Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, β) Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και γ) Διαχείρισης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πτυχιούχοι Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώ [...]"
1.  
  Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών
2.  
  Σχεδιασμό και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης
3.  
  Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων παρουσίασης και προβολής της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων
4.  
  Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών
5.  
  Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων
6.  
  Σχεδιασμό και εφαρμογή της παρουσίασης του φορέα (δημόσιου, ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικού) με τη χρήση νέων τεχνολογιών
7.  
  Συμμετοχή στη χάραξη στρατηγικής και υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την προώθηση της εικόνας και των συμφερόντων του φορέα μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας
8.  
  Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας αγοράς με στόχο την διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή/και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων δράσεων και προγραμμάτων επικοινωνίας
9.  
  Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 2 "Πτυχιούχοι Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξε [...]"
1.  
  Εγκατάσταση, επέκταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
2.  
  Εγκατάσταση και συντήρηση του λογισμικού υποστήριξης, της σωστής λειτουργίας του λειτουργικού συστήματος, καθώς και της διατήρησης ενός εύχρηστου και αποτελεσματικού περιβάλλοντος ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
3.  
  Διαχείριση έργων Πληροφορικής στα πλαίσια Επιχειρήσεων και Οργανισμών
4.  
  Σχεδίαση και αξιολόγηση στρατηγικών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στη Διοίκηση και στην Οικονομία, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
5.  
  Ανάλυση και αποτίμηση απόδοσης πληροφοριακών συστημάτων
6.  
  Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα Πληροφορικής, Διοίκησης και Οικονομίας. Οι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε αυτοδύναμα είτε ως μέλη ομάδας, σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστημάτων στη Διοίκηση και στην Οικονομία. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 3 "Πτυχιούχοι Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών"
1.  
  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται επαγγελματικά με την Τεχνολογία της Διαχείρισης των Πληροφοριών και της Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, ως στελέχη σε Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου Τομέα και ως αυτοαπασχολούμενοι. Ειδικότερα, αποστολή του Τεχνολόγου Διαχειριστή της Πληροφορίας είναι, ενδεικτικά: 1) Να ασχολείται με το τεχνικό μέρος της ανάλυσης των Πληροφοριακών Αναγκών και του καθορισμού των Πληροφοριακών Ροών ενός Οργανισμού, 2) να επεξεργάζεται και να υλοποιεί τεχνικά τις Λογικές Δομές που έχουν προκαθοριστεί για την κατάταξη και αποθήκευση των πληροφοριών του Οργανισμού, 3) να παράγει και να συντηρεί τα ταξινομικά εργαλεία (θησαυρούς, Ελεγχόμενα Λεξιλόγια), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη Διαχείριση των Πληροφοριών του Οργανισμού, 4) να προσεγγίζει τεχνικά τις Πληροφοριακές Πηγές που, σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση των Πληροφοριακών Αναγκών, πρέπει να αξιοποιηθούν, 5) να φροντίζει ώστε τα μέσα, οι μέθοδοι και το κόστος της άντλησης των Πληροφοριακών Πηγών και της Αποθήκευσης των Πληροφοριών να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Οργανισμού, 6) να εξειδικεύει την πολιτική που έχει καθορίσει ο Οργανισμός ή η Επιχείρηση στους τομείς της Διοίκησης και της Οικονομίας και να φροντίζει μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων για την εφαρμογή και εκτέλεση των επιμέρους αποφάσεων του Οργανισμού ή της Επιχείρησης, 7) να φροντίζει για τη μορφή που τελικά θα λάβουν οι Πληροφορίες που ρέουν από τον Οργανισμό προς τους αποδέκτες τους και για τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να φτάσει το περιεχόμενο των Πληροφοριών στους αποδέκτες. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του εδαφ. γ~ της παρ. 2 του άρθρου 25, του Ν. 1404/83 (173Α), του εδαφίου γ, της παρ. 1, του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (173 Α~).
 • Την 169/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1, του εδαφ. γ~ της παρ. 12 του άρθρου 5 και του εδαφ. β της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (114 Α~).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (137 Α~), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν. 2469/97 (38 Α~).
 • Τις διατάξεις του εδαφ. θ~ της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 2817/2000 (78 Α~).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ 1/2/22875/31.10.2001 (1480 Β~) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την ΣΤ5/53/31.10.2001 (1484 Β~) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • Το Ε5/978/6.4.2001 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τη Γραμματεία του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 33 του Ν. 1404/1983.
 • Την Ε5/2405/21.11.2000 Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για επεξεργασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, β) Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και γ) Διαχείρισης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι, και τα από 19.2.2001 και 9.3.2001 σχετικά πορίσματα της Ομάδας αυτής.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/Ε5/2405 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/Ε5_2405 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία