ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/285

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α~-1) και Π.Δ. 161/1988 (Α~-74) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 146/2000 (Α~-127).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001"
1.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.1/2001 (Α~-1) προστίθεται εδάφιο δ~ ως εξής: 1 Τη διαχείριση θεμάτων χρηματικού και υλικού του Επιτελείου
2.  
  Η δεύτερη περίοδος του εδαφίου α~ του άρθρου 18 του ιδίου Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: Επίσης, είναι αρμόδιο για την καταπολέμηση παρανόμων προσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για την καταπολέμηση διακίνησης ναρκωτικών μέσω του διαδικτύου, συνεργαζόμενο προς τούτο με άλλους συναρμόδιους φορείς
Άρθρο 2 "Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 161/1988, όπως συμπληρώθηκε με Π.Δ. 146/2000"
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Π.Δ. 161/1988 (Α~-74) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 146/2000 (Α~- 127) προστίθεται εδάφιο δ~ ως εξής: 1 Στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Θεσσαλονίκης
2.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του Π.Δ. 161/1988 (Α~-74), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 146/2000 (Α~-127), αναριθμείται ως παράγραφος 8 και στο ίδιο άρθρο προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7 Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται στα ακόλουθα γραφεία 1 Στο Γραφείο Επιχειρήσεων, το οποίο ασκεί ανάλογα τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου δ~ της μόνης παραγράφου του άρθρου 18 του Π.Δ. 1/2001 (Α~-1) όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 112/2002 (Α~-93). 2 Στο Γραφείο Γραμματείας, το οποίο είναι αρμόδιο για τον χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως .
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. α~ και β~ του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α~-152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α~-49).
 • Την υπ’ αριθμ. 514/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α~- 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~-154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α~-38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α~-36).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α~-247).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α~- 57).
 • Τις διατάξεις της 7004/3/31 από 29.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης» (Β~-1477).
 • Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β~- 1485).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 25.200 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2002 και 49.400 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2003 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθούν από τις σχετικές πιστώσεις των ΚΑΕ 0721, 0823, 0824, 0831, 0832, 0851, 0861, 0864, 0869, 0899, 1111, 1141, 1211, 1212, 1231, 1311, 1312, 1319, 1321, 1322, 1324, 1329, 1511, 1512, 1641, 1693, 1699, 1711, 1713, 1723, 1725, 1743, 1749 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»). Οι δαπάνες έτους 2003 και επομένων ετών θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό, για το σκοπό αυτό.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1931/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/7004_3 1931
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/161 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/161 1988
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία