ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/281

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Οργάνωση - Διάρθρωση - Σύνθεση
Άρθρο 1 "Οργάνωση - Υπαγωγή"
1.  
  Το Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας ( ΕΠΥΕΘΑ ) είναι οργανική (υπηρεσιακή) μονάδα με την οποία υποβοηθούνται στην άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα
2.  
  Το ΕΠΥΕΘΑ ασκεί όλες τις αρμοδιότητές του σε στενή συνεργασία με τις οικείες υπηρεσίες των ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ
3.  
  Το ΕΠΥΕΘΑ υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος με αυτό χαράσσει, τις από το νόμο προβλεπόμενες κατευθυντήριες γραμμές της αμυντικής πολιτικής και αποτελεί το όργανο με το οποίο πραγματοποιείται ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
4.  
  Το ΕΠΥΕΘΑ αποτελείται από διευθύνσεις, τμήματα καθώς και από ανεξάρτητα γραφεία, τις δραστηριότητες των οποίων συντονίζει ο επικεφαλής Γενικός Διευθυντής αυτού. Οι τοποθετήσεις και οι εν γένει μεταβολές του προσωπικού γίνονται σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαλαμβάνεται οικείο τμήμα περί του ΕΠΥΕΘΑ. Το ΕΠΥΕΘΑ υποστηρίζεται από Μονάδα Υποστήριξης με σύνθεση και οργάνωση, όπως καθορίζονται στους σχετικούς Πίνακες Οργάνωσης Υλικού.
Άρθρο 2 "Διάρθρωση"
1.  
  Το ΕΠΥΕΘΑ αποτελείται από: α) Το Γενικό Διευθυντή β) Τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή γ) Τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού ( ΔΑΔ ) δ) Τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων ( ΔΔΣ ) ε) Τη Διεύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (ΔΑΣΠ) στ) Τη Διεύθυνση Διοικητικής και Κοινωνικής Μέριμνας (ΔΔΚΜ ) ζ) Τη Διεύθυνση Εφέδρων, Πολεμιστών, Αναπήρων, Θυμάτων, Αγωνιστών ( ΔΕΠΑΘΑ ) η) Τη Νομική Υπηρεσία θ) Το Γραφείο Πληροφορικής και Έρευνας ι) Το Γραφείο Οικονομικού ια) Το Γραφείο Γενικού Διευθυντή ιβ) Τη Μονάδα Υποστήριξης
Άρθρο 3 "Σύνθεση"
1.  
  Το ΕΠΥΕΘΑ στελεχώνεται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που προέρχεται από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των Κοινών Σωμάτων, με προσόντα που ανταποκρίνονται στη φύση του έργου και τη λειτουργικότητα κάθε Διεύθυνσης
2.  
  Η τοποθέτηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΕΠΥΕΘΑ γίνεται κατά τις πάγιες κείμενες διατάξεις. Μπορεί επίσης να αποσπάται στο ΕΠΥΕΘΑ προσωπικό άλλων Υπουργείων, οργανισμών και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα ειδικής επιστημονικής κατάρτισης και ανάλογης εμπειρίας.
3.  
  Ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής επιλέγονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και, εάν μεν είναι ιδιώτες πρέπει να έχουν τα προσόντα των ανωτέρω βαθμών με ανάλογη προς το αντικείμενο εμπειρία, εάν δε είναι στρατιωτικοί πρέπει να είναι ανώτατοι αξιωματικοί εν ενεργεία
4.  
  Ως Διευθυντές των Διευθύνσεων του ΕΠΥΕΘΑ τοποθετούνται εν ενεργεία Αξιωματικοί ή μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι, πλέον των απαιτουμένων κατά τις διατάξεις του παρόντος, προσόντων για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Επιτελείου ΥΕΘΑ, απαιτείται να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς της Διεύθυνσης της οποίας προΐστανται
5.  
  Το προσωπικό του ΕΠΥΕΘΑ, εκτός από αυτό που ασχολείται με τη γραμματειακή υποστήριξη, απαιτείται να έχει τα ακόλουθα προσόντα:
 1. Στρατιωτικό Προσωπικό 1) Οι τοποθετούμενοι στο ΕΠΥΕΘΑ Αξιωματικοί, αναλόγως με το βαθμό τους, πρέπει να είναι απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Άμυνας ή της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου του Κλάδου τους ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής ή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ημεδαπού ή ισοτίμου της αλλοδαπής, συναφούς προς το αντικείμενό τους ειδικεύσεως.
 2. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συνεκτιμάται.
 3. 2) Να γνωρίζουν υποχρεωτικά την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα και προαιρετικά μια άλλη από τις άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 4. 3) Να έχουν διετή τουλάχιστον επιτελική προϋπηρεσία στο ΓΕΕΘΑ ή στα Γενικά Επιτελεία ( ΓΕ ) των Κλάδων τους ή σε συμμαχικά επιτελεία ή σε θέση του εξωτερικού.
 5. Πολιτικό Προσωπικό 1) Πενταετή (5) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη υπηρεσία ΓΕ ή σπουδές στο αντικείμενο της Διεύθυνσης που πρόκειται να τοποθετηθούν.
 6. 2) Γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
6.  
  Για τη στελέχωση του ΕΠΥΕΘΑ, ιδρύονται οι παρακάτω θέσεις, οι οποίες καταργούνται αντίστοιχα από τα Γενικά Επιτελεία:
 1. Στρατιωτικό Προσωπικό Δύο (2) θέσεων ανωτάτων αξιωματικών, ανεξαρτήτως Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων Δώδεκα (12) θέσεων ανωτέρων αξιωματικών, ανεξαρτήτως Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.
 2. Δέκα (10) θέσεων κατωτέρων Αξιωματικών, ανεξαρτήτως Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων.
 3. Πολιτικό Προσωπικό Δώδεκα (12) θέσεων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Τρεις(3) θέσεων ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών Ένα (1) θέσεων ΠΕ Μηχανικών Δύο (2) θέσεων Επιχειρησιακών Ερευνητών Επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Πέντε (5) θέσεων ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής Δέκα (10) θέσεων ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού
7.  
  Ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΕΠΥΕΘΑ και η περιγραφή καθηκόντων του προσωπικού καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις μετά από γνώμη του Συμβουλίου Άμυνας (ΣΑΜ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρμοδιότητες
Άρθρο 4 "Γενικός Διευθυντής"
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΠΥΕΘΑ ορίζεται για χρονική διάρκεια δύο ετών που μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμη έτος και είναι ο κύριος σύμβουλος του Υπουργού και των Υφυπουργών στα θέματα αρμοδιότητας του Επιτελείου
2.  
  Ο Γενικός Διευθυντής κατευθύνει τις ενέργειες και συντονίζει τις δραστηριότητες των διευθύνσεων και των τμημάτων του ΕΠΥΕΘΑ, σύμφωνα με τις εκάστοτε εντολές του Υπουργού. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα του ΕΠΥΕΘΑ που υπογράφουν ο Υπουργός και οι Υφυπουργοί και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Επιτελείου.
3.  
  Στο Γενικό Διευθυντή υπάγονται απευθείας :
 1. Η Νομική Υπηρεσία
 2. Η ΔΕΠΑΘΑ
 3. Το Γραφείο Γενικού Διευθυντή
Άρθρο 5 "Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής"
1.  
  Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ορίζεται για χρονική διάρκεια δύο ετών που μπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόμη έτος και: α) Είναι ο άμεσος βοηθός και σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή στην εκτέλεση των καθηκόντων του. β) Μετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΠΥΕΘΑ ως ενδιάμεσο κλιμάκιο μεταξύ του Γενικού Διευθυντή και των Διευθύνσεων του ΕΠΥΕΘΑ, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ.3 του παρόντος. γ) Αναπληρώνει το Γενικό Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
Άρθρο 6 "Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΔΑΔ)"
1.  
  Η ΔΑΔ εισηγείται προς τον Υπουργό κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαμόρφωση πολιτικής σχετικά με τη σχεδίαση δομής - οργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την αξιοποίηση του στρατιωτικού - πολιτικού προσωπικού
2.  
  Η ΔΑΔ περιλαμβάνει τέσσερα (4) Τμήματα:
 1. Τμήμα Οργάνωσης και Μέριμνας Προσωπικού Μελετά και εισηγείται επί της πολιτικής της αναφερομένης στην οροφή και οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων ως και στην επιστράτευση.
 2. Σχεδιάζει συστήματα διοίκησης προσωπικού, επεξεργάζεται και καταρτίζει σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό.
 3. Εισηγείται την πολιτική και παρακολουθεί θέματα σχετικά με τη μορφωτική δραστηριότητα, την υγεία, την πρόνοια, τον αθλητισμό του στρατεύματος.
 4. Τμήμα Εκπαίδευσης Μελετά και εισηγείται επί της πολιτικής που αφορά την εκπαίδευση των στρατευμένων, την επιμόρφωση και εξειδίκευση των στελεχών, τις μεταπτυχιακές σπουδές στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού καθώς και τις Στρατιωτικές Σχολές
 5. Τμήμα Στρατολογικής Πολιτικής Μελετά και εισηγείται επί της πολιτικής που αφορά την στρατολογία και την επιλογή για τους τρεις Κλάδους
 6. Τμήμα Ανάπτυξης Προσωπικού Μελετά και εισηγείται την πολιτική χρησιμοποίησης, εξέλιξης και προγραμματισμού των τοποθετήσεων και μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού καθώς και την πολιτική σε θέματα αποστράτων στρατιωτικών.
 7. Επιπλέον μελετά και σχεδιάζει σχετικά με την αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση του πολιτικού προσωπικού και τις σχέσεις του με το στρατιωτικό προσωπικό.
Άρθρο 7 "Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ)"
1.  
  Η ΔΔΣ είναι ο αρμόδιος επιτελικός φορέας για τα θέματα διεθνών σχέσεων και αμυντικής συνεργασίας, μεριμνά για την καλύτερη στοιχειοθέτηση και προβολή των εθνικών θεμάτων και διατυπώνει απόψεις για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των εθνικών θέσεων
2.  
  Η ΔΔΣ περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα:
 1. Τμήμα Διεθνών Οργανισμών Είναι αρμόδιο για θέματα ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών διεθνών οργανισμών
 2. Τμήμα Διμερών Αμυντικών Συνεργασιών Είναι αρμόδιο για θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας και σχέσεων με όλες τις χώρες
 3. Τμήμα Υποδομής, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Περιβάλλοντος.
 4. (1) Μελετά και εισηγείται σχετικά με την εθνική και συμμαχική υποδομή (2) Μελετά, εισηγείται και συντονίζει θέματα συμμετοχής φορέων του Υπουργείου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 5. (3) Χειρίζεται θέματα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και συνεργάζεται επίσης με διεθνείς οργανισμούς παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλοντος.
 6. (4) Εισηγείται και συντονίζει θέματα αναπτυξιακής βοήθειας και γενικά Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
Άρθρο 8 "Διεύθυνση Αμυντικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (ΔΑΣΠ)"
1.  
  Η ΔΑΣΠ είναι ο επιτελικός φορέας που εισηγείται στον Υπουργό για τη διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής για την υποστήριξη της εκάστοτε υιοθετημένης από το ΚΥΣΕΑ αμυντικής πολιτικής καθώς και για θέματα διαδικασιών Αμυντικού Σχεδιασμού, Σχεδίασης και Προγραμματισμού
2.  
  Η ΔΑΣΠ περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα:
 1. Τμήμα Στρατηγικής (1) Προσδιορίζει τους αντικειμενικούς σκοπούς και τις απαιτήσεις, προβαίνει σε εκτιμήσεις, σχεδιάζει, προγραμματίζει, αναλύει και εισηγείται σχετικά με την εθνική στρατηγική.
 2. (2) Εκπονεί στρατηγικές μελέτες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής επί της Εθνικής Άμυνας.
 3. (3) Συνεργάζεται με εθνικούς φορείς που χειρίζονται θέματα διαμόρφωσης στρατηγικής των τομέων τους καθώς και με διεθνή ινστιτούτα στρατηγικών μελετών.
 4. Τμήμα Πολιτικής Ανάλυσης - Εκτίμησης Καταστάσεων (1) Επεξεργάζεται και αξιολογεί πληροφορίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε κρίσεις ή σχετίζονται με μια εξελισσόμενη κρίση.
 5. (2) Συνεργάζεται με τους φορείς του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τις αντίστοιχες υπηρεσίες των λοιπών Υπουργείων για την παρακολούθηση και ανάλυση γεγονότων τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε κρίση με κύριο σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση.
 6. (3) Χειρίζεται θέματα σχετικά με ψυχολογικές δραστηριότητες.
 7. Τμήμα Σχεδίασης και Προγραμματισμού:
 8. (1) Διαμορφώνει ή αναθεωρεί τις διαδικασίες του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού.
 9. (2) Διαμορφώνει το σχέδιο εισήγησης προς το Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ) και το ΚΥΣΕΑ για το Δεκαπενταετές Σχέδιο Εξοπλιστικών Στόχων, κατόπιν επεξεργασίας των προτάσεων του ΓΕΕΘΑ.
 10. (3) Εισηγείται την κατανομή των ετησίων οροφών πιστώσεων εξοπλισμών στα Γενικά Επιτελεία για τη σύνταξη του Ενιαίοου Μεσοπροθέσμου Προγράμματος Αμυντικών Εξοπλισμών (ΕΜΠΑΕ).
 11. (4) Συντάσσει ή αναθεωρεί το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό εξοπλισμών και λοιπών δραστηριοτήτων , λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των Γενικών Επιτελείων.
 12. (5) Παρακολουθεί τις συμβάσεις και τις εκροές πιστώσεων εξοπλισμών και την πρόοδο υλοποίησης των δανείων Fοreign Μilitary Finance (FΜF).
Άρθρο 9 "Διεύθυνση Διοικητικής και Κοινωνικής Μέριμνας (ΔΔΚΜ)"
1.  
  Η ΔΔΚΜ χειρίζεται τα θέματα των δημοσίων σχέσεων και των κοινωνικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου και τα θέματα επικοινωνίας με το κοινό. Επίσης χειρίζεται τα θέματα προσωπικού, ασφαλείας, τήρησης και διακίνησης της αλληλογραφίας.
2.  
  Η ΔΔΚΜ περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα:
 1. Γραμματεία (1) Χειρίζεται θέματα διοικητικά, τοποθετήσεων και μεταβολών του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού.
 2. (2) Χειρίζεται θέματα διεκπεραίωσης - διακίνησης της αλληλογραφίας, τήρησης αρχείου παρελθούσης χρήσης, σχεδίασης και εκτυπώσεων.
 3. (3) Χειρίζεται θέματα ασφαλείας και Υπαρχείου ΕΤΝΑ.
 4. (4) Είναι αρμόδια για τη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων στην Ελληνική γλώσσα και αντίστροφα.
 5. Τμήμα Εθιμοτυπίας Έχει την ευθύνη για την οργάνωση των εθιμοτυπικών δραστηριοτήτων
 6. Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Παρακολουθεί και χειρίζεται πολιτιστικά θέματα που έχουν σχέση με το Υπουργείο, εισηγείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και έχει την ευθύνη του σχεδιασμού προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
 7. Επίσης εισηγείται τη διάθεση υλικών, μέσων ή και προσωπικού σε τρίτους.
 8. Χειρίζεται τα θέματα επικοινωνίας με το κοινό, μέσω των Γραφείων Ενημερώσεως.
Άρθρο 10 "Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου ( ΔΕΠΑΘΑ )"
1.  
  Είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας της σχετικής με τους αναπήρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τους εφέδρους πολεμιστές και αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, τους Έφεδρους Αξιωματικούς, εκτός από τη νομοθεσία που ρυθμίζει θέματα συνταξιοδότησης
Άρθρο 11 "Νομική Υπηρεσία"
1.  
  Η Νομική Υπηρεσία συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις του ΕΠΥΕΘΑ για τη νομοτεχνική επεξεργασία των Νομοσχεδίων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και άλλων διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, που αφορούν τουλάχιστον δυο Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Παρακολουθεί παράλληλα τα σχέδια νόμων του ΥΠΕΘΑ από την προώθησή τους στη Βουλή των Ελλήνων μέχρι την ψήφισή τους από την Εθνική Αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών συνθηκών - συμβάσεων, για τις οποίες απαιτείται κύρωσή τους με νόμο. Επίσης γνωμοδοτεί για νομικά ζητήματα, που προκύπτουν στο ΕΠΥΕΘΑ και τέλος συντονίζει τα νομοθετικά έργα που αφορούν το ΥΠΕΘΑ καθώς και τον ασκούμενο κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτού.
Άρθρο 12 "Γραφείο Πληροφορικής και Έρευνας"
1.  
  Καθορίζει την πολιτική του Υπουργείου σε θέματα πληροφορικής και έρευνας. Μεριμνά για τη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν το ΕΠΥΕΘΑ.
Άρθρο 13 "Γραφείο Οικονομικού"
1.  
  Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΠΥΕΘΑ με βάση τις απόψεις των φορέων του, παρακολουθεί και υλοποιεί την εκτέλεσή του. Επίσης διαχειρίζεται το κονδύλιο ειδικών εξόδων του ΕΠΥΕΘΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία και γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς του.
Άρθρο 14 "Γραφείο Γενικού Διευθυντή"
1.  
  Αποτελεί ανεξάρτητο Γραφείο που υπάγεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή και εποπτεύει τη Μονάδα Υποστήριξης του ΕΠΥΕΘΑ, η οποία είναι αρμόδια για όλα τα θέματα υποστήριξης και διοικητικής μέριμνας του ΕΠΥΕΘΑ
Άρθρο 15 "Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
2.  
  Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 157/1998 (ΦΕΚ Α΄,120). Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.2292/1995 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄, 35).
 • Τη 541/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
 • Τις διατάξεις του ΑΝ 1562/1950 Περί ιδρύσεως υπηρεσίας Εφέδρων παρά τω Υπουργείω Εθνικής Αμύνης (ΦΕΚ Α΄, 254).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2984/2002 Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄,15)
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ Α΄,137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α΄, 154), και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ Α΄, 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-10-16 Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/249
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1562 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1562 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/157 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/157 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 281/2002 «Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Α΄ 249). 2003/3 2003
Σύσταση Γραφείου Ισότητας των δύο φύλων στο επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 2004/39 2004
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας στο Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 2005/105 2005