ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/282

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβολή του Επίτιμου Προξενείου της Ελλάδος στη Ντάκα του Μπαγκλαντές σε Επίτιμο Γενικό Προξενείο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Επίτιμο Προξενείο της Ελλάδος στη Ντάκα του Μπαγκλαντές, το οποίο ιδρύθηκε με το Π.Δ., 100/2001 (Α~96), μεταβάλλεται σε Επίτιμο Γενικό Προξενείο. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 38 παρ.6 του Ν. 2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Το Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οκονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α~57).
  • Την 1100383/1330/Α 0006/31.10.01 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄1485).
  • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Νέο Δελχί, όπως αυτή διατυπώθηκε στο 5350.1/210/ΑΣ 189/12.3.02 τηλεαντιγράφημά της.
  • Την 409/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Ίδρυση Άμισθου Προξενείου της Ελλάδος στη Ντάκα του Μπαγκλαντές και καθορισμός της περιφέρειας αρμοδιότητάς του ως και της περιφέρειας, αρμοδιότητας του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στη Τσιταγκόνγκ του Μπαγκλαντές. 2001/100 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία