ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/279

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 101/ 1995 «Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων» (ΦΕΚ 61/Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η κατηγορία πλόων Β΄ του άρθρου 3 του Π.Δ. 101/1995, τροποποιείται ως ακολούθως: Κατηγορία Β΄ δρομολογιακοί πλόες συνολικής διαδρομής άνω των 120 ν.μ. (χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις), ή 180 ν.μ. με ενδιάμεσες προσεγγίσεις ή 220 ν.μ. όταν το πλοίο προσεγγίζει κατά την διάρκεια του πλου τουλάχιστον 5 λιμένες, συμπεριλαμβανομένων και των λιμένων αφετηρίας και προορισμού και μέχρι 600 ν.μ.
Άρθρο 2
1.  
  Στο Άρθρο 4 του Π.Δ. 101/1995, προστίθεται πέμπτη παράγραφος, η οποία έχει ως ακολούθως: 5 Για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικούς δρομολογιακούς πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α΄), ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός για την διακεκριμένη θέση καθορίζεται σε ποσοστό 70% επί του συνολικού αριθμού επιβατών Στα επιβατηγά πλοία τα οποία κατά την 1/11/2002, ημερομηνία έναρξης δρομολόγησης Ε/Γ πλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2932/2001, δεν πληρούν την απαίτηση αυτή, παρέχεται προθεσμία προσαρμογής μέχρι την πρώτη ετήσια επιθεώρησή τους, που διενεργείται μετά την ως άνω ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι για το χρονικό διάστημα μέχρι την ετήσια επιθεώρησή τους, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες τους εκδίδουν εισιτήρια οικονομικής θέσης σε ποσοστό τουλάχιστον 30% επί του συνολικού αριθμού επιβατών χειμώνος - θέρους των εν λόγω πλοίων, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αριθμός εκ των επιβατών αυτών θα ενδιαιτάται σε χώρους διακεκριμένης θέσης των πλοίων .
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του Π.Δ. 101/1995, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2 1 Σε πλοία τα οποία εκτελούν πλόες κατηγοριών Α΄ ή Β΄, πρέπει να διατίθεται για κάθε επιβάτη οικονομικής θέσεως χειμώνος άνευ κλίνης, τουλάχιστον ένα κάθισμα αεροπορικού τύπου με μοχλό κινήσεως ερεισινώτου Ειδικά σε πλοία τα οποία εκτελούν πλόες κατηγορίας Β΄, επιτρέπεται να διατίθεται για τους επιβάτες οικονομικής θέσεως χειμώνος και κάθισμα αεροπορικού τύπου χωρίς μοχλό κινήσεως ερεισινώτου ή ατομικό επενδεδυμένο ανάκλιντρο (πολυθρόνα) ολικού πλάτους τουλάχιστον 0,70 μ. ή πολυθέσιο επενδεδυμένο ανάκλιντρο με αναλογία δύο θέσεων ανά επιβάτη και μήκους τουλάχιστον 0,90 μέτρων. 2 Τα καθίσματα αεροπορικού τύπου (Κ.Α.Τ.) τα οποία τοποθετούνται, μετά την δημοσίευση και ισχύ του παρόντος διατάγματος, σε πλοία εκτελούντα πλόες κατηγοριών Α΄ ή Β΄, θα πληρούν, εκτός από τις προδιαγραφές της προηγουμένης παραγράφου και τις ακόλουθες προϋποθέσεις i) ελάχιστο εμβαδόν ανά Κ.Α.Τ. 1,17 τετραγωνικά μέτρα, ii) διάταξη των καθισμάτων σε ελαχίστη ισαπόσταση απ αλλήλων (βήμα) 0,90 μέτρων, σε σειρές διαμορφωμένες κατά τρόπον, ώστε κανείς επιβάτης να μην απαιτείται να υπερκεράσει πέραν των δύο καθισμάτων (Κ.Α.Τ.) για να φθάσει σε διάδρομο διαφυγής ελαχίστου καθαρού πλάτους 0,90 μέτρων, iii) ύπαρξη μεταξύ των συστοιχιών των σειρών, διαδρόμων πλάτους τουλάχιστον 0,90 μέτρων, iν) ύπαρξη στον ευρύτερο χώρο των Κ.Α.Τ., ειδικά διαμορφωμένων με ράφια ή ενθέμια, χώρων αποσκευών. 3 Πλοία τα οποία εκτελούν πλόες κατηγοριών Α΄ ή Β΄, δύνανται να εγκαθιστούν στην οικονομική θέση χειμώνος και ειδικά καθίσματα αεροπορικού τύπου, παρέχοντα στους επιβάτες ηυξημένες ευκολίες και ανέσεις (Κ.Α.Τ./ VΙΡ), σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του αριθμού των επιβατών οικονομικής θέσεως χειμώνος, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις i) Ο χώρος εγκαταστάσεως τους πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 1,80 μέτρων ανά επιβάτη, να είναι ανεξάρτητος άλλων θέσεων και να περιέχει κατά μέγιστον 75 Κ.Α.Τ.-VΙΡ. ii) Κάθε Κ.Α.Τ.-VΙΡ να έχει ελάχιστο πλάτος 0,50 μ. iii) Η απόσταση μεταξύ των Κ.Α.Τ.-VΙΡ, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται δυνατότητα,αφενός κλίσεως του ερεισινώτου μέχρις εξήντα μοιρών (60ο) από την κατακόρυφο και αφετέρου,πλήρους αναπτύξεως του διατιθεμένου απ αυτά (Κ.Α.Τ/VΙΡ) πτυσσομένου υποποδίου. iν) Να τοποθετούνται μέχρι 2 Κ.Α.Τ.-VΙΡ ανά σειρά. ν) Μεταξύ των συστοιχιών των σειρών των Κ.Α.Τ.-VΙΡ, να υπάρχουν διάδρομοι πλάτους τουλάχιστον 0,70 μ. και ανά δύο συστοιχίες διάδρομοι πλάτους τουλάχιστον 0,90 μέτρων, νi) Μεταξύ των Κ.Α.Τ.-VΙΡ να υπάρχουν τραπεζάκια (ανακλινόμενα ή μη) ή διάκενο για την τοποθέτησή τους, προς τοποθέτηση αναψυκτικών, εδεσμάτων κ.λπ. νii) Στον χώρο παραμονής να υπάρχουν επαρκείς χώροι αποσκευών, διαμορφωμένοι με ράφια, ή ενθέμια .
Άρθρο 4
1.  
  Στο άρθρο 22 του Π.Δ. 101/1995, προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως ακολούθως: 9 Τα διατιθέμενα προς χρήση των επιβατών οικονομικής θέσεως, μη αεροπορικού τύπου, καθίσματα και ανάκλιντρα, εφ όσον ευρίσκονται εγκατεστημένα σε κλειστούς χώρους, πρέπει να είναι στερεάς κατασκευής, επαρκούς πλάτους και βάθους (τουλάχιστον 0,40 επί 0,40 μέτρων), με πλάτη ύψους τουλάχιστον 0,40 μέτρων και να παρέχουν επαρκή άνεση σε σχέση και με την συνολική διάρκεια του πλου, να είναι δε επενδεδυμένα με καλαίσθητη ταπετσαρία ή ύφασμα ή κατασκευασμένα από άλλο υλικό εξαιρουμένων των πλαστικών καθισμάτων ελαφρού τύπου
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 36 παρ. 1 εδάφια β΄ και γ΄, και 2 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261/Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις 355/13-9-2001 και 359/10-4-2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την 468/12-8-2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/101 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/101 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία