Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄ 10) περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως, όπως ισχύει, προς: i) τις διατάξεις της Οδηγίας 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού ομίλου (L 330/1/5.12.1998), ii) ορισμένες διατάξεις, όπως ισχύουν, των Πρώτων Οδηγιών για την πρωτασφαλιστική δραστηριότητα 73/239/ΕΟΚ (L228/3/16.8.1973) [ασφαλίσεις ζημιών] και 79/267/ ΕΟΚ (L63/1/13.3.1979) [ασφαλίσεις ζωής].

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του διατάγματος αυτού είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως προς: i) τις διατάξεις της Οδηγίας 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού ομίλου (L 330/1/ 5.12.1998), ii) τις διατάξεις των άρθρων: 8 (παράγ. 1, εδάφ. δ) και 17, όπως ισχύουν, της Πρώτης Οδηγίας για την πρωτασφαλιστική δραστηριότητα ασφαλίσεων ζημιών 73/239/ΕΟΚ (L 228/3/16.8.1973), 8 (παράγ. 1, εδάφ. δ), όπως ισχύει, και 20 της Πρώτης Οδηγίας για την πρωτασφαλιστική δραστηριότητα ασφαλίσεων ζωής 79/267/ ΕΟΚ (L63/1/13.3.1979).
Άρθρο 2 "(άρθρα 1, 2, 9 και 10 οδηγίας 98/78/ΕΚ)"
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Η ασφάλιση ασκείται στην Ελλάδα μόνο από Ανώνυμη Εταιρεία και από Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό, ο οποίος έχει συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και ασχολούνται αποκλειστικά με ασφαλιστικές εργασίες. Ο αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός μπορεί να ασκεί μόνο εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 13. Ασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μπορούν να ασκούν και Δημόσιες Επιχειρήσεις με σκοπό αποκλειστικά τις ασφαλιστικές εργασίες. Ασφάλιση μπορεί να ασκηθεί επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, και με την μορφή της ευρωπαϊκής εταιρείας. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν, προς εκπλήρωση του σκοπού τους, να ιδρύουν ανώνυμες εταιρείες και να συμμετέχουν σε όμοιες εταιρείες, έστω και αν δεν έχουν ως αντικείμενο ασφαλιστικές εργασίες. Για συμμετοχή της ασφαλιστικής επιχείρησης ποσοστού που φθάνει το 10% και πλέον στο εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης, απαιτείται έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης. Επίσης απαιτείται έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης για την επαύξηση συμμετοχής, πέραν του ποσοστού που έχει εγκριθεί με την τελευταία έγκρισή του, κατά ποσοστό που φθάνει σωρευτικά το 3%. Οι ανωτέρω εγκρίσεις δίνονται εφ΄ όσον η ασφαλιστική επιχείρηση αναφέρει τα κεφάλαια που θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό, καλύπτει πλήρως τις υποχρεώσεις της περί περιθωρίου φερεγγυότητας, προσαρμοσμένης φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου και ασφαλιστικής τοποθέτησης. Οι ανωτέρω διαδικασίες ισχύουν και όταν η κατοχή στο εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο μίας επιχείρησης φθάνει ή υπερβαίνει το 10% των ιδίων κεφαλαίων της ασφαλιστικής επιχείρησης.
Άρθρο 3 "(άρθρο 1 οδηγίας 98/78/ΕΚ)"
1.  
  Το άρθρο 2α του Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2α τους σκοπούς του παρόντος Ν.Δ. δίδονται οι ακόλουθοι ορισμοί α) Ασφαλιστική επιχείρηση θεωρείται - για την εφαρμογή του 1ου έως και του 6ου Κεφαλαίου καθώς και του 8ου μέχρι και του 10ου κεφαλαίου, κάθε επιχείρηση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τα άρθρα 3, 14, 15, 20 και 35 (παρ. 4). - για την εφαρμογή του 7ου Κεφαλαίου Ιδιαίτερες διατάξεις για την Ελευθερία Εγκατάστασης και για την Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών, κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που έχει έδρα σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. και του ΕΟΧ καθώς επίσης και κάθε πρακτορείο ή υποκατάστημα της επιχείρησης αυτής σε άλλο κράτος - μέλος. β) Ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας θεωρείται κάθε ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία εάν είχε καταστατική έδρα εντός της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, θα χρειαζόταν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ ή το άρθρο 6 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, όπως ισχύουν. γ) Αντασφαλιστική επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση, πλην των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας, η κύρια δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή των κινδύνων, τους οποίους εκχωρεί ασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή άλλες αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. δ) Υποκατάστημα θεωρείται κάθε πρακτορείο ή υποκατάστημα ασφαλιστικής επιχείρησης σε άλλο κράτος - μέλος Εξομοιώνεται με πρακτορείο ή υποκατάστημα κάθε μόνιμη παρουσία μιας επιχείρησης στο έδαφος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, έστω κι αν αυτή η παρουσία δεν έχει λάβει τη μορφή υποκαταστήματος ή πρακτορείου, αλλά ασκείται μέσω απλού γραφείου το οποίο διευθύνεται από προσωπικό της ίδιας επιχείρησης ή από ανεξάρτητο πρόσωπο εντεταλμένο να ενεργεί μονίμως για την επιχείρηση, όπως θα ενεργούσε ένα πρακτορείο Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η έννοια της μόνιμης παρουσίας. ε) Εγκατάσταση θεωρείται η έδρα καθώς και κάθε πρακτορείο ή υποκατάστημά μίας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω στοιχείο δ του παρόντος άρθρου. στ) Κράτος - μέλος καταγωγής θεωρείται το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει τον κίνδυνο ή αναλαμβάνει την ασφαλιστική υποχρέωση. ζ) Κράτος - μέλος υποκαταστήματος θεωρείται το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το υποκατάστημα που καλύπτει τον κίνδυνο ή αναλαμβάνει την ασφαλιστική υποχρέωση. η) Κράτος - μέλος όπου βρίσκεται ο κίνδυνος (για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών) θεωρείται - το κράτος - μέλος όπου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία όταν η ασφάλιση αφορά κινητά ή ακίνητα και το περιεχόμενό τους, στο μέτρο που αυτό καλύπτεται από το ίδιο ασφαλιστήριο, - το κράτος - μέλος καταχώρησης όταν η ασφάλιση αφορά κάθε είδους μεταφορικά μέσα, - το κράτος - μέλος όπου ο ασφαλισμένος συνήψε τη σύμβαση, προκειμένου περί συμβάσεων διάρκειας κατώτερης από ή ίσης με τέσσερις μήνες, οι οποίες αφορούν κινδύνους που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιού ή διακοπών ανεξαρτήτως κλάδου, - το κράτος - μέλος όπου ο ασφαλισμένος έχει την συνήθη διαμονή του ή, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το κράτος - μέλος όπου βρίσκεται η εγκατάσταση αυτού του νομικού προσώπου στο οποίο αναφέρεται το ασφαλιστήριο, σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στις προηγούμενες περιπτώσεις. θ) Κράτος - μέλος παροχής υπηρεσιών θεωρείται, για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, το κράτος - μέλος στο οποίο βρίσκεται ο κίνδυνος, εφόσον καλύπτεται από εγκατάσταση ασφαλιστικής επιχείρησης ευρισκόμενη σε άλλο κράτος - μέλος και για τις ασφαλίσεις ζωής το κράτος - μέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης εφ όσον αυτή αναλαμβάνεται από εγκατάσταση ευρισκόμενη σε άλλο κράτος - μέλος. ι) Ασφαλιστική υποχρέωση (για τις ασφαλίσεις ζωής) θεωρείται η υποχρέωση η οποία συγκεκριμενοποιείται σε μια από τις μορφές ασφαλίσεων ή ένα από τα είδη εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 13 (παρ. 2). ια) Κράτος - μέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης, για τις ασφαλίσεις ζωής, θεωρείται το κράτος - μέλος στο οποίο ο αντισυμβαλλόμενος έχει την συνήθη διαμονή του, ή εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση του νομικού προσώπου στο οποίο αναφέρεται η σύμβαση. ιβ) Έλεγχος θεωρείται η σχέση που υφίσταται μεταξύ μητρικής και θυγατρικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 33 του Π.Δ. 409/1986 (Α΄ 191) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 498/1987 (Α΄ 236), ή παρεμφερής σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και επιχείρησης. ιγ) Ειδική συμμετοχή θεωρείται η κατοχή, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον 10% του εγγεγραμμένου κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης, ή κάθε άλλη δυνατότητα άσκησης ουσιώδους επιρροής στη διαχείριση της επιχείρησης στην οποία υπάρχει συμμετοχή Για το σκοπό της εφαρμογής του ορισμού ειδική συμμετοχή λαμβάνεται υπόψη και το άρθρο 7 του Π.Δ. 51/92 (Α΄ 22). ιδ) Στενοί δεσμοί θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται μέσω i. συμμετοχής, δηλαδή της άμεσης ή δι ενός δεσμού ελέγχου κατοχής του είκοσι τοις εκατό (20%) ή άνω των δικαιωμάτων ψήφου ή του εγγεγραμμένου κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή ii. δεσμού ελέγχου, δηλαδή μέσω της σχέσης που υπάρχει μεταξύ μιας μητρικής επιχείρησης και μιας θυγατρικής κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει, ή μιας παρεμφερούς σχέσης μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και, μιας επιχείρησης Κάθε θυγατρική επιχείρηση μιας άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται και αυτή ως θυγατρική της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των εν λόγω επιχειρήσεων Στενός δεσμός μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φυσικών ή νομικών προσώπων δημιουργείται επίσης και από μια κατάσταση κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά συνδέονται μονίμως με το ίδιο πρόσωπο δια δεσμού ελέγχου. ιε) Μητρική επιχείρηση θεωρείται η μητρική όπως ορίζεται στο άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει. ιστ) Θυγατρική επιχείρηση θεωρείται η θυγατρική όπως ορίζεται στο άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει Οποιαδήποτε θυγατρική επιχείρησης μιας άλλης θυγατρικής θεωρείται επίσης ως θυγατρική της μητρικής επιχείρησης, η οποία είναι επικεφαλής των εν λόγω επιχειρήσεων. ιζ) Συμμετοχή θεωρείται η άμεση ή έμμεση κατοχή του 10% ή πλέον των δικαιωμάτων ψήφου ή του εγγεγραμμένου κεφαλαίου μιας επιχείρησης. ιη) Συμμετέχουσα επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση η οποία είναι μητρική, είτε διαθέτει συμμετοχή σύμφωνα με το σημείο ιζ του άρθρου αυτού. ιθ) Συνδεδεμένη επιχείρηση μόνο για τις ανάγκες της συμπληρωματικής χρηματοοικονομικής εποπτείας θεωρείται είτε η θυγατρική, είτε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στην οποία υπάρχει συμμετοχή σύμφωνα με το σημείο ιζ του άρθρου αυτού. κ) Ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου θεωρείται η μητρική επιχείρηση, η κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η κτήση και η κατοχή συμμετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις, όπου οι εν λόγω θυγατρικές είναι αποκλειστικά ή κυρίως ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών, εκ των οποίων θυγατρικών επιχειρήσεων η μία τουλάχιστον είναι ασφαλιστική επιχείρηση. κα) Ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας θεωρείται η μητρική επιχείρηση, η οποία δεν είναι ασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, όταν η μία τουλάχιστον από τις θυγατρικές της είναι ασφαλιστική επιχείρηση. κβ) Ακαθάριστα καταχωρημένα (εγγεγραμμένα) ασφάλιστρα Περιλαμβάνουν όλα τα ποσά (και τα δικαιώματα συμβολαίων) που κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά μεταφέρονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μεταγενέστερη χρήση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως i. των ασφαλίστρων που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί, εφόσον ο υπολογισμός του ασφαλίστρου μπορεί να γίνει στο τέλος του οικονομικού έτους, ii. - των εφάπαξ ασφαλίστρων και των καταβληθέντων ποσών για την απόκτηση ετήσιας προσόδου - των εφάπαξ ασφαλίστρων, στις ασφαλίσεις ζωής, που προέρχονται από την πρόβλεψη για συμμετοχές στα τεχνικά κέρδη και στις αποδόσεις και για επιστροφές, στο βαθμό που οι συμμετοχές αυτές μπορούν να θεωρούνται ως ασφάλιστρα για αύξηση του ασφαλισμένου κεφαλαίου, iii. των επιβαρύνσεων των ασφαλίστρων στην περίπτωση καταβολής ανά 6μηνο, τρίμηνο ή σε μηνιαία βάση και των επιπλέον καταβολών των αντισυμβαλλομένων για έξοδα της επιχείρησης, iν. στην περίπτωση συνασφάλισης, του μεριδίου της ασφαλιστικής επιχείρησης επί των συνολικών ασφαλίστρων, ν. των ασφαλίστρων αντασφάλισης από εκχωρούσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας συμπεριλαμβανομένων των εισφορών στο χαρτοφυλάκιο μετά από αφαίρεση - των αποσύρσεων από το χαρτοφυλάκιο υπέρ των εκχωρουσών και επανεκχωρουσών ανωτέρω επιχειρήσεων, και - των ακυρώσεων Τα προαναφερόμενα ποσά δεν περιλαμβάνουν τα ποσά των φόρων ή των τελών που έχουν εισπραχθεί μαζί με τα ασφάλιστρα. κγ) Καθαρά καταχωρημένα ασφάλιστρα Είναι τα ασφάλιστρα του στοιχείου κβ΄ ανωτέρω μετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων. κδ) Ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα Είναι τα ασφάλιστρα του στοιχείου κβ΄ ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή του συνολικού (ακαθάριστου - χωρίς αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων) αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. κε) Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Είναι τα ασφάλιστρα του στοιχ. κγ΄ ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταβολή του αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων που έχει εκχωρηθεί. κστ) Ασφάλιστρα κινδύνου Είναι τα ασφάλιστρα χωρίς τις επιβαρύνσεις για έξοδα πρόσκτησης και διαχείρισης (διοίκησης), τα οποία μπορεί να είναι ακαθάριστα ή καθαρά ή δεδουλευμένα, ανάλογα εάν εμπίπτουν στα στοιχεία κβ΄ ή κγ΄ ή κδ΄ ή κε΄ ανωτέρω. κζ) Για την εφαρμογή των στοιχ. κβ΄ έως και κστ΄ του παρόντος άρθρου, προκειμένου περί αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών της παρ. 4 του άρθρου 35, όπου αναφέρονται ασφάλιστρα νοούνται οι εισφορές. κη) Οργανωμένη αγορά θεωρείται η αγορά όπως ορίζεται στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ (L 141/27/11.6.1993), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/9/ΕΚ (L 84/22/ 26.3.1997), σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών. κθ) Αρμόδια αρχή θεωρείται το Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου. λ) Όπου στο παρόν Ν.Δ. αναφέρεται Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα ή ΕCU νοείται το ΕΥΡΩ ΟΙ υπολογισμοί που προβλέπονται στο παρόν Ν.Δ., κατά την εισαγωγή του ΕΥΡΩ, πραγματοποιούνται με βάση την επίσημη κλειδωμένη ισοτιμία με στρογγυλοποίηση σε τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία, με ανώτατο όριο τα έξη (6), στους ενδιάμεσους υπολογισμούς, και σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία στους τελικούς υπολογισμούς. λα) Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) περιλαμβάνει τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Βασίλειο της Νορβηγίας, την Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Πριγκιπάτο του Λίχτενστάϊν, σύμφωνα με τον Νόμο 2155/1993 (Α΄ 104) Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) .
Άρθρο 4
1.  
  (Άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 98/78/ΕΚ) Μετά το άρθρο 6 του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει, τίθεται ο τίτλος Συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού ομίλου και προστίθενται νέα άρθρα 6α, 6β και 6γ, ως εξής: «Συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού ομίλου.
Άρθρο 5
1.  
  Το εδάφιο στ, της υποπαραγράφου Α της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: στ) Για τον υπολογισμό των τεχνικών αποθεμάτων των στοιχείων β,γ και δ ανωτέρω, όταν απαιτούνται στατιστικές μέθοδοι, χρησιμοποιούνται τα ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα των στοιχείων κδ και κζ του άρθρου 2α.
2.  
  Το εδάφιο ζ, της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: ζ) Για τον υπολογισμό των τεχνικών αποθεμάτων των στοιχείων β και γ ανωτέρω, όταν απαιτούνται στατιστικές μέθοδοι, χρησιμοποιούνται τα ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα των στοιχείων κδ και κζ του άρθρου 2α.
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 17α του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Όπου στους υπολογισμούς του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας λαμβάνονται υπόψη τα ασφάλιστρα (εισφορές), εννοούνται τα ακαθάριστα δεδουλευμένα ασφάλιστρα των στοιχείων κδ και κζ του άρθρου 2α.
4.  
  Στη δεύτερη σειρά, της παραγράφου 6 του άρθρου 17γ του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει, η φράση μέχρι την 31η Ιουλίου εκάστου έτους αντικαθίσταται με την φράση μέχρι την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.
5.  
  Στην τέταρτη σειρά, του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει, η φράση μέχρι την 31η Ιουλίου εκάστου έτους αντικαθίσταται με την φράση μέχρι την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.
6.  
 1. Το σημείο ii, του εδαφίου δ της παραγράφου 4 του άρθρου 17α του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. ii.
 3. Οι υπεραξίες που προκύπτουν λόγω υποεκτίμησης στοιχείων ενεργητικού, εφ όσον δεν οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις , μόνο αφού χορηγηθεί έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και με την προϋπόθεση ότι, για μη εισηγμένα χρεόγραφα, απαιτείται η εκδότρια επιχείρηση να έχει δημοσιεύσει επισήμως οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.
 4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17α του Ν.Δ. 400/1970 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
 5. 5.
 6. Για τον υπολογισμό της αξίας ακινήτων και χρεογράφων, η οποία μπορεί να αποτελέσει στοιχείο περιθωρίου φερεγγυότητας, ως τρέχουσα αξία λαμβάνεται υπόψη για μεν τα ακίνητα η αντικειμενική τους αξία για δε τα χρεόγραφα αυτή που προκύπτει σύμφωνα με τις αξίες που αναφέρονται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων ή σε άλλες καταστάσεις που επίσημα υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
 7. Η υπεραξία των εισηγμένων χρεογράφων υπολογίζεται μέχρι και την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.
Άρθρο 6 "[άρθρο 8 (παράγ. 1, εδάφ. δ) της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, όπως ισχύει τροποποιημένο με το άρθρο 6 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ, άρθρο 8 (παράγ. 1, εδάφ. δ) της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, όπως ισχύει τροποποιημένο με το άρθρο 5 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ, άρθρο 17 της οδηγία [...]"
1.  
 1. Το μετοχικό κεφάλαιο κάθε ελληνικής ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας ή οι αρχικές εισφορές των μελών ελληνικού αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού του άρθρου 35 (παράγρ. 1 και 4) του παρόντος, ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση της εταιρείας ή κατά την ίδρυση του συνεταιρισμού, δεν μπορούν να είναι κατώτερα, κατά κλάδο ασφάλισης, από τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 17β (παράγ. 2 και 3).
 2. Τα δύο τρίτα (2/3) του παραπάνω αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή των παραπάνω αρχικών εισφορών θα πρέπει να είναι καταβεβλημένα σε μετρητά
2.  
  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν δεν υποχρεούνται να αναπροσαρμόζουν το μετοχικό ή αλληλοασφαλιστικό τους κεφάλαιο
3.  
  Η παράγραφος 2 ανωτέρω ισχύει κατ αναλογία και στην περίπτωση επέκτασης σε άλλο ή άλλους κλάδους ασφάλισης
Άρθρο 7
1.  
  Όπου στα άρθρα 2 έως και 8 του παρόντος Π.Δ. αναφέρονται άρθρα ή κεφάλαια, χωρίς παραπομπή σε νόμο ή Π.Δ., νοούνται τα άρθρα ή κεφάλαια του Ν.Δ. 400/1970, όπως ισχύει.
Άρθρο 8
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Π.Δ. ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 6α
1.  
  Το Υπουργείο Ανάπτυξης ασκεί συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία, με τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, στις κάτωθι περιπτώσεις:
 1. Σε κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα, η οποία είναι συμμετέχουσα επιχείρηση σε τουλάχιστον μία ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην ΕΕ και στον ΕΟΧ, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας
 2. Σε κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα, η μητρική επιχείρηση της οποίας είναι ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστική επιχείρηση ή μία ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας
 3. Σε κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα, η μητρική επιχείρηση της οποίας είναι ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας
2.  
  Κατά την άσκηση της συμπληρωματικής χρηματοοικονομικής εποπτείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, το Υπουργείο δεν μπορεί να εποπτεύει δια του παρόντος ατομικώς την ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, την αντασφαλιστική επιχείρηση, την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή την ασφαλιστική εταιρία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 11ου Κεφαλαίου
3.  
  Κατά την άσκηση της συμπληρωματικής χρηματοοικονομικής εποπτείας λαμβάνονται υπόψη: - συνδεδεμένες επιχειρήσεις με την ασφαλιστική επιχείρηση, - συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην ασφαλιστική επιχείρηση, - συνδεδεμένες επιχειρήσεις συμμετέχουσας επιχείρησης στην ασφαλιστική επιχείρηση
4.  
  Το Υπουργείο Ανάπτυξης ασκώντας την συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να μην συνυπολογίζει δεδομένα και στοιχεία των επιχειρήσεων που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες, όταν υπάρχουν νομικά εμπόδια, με την επιφύλαξη των άρθρων 6β (παράγ. 5) και 6γ (παράγ. 3).
5.  
  Όταν ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα μαζί με άλλη ή άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, που έχουν έδρα στην ΕΕ και στον ΕΟΧ, έχουν σαν μητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των εν λόγω κρατών μελών μπορούν να συμφωνήσουν ποία εξ αυτών θα ασκεί την συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία
6.  
  Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, που υπόκεινται σε συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία, πρέπει να έχουν επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και να εφαρμόζουν με συνέπεια τις διατάξεις του 11ου Κεφαλαίου, ώστε να παράγουν και να παρουσιάζουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι σχετικές με τους στόχους της συμπληρωματικής αυτής εποπτείας
7.  
  Επιτρέπεται οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών, αναγκαίων για τους σκοπούς της συμπληρωματικής χρηματοοικονομικής εποπτείας, μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα που υπόκεινται στην συμπληρωματική αυτή εποπτεία και των συνδεδεμένων και των συμμετεχουσών επιχειρήσεών των
8.  
  Σχετικά με την πρόσβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης στις αναγκαίες πληροφορίες για την άσκηση της συμπληρωματικής χρηματοοικονομικής εποπτείας ισχύουν τα εξής:
 1. Έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την εποπτεία ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα που υπόκειται σε συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία.
 2. Προς τούτο, μπορεί να απευθύνεται απ ευθείας στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, για να εξασφαλίσει την κοινοποίηση των απαιτουμένων πληροφοριών, μόνο όταν η ασφαλιστική επιχείρηση δεν δίδει πληροφορίες που της ζητούνται.
 3. Επίσης, μπορεί να διενεργεί στην Ελλάδα, μέσω της Δ/νσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής ή με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 (παράγ. 4), επιτόπια εξακρίβωση των πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο α ανωτέρω, με την επιφύλαξη του εδαφίου β της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου. - στην ασφαλιστική επιχείρηση που υπόκειται στην συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία, - στις θυγατρικές επιχειρήσεις αυτής της ασφαλιστικής επιχείρησης, - στις μητρικές επιχειρήσεις αυτής της ασφαλιστικής επιχείρησης, - στις θυγατρικές επιχειρήσεις μίας μητρικής επιχείρησης αυτής της ασφαλιστικής επιχείρησης.
 4. Όταν το Υπουργείο, κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, επιθυμεί, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να επαληθεύσει πληροφορίες σχετικά με επιχείρηση που έχει έδρα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, η οποία είναι συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση, θυγατρική επιχείρηση, μητρική επιχείρηση ή θυγατρική επιχείρηση μίας μητρικής επιχείρησης της ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει έδρα στην Ελλάδα και υπόκειται στην συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία, ζητά με αίτηση του από την αρμόδια εποπτική αρχή του άλλου κράτους μέλους την διενέργεια αυτής της επαλήθευσης.
 5. Επίσης, όταν λαμβάνει αντίστροφα μία παρόμοια αίτηση, οφείλει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να δώσει συνέχεια σ αυτήν, είτε διενεργώντας το ίδιο την επαλήθευση είτε επιτρέποντας στην άλλη εποπτική αρχή να πραγματοποιήσει την επαλήθευση.
9.  
  Σχετικά με την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν τα εξής:
 1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην περίπτωση ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα και οι οποίες συνδέονται απ ευθείας ή εμμέσως ή έχουν κοινή συμμετέχουσα επιχείρηση με έδρα στα άλλα κράτη κοινοποιεί στις αρχές των άλλων κρατών μελών, εφ όσον ζητηθούν με αίτησή τους, όλες τις πληροφορίες που θα επιτρέπουν ή που θα διευκολύνουν την άσκηση της εποπτείας βάσει του παρόντος άρθρου, κοινοποιεί αυτοβούλως κάθε πληροφορία που κρίνει απαραίτητη στις άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές και συνεργάζεται στενά με αυτές
 2. Όταν μία ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα και είτε ένα πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ (L 322/30/17.12.1977), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/13/ΕΚ (L 66/15/16.3.1996) [Ν. 2076/1997, Α΄ 130], ή μία επιχείρηση επενδύσεων, κατά την έννοια της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ (L 141/27/11.6.1993), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/9/ΕΚ (L 84/22/26.3.1997 [Ν. 2396/1996 Α΄73, Ν. 2533/1997 Α΄ 228], ή και τα δύο, συνδέονται απ ευθείας ή εμμέσως ή έχουν κοινή συμμετέχουσα επιχείρηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι αρχές που έχουν δημόσια εξουσία εποπτείας των άλλων αυτών επιχειρήσεων συνεργάζονται στενά.
 3. Οι εν λόγω αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες, που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εποπτικών και ελεγκτικών, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την αποστολή τους, ειδικότερα στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου.
 4. Οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει του παρόντος άρθρου, και ειδικότερα οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων εποπτικών αρχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο και στις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 50 και 50α και στην οδηγία 95/26/ΕΚ (ΕL168/7/18.7.1995) [Π.Δ. 258/1977, Α΄ 185].
10.  
  Α) Το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ασκεί γενική εποπτεία στις πράξεις (συναλλαγές) μεταξύ:
 1. Μίας ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα και:
 2. i) μίας συνδεδεμένης επιχείρησης της ασφαλιστικής επιχείρησης, ii) μίας συμμετέχουσας επιχείρησης της ασφαλιστικής επιχείρησης, iii) μίας συνδεδεμένης επιχείρησης μίας συμμετέχουσας επιχείρησης της ασφαλιστικής επιχείρησης
 3. Εάν με βάση την ανωτέρω ετήσια έκθεση φαίνεται ότι υπονομεύεται ή ενδέχεται να υπονομευθεί το περιθώριο φερεγγυότητας και η εν γένει φερεγγυότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης, το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα, που αναφέρονται στο άρθρο 17γ (παράγ. 3,4 και 5), έναντι της επιχείρησης αυτής και ειδοποιεί τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών - μελών.
 4. i) στην ασφαλιστική επιχείρηση ή σε μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, ii) σε συμμετέχουσα επιχείρηση της ασφαλιστικής επιχείρησης, iii) σε συνδεδεμένη επιχείρηση συμμετέχουσας επιχείρησης της ασφαλιστικής επιχείρησης.
 5. Β) Οι ανωτέρω πράξεις (συναλλαγές) αφορούν ιδιαιτέρως:
 6. - δάνεια, - εγγυήσεις και πράξεις εκτός ισολογισμού, - στοιχεία που μπορούν να επιλεγούν για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας, - επενδύσεις, - αντασφαλίσεις, - συμφωνίες περί κατανομής εξόδων.
 7. Γ) α. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, που υπάγονται στην συμπληρωματική χρηματοοικονομική εποπτεία του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης μία ετήσια έκθεση, υπογεγραμμένη από το πρόσωπο του άρθρου 55 (περίπτ.
 8. Β), μέχρι την 30η Ιουνίου εκάστου έτους, όσον αφορά τις πράξεις(συναλλαγές) που προβλέπονται στις υποπαραγράφους Α και Β ανωτέρω.
 9. Προς τούτο αναθεωρείται και προσαρμόζεται η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 17α (παράγρ. 9), ώστε να περιλάβει την ανωτέρω ετήσια έκθεση.
 10. Επίσης τηρούνται ανάλογα και οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 17γ (παράγ. 6) ως και τα άρθρα 43 (παράγ.2) και 55 (περίπτ.
 11. Β, παράγ. 2).
11.  
 1. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1α ανωτέρω, το Υπουργείο Ανάπτυξης απαιτεί την διεξαγωγή υπολογισμού της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας από την συμμετέχουσα ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 6β, ο οποίος υποβάλλεται σ αυτό, υπογεγραμμένος από το πρόσωπο του άρθρου 55 (περίπτ.
 2. Β), μέχρι την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.
 3. Προς τούτο αναθεωρείται και προσαρμόζεται η απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 17α (παράγρ. 9), ώστε να περιλάβει τον ανωτέρω υπολογισμό.
 4. Οποιαδήποτε συνδεδεμένη επιχείρηση, συμμετέχουσα επιχείρηση ή συνδεδεμένη επιχείρηση μίας συμμετέχουσας επιχείρησης περιλαμβάνεται στον υπολογισμό που αναφέρεται στο εδάφιο α ανωτέρω
 5. Εάν ο υπολογισμός του εδαφίου α ανωτέρω καταδείξει ότι η προσαρμοσμένη φερεγγυότητα είναι αρνητική, το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα, που αναφέρονται στο άρθρο 17γ (παράγ. 3, 4 και 5), έναντι της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης και ειδοποιεί τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών - μελών. δ).
 6. Επίσης τηρούνται ανάλογα και οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 17γ (παράγ. 6) ως και τα άρθρα 43 (παράγ. 2) και 55 (περίπτ.
 7. Β, παράγ. 2).
12.  
 1. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1β ανωτέρω, το Υπουργείο Ανάπτυξης πραγματοποιεί συμπληρωματική μέθοδο εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 6γ
 2. Στην ίδια ανωτέρω περίπτωση, στον σχετικό υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται όλες οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της αντασφαλιστικής επιχείρησης ή της ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, σύμφωνα με την μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 6γ
 3. Εάν, με βάση τον ανωτέρω υπολογισμό, το Υπουργείο Ανάπτυξης κρίνει ότι υπονομεύεται η ενδέχεται να υπονομευθεί το περιθώριο φερεγγυότητας και η εν γένει φερεγγυότητα μίας ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα, θυγατρικής της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της αντασφαλιστικής επιχείρησης ή της ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα, που αναφέρονται στα άρθρα 17γ (παράγ. 3, 4 και 5) και 43 (παράγ.2), έναντι της εν λόγω ασφαλιστικής επιχείρησης μέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους.
13.  
 1. Κατά την διαδικασία ελέγχου για την έκδοση άδειας λειτουργίας μίας ασφαλιστικής επιχείρησης εφαρμόζονται οι αρχές και οι μέθοδοι, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 6β και 6γ, σε συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση
 2. Όταν ασφαλιστική επιχείρηση συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, εκτός ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών, τότε εφαρμόζονται οι αρχές του παρόντος άρθρου και στον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας λαμβάνονται υπόψη οι αρχές και οι κανόνες του άρθρου 6β και επιπλέον τα κάτωθι:
 3. i.
 4. Στο αλγεβρικό άθροισμα της παραγράφου 1 (α, β, γ) του άρθρου 6β:
 5. - δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν αναγκαία περιθώρια φερεγγυότητας (επάρκεια ιδίων κεφαλαίων) για τις επιχειρήσεις αυτές. - λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια (η εσωτερική λογιστική αξία) των επιχειρήσεων αυτών, ή η χρηματιστηριακή τους αξία εφ όσον είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. ii.
 6. Η εξακρίβωση των ιδίων κεφαλαίων ή η χρηματιστηριακή αξία των επιχειρήσεων αυτών γίνεται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 17α [παρ. 4 (εδαφ. δ, σημείο ii) και 5]. iii.
 7. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει η εξακρίβωση του σημείου ii ανωτέρω, για τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας λαμβάνεται υπόψη η παράγραφος 5 του άρθρου 6β.
 8. Όταν πρόκειται για υποκαταστήματα ή πρακτορεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτη χώρα, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν τα στοιχεία που μπορούν να επιλεγούν για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας και των τεχνικών αποθεμάτων για την απόκτηση συμμετοχών, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 6β
Άρθρο 6β "Ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα, που προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 6α, γίνεται ως εξής: α) Υπολογίζεται το εξής άθροισμα: i. των στοιχείων που μπορούν να επιλεγού [...]"
1.  
  Για τον υπολογισμό, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, ισχύουν τα εξής:
 1. Αναλογικό μερίδιο σημαίνει την αναλογία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου των οικείων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, το οποίο ανήκει, απ ευθείας ή εμμέσως, στη συμμετέχουσα ασφαλιστική επιχείρηση
 2. Όταν πρόκειται για συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση που είναι θυγατρική και έχει έλλειμμα φερεγγυότητας, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό έλλειμμα φερεγγυότητας της θυγατρικής, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας της θυγατρικής.
 3. Στην περίπτωση όμως που η ανωτέρω θυγατρική ασφαλιστική επιχείρηση έχει και αυτή θυγατρική μια άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, τότε μεταξύ των δύο τελευταίων θυγατρικών επιχειρήσεων ισχύει η αρχή της αναλογικότητας.
 4. Δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα ποσά, εφ όσον δεν έχουν ήδη αφαιρεθεί:
 5. i.
 6. Η αξία τυχόν περιουσιακών στοιχείων της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη χρηματοδότηση στοιχείων επιλέξιμων για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας μίας συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης. ii.
 7. Η αξία τυχόν περιουσιακών στοιχείων συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη χρηματοδότηση στοιχείων επιλέξιμων για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης. iii.
 8. Η αξία τυχόν περιουσιακών στοιχείων μίας ασφαλιστικής επιχείρησης συνδεδεμένης της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία αντιπροσωπεύει τη χρηματοδότηση στοιχείων επιλέξιμων για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας οποιασδήποτε άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης συνδεδεμένης της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης. iν. Τυχόν εγγεγραμμένα άλλα μη καταβεβλημένα κεφάλαια της συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, που συνιστούν δυνάμει υποχρέωση εκ μέρους της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης. ν. Τυχόν εγγεγραμμένα άλλα μη καταβεβλημένα κεφάλαια της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης, που συνιστούν δυνάμει υποχρέωση εκ μέρους μίας συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης. νi.
 9. Τυχόν εγγεγραμμένα άλλα μη καταβεβλημένα κεφάλαια μίας συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, που συνιστούν δυνάμει υποχρέωση εκ μέρους άλλης συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης της ίδιας συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης.
3.  
 1. Κατά τον υπολογισμό, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία επιλέξιμα για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας τα οποία προκύπτουν από την αμοιβαία χρηματοδότηση μεταξύ της (συμμετέχουσας) ασφαλιστικής επιχείρησης και:
 2. - μίας συνδεδεμένης επιχείρησης, - μίας συμμετέχουσας επιχείρησης, - άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης οποιασδήποτε των συμμετεχουσών επιχειρήσεων
 3. Επιπλέον, δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία επιλέξιμα για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας μίας συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, όταν τα στοιχεία αυτά έχουν προκύψει από αμοιβαία χρηματοδότηση με άλλη επιχείρηση συνδεδεμένη με την πρώτη (συνδεδεμένη) ασφαλιστική επιχείρηση
 4. Ειδικότερα, αμοιβαία χρηματοδότηση υπάρχει όταν, μία ασφαλιστική επιχείρηση ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, κατέχει μετοχές (συμμετοχή) σε ή χορηγεί δάνεια προς άλλη επιχείρηση, η οποία απ ευθείας ή εμμέσως κατέχει στοιχείο επιλέξιμο για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας της πρώτης επιχείρησης
4.  
  Σχετικά με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις ενδιάμεσες ασφαλιστικές εταιρίες χαρτοφυλακίου, που είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις και λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, ισχύουν τα εξής:
 1. Όταν η (συμμετέχουσα) ασφαλιστική επιχείρηση έχει περισσότερες από μία συνδεδεμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας πραγματοποιείται με την ενσωμάτωση κάθε μίας από αυτές τις συνδεδεμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις
 2. Σε περίπτωση διαδοχικών συμμετοχών, όπως όταν μία ασφαλιστική επιχείρηση συμμετέχει σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία επίσης συμμετέχει σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας πραγματοποιείται στο επίπεδο κάθε συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση
 3. i.
 4. Μπορεί να μη πραγματοποιηθεί υπολογισμός προσαρμοσμένης φερεγγυότητας μίας ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα :
 5. - εάν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα, και εφόσον αυτή η συνδεδεμένη επιχείρηση έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης, - εάν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση μίας ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή μίας αντασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα, και εφόσον αυτή η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή αντασφαλιστική επιχείρηση και αυτή η συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό που πραγματοποιείται, - εάν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρίας χαρτοφυλακίου με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, εφόσον το Υπουργείο Ανάπτυξης και η αρμόδια εποπτική αρχή του άλλου κράτους μέλους συμφωνήσουν να ανατεθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή του άλλου κράτους - μέλους η άσκηση της συμπληρωματικής χρηματοοικονομικής εποπτείας. ii.
 6. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η απαλλαγή μπορεί να δοθεί μόνον εφόσον προσκομισθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης ικανές αποδείξεις ότι τα στοιχεία που είναι επιλέξιμα για την κάλυψη των περιθωρίων φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό είναι καταλλήλως κατανεμημένα μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών.
 7. Στην περίπτωση που η (συμμετέχουσα) ασφαλιστική επιχείρηση έχει μία συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, στον υπολογισμό μπορεί να ληφθεί υπόψη η κατάσταση φερεγγυότητας της συνδεδεμένης ασφαλιστικής επιχείρησης όπως έχει εκτιμηθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή του άλλου κράτους μέλους
 8. Εάν η (συμμετέχουσα) ασφαλιστική επιχείρηση έχει μία συνδεδεμένη αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην ΕΕ και στον ΕΟΧ, τότε αυτή η συνδεδεμένη επιχείρηση αντιμετωπίζεται, αποκλειστικά για τις ανάγκες του υπολογισμού, κατά τρόπο ανάλογο με συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση, εφαρμοζομένων των γενικών αρχών και των μεθόδων που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.
 9. Προς το σκοπό αυτό, υπολογίζεται ένα θεωρητικό αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας για κάθε συνδεδεμένη αντασφαλιστική επιχείρηση βάσει των ιδίων κανόνων που προβλέπονται στο άρθρο 17α. Ωστόσο, σε περίπτωση σημαντικών δυσκολιών κατά την εφαρμογή αυτών των κανόνων, το θεωρητικό αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας μπορεί να υπολογισθεί με βάση το πρώτο αποτέλεσμα που προβλέπεται στο άρθρο 17α παράγραφος 6.
 10. Τα ίδια στοιχεία, με εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 17α, αναγνωρίζονται ως στοιχεία που καλύπτουν το θεωρητικό περιθώριο φερεγγυότητας.
 11. Όταν η (συμμετέχουσα) ασφαλιστική επιχείρηση έχει συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση ή σε αντασφαλιστική επιχείρηση η σε ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας μέσω ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό η κατάσταση της ενδιάμεσης ασφαλιστικής εταιρίας χαρτοφυλακίου.
 12. Για τις ανάγκες αποκλειστικά αυτού του υπολογισμού, ο οποίος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και μεθόδους που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο για ασφαλιστική επιχείρηση με αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας μηδέν και με στοιχεία επιλέξιμα για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 17α.
 13. i.
 14. Όταν η (συμμετέχουσα) ασφαλιστική επιχείρηση έχει μία συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα, η τελευταία αυτή επιχείρηση αντιμετωπίζεται, για τον αποκλειστικό σκοπό του υπολογισμού, κατά τρόπο ανάλογο με συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην ΕΕ και στον ΕΟΧ. ii.
 15. Ωστόσο, όταν η τρίτη χώρα, στην οποία η συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση έχει την έδρα της, της επιβάλλει υποχρέωση άδειας καθώς και υποχρέωση κατάστασης φερεγγυότητας τουλάχιστον συγκρίσιμης προς εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 17α, τότε μπορεί να ληφθεί υπόψη η εν λόγω επιχείρηση στον υπολογισμό με βάση το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας και τα επιλέξιμα στοιχεία για την κάλυψη αυτού, όπως καθορίζονται από την τρίτη χώρα.
 16. Παρά τις διατάξεις του εδαφίου ε ανωτέρω, όταν η (συμμετέχουσα) ασφαλιστική επιχείρηση έχει μία συνδεδεμένη αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα με τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο ii του εδαφίου ζ ανωτέρω, μπορεί να ληφθεί υπόψη η τελευταία επιχείρηση στον υπολογισμό με βάση το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας και τα επιλέξιμα στοιχεία που καλύπτουν αυτό, όπως καθορίζονται από την εν λόγω τρίτη χώρα.
 17. Όταν μόνο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις της εν λόγω τρίτης χώρας υπόκεινται στις προϋποθέσεις αυτές, το θεωρητικό αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας και τα επιλέξιμα στοιχεία που καλύπτουν αυτό μπορούν να υπολογισθούν ως εάν η εν λόγω επιχείρηση να ήταν συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση της τρίτης χώρας.
5.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όταν κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης δεν υπάρχουν για οποιοδήποτε λόγο πληροφορίες σχετικά με μία συνδεδεμένη επιχείρηση με έδρα στην ΕΕ και στον ΕΟΧ ή σε τρίτη χώρα, αφαιρείται η λογιστική αξία της συνδεδεμένης επιχείρησης, που είναι καταχωρημένη στα βιβλία και στις οικονομικές καταστάσεις της συμμετέχουσας ασφαλιστικής επιχείρησης, από τα επιλέξιμα στοιχεία για την κάλυψη του προσαρμοσμένου περιθωρίου φερεγγυότητας. Στην περίπτωση αυτή τα μη πραγματοποιηθέντα (ρευστοποιηθέντα) κέρδη που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή, δεν επιτρέπονται ως επιλέξιμο στοιχείο κατά την κάλυψη του περιθωρίου προσαρμοσμένης φερεγγυότητας.
Άρθρο 6γ
1.  
 1. Ο υπολογισμός που προβλέπεται στο άρθρο 6α (παραγ. 12), ο οποίος πρέπει να είναι ανάλογος προς αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 6β, πραγματοποιείται στο επίπεδο της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της αντασφαλιστικής επιχείρησης, ή της ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα σε τρίτη χώρα.
 2. Η αναλογία υπολογισμού που προβλέπεται στο εδάφιο α ανωτέρω, συνίσταται στην εφαρμογή των γενικών αρχών και μεθόδων, που προβλέπονται στο άρθρο 6β, στο επίπεδο της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της αντασφαλιστικής επιχείρησης ή της ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα σε τρίτη χώρα
 3. Για τον αποκλειστικό σκοπό του ανωτέρω υπολογισμού, η μητρική επιχείρηση, που αναφέρεται στα εδάφια α και β ανωτέρω, θεωρείται ως ασφαλιστική επιχείρηση που υπόκειται:
 4. - Σε μηδέν αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, όταν πρόκειται για ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου. - Σε θεωρητικό αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6β (παράγ. 4, εδάφ. ε), όταν πρόκειται για αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην ΕΕ και στον ΕΟΧ, ή σε αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας (θεωρητικό ή μη), όπως προβλέπεται στο άρθρο 6β (παράγ. 4, εδάφ. η), όταν πρόκειται για αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα. - Σε αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6β (παράγ. 4, εδάφ. ζ), όταν πρόκειται για ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα. - Στις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες, που ορίζονται στο άρθρο 17α, όσον αφορά τα στοιχεία που είναι επιλέξιμα για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας.
2.  
  Για τον υπολογισμό, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω και γενικώς για την συμπληρωματική μέθοδο χρηματοοικονομικής εποπτείας, που αναφέρεται στο άρθρο 6α (παράγ. 12), ισχύουν τα εξής:.
 1. Στην περίπτωση που μία ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα μαζί με άλλη ασφαλιστική επιχείρηση ή άλλες με έδρα στις ΕΕ και στον ΕΟΧ είναι θυγατρικές ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα σε τρίτη χώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με τις άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές εξασφαλίζουν την συνεπή εφαρμογή της μεθόδου που περιγράφεται στο παρόν άρθρο
 2. Για μία ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα μπορεί να μην πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω :
 3. - Εάν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την ΕΕ και στον ΕΟΧ και έχει συμπεριληφθεί στον υπολογισμό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω για την άλλη επιχείρηση. - Εάν αυτή και μία ή περισσότερες άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα έχουν ως μητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρία χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα, και αυτή έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω για μία από αυτές τις άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. - Εάν αυτή και μία ή περισσότερες άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ και στον ΕΟΧ έχουν ως μητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα τρίτη χώρα, και έχει συναφθεί συμφωνία κατά το άρθρο 6α παράγ. 5, με την οποία η άσκηση συμπληρωματικής χρηματοοικονομικής εποπτείας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο ανατίθεται στην αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους.
 4. Στην περίπτωση διαδοχικών συμμετοχών, όπως όταν μία ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή μία αντασφαλιστική επιχείρηση ανήκει σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα, ο υπολογισμός που προβλέπεται στην παράγ. 1 ανωτέρω μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο στο επίπεδο της βασικής μητρικής επιχείρησης της ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα, η οποία είναι μία ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, μία αντασφαλιστική επιχείρηση ή μία ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα.
3.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη και το άρθρο 6β (παράργ. 5)».
Άρθρο 17β
1.  
  Κάθε Ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να διαθέτει εγγυητικό κεφάλαιο. Το εγγυητικό κεφάλαιο αποτελεί το 1/3 του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας.
2.  
 1. Όταν πρόκειται για δραστηριότητες ασφαλίσεων κατά ζημιών σε καμία περίπτωση το εγγυητικό κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό που αντιστοιχεί σε:
 2. - 1.200.000 ΕΥΡΩ προκειμένου για επιχειρήσεις που ασκούν ένα ή περισσότερους από τους κλάδους 10 μέχρι και 15. - 600.000 ΕΥΡΩ προκειμένου για επιχειρήσεις που ασκούν ένα ή περισσότερους από τους κλάδους 1 μέχρι και 8, 16 και 18. - 400.000 ΕΥΡΩ προκειμένου για επιχειρήσεις που ασκούν τους κλάδους 9 ή και 17 Ειδικά για τις επιχειρήσεις που ασκούν τον κλάδο ασφάλισης 14 Πιστώσεις, και το ετήσιο ποσό των χρεωμένων προς τους πελάτες ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και εισφορών στον κλάδο αυτό για κάθε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις υπερέβη τα 2.500.00 ΕΥΡΩ ή το 4% του συνολικού ποσού των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων ή εισφορών που έχουν χρεωθεί από την επιχείρηση αυτή προς τους πελάτες, το εγγυητικό κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 1.400.000 ΕΥΡΩ.
 3. Όταν συμπληρωθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις η επιχείρηση πρέπει να αυξήσει το εγγυητικό κεφάλαιο εντός δύο (2) ετών σε 1.400.000 ΕΥΡΩ.
 4. Αν η δραστηριότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης επεκτείνεται σε περισσότερους κλάδους ή κινδύνους ασφαλίσεων κατά ζημιών λαμβάνεται υπόψη μόνο ο κλάδος ή ο κίνδυνος για τον οποίο απαιτείται το υψηλότερο ποσό ελαχίστου εγγυητικού κεφαλαίου
 5. Προκειμένου για αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 35 (παράγ. 1 και 4), τα ανωτέρω ελάχιστα ποσά εγγυητικού κεφαλαίου μειώνονται κατά το ένα τέταρτο.
3.  
  Όταν πρόκειται για δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής, το εγγυητικό κεφάλαιο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό που αντιστοιχεί σε 1.600.000 ΕΥΡΩ. Το μισό τουλάχιστον του εγγυητικού κεφαλαίου καθώς και ολόκληρο το ως άνω ελάχιστο όριο εγγυητικού κεφαλαίου που καθορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να απαρτίζεται από τα στοιχεία του άρθρου 17α [παράγ. 4 (περ. α και β)]».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του Ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του Ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21), ως και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παράγ. 2 περίπ. α΄) του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Την κοινή απόφαση 485/31.10.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1484) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμό 539/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1973/73/239/ΕΟΚL228/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/73_239_ΕΟΚL228_3 1973
ΑΠΟΦΑΣΗ 1977/77/780/ΕΟΚ(L322/30 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/77_780_ΕΟΚ(L322_30 1977
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/93/22/ΕΟΚ(L141/27 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/93_22_ΕΟΚ(L141_27 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
ΝΟΜΟΣ 1997/2076 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2076 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις. 1997/2533 1997
ΝΟΜΟΣ 1997/97/9/ΕΚL84/22 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/97_9_ΕΚL84_22 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/400 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/400 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/258 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/258 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία