 δρχ. / 8792 Ευρώ περίπου για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ δρχ. 456.000/1338 Ευρώ δαπάνη οικονομικού έτους 2002 θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από την εγγεγραμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-210 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ. Η εκ δρχ. 3.340.000/9801 Ευρώ δαπάνη έτους 2002 θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Κέρκυρας από έσοδα των Κ.Α.Π. του ΚΑΕ 1251. Η εκ δρχ. 2.996.000/8.792 Ευρώ (456.000 δρχ./1.338 Ευρώ επίδομα θέσης + 2.540.000 / 7.454 Ευρώ λειτουργικά) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί: α) με εγγραφή και πρόβλεψη της πίστωσης 456.000 δρχ./1.338 Ευρώ στον ΚΑΕ 0237 του Ε.Φ. 19-210 του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ και β) από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως για το ποσό των 2.540.000 δρχ/7.454 Ευρώ από έσοδα των ΚΑΠ του ΚΑΕ 1251.
 • Τις 546/01/και 233/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του. Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-10-14 Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/243
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1992/2043 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/161 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία