ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/284

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 164/77 «Περί του Οργανισμού του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου» (ΦΕΚ 53/Α/1977).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 164/77 (ΦΕΚ 53/Α/1977), τροποποιούνται ως εξής: «Αρθρο 1 Διάρθρωση Υπηρεσιών Οι υπηρεσίες του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ), διαρθρώνονται σε μία Διεύθυνση αποτελούμενη από τα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Διοικητικού β) Τμήμα Εσόδων γ) Τμήμα Λογιστηρίου δ) Τμήμα Υγιειονομικού.
Άρθρο 2 "Τμήμα Εσόδων Οι αρμοδιότητες του Τμήματος, είναι οι εξής:"
1.  
  Εκτέλεση κάθε λογιστικής εργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις
2.  
  Εισήγηση για τη λήψη μέτρων τα οποία πρέπει να επιβληθούν σε όσους δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο
3.  
  Επιτόπιος έλεγχος κατ’ εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για παρακολούθηση της κανονικής βεβαίωσης και της είσπραξης των πόρων του Ταμείου από τους υπόχρεους εισφορών και επιμέλεια της εφαρμογής και της πιστής εκτέλεσης των κείμενων διατάξεων
4.  
  Εισήγηση των ενδεικνυόμενων μέτρων για την αποτελεσματικότερη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Ταμείου. Τμήμα Λογιστηρίου Οι αρμοδιότητες του Τμήματος, είναι οι εξής:.
5.  
  Έκδοση δελτίων συμψηφισμού, χρηματικών εντολών και ενταλμάτων προς πληρωμή, μετά από σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών
6.  
  Σύνταξη όλων των δικαιολογητικών πληρωμής παροχών και των δαπανών όλων των κλάδων
7.  
  Εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. για την τοποθέτηση των κεφαλαίων του Ταμείου.
8.  
  Μέριμνα για τις επενδύσεις των Αποθεματικών όλων των κλάδων του Ταμείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
9.  
  Παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων στις Τράπεζες
10.  
  Μέριμνα για την καλή συντήρηση των κτιρίων και των επίπλων του Ταμείου
11.  
  Μέριμνα για την προμήθεια επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, γραφικής ύλης, εντύπων και οιουδήποτε απαραίτητου υλικού.» Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 164/77, όπως ισχύει σήμερα. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του Ν. 2503/97, άρθρο 20 (ΦΕΚ Α 107). β) του άρθ.29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38Α). γ) του Π.Δ/τος 372/14.9.95 «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το Υπ.Υ.Π.Κ.Α. στο Υπουργείο Εργασίας (ΦΕΚ 201/Α). δ) του Π.Δ/τος 373/14.9.95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201/Α).
 • Την 1100383/1330/Α 0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/Β).
 • Την 80088/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 1485/Β).
 • Τη ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1480/Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 528, 25 Ευρώ, η οποία για την επόμενη πενταετία θ’αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΤΑΙΣΥΤ (ΚΑΕ 0238).
 • Την 358/2002 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/80088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/80088 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/164 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/164 1977
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία