ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/283

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα τεχνικών έργων που εκτελούνται από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμόδια όργανα"
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» (Α~138) και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:
 1. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το Γραφείο Μελετών και Κατασκευών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις.
 2. «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Επιβλέπουσα Αρχή» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή το όργανο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ασκεί σε κάθε περίπτωση τις ακόλουθες αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής:.
 1. Την έγκριση διάθεσης των απαιτουμένων πιστώσεων για τη μελέτη και την εκτέλεση των έργων
 2. Την έγκριση, ακύρωση ή μερική επανάληψη της δημοπρασίας
 3. Την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή απευθείας ανάθεσης του έργου
 4. Τη λήψη απόφασης επί των αντιρρήσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών
Άρθρο 3 "Τεχνικό Συμβούλιο"
1.  
  Στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:
 1. Το Γενικό Διευθυντή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης.
 2. Έναν ερευνητή του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. τεχνικό πτυχιούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.
 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τεχνικός ερευνητής, ορίζεται ένας τεχνικός υπάλληλος του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. κατηγορίας ΠΕ με τον αναπληρωτή του.
 4. Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου
 5. Έναν τεχνικό υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α~, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
 6. Έναν τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α~, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας
 7. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης.
2.  
  Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.
3.  
  Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή ο αναπληρωτής του, οι οποίοι παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου
4.  
  Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορίζεται ετήσια
5.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του
6.  
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφοριών ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο
7.  
  Οι αποφάσεις και οι γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
8.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για θέματα που ορίζει ο Ν. 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Άρθρο 4 "Παρεκκλίσεις-Πρότυπα συμβατικά τεύχη"
1.  
  Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή έργων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., αυτές εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος μετά από γνώμη του τεχνικού Συμβουλίου.
2.  
  Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Άρθρο 5 "Διεθνείς διαγωνισμοί"
1.  
  Η διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για έργα που αφορούν το παρόν διάταγμα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
Άρθρο 6 "Αιτήσεις θεραπείας"
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει ο Υπουργός Γεωργίας μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
2.  
  Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Γεωργίας.Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης η κοινοποίηση γίνεται προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Άρθρο 7 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος διέπονται από το Ν.1418/1984, όπως ισχύει κάθε φορά, και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 18 και της παρ.3 του άρθρου 19 του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α~23). β) Του Ν. 1845/89 (Α~102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας-Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις». γ) Της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 33378/6.9.1990 «Έγκριση Οργανισμού Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)» (Β~ 583). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α~137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α~154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α~38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).
 • Την υπ’ αρ. 417/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία