ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/278

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Νομική μορφή - Υπαγωγή. Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) είναι υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 2 "Αποστολή - Κατά τόπον αρμοδιότητα."
1.  
  Αποστολή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2920/2001, είναι η διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας καθώς και στις υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων.
2.  
  Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. Το πεδίο παρέμβασής του ορίζεται από το άρθρο 2 του Ν. 2920/2001.
Άρθρο 3 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες."
1.  
  Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2920/2001, διαρθρώνεται στους εξής τομείς:.
 1. Τομέας Υγειονομικού - Φαρμακευτικού Ελέγχου
 2. Τομέας Διοικητικού - Οικονομικού Ελέγχου
 3. Τομέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας
2.  
  Ο Τομέας Υγειονομικού - Φαρμακευτικού Ελέγχου είναι αρμόδιος για:
 1. Τον έλεγχο για τη διαπίστωση της εφαρμογής των κανόνων της ιατρικής και νοσηλευτικής επιστήμης και της αντίστοιχης δεοντολογίας, καθώς και της εφαρμογής των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων κατά την άσκηση του ιατρικού, νοσηλευτικού και εκπαιδευτικού έργου (άρθρο 3 παρ. 2α Ν. 2920/2001).
 2. Την επιθεώρηση και τον έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης των απαιτούμενων, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, μέτρων ασφαλείας των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας (άρθρο 3 παρ. 2β Ν. 2920/2001).
 3. Την επιθεώρηση και τον έλεγχο για τη διαπίστωση της καλής κατάστασης, από άποψη υγιεινής και ασφάλειας, των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος αυτών χώρου των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την εισήγηση προς τις αρμόδιες αρχές για τη λήψη μέτρων ή την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων (άρθρο 3 παρ. 2γ Ν. 2920/2001).
 4. Τον έλεγχο για τη διαπίστωση της ύπαρξης και της ορθής λειτουργίας του προβλεπόμενου, από τις ισχύουσες διατάξεις, για κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού (άρθρο 3 παρ. 2δ Ν. 2920/2001).
 5. Τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας των νοσοκομειακών και των ιδιωτικών φαρμακείων, των φαρμακαποθηκών, των φαρμακευτικών βιομηχανιών και εργαστηρίων και γενικά κάθε καταστήματος που παράγει, εμπορεύεται ή διακινεί φαρμακευτικό ή επιδεσμικό υλικό ή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (άρθρο 3 παρ. 2ε Ν. 2920/ 2001).
 6. Το συντονισμό και την εποπτεία του έργου επιθεώρησης και ελέγχου των φαρμακείων, φαρμακαποθηκών και εργοστασίων, καθώς και των ινστιτούτων αδυνατίσματος και αισθητικής, το οποίο ασκείται από τις υπηρεσίες υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) (άρθρο 3 παρ. 2στ Ν. 2920/2001).
 7. Τον έλεγχο σε εργοστάσια εμφιάλωσης νερού και στις ιαματικές πηγές λουτροθεραπείας (άρθρο 3 παρ. 2ζ Ν. 2920/2001).
 8. Τον έλεγχο της λειτουργίας των Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών (Μ.Τ.Ε.Ν.) Σχολών ή Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτού (άρθρο 3 παρ. 2η Ν. 2920/ 2001).
3.  
  Ο Τομέας Διοικητικού - Οικονομικού Ελέγχου είναι αρμόδιος για:
 1. Τον έλεγχο για τη διαπίστωση της νόμιμης, εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των φορέων υγείας και πρόνοιας, που ανήκουν στο πεδίο παρέμβασης του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., τον εντοπισμό των σχετικών προβλημάτων και την εισήγηση προς τις αρμόδιες αρχές πρόσφορων τρόπων για την επίλυσή τους (άρθρο 3 παρ. 3α Ν. 2920/2001).
 2. Τη διενέργεια διοικητικών ερευνών και ανακρίσεων, κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 3 παρ. 3β Ν. 2920/2001).
 3. Την αυτεπάγγελτη έρευνα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις αστυνομικές αρχές, για την ανακάλυψη και ανακοίνωση στις αρμόδιες διωκτικές αρχές των ποινικών και πειθαρχικών παραβάσεων των οργάνων των φορέων, που υπάγονται στο πεδίο παρέμβασης του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (άρθρο 3 παρ. 3γ Ν. 2920/2001).
 4. Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονομικών ελέγχων των δημοσίων υπηρεσιών και των κρατικών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 3 παρ. 3δ Ν. 2920/2001).
 5. Τον έλεγχο της διαχείρισης των υπόλογων διαχειριστών χρημάτων και υλικών (άρθρο 3 παρ. 3ε Ν. 2920/ 2001).
 6. Τον καταλογισμό, με αιτιολογημένη απόφαση, των ελλειμμάτων, τα οποία διαπιστώνονται από τους ελέγχους, σε βάρος των υπεύθυνων υπολόγων, υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και των υπαγόμενων σε αυτό κρατικών νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 2362/1995 «περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄) (άρθρο 3 παρ. 3στ Ν. 2920/2001).
4.  
  Ο Τομέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας είναι αρμόδιος για:
 1. Την επιθεώρηση και τον έλεγχο για τη διαπίστωση της ποιότητας και της επάρκειας των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τις υπηρεσίες Πρόνοιας των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών και από τα εποπτευόμενα από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας νομικά πρόσωπα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της πρόνοιας, όπως οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα κέντρα παιδικής μέριμνας, οι παιδοπόλεις, τα βρεφοκομεία, οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και τα ιδρύματα χρονίως πασχόντων (άρθρο 3 παρ. 4α Ν. 2920/2001).
 2. Την επιθεώρηση και τον έλεγχο για τη διαπίστωση της τήρησης, από τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου, των υγειονομικών διατάξεων και των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας για την υγιεινή διαβίωση των περιθαλπομένων στα καταστήματά τους, καθώς και του προσωπικού (άρθρο 3 παρ. 4β Ν. 2920/2001).
 3. Τον έλεγχο της διαχείρισης εράνων και λαχειοφόρων αγορών, εορτών και άλλων εκδηλώσεων πανελληνίου μορφής, οι οποίες γίνονται μετά από σχετική άδεια του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 3 παρ. 4γ Ν. 2920/2001).
 4. Τη διερεύνηση καταγγελιών για παράνομες υιοθεσίες, που αφορούν φορείς που εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και για παράνομη χορήγηση επιδομάτων που δικαιούνται άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που έχουν ανάγκη οικονομικής και κοινωνικής προστασίας (άρθρο 3 παρ. 4δ Ν. 2920/2001).
 5. Τον έλεγχο και την επαλήθευση των εν γένει δηλωθέντων στοιχείων, από τους φορείς που έλαβαν ή ζητούν να λάβουν, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/ 1998, την ειδική πιστοποίηση φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης (άρθρο 3 παρ. 4ε Ν. 2920/2001).
Άρθρο 4 "Πρόγραμμα Ελεγκτικής Δράσης - Εντολές Ελέγχου."
1.  
  Οι επιθεωρήσεις, οι έλεγχοι και οι έρευνες διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές είναι οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις, έλεγχοι και έρευνες, ενώ έκτακτες είναι αυτές που μπορεί να διενεργούνται οποτεδήποτε αυτό κρίνεται επιβεβλημένο.
2.  
  Το μήνα Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους καταρτίζεται εξαμηνιαίο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Δράσης των τακτικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να συγκροτεί από τους Επιθεωρητές, Ομάδες ΄Εργου και να ζητά τη συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
3.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής δίνει τις εντολές για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα στους Επιθεωρητές: α) αυτεπαγγέλτως, β) κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και γ) μετά από αίτημα του Συνήγορου του Πολίτη (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 2920/2001).
4.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής κατανέμει τις εντολές σε Επιθεωρητή ή σε κλιμάκιο Επιθεωρητών ανάλογα με τη φύση της εξεταζόμενης υπόθεσης και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεσή τους. Με την εντολή καθορίζει το αντικείμενο της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, την ελεγχόμενη υπηρεσία και το συγκεκριμένο χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να έχει περατωθεί ο έλεγχος με την υποβολή της έκθεσης (άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2920/2001). Αν διαπιστωθεί, ότι η φύση της προς έλεγχο υπόθεσης απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που έχει ορισθεί, δίνεται παράταση με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.
5.  
  Οι Βοηθοί Γενικού Επιθεωρητή, ως προϊστάμενοι του τομέα ευθύνης τους, παρακολουθούν το έργο των Επιθεωρητών
6.  
  Οι εντολές ελέγχου καταχωρίζονται σε «Ειδική Κατάσταση Χρέωσης Εντολών Ελέγχου», που τηρείται στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π., η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της εντολής, το ονοματεπώνυμο του Επιθεωρητή ή το κλιμάκιο των Επιθεωρητών, την ελεγχόμενη υπηρεσία, την προθεσμία ελέγχου, την ημερομηνία παραλαβής της εντολής, καθώς και τις ημερομηνίες υποβολής της πορισματικής έκθεσης, γνωστοποίησης του πορίσματος στους καθύλην αρμόδιους Υπουργούς και στις ελεγχόμενες υπηρεσίες και γνωστοποίησης από αυτές των ενεργειών στις οποίες προέβησαν. Στην περίπτωση τακτικών ελέγχων οι εντολές ελέγχου κοινοποιούνται και στις ελεγχόμενες υπηρεσίες.
Άρθρο 5 "Ελεγκτική Διαδικασία"
1.  
  Μετά την εντολή ανάθεσης ελεγκτικού έργου, οι αρμόδιοι Επιθεωρητές, για την εκπλήρωση του έργου τους, μπορούν να επισκέπτονται την υπηρεσία όπου γίνεται ο έλεγχος και να μελετούν επί τόπου την προς εξέταση υπόθεση. Στις επιτόπιες επιθεωρήσεις, ο Επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει την παρουσία του προϊσταμένου της ελεγχόμενης υπηρεσίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του (άρθρο 6 παρ. 4 Ν. 2920/2001).
2.  
  Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και του ελέγχου, οι Επιθεωρητές μπορούν να ζητούν από αρμοδίους υπαλλήλους ή μέλη διοίκησης της ελεγχόμενης υπηρεσίας πληροφορίες, έγγραφα ή άλλα στοιχεία, τα οποία κρίνουν κρίσιμα για το σχηματισμό της κρίσης τους, να συζητούν μαζί τους και να ζητούν εξηγήσεις ή απόψεις για θέματα που απαιτούν ενδεχομένως ιδιαίτερη εξέταση και διευκρίνιση. Επίσης, οι Επιθεωρητές έχουν δικαίωμα πρόσβασης, στους φακέλους των ελεγχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, εκτός εάν τα απόρρητα αυτά αφορούν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εθνικής άμυνας και κρατικής ασφάλειας (άρθρο 6 παρ. 5 εδ. α΄ Ν. 2920/2001).
3.  
  Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές οφείλουν να είναι εχέμυθοι και να διαφυλάσσουν τα διάφορα επαγγελματικά και άλλα απόρρητα, που περιήλθαν με οποιοδήποτε τρόπο σε γνώση τους. Δικαίωμα ανακοινώσεων για ό,τι αφορά το Σώμα και το έργο του δεν έχουν οι Επιθεωρητές (άρθρο 6 παρ.6 Ν. 2920/2001).
4.  
  Οι υπηρεσίες που υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο των Επιθεωρητών και να παρέχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πληροφορίες ή κάθε άλλο επιβοηθητικό για τον έλεγχο στοιχείο. Όλα τα αιτούμενα στοιχεία τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεση των Επιθεωρητών (άρθρο 6 παρ. 5 εδ.β΄ Ν. 2920/2001).
5.  
  Η άρνηση χορήγησης των παραπάνω ζητούμενων πληροφοριών ή στοιχείων, καθώς και η σκόπιμη απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών ή η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών ή αναληθών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και παραπλάνηση του έργου των Επιθεωρητών, πέρα από ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο ο πειθαρχικός δικαστής μπορεί να επιβάλλει μία από τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 109 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α΄) (άρθρο 6 παρ. 5 εδ. γ΄ Ν. 2920/2001). Οι ελεγχόμενες υπηρεσίες δεν μπορούν να προβάλλουν το απόρρητο έναντι των Επιθεωρητών, πέραν των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 εδ. α΄ Ν. 2920/2001.
6.  
  Η ανάθεση άλλων καθηκόντων στους Επιθεωρητές κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής θητείας τους δεν επιτρέπεται
Άρθρο 6 "Εκθέσεις Ελέγχου"
1.  
  Μετά το πέρας της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, ο αρμόδιος Επιθεωρητής συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Γενικό Επιθεωρητή. Αν η έκθεση κριθεί από το Γενικό Επιθεωρητή ως μη τεκμηριωμένη, αναπέμπεται στον αρμόδιο Επιθεωρητή για την τεκμηρίωσή της. Στην έκθεση περιλαμβάνεται η περιγραφή της υπόθεσης, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί ή έχουν χρησιμοποιηθεί, οι ενέργειες που έγιναν για την εξέταση της υπόθεσης, οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένες και εφικτές λύσεις, επισημαίνονται αυτές που κατά προτεραιότητα πρέπει να υλοποιηθούν και αναλύονται οι θετικές επιπτώσεις τους στον υπό έλεγχο φορέα ή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Επίσης ο Επιθεωρητής μπορεί να προτείνει, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, τη βελτίωση ή αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της μέγιστης δυνατής απόδοσης και τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την περιστολή των λειτουργικών δαπανών και τη μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο αρμόδιος Επιθεωρητής, πριν από την οριστικοποίηση των προτάσεών του, γνωστοποιεί, εγγράφως, τις παρατηρήσεις του στην ελεγχόμενη υπηρεσία και παρέχει προθεσμία τουλάχιστον τριών (3) ημερών για τη διατύπωση τυχόν αντιθέτων απόψεων, τις οποίες εντάσσει στην έκθεση ελέγχου (άρθρο 6 παρ.10 Ν. 2920/2001).
2.  
  Στην περίπτωση που διερευνάται ομοειδές θέμα από περισσότερους Επιθεωρητές σε διαφορετικές υπηρεσίες, πρέπει να γίνεται σύνθεση σε μία των επιμέρους εκθέσεων. Την ευθύνη της σύνθεσης έχει Επιθεωρητής ή κλιμάκιο Επιθεωρητών, που ορίζεται από το Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος και συντονιστή τον Βοηθό Γενικό Επιθεωρητή που έχει ορισθεί υπεύθυνος τομέα.
3.  
  Καταγράφονται σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης διαπιστώσεις του Επιθεωρητή σχετικές με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης της ελεγχόμενης υπηρεσίας που δύναται να επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις. Οι διαπιστώσεις συνοδεύονται με πρόταση: α) για τη διεξαγωγή ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), αν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος, β) για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του υπαιτίου, αν υφίστανται τουλάχιστον αποχρώσες ενδείξεις για την ευθύνη του, γ) για τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο, δ) την αποστολή της έκθεσης στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, αν τα πραγματικά περιστατικά στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις ή αν προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η έκθεση του Επιθεωρητή διαβιβάζεται από το Γενικό Επιθεωρητή στο αρμόδιο όργανο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου ή στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε κάθε περίπτωση, ο Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να προκαλέσει αυτεπαγγέλτως διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), μετά από καταγγελίες ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνει πράξεις, παραλείψεις ή παραβάσεις, που συνιστούν, κατά την άποψή του, πειθαρχικά παραπτώματα. Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης και η ενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης αποτελούν δέσμια διοικητική ενέργεια για τα αρμόδια όργανα. Η ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ενεργείται από Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., που προτείνεται από το Γενικό Επιθεωρητή ή από μόνιμο δημόσιο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Διευθυντή ή προϊστάμενο διεύθυνσης του Υπουργείου, της Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται ή από την οποία εποπτεύεται η ελεγχόμενη υπηρεσία ή από κοινού από έναν Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και ένα μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της ελεγχόμενης υπηρεσίας ή του εποπτεύοντος αυτήν Υπουργείου ή Περιφέρειας ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 6 παρ. 9 Ν. 2920/2001).
Άρθρο 7 "Υποβολή Εκθέσεων - Υλοποίηση προτάσεων"
1.  
  Οι εκθέσεις των Επιθεωρητών υποβάλλονται στο Γενικό Επιθεωρητή, ο οποίος τις γνωστοποιεί στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και στις υπηρεσίες που έγινε η επιθεώρηση, ο έλεγχος ή η έρευνα. Αντίτυπο της έκθεσης αποστέλλεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων όταν αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητάς τους (άρθρο 6 παρ. 10 Ν. 2920/2001).
2.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής μπορεί να θέτει στις ελεχθείσες υπηρεσίες προθεσμίες υλοποίησης των προτάσεων του πορίσματος, ανάλογα με τη φύση του προς έλεγχο θέματος
3.  
  Οι Επιθεωρητές έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τις ενέργειες των ελεγχθεισών υπηρεσιών και να συντάσσουν συμπληρωματική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση ή μη αποδοχή των προτάσεών τους
4.  
  Οι υπηρεσίες υποχρεούνται, το ταχύτερο δυνατόν από τη γνωστοποίηση σ αυτές των εκθέσεων Επιθεωρητών και σε κάθε περίπτωση εντός των ανωτέρω προθεσμιών που έχουν ταχθεί, να αναφέρουν στο Γενικό Επιθεωρητή και στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την εφαρμογή των προτάσεων της έκθεσης (άρθρο 6 παρ.11 εδ. α΄ Ν. 2920/ 2001).
Άρθρο 8 "Γενικός Επιθεωρητής Σ.Ε.Υ.Υ.Π."
1.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής διοικεί το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και προΐσταται των Επιθεωρητών (άρθρο 5 Ν. 2920/2001). Ειδικότερα, ο Γενικός Επιθεωρητής έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:.
 1. Κατευθύνει τη δράση του Σώματος για την καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του
 2. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο Σώμα και αξιολογεί το επιτελούμενο από αυτό έργο
 3. Καταρτίζει το πρόγραμμα ελεγκτικής δράσης του Σώματος
 4. Απευθύνει στους Επιθεωρητές τις εντολές επιθεώρησης, ελέγχου και έρευνας
 5. Εκδίδει γενικές οδηγίες για την οργάνωση της ελεγκτικής διαδικασίας του Σώματος και την εύρυθμη λειτουργία του
 6. Συντάσσει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Σώματος
 7. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των Επιθεωρητών και μπορεί να επιβάλλει ποινή επίπληξης ή προστίμου έως και το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών
 8. Αξιολογεί τους Επιθεωρητές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 9. Επιλέγει τους Βοηθούς Γενικούς Επιθεωρητές τους οποίους τοποθετεί ως προϊσταμένους και συντονιστές των τομέων
 10. Ορίζει τον αναπληρωτή του, ο οποίος τον αναπληρώνει, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο
 11. Μεταβιβάζει με αποφάσεις του στους Βοηθούς Γενικούς Επιθεωρητές την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του ή την εξουσία να υπογράφουν με εντολή του διάφορα έγγραφα
 12. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την υλοποίηση των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των Επιθεωρητών
Άρθρο 9 "Αρμοδιότητες Βοηθών Γενικού Επιθεωρητή"
1.  
  Οι Βοηθοί Γενικού Επιθεωρητή έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Συντονίζουν τη δράση του τομέα ευθύνης τους. β) Παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεων του τομέα τους και ενημερώνουν τον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος. γ) Συντάσσουν ειδική ετήσια έκθεση αξιολόγησης για το συνολικό έργο κάθε επιθεωρητή του τομέα ευθύνης τους. δ) Ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται από το Γενικό Επιθεωρητή.
Άρθρο 10 "Διοικητική Υποστήριξη"
1.  
  Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από τη Διεύθυνση Γραμματείας του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., που συστήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2920/2001 και οργανώθηκε με την αριθ. ΔΥ(3-4)α/Γ.Π. οικ.16496/12-10-2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1372/Β΄). Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.2920/2001 «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄). β) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 ( ΦΕΚ 154/Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 1480 Β΄).
 • Την 412/30-7-2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/3-4)Α/Γ.Π.ΟΙΚ.16496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/3-4)Α_Γ_Π_ΟΙΚ_16496 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία