ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/290

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-10-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-10-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1.Οι διατάξεις του παρόντος Οργανισμού αναφέρονται στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικό προσωπικό των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας με την εξαίρεση του προσωπικού που διέπεται ως προς τα ρυθμιζόμενα με το παρόν διάταγμα ζητήματα από ειδικές οργανικές διατάξεις. 2.Με το πολιτικό προσωπικό της παραγράφου 1 στελεχώνονται οι υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων. Είναι δυνατή η στελέχωση άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το προσωπικό αυτό, εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 150 του παρόντος διατάγματος. 3.Με τις διατάξεις του Οργανισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με τις οργανικές θέσεις, τους κλάδους του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού κατά κατηγορίες, την κατάταξη των οργανικών θέσεων κάθε κατηγορίας σε κλάδους και ειδικότητες, την κατανομή των οργανικών θέσεων, τα τυπικά προσόντα διορισμού, τις οργανικές μονάδες (διευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή γραφεία) στις οποίες προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι και τους κλάδους - ειδικότητες από τους οποίους επιλέγονται και κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με το πολιτικό προσωπικό, όπως ειδικότερα αναλύονται στα επόμενα άρθρα. Άρθρο 2 1.Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχουν 24.997 θέσεις μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ανά Επιτελείο ως εξής: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 14.266 Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 5.024 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 5.707 εκ των οποίων οι 231 θέσεις είναι προσωρινές και καταργούνται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων τις κατέχουν και κατανέμονται ανά Επιτελείο ως εξής: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 177 Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 36 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 18 2.Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχουν 2.509 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν συσταθεί με τις διατάξεις των άρθρων 1,5 και 6 του Ν.1476/1984 (Α΄136/84) και αυτών που έχουν κυρωθεί με το άρθρο 78 του Ν.1943/91 (Α΄ 50/91), καθώς και άλλων διατάξεων, οι οποίες κατανέμονται ανά Επιτελείο ως εξής: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 511 Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 1.372 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 626 Οι θέσεις αυτές είναι προσωρινές και καταργούνται με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση όσων τις κατέχουν. 3. 1)Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχουν 311 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου οι οποίες κατανέμονται ανά Επιτελείο ως εξής: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) 181 Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) 45 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 85 2)Ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα του παραπάνω προσωπικού καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των κενών θέσεων. Τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των θέσεων αυτών καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 4.Από τις θέσεις των παραγράφων 1,2 και 3 διατίθενται: 1)στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) 137 θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού και 13 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και κατανέμονται κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα ως ακολούθως: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού 15 Κλάδος Πληροφορικής Επιστήμης Η/Υ 6 Κλάδος Μεταφραστών - Διερμηνέων 4 Κλάδος Μηχανικών - Πολιτικών Μηχανικών 4 Κλάδος Μηχανικών - Ηλεκτρονικών 8 Κλάδος Επιχειρησιακών Ερευνητών 1 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού 7 Κλάδος Τεχνολογικών Εφαρμογών 5 Κλάδος Πληροφορικής 2 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων 57 Κλάδος Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) 5 Κλάδος Μεταφραστών - Διερμηνέων 10 Κλάδος Τεχνικού 4 Κλάδος Οδηγών 1 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος Επιμελητών 8 2)στο Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΕΠΥΕΘΑ) 98 θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού και 15 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και κατανέμονται κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα ως ακολούθως: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού 26 Κλάδος Πληροφορικής Επιστήμης Η/Υ 3 Κλάδος Μεταφραστών - Διερμηνέων 2 Κλάδος Στατιστικής 1 Κλάδος Μηχανικών 2 Κλάδος Επιχειρησιακών Ερευνητών 3 Κλάδος Κοινωνικών Επιστημών 14 Κλάδος Μετεωρολόγων 1 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού 2 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων 32 Κλάδος Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) 6 Κλάδος Μεταφραστών - Διερμηνέων 3 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος Επιμελητών 2 Κλάδος Προσωπικού Καθαριότητας 1 3)στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) 642 θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού και κατανέμονται κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα ως ακολούθως: Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος Μετεωρολόγων 150 Κλάδος Πληροφορικής - Αναλυτών 20 Κλάδος Πληροφορικής - Μηχανικών 5 Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού 10 Κλάδος Μηχανικών 3 Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος Τεχνολογικών Εφαρμογών - Ηλεκτρονικών 40 Κλάδος Μετεωρολόγων 80 Κλάδος Τηλεπικοινωνιακών 60 Κλάδος Βιβλιοθηκονομίας 2 Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων 11 Κλάδος Μεταφραστών - Διερμηνέων 1 Κλάδος Τυπογραφίας - Τοπογραφίας 8 Κλάδος Τεχνικού 12 Κλάδος Οδηγών 5 Κλάδος Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) 15 Κλάδος Μετεωρολόγων 200 Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος Προσωπικού Καθαριότητας 15 Κλάδος Εργατών - Γενικών Εργασιών 5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ) Άρθρο 3 Διάκριση κλάδων κατά κατηγορίες Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Γενικού Επιτελείου Στρατού διακρίνονται κατά κατηγορίες - κλάδους - ειδικότητες, ως εξής : Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού Κλάδος Πληροφορικής Κλάδος Μεταφραστών - Διερμηνέων Κλάδος Στατιστικής Κλάδος Ιατρών Ειδικοτήτων Κλάδος Θετικών Επιστημών Κλάδος Μηχανικών Κλάδος Επιστημών Υγείας Κλάδος Επιχειρησιακών Ερευνητών Κλάδος Κοινωνικών Επιστημών Κλάδος Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κλάδος Βιβλιοθηκονομίας Κλάδος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Κλάδος Λοιπών Ειδικοτήτων Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού Κλάδος Τεχνολογικών Εφαρμογών Κλάδος Τεχνολόγων - Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Κλάδος Πληροφορικής Κλάδος Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών Κλάδος Υγείας και Πρόνοιας Κλάδος Βιβλιοθηκονομίας Κλάδος Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων Κλάδος Λοιπών Ειδικοτήτων Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων Κλάδος Τεχνικού Κλάδος Οδηγών Κλάδος Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Κλάδος Τυπογραφίας Κλάδος Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) Κλάδος Μεταφραστών - Διερμηνέων Κλάδος Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης Κλάδος Κοινωνικών Υπηρεσιών Κλάδος Χημικού - Μεταλλουργικού Κλάδος Ένδυσης - Υπόδησης Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών Κλάδος Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων Κλάδος Λοιπών Ειδικοτήτων Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος Επιμελητών Κλάδος Προσωπικού Καθαριότητας Κλάδος Εργατών Κλάδος Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Κλάδος Λοιπών Ειδικοτήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κατηγορίες - Κλάδοι - Ειδικότητες προσωπικού Προσόντα διορισμού και απόδειξη πρόσθετων προσόντων διορισμού Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Άρθρο 4 Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού περιλαμβάνει τριακόσιες (300) θέσεις, οι οποίες διαβαθμίζονται ώς εξής: α. Τρείς (3) θέσεις με βαθμό Διευθυντή β. Διακόσιες ενενήντα επτά (297) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄ Άρθρο 5 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει διακόσιες (200) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 6 Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Ο κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει σαράντα (40) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄, μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών. Άρθρο 7 Κλάδος ΠΕ Στατιστικής 1.Ο κλάδος ΠΕ Στατιστικής περιλαμβάνει εικοσι πέντε (25) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2)Καλή γνώση επεξεργασίας κειμένου και χρήση υπολογιστικών συστημάτων. Άρθρο 8 Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων 1.Ο κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει τριάντα (30) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄ των ειδικοτήτων του Π.Δ 50/2001 (Α΄ 39/2001) και του Ιατρού Εργασίας. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής σχολών της αλλοδαπής. 2)Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3)Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρμόδια ελληνική αρχή ή αντίστοιχη αρχή χώρας μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (πλην Ιατρού Εργασίας). 4)Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 5)Για τους υποψηφίους που έχουν αποκτήσει άδεια τίτλου ειδικότητας στην αλλοδαπή απαιτείται εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Άρθρο 9 Κλάδος ΠΕ Θετικών Επιστημών 1.Ο κλάδος ΠΕ Θετικών Επιστημών περιλαμβάνει εκατό (100) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄ 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Βιολογίας • Γεωλογίας • Φυσικής • Μαθηματικών • Χημείας • Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα κατά ειδικότητα αντίστοιχου Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 4.Για την ειδικότητα της Χημείας απαιτείται και βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ν. 1804/88 Α΄177/1988). Άρθρο 10 Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει τριακόσιες (300) θέσεις οι οποίες διαβαθμίζονται ώς εξής: α. Εννέα (9) θέσεις με βαθμό Διευθυντή. β. Διακόσιες ενενήντα μία (291) στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 11 Κλάδος ΠΕ Επιστημών Υγείας 1.Ο κλάδος ΠΕ Επιστημών Υγείας περιλαμβάνει είκοσι (20) θέσεις οι οποίες διαβαθμίζονται ώς εξής: 1)Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή. 2)Δεκαεννέα (19) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Ακτινοφυσικής • Διαιτολογίας • Βιοχημείας και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Για την ειδικότητα Ακτινοφυσικής: πτυχίο Φυσικού της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ιατρική Φυσική της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος Ακτινοφυσικού Ιατρικής και νοσοκομειακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους πέραν της πρακτικής άσκησης στο γνωστικό χώρο Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής ή σε Τμήματα Ιατρικής Φυσικής ή συνδυασμός των ανωτέρω. 2)Για τις ειδικότητες Διαιτολογίας, Βιοχημείας και άλλων κατά περίπτωση ειδικοτήτων: το ομώνυμο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής. Άρθρο 12 Κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών 1.Ο κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών περιλαμβάνει είκοσι (20) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και διετής τουλάχιστον εμπειρία στην επιχειρησιακή έρευνα. 3.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και τριετής τουλάχιστον εμπειρία στην επιχειρησιακή έρευνα. Άρθρο 13 Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών 1.Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) θέσεις οι οποίες διαβαθμίζονται ώς εξής: 1)Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή. 2)Εκατόν δέκα εννέα (119) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Δημοσιογραφίας • Ψυχολογίας • Φιλοσοφίας • Ιστορίας • Κοινωνιολογίας • Παιδαγωγικής - Δημοτικής Εκπαίδευσης • Παιδαγωγικής - Νηπιαγωγών. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό για την ειδικότητα της Δημοσιογραφίας ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ιδιότητα μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης. Άρθρο 14 Κλάδος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1.Ο κλάδος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού περιλαμβάνει εξήντα (60) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ - Α. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Καλαθοσφαίριση • Πετοσφαίριση • Χειροσφαίριση • Αντισφαίριση • Ενόργανη Γυμναστική • Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική • Αθλητικοί Δρόμοι • Αθλητικά Άλματα • Κολύμβηση • Συγχρονισμένη Κολύμβηση • Ξιφασκία • Άρση Βαρών • Πυγμαχία • Πάλη • Αθλητικές Ρίψεις • Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί • Ποδοσφαίριση • Τζούντο • Χιονοδρομία • Επιτραπέζια Αντισφαίριση • Άσκηση για όλους • Θαλάσσιο Σκι • Ιστιοπλοΐα • Ειδική Φυσική Αγωγή • Κωπηλασία • Κανόε - Καγιάκ • Ιππασία • Και άλλες συναφείς ειδικότητες 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο της Ανώτατης Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αντίστοιχης κατά περίπτωση ειδικότητας ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής και τριετής επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε στρατιωτικές σχολές. Άρθρο 15 Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας Ο κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ - Α. Άρθρο 16 Κλάδος ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 1.Ο κλάδος ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνει είκοσι (20) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ - Α. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διεθνών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Νομικών ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 2)Άριστη γνώση δύο (2) τουλάχιστον ξένων γλωσσών που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Συνεκτιμάται η καλή γνώση μιας ακόμη από τις γλώσσες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βαλκανικής χώρας της επιλογής των υποψηφίων και 3)Τριετής επαγγελματική εμπειρία. Άρθρο 17 Κλάδος ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) Ο προσωρινός κλάδος ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄, οι οποίες είναι προσωρινές και καταργούνται με την, με οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση από την υπηρεσία των πολιτικών υπαλλήλων που τις κατέχουν. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Άρθρο 18 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού περιλαμβάνει εκατόν τριάντα (130) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 19 Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Ο κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει εξακόσιες (600) θέσεις οι οποίες διαβαθμίζονται ώς εξής: α. Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή β. Πεντακόσιες ενενήντα εννέα (599) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 20 Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων - Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων 1.Ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων - Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και επιπλέον σε κάθε περίπτωση τριετής σχετική εμπειρία. 2)Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Άρθρο 21 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει εκατόν πενήντα (150) θέσεις στους εναίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 22 Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών 1.Ο κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών περιλαμβάνει εξήντα (60) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Γραφιστικής • Διακοσμητικής • Φωτογραφίας • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών • Χρωμολιθογραφίας • Εκτυπώσεων - Φωτομηχανικής Αναπαραγωγής • Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες της Σχολής Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο με πτυχίο ΚΑΤΕΕ σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Άρθρο 23 Κλάδος ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας 1.Ο κλάδος ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας περιλαμβάνει εκατόν εξήντα (160) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον αριθμό των θέσεων δεν περιλαμβάνονται δεκαπέντε (15) θέσεις του Ν. 1153/81 (Α΄ 119/81), οι οποίες είναι προσωρινές και καταργούνται με την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση από την υπηρεσία των πολιτικών υπαλλήλων που τις κατέχουν. 3.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Ιατρικών Εργαστηρίων • Ραδιολογίας και Ακτινολογίας • Οδοντοτεχνικής • Οπτικής • Φυσιοθεραπείας • Εργοθεραπείας • Δημόσιας Υγιεινής • Νοσηλευτικής • Μαιευτικής • Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας • Βρεφονηπιοκομίας • Κοινωνικής Εργασίας • Τροφίμων και Διατροφής. Άρθρο 24 Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας Ο κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει δέκα πέντε (15) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 25 Κλάδος ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων 1.Ο κλάδος ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει εξήντα (60) θέσεις με βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Ηλεκτρονικής • Ηλεκτρολογίας • Μηχανολογίας και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και διετής εκπαιδευτική ή διδακτική εμπειρία. Άρθρο 26 Κλάδος ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) Ο προσωρινός κλάδος ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει σαρανταπέντε (45) θέσεις με βαθμούς Δ΄ - Α΄, οι οποίες είναι προσωρινές και καταργούνται με την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση από την υπηρεσία των πολιτικών υπαλλήλων που τις κατέχουν. Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Άρθρο 27 Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει δύο χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (2620) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 28 Κλάδος ΔΕ Τεχνικού 1.Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικού περιλαμβάνει τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (3760) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Δομικών Έργων • Μηχανολογίας • Ηλεκτρολογίας • Ηλεκτρονικής • Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων • Αντλιοστασίων Καυσίμων και Ειδικών Μηχανημάτων • Σχεδιαστών • Ναρκαλιευτών. 3.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: 1)τα κατά περίπτωση ειδικότητας προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39/01). 2)Άδεια άσκησης επαγγέλματος ώς ακολούθως: (1) Για την ειδικότητα της Μηχανολογίας στις εξειδικεύσεις: • Εργοδηγών Μηχανολογίας • Θερμαστών - Κλιβανιστών • Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης • Συγκόλλησης Μεταλλικών Κατασκευών • Υδραυλικών Συστημάτων Οχημάτων (2) Για την ειδικότητα Δομικών Έργων στην εξειδίκευση υδραυλικών εγκαταστάσεων. (3) Για την ειδικότητα Ηλεκτρονικών στην εξειδίκευση Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρονικών (Τ - Η). (4) Για την ειδικότητα Ηλεκτρολογίας σε όλες τις εξειδικεύσεις της. (5) Για την ειδικότητα Χειριστή Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων η κατά περίπτωση απαιτούμενη άδεια ή άδειες μηχανοδηγού - χειριστή του άρθρου 5 του Π.Δ. 31/90 (Α΄ 11/90) η οποία θα αντιστοιχεί σε μία ή περισότερες ομάδες μηχανημάτων του άρθρου 2 του ώς άνω προεδρικού διατάγματος για την οποία ή τις οποίες είναι επιθυμητή η πρόσληψη. Άρθρο 29 Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων 1.Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων περιλαμβάνει εκατόν πενήντα (150) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Τεχνίτη Αεροσκαφών Σταθερών και Περιστρεφόμενων Πτερύγων • Ηλεκτροτεχνίτη Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων • Τεχνίτη Χρώσεως Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων • Ταπητουργού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα κατά περίπτωση ειδικότητας προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Π.Δ 50/2001 (Α΄39/2001). Άρθρο 30 Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας 1.Ο κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας περιλαμβάνει τριακόσιες εφτά (307) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Βιβλιοδετών • Γραφικών Τεχνών • Εκτυπωτών • Τοπογράφων • Τυπογράφων • Λιθογράφων - Εκτυπωτών • Φωτογράφων - Εκτυπωτών • Φωτομεταφορέων • Φωτοσυνθετών • Φωτοτσιγκογράφων • Φωτοστοιχειοθετών • Γεωμετρών - Τοπογράφων • Γεωμετρογράφων και άλλες συναφείς ειδικότητες τυπογραφίας και τοπογραφίας. Άρθρο 31 Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) Ο κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) περιλαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 32 Κλάδος ΔΕ Οδηγών Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει εξακόσιες εξήντα επτά (667) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄ Άρθρο 33 Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Ο κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει ογδόντα πέντε (85) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 34 Κλάδος ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης 1.Ο κλάδος ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας - Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης περιλαμβάνει εξήντα επτά (67) θέσεις στους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας • Κινηματογραφίας • Τηλεόρασης • Συνθέτη Κινηματογραφικών Ταινιών (μοντέρ) • Χειριστή RΑDΑR και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: απολυτήριος τίτλος Τμήματος Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίο ειδικότητας Αυτοματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχα Τεχνικών Εκπαιδευτηρίων ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος. 4.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 5.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου). Άρθρο 35 Κλάδος ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών 1.Ο κλάδος ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τριακόσιες είκοσι έξι (326) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων • Βοηθών Νοσοκόμων • Οδοντοτεχνικής • Χειριστών Ιατρικών Συσκευών • Νοσηλευτικής • Βοηθών Αναισθησιολόγου • Βοηθών Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων • Βοηθών Βιολόγου - Βιοχημικού • Βοηθών Ακτινολόγων • Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων • Φυσιοθεραπευτών. Άρθρο 36 Κλάδος ΔΕ Χημικού - Μεταλλουργικού 1.Ο κλάδος ΔΕ Χημικού - Μεταλλουργικού περιλαμβάνει πενήντα (50) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Χημικών Εργαστηρίων • Χημικών Βιομηχανιών • Τεχνικών Μεταλλικών Επιφανειών • Μεταλλείων • Χημικής Βιομηχανίας • Βοηθού Χημικού Παρασκευαστή • Βοηθού Χημικού και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. Άρθρο 37 Κλάδος ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης 1.Ο κλάδος ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης περιλαμβάνει εννιακόσιες πενήντα (950) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Κοπτικής Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης • Κοπτικής Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων • Κοπτικής Ραπτικής Υποκαμίσων • Γουνοποιίας • Επεξεργασίας Προιόντων Δέρματος • Γαζωτών - Γαζωτριών • Υφασματίνων Επικαλύψεων • Κόπτη - Σχεδιαστή • Ράπτη - Ράπτριας • Υποδηματοποιού • Τεχνίτη Αρβυλών και Απαρτίων και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή απολυτήριος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 4.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 5.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προσόντα των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγμωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου). Άρθρο 38 Κλάδος ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών 1.Ο κλάδος ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνει εξακόσιες σαράντα δύο (642) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Κουρέα • Μάγειρα • Κηπουρού - Δενδροκηπουρού • Πωλητή • Φαρμακοϋπαλλήλου • Αρτοποιού • Επόπτη Τραπεζοκόμων • Αρχισερβιτόρου • Κομμωτή - Κομμώτριας και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Για την ειδικότητα αρτοποιού: πτυχίο ειδικότητας Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 2)Για την ειδικότητα κηπουρού και δενδροκηπουρού: απολυτήριος τίτλος Τμήματος Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τμήματος Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίο ειδικότητας Ανθοκηπουρικής Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ειδικότητας Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 3)Για τις ειδικότητες Κουρέα και Κομμωτή - Κομμώτριας: πτυχίο ειδικότητας κομμώσεων και βαφής μαλλιών Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ειδικότητας Κομμωτικής Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 4)Για την ειδικότητα Μάγειρα: πτυχίο ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 5)Για τις ειδικότητες Επόπτη Τραπεζοκόμων, Αρχισερβιτόρου και τις συναφείς ειδικότητες του κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών: το ομώνυμο ή αντίστοιχο ή συναφές πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 6)Για την ειδικότητα πωλητή: δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ειδικού Πωλήσεων ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 7)Για την ειδικότητα Υπαλλήλων Φαρμακείου (Φαρμακοϋπαλλήλων): πτυχίο Τμήματος Βοηθών Φαρμακείου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ειδικότητας Υπαλλήλων Φαρμακείου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθών φαρμακείου. Άρθρο 39 Κλάδος ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων 1.Ο κλάδος ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει ογδόντα (80) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Οπλουργού • Οχημάτων Μάχης • Οχημάτων, πλην οχημάτων μάχης • Τεχνικών Τηλεπικοινωνίας • Μηχανολογίας • Ηλεκτρολογίας • Ηλεκτρονικής και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται απολυτήριος τίτλος αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και τριετής εκπαιδευτική ή διδακτική εμπειρία. Άρθρο 40 Κλάδος ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) Ο κλάδος ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει εκατόν δώδεκα (112) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄, οι οποίες είναι προσωρινές και καταργούνται με την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση από την υπηρεσία των πολιτικών υπαλλήλων που τις κατέχουν. Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Άρθρο 41 Κλάδος ΥΕ Επιμελητών 1.Ο κλάδος ΥΕ Επιμελητών περιλαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Κλητήρων • Επιτηρητή Αγωγού Καυσίμων • Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής Εγγράφων • Τραπεζοκόμων • Ταξινόμησης Εγγράφων • Φύλαξης χώρων • Αποθηκαρίου • Βοηθού Αποθηκαρίου και άλλες συναφείς βοηθητικές ειδικότητες. Άρθρο 42 Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1.Ο κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, περιλαμβάνει εξακόσιες πενήντα (650) θέσειςστους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Καθαριστών - Καθαριστριών • Πλυντών πινακίων και μαγειρικών σκευών • Εργατών λευκαντηρίων - βαφείων - πλυντηρίων - σιδερωτηρίων - κλιβάνων και άλλες συναφείς βοηθητικές ειδικότητες. Άρθρο 43 Κλάδος ΥΕ Εργατών 1.Ο κλάδος ΥΕ Εργατών περιλαμβάνει εξακόσιες (600) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Εργατών γενικών εργασιών • Κλιβανιστών • Φορτοεκφορτωτών • Γεμιστή - Ζυγιστή • Χειριστών μηχανημάτων αξιοποίησης ειδών συσκευασίας και άλλες συναφείς βοηθητικές ειδικότητες. Άρθρο 44 Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Ο κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων περιλαμβάνει διακόσιες (200) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄. Άρθρο 45 Κλάδος ΥΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) Ο κλάδος ΥΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Ε΄ - Β΄, η οποία είναι προσωρινή και καταργείται με την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση του πολιτικού υπαλλήλου που την κατέχει. Άρθρο 46 Θέσεις βαθμού Διευθυντή εκτός βαθμολογικής κλίμακας Εκτός των θέσεων των προηγούμενων άρθρων ορίζονται εκτός βαθμολογικής κλίμακας δεκαέξι (16) θέσεις στο βαθμό του Διευθυντή για κλάδους, ως εξής: α. Οκτώ (8) θέσεις βαθμού Διευθυντή, για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. β. Τρείς (3) θέσεις βαθμού Διευθυντή, για τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών. γ. Μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. δ. Μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών. ε. Μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. στ. Δύο (2) θέσεις βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 79 παρ. 8 του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 2683/99 Α΄ 19/1999). Άρθρο 47 Προσόντα - Πρόσθετα προσόντα Απόδειξη πρόσθετων προσόντων διορισμού 1.Όπου στους παραπάνω κλάδους δεν ορίζονται προσόντα διορισμού, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Π.Δ 50/2001 (Α΄ 39/2001) Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα. 2.Για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού απαιτούνται ως πρόσθετα προσόντα η καλή γνώση επεξεργασίας κειμένου και η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, για τους κλάδους ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού η καλή γνώση επεξεργασίας κειμένου. 3.Για όσους κλάδους ή ειδικότητες απαιτείται ορισμένη εξειδίκευση, γνώση ή εμπειρία αυτή, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό, αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 και επόμενες του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39/2001). 4.Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ Άρθρο 48 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων Στις παρακάτω διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις τμήματα και αυτοτελή γραφεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ, ανάλογα με το αντικείμενο των οργανικών Μονάδων και την ειδικότητα των κλάδων, κατά κλάδους ως εξής: Γενικό Επιτελείο Στρατού 1.1ο Επιτελικό Γραφείο Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 8ο Τμήμα/Νομικές Υποθέσεις Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 2.3ο Επιτελικό Γραφείο Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3.4ο Επιτελικό Γραφείο Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2γ Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2δ Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 1ο Τμήμα / 1β Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 4.7ο Επιτελικό Γραφείο Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2γ (Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2δ Τμήμα Βιβλιοθήκης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 5.Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΔΕΚΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 6.Διεύθυνση Οργάνωσης (ΔΟΡ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 7.Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού (ΔΑΣΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3ο Γραφείο 2ο Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 4ο Γραφείο 1ο Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής. 2ο Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής. 5ο Γραφείο 2ο Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Στατιστικής. 8.Διεύθυνση Έρευνας - Πληροφορικής (ΔΕΠΛΗ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 1ο Γραφείο 1γ Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικός). 2ο Γραφείο 1ο Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών. 2ο Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Στατιστικής. 4ο Γραφείο 4β Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής. 4δ Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός Μηχανικός). 6ο Γραφείο 6γ Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 9.Διεύθυνση Υποστήριξης (ΔΥΠΟΣΤΗ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα 3α Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 10.Διεύθυνση Υποδομής (ΔΥΠΟ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 1β Τμήμα Επιτάξεις Απαλλοτριώσεις Στρατωνισμοί Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Τοπογράφος). 2ο Γραφείο Μελέτες - Κατασκευές Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Τοπογράφος,) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός, Τοπογράφος) 1ο Τμήμα / Αρχιτεκτονικές Μελέτες Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτονας, Πολιτικός, Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός, Τοπογράφος) 2ο Τμήμα / Στατικές Μελέτες Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Αρχιτέκτονας, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Τοπογράφος) 3ο Τμήμα / Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος). 5ο Τμήμα / Σχεδιαστήριο Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού (Σχεδιαστής). 3ο Γραφείο 2ο Τμήμα / Μελέτες Τεχνικές - Αρχείο Οχύρωσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Αρχιτέκτονας) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) 4ο Γραφείο Έργα ΝΑΤΟ - Μελέτες Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Αρχιτέκτονας). 5ο Γραφείο 1ο Τμήμα / Εθνικές Πιστώσεις - ΠΔΕ Τακτικού Προϋπολογισμού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Τοπογράφος). 11.Διεύθυνση Επιστράτευσης (ΔΕΣ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3α Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 4α Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής. 12.Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού (ΔΣΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 13.Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (ΔΠΠ) Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Υποδιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 1ο Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2ο Τμήμα Προαγωγών - Μετατάξεων - Ηθικών Αμοιβών - Εξελίξεων - Αποχωρήσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3ο Τμήμα Διορισμών - Προσλήψεων - Απολύσεων Πολιτικού Προσωπικού ΣΕΙΔ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 4ο Τμήμα Νομικών - Πειθαρχικών Υποθέσεων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 5ο Τμήμα Μηχανογράφησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Προγραμματιστής Η/Υ). 6ο Τμήμα Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 7ο Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Υποδιεύθυνση Οικονομικής Μέριμνας Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 8ο Τμήμα Υπερωριών Αποζημιώσεων κλπ. Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 9ο Τμήμα Μισθολογικών Κλιμακίων - Επιδομάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 14.Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 1ο Γραφείο 1ο Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση 3ου Γραφείου Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Ιστορίας) 1ο Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Ιστορίας). 4ο Γραφείο 1ο Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού (Σχεδιαστών). 5ο Γραφείο 1ο Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Ιστορίας). 2ο Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Ιστορίας). 6ο Γραφείο 1 - 3 Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών Ιστορίας. 15.Διεύθυνση Πεζικού (ΔΠΖ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 16.Διεύθυνση Ιππικού - Τεθωρακισμένων (ΔΙΤ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 17.Διεύθυνση Πυροβολικού (ΔΠΒ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 18.Διεύθυνση Μηχανικού (ΔΜΧ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 19.Διεύθυνση Διαβιβάσεων (ΔΔΒ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 5ο Γραφείο 2ο Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός). 20.Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων (ΔΕΔ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 21.Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού (ΔΑΣ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 22.Διεύθυνση Τεχνικού (ΔΤΧ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 1ο Γραφείο 1γ Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3ο Γραφείο 3ο Τμήμα Προϋπολογισμού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 23.Διεύθυνση Εφοδιασμού Μεταφορών (ΔΕΜ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2ο Γραφείο 2ο Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας) ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικός). 4ο Γραφείο 4ο Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 24.Διεύθυνση Υλικού Πολέμου (ΔΥΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 25.Διεύθυνση Υγειονομικού (ΔΥΓ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 26.Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2ο Γραφείο 2ο Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 4ο Γραφείο 3ο Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 27.Διεύθυνση Ελεγκτικού (ΔΕΛ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 28.Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 29.Διεύθυνση Επιλογής (ΔΕΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 30.Γενική Γραμματεία (Γ.Γ.) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2α Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 31.Γραφείο Δικαστικού - Νομοθετικού 2ο Τμήμα Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών (ΣΔΑ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Εφοδιασμού - Μεταφορών (ΔΕΜ) Τμήμα 4ο Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Κεντρικό Ταμείο Στρατού (ΚΤΣ) / ΣΔΑ Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τάγμα ΓΕΣ Διαχείριση Χρηματικού Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Α΄ Υποταμείο Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Β΄ Υποταμείο Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Στρατού (ΟΛΚΕΣ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2ο Γραφείο / 2ο Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 5ο Γραφείο / 3ο Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών) ή ΤΕ Πληροφορικής (Πληροφορικής) 307 Τεχνικό Συγκρότημα Υποστηρίξεως Αεροπορικού Υλικού (ΤΣΥΑΥ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Σ.Σ.Β. Τμήμα Γενικών Επισκευών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων ή ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας). Τμήμα Συγκροτημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος, Τεχνολόγος Μηχανικός) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων ή ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικής). Διεύθυνση Μελετών Τμήμα Προδιαγραφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Τεχνολόγος Μηχανικός) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων ή ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Τεχνίτης Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας). Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) Γραφείο Στρατιωτικού Προσωπικού 2ο Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού 2ο Τμήμα Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Συντήρησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διαχείριση Χρηματικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Βιβλιοθήκης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Σχολή Ειδικών Όπλων Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΟΕΔ) Τμήμα Συνεργείων Οργάνων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής). Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνικού Τηλεπικοινωνίας (ΣΕΤΤΗΛ) Γραφείο Μελετών Τμήμα Ερευνών - Μελετών Σχεδιαστών - Μεταφραστικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτονας, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός) ή ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων. Σχολείο Πειραμάτων και Θεωρίας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων ή ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων. 301 Εργοστάσιο Βάσης ΕΒ Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (ΔΠΠ) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ποιοτικού Ελέγχου (ΔΕΠΕ) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών ειδικοτήτων (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός). Τμήμα Επιθεώρησης και Ποιοτικού Ελέγχου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Δοκιμών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Τεχνολόγος Μηχανικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας). Διεύθυνση Μελετών - Ερευνών Υποδιεύθυνση Ερευνών - Προδιαγραφών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Συνεργείο Οχημάτων (ΣΟΧ) Τμήμα Παραγωγής Σειράς Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Συγκροτημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Ηλεκτροτεχνείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρολογίας). Τμήμα Πηγμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). Τμήμα Απολυμαντηρίου. Βαφείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Κινητήρων (ΣΚ) Τμήμα Σειράς Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Ρεκτιφιέ Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Δοκιμαστηρίου - Βαφείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Μηχανημάτων Μηχανικού Τμήμα Κινητήρων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Αρμάτων Τμήμα Αξιοποίησης Μηχανικών Μερών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Οπλισμού Τμήμα Φορητού Οπλισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο πυροβόλων Τμήμα Ελκήθρων - Μικρών Συγκροτημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Συντήρησης και Εγκατάστασης Τεχνικού Εξοπλισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). Μηχανουργείο Τμήμα Εφαρμοστηρίου - Ηλεκτροσυγκολλήσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). Τμήμα Τόρνων - Αυτομάτων Πλανών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Θερμικών κατεργασιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας) ή ΔΕ Χημικού - Μεταλλουργικού (Χημικών Βιομηχανιών ή Τεχνικών Μεταλλικών Επιφανειών) 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνίας (ΕΒΤ) Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Μελετών - Ερευνών Υποδιεύθυνση Ερευνών - Προδιαγραφών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός). Διοίκηση Παραγωγικών Τμημάτων/Διεύθυνση Κυρίων Συνεργείων (ΔΠΤ/ΔΚΣ) Συνεργείο Ασυρμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρονικής). Συνεργείο Ενσυρμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρονικής). Συνεργείο Οργάνων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρονικής). Τμήμα Ηλεκτρονικών - Υπολογιστικών Μηχανημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΠΕ Πληροφορικής (Μηχανικός Η/Υ) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Πληροφορικής (Η/Υ) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρονικής). Συνεργείο Κατασκευών Κυρίων Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρονικής). Τμήμα Κατασκευής Πλακετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας). Συνεργείο Γραφομηχανημάτων και Αριθμομηχανών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής). Συνεργείο Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγών Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας). ΔΠΤ / Συνεργεία Υποστήριξης Μηχανουργείο Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικών (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Διεύθυνση Επιθεώρησης - Ποιοτικού Ελέγχου Υποδιεύθυνση Τμήμα Επιθεώρησης και Ποιοτικού Ελέγχου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας) Τμήμα Δοκιμών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρονικής). 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης (ΒΕΒ) Διεύθυνση Μελετών / Διεύθυνση Τεχνική Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας) ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικός). Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διαχείριση Υλικών εφοδίων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 303 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (ΠΕΒ) Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού ΔΠΠ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Μελετών - Ερευνών Υποδιεύθυνση Ερευνών Προδιαγραφών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) Τμήμα Ερευνών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Συνεργείο Οχημάτων (ΣΟΧ) Τμήμα Συναρμολογήσεως Εργασιών Σειράς Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Μεγάλων Συγκροτημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Αποσυναρμολόγησης - Απολίπανσης - Αποβαφής Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Τηλεπικοινωνίας Παραγωγικά Τμήματα Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής). Συνεργείο Μηχανημάτων Μηχανικού Παραγωγικά Τμήματα Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). Συνεργείο Κινητήρων Παραγωγικά Τμήματα Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος)ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας, Ηλεκτρονικής) Συνεργείο Συντήρησης και Εγκατάστασης Τεχνολογικού Εξοπλισμού Παραγωγικά Τμήματα Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). Μηχανουργείο Τμήμα Εργαλειομηχανών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Εφαρμοστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Σιδηρουργείο Παραγωγικά Τμήματα Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Συσσωρευτών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Χημικός, Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Χημικός, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) 304 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (ΠΕΒ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού ΔΠΠ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Συνεργείο Κινητήρων (ΣΚ) Τμήμα Δοκιμαστηρίων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας,Εργοδηγός Μηχανολόγος). Τμήμα Συναρμολόγησης Κινητήρων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Συναρμολόγησης Κιβωτίων Ταχυτήτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Μηχανουργικών Εργασιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Πύργων Πυροβόλων (ΣΠΠ) Τμήμα Πύργων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρονικός, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής). Τμήμα Ηλεκτροϋδραυλικών Συγκροτημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής). Τμήμα Πυροβόλων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Γενικών Εργασιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). Συνεργείο Οργάνων Ελέγχου Πυρός (ΣΟΕΠ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικής, Εργοδηγός Ηλεκτρονικός). Τμήμα Κλασικών Οπτικών Οργάνων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας) Τμήμα Υπέρυθρων Οπτικών Οργάνων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας) Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ποιοτικού Ελέγχου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, Χημικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός). Τμήμα Δοκιμών - Χημείο Ελαστικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών επιστημών (Χημείας) ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Χημικός, Μηχανολόγος). Τμήμα Επιθεώρησης και Ποιοτικού Ελέγχου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). Τμήμα Βλητικών Δοκιμών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής). Διεύθυνση Μελετών - Ερευνών Υποδιεύθυνση Ερευνών - Προδιαγραφών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός) Τμήμα Στατιστικής Κοστολόγησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μηχανουργείο Τμήμα Προγραμματισμού - Ελέγχου Παραγωγής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός). Συνεργείο Σκαφών (ΣΣ) Τμήμα Συναρμολόγησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας). Τμήμα Αξιοποίησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Συγκόλλησης Μεταλλικών Κατασκευών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Αποσυναρμολόγησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός, Μηχανολογίας, Ηλεκτρονικής). Συνεργείο Μικρών Συγκροτημάτων (ΣΜΣ) Τμήμα Ηλεκτροτεχνείου Σκαφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρολογίας) Τμήμα Ηλεκτροτεχνείου Πύργων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής). Συνεργείο Ερπυστριών (ΣΕ) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου - Παραγωγής Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Προγραμματισμού - Ελέγχου Παραγωγής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). Τμήμα Αποσυναρμολόγησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικών, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής). Τμήμα Θερμοπρεσσών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Εργοδηγός Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός). Συνεργείο Μηχανουργείου (ΣΜ) Τμήμα Εργαλειομηχανών CΝC Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Γενικών Εργασιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας). Συνεργείο Συντήρησης (ΣΣ) Τμήμα Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Τμήμα Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρολογίας). Συνεργείο Υποστήριξης Τμήμα Αμμοβολής - Απολίπανσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). ΣΠΕ Τμήμα Διακρίβωσης Οργάνων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρονικής). 308 Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (ΠΕΒ) Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού ΔΠΠ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Μελετών - Ερευνών Υποδιεύθυνση Ερευνών Προδιαγραφών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός). Τμήμα Ερευνών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας. Διοίκηση Παραγωγικών Τμημάτων (ΔΠΤ) Συνεργείο Σκαφών (ΣΣ) /Τμήμα Σειράς Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Κινητήρων /Τμήμα Κινητήρων - Δοκιμαστηρίων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Οπλισμού - Όρφνωσης και Φωσφάτωσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Πύργων - Πυροβόλων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Σκαφών Τμήμα Εκτός Σειράς Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Συγκροτημάτων (Μικρά - Μεγάλα - Κιβώτια Ισχύος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Ηλεκτροτεχνείου - Φόρτισης Συσσωρευτών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικής). Συνεργείο Τηλεπικοινωνίας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρονικής). Συνεργείο Συγκολλήσεων - Σιδηρουργείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Μηχανολογίας). Συνεργείο Οπτικών Οργάνων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικής, Τεχνίτης Οργάνων Ακριβείας και Οπτικών Μέσων). Συνεργεία Υποστήριξης / Τμήμα Μηχανουργείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργαλειομηχανικός, Γενικός Εφαρμοστής). Συνεργείο Υποστήριξης / Τμήμα Πλυντηρίου - Βαφείου - Ταπητουργείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας). Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας (ΔΔΜ) / Ομάδα Συντήρησης Τμήμα Επισκευής - Συντήρησης Βαρέων Οχημάτων μη Μάχης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος)ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας). 487 Τάγμα Διαβιβάσεων (ΤΔΒ) Ομάδα Συντήρησης Τηλεπικοινωνιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικής ή Τεχνίτης Τηλεπικοινωνίας - Ηλεκτρονικός). Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Α΄ Ελεγκτήριο Δαπανών (ΕΛΔΑΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Β΄ Ελεγκτήριο Δαπανών (ΕΛΔΑΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Γ΄ Ελεγκτήριο Δαπανών (ΕΛΔΑΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Δ΄ Ελεγκτήριο Δαπανών (ΕΛΔΑΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Ε΄ Ελεγκτήριο Δαπανών (ΕΛΔΑΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 100 Ελεγκτήριο Δαπανών (ΕΛΔΑΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Κεντρικό Ταμείο Στρατού Αθηνών (ΚΤΣΑ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Κεντρικό Ταμείο Στρατού Λάρισσας (ΚΤΣΛ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Κεντρικό Ταμείο Στρατού Θεσσαλονίκης (ΚΤΣΘ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Α Κεντρικό Ταμείο Στρατού (Α ΚΤΣ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Β Κεντρικό Ταμείο Στρατού (Β ΚΤΣ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Δ Κεντρικό Ταμείο Στρατού (Δ ΚΤΣ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 12ο Κεντρικό Ταμείο Στρατού (12ο ΚΤΣ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 16ο Κεντρικό Ταμείο Στρατού (16ο ΚΤΣ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Στρατιωτικά Πρατήρια Θεσσαλονίκης (ΣΠΘ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Ελεγκτήριο Υλικών Στρατού (ΕΥΣ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Ελεγκτήριο Υλικών Στρατού Θεσσαλονίκης (ΕΥΣΘ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 8ο Κεντρικό Ταμείο Στρατού (8ο ΚΤΣ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού (ΚΕΥΓ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο (ΣΕ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (ΔΠΠ) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Κίνησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διαχείριση Χρηματικού Λογιστήριο Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 1ο Υποταμείο Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2ο Υποταμείο Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Μελετών - Ερευνών - Προγραμματισμού Τμήμα Προγραμματισμού και Προμηθειών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Τμήμα Μελετών Ερευνών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών ή ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Κλωστοϋφαντουργός). Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Ειδών Ένδυσης και Εξάρτησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Χημικός) ή ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης. Τμήμα Κοστολόγησης και Στατιστικής Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Τμήμα Παροχής Τεχνικών υπηρεσιών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Διεύθυνση Παραγωγής Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Χημικός, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Συσκευασίας και Εξαγωγών Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης. Πτέρυγα Υπόδησης Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης. Πτέρυγα Ιματισμού Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης. Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας (ΔΔΜ) Τμήμα Διαχείρισης Πρώτων Υλών Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Ένδυσης - υπόδησης. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Ένδυσης - υπόδησης. Ομάδα Μεταφορών - Συντηρήσεως Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Γραφείο Μελετών Τμήμα Τυπογραφείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού ή ΔΕ Τυπογραφίας. Σχολείο Αρμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων ή ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων. Σχολείο Οχημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων ή ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων. Σχολείο Ηλεκτρισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων ή ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών ειδικοτήτων. Σχολείο Πυροβόλων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων ή ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων. Σχολείο Μηχανημάτων - Μηχανικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων ή ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων. Κέντρο Ελέγχου Υλικού (ΚΕΥ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Υλικού (ΔΥ) Τμήμα 1α (Υποστήριξης αναγκών συντηρήσεως και ανακατασκευών σε ανταλλακτικά οχημάτων) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ήΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα 1γ (Υποστήριξης αναγκών συντηρήσεως και ανακατασκευών σε υλικά οπλισμού) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα 1δ (Υποστήριξης αναγκών συντηρήσεως και ανακατασκευών σε υλικά διαβιβάσεων) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα 1ε (Υποστήριξης αναγκών συντηρήσεως και ανακατασκευών σε υλικά Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα 4α (Παρακολούθηση - Έλεγχος - Απόδοση Συμβάσεων Εξωτερικού) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα 4β (Παρακολούθηση - Έλεγχος - Απόδοση Συμβάσεων Εσωτερικού) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Κωδικοποίησης - Τυποποίησης (ΔΚΤ) Τμήμα 1α (Κωδικοποίηση υλικών εσωτερικού) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα 2α (Ανάλυση - Προγραμματισμός Κωδικοποίησης) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών). Διεύθυνση Αυτόματης Επεξεργασίας Στοιχείων (ΔΑΕΣ) 1β Τμήμα (Σχεδίαση - Ανάλυση μηχανογραφικών εφαρμογών) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών). 1γ Τμήμα (Προγραμματισμός Υλοποίησης Μηχανογραφικών Εφαρμογών) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών) ή ΤΕ Πληροφορικής (Πληροφορικής) ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Προγραμματιστών Η/Υ, Χειριστών Η/Υ) Τμήμα 2α (Προγραμματισμός Συστημάτων Μηχανογραφικού Εξοπλισμού) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών) ή ΤΕ Πληροφορικής (Πληροφορικής) ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τμήμα 2β (Κανόνες Μέθοδοι - Τεκμηρίωση Εφαρμογών) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών) Τμήμα 2γ (Αξιολόγησης Σύνθεσης Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών). Τμήμα 3α (Διαχείρισης Βάσεων Πληροφοριών) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών) ή ΤΕ Πληροφορικής (Πληροφορικής) ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Υποτμήμα 3β (Διαχείρισης Τηλεργασίας - Μεταφοράς Στοιχείων) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Πληροφορικής (Πληροφορικής) ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Υποτμήμα 4α (Προγραμματισμός Εργασίας - Χρονοπρογραμματισμός Διαδικασιών Λειτουργίας) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Πληροφορικής (Πληροφορικής) ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Υποτμήμα 4β (Προετοιμασία στοιχείων) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Πληροφορικής (Πληροφορικής) ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 651 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (ΤΑΞΥΛΠ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (ΔΠΠ) Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Εφοδιασμού - Λογιστικής 5ο Τμήμα Λογιστικού Ελέγχου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 7ο Τμήμα Απογραφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 8ο Τμήμα Εκποιήσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διαχείριση Χρηματικής Μέριμνας/ Λόχου Στρατηγείου Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικής Μέριμνας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 1ο Τμήμα Πληρωμών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2ο Τμήμα Αμοιβών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3ο Τμήμα ΧΕΠ Εσωτερικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 4ο Τμήμα ΧΕΠ Εξωτερικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 1ο Τάγμα Υλικού (ΤΥΛ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Γραφείο Δοσοληψιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2ο Τάγμα Υλικού (ΤΥΛ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Γραφείο Δοσοληψιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3ο Τάγμα Υλικού (ΤΥΛ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Γραφείο Δοσοληψιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 4ο Τάγμα Υλικού (ΤΥΛ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Γραφείο Δοσοληψιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τάγμα Συντήρησης Μεταφορών (ΤΣΥΜ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού - Υγιεινής και Ασφάλειας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διμοιρία Συντήρησης Υλικού Αποθήκης - Ξυλουργείο Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού (Τεχνίτης Κατεργασίας Ξύλου). Διμοιρία Μεταφορών / Γραφείο Κίνησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Τεχνικού (Οδηγών Οχημάτων (Οδηγού Αυτοκινήτων)). Διμοιρία Συντήρησης Υλικού Αποθήκης - Σιδηρουργείο Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας). Διμοιρία Πλυντηρίων - Τυπογραφείου (Πλυντήρια) Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας). Διμοιρία Συντήρησης Υλικού Αποθήκης - Ραφείο - Ταπητουργείο Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας) ή ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης. Ομάδα Συντήρησης Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας). 652 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου ΠΑΥΠ Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διαχείριση Χρηματικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 871 Αποθήκη Βάσης Εφοδιασμού Καυσίμων (ΑΒΕΚ) Διαχείριση Χρηματικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 384 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου (ΠΑΥΠ) Υπηρεσία Χρηματικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Συνεργεία - Ξυλουργείο Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Τεχνολόγος Μηχανικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Δομικών Έργων, Μηχανολογίας). 309 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (ΣΠΤΧ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3ο Γραφείο-Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Μηχανουργείου - Συγκολλήσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος,Τεχνολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας). Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Ασυρμάτων Ενσυρμάτων Τηλεπικοινωνίας Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός). 312 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (ΣΠΤΧ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3ο Γραφείο - Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Μηχανουργείου - Συγκολλήσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος,Τεχνολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας). Τμήμα Επισκευής και συντήρησης Ασυρμάτων - Ενσυρμάτων Τηλεπικοινωνίας Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός). 314 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (ΣΠΤΧ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3ο Γραφείο - Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Μηχανουργείου - Συγκολλήσεων Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας). 315 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (ΣΠΤΧ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3ο Γραφείο - Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Μηχανουργείου - Συγκολλήσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας). 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (ΣΠΤΧ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3ο Γραφείο-Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Μηχανουργείου - Συγκολλήσεων Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού (Εργοδηγός Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας). Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) Α΄ Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Γεωδαισίας Τμήμα Βαρυτομετρίας - Γεωμαγνητισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας) ή ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Αγρονόμος - Τοπογράφος, Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Τοπογράφος). Τμήμα Ελέγχου Γεωδαιτικών Εργασιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Αγρονόμος-Τοπογράφος, Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Τοπογράφος) ή ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Γεωμετρών - Τοπογράφων). Υποδιεύθυνση Τοπογραφίας Τμήμα Τοπογραφικής Σχεδιάσεως Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας. Τμήμα Ελέγχου Τοπογραφικών Εργασιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Αγρονόμος - Τοπογράφος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Τοπογράφος, Τεχνολόγος Χημικός) ή ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Γεωμετρών - Τοπογράφων). Τμήμα Χορήγησης Γεωγραφικού Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Υποδιεύθυνση Φωτογραμμετρίας Τμήμα Φωτογραμμετρικής Αναγωγής Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Χημικός, Τοπογράφος, Τεχνολόγος) ή ΔΕ Τυπογραφίας. Τμήμα Επεξεργασίας Αρχείου και Αεροφωτογραφιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Χημικός, Τοπογράφος, Μηχανολόγος, ΤεχνολόγοςΜηχανικός) ή ΔΕ Τυπογραφίας. Β΄ Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Χαρτογραφίας Τμήμα Καλλιτεχνικής Σχεδίασης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας. Τμήμα Αρχείου Πρωτοτύπου Υλικού Αναπαραγωγής Χαρτών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας. Υποδιεύθυνση Γραφικών Τεχνών Τμήμα Φωτοχημείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας. Τμήμα Χρωμολιθογραφείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας. Τμήμα Φωτομηχανικής Παραγωγής Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών. Υποδιεύθυνση Εκτυπώσεων Τμήμα Μηχανών ΟFFSΕΤ Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας. Γ΄ Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Στρατιωτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Οργάνωσης και Νομοθεσίας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Δ΄ Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας Τμήμα Συντηρήσεως Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Πολιτικός) ή ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Δομικών Έργων Ηλεκτρολογίας). Τμήμα Εφοδίων Καυσίμων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Ε΄ Διεύθυνση Υποδιεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής Τμήμα Επιστημονικής Οργανώσεως Εργασίας και Στατιστικής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Φυσικής -Χημείας-Μαθηματικός). Τμήμα Πολιτικής Χορηγήσεων - Δημοσίων Σχέσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (ΤΕ Γεωμετρών -Τοπογράφων) ή ΔΕ Τυπογραφίας. Υποδιεύθυνση Μηχανογράφησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών. Τμήμα Εκμετάλλευσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ( Επιστήμης των Υπολογιστών) ή ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός, Αγρονόμος-Τοπογράφος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Φυσικής - Χημείας, Μαθηματικός) ή ΤΕ Πληροφορικής ( Πληροφορικής). Τμήμα Ανάλυσης και Προγραμματισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ( Επιστήμης των Υπολογιστών) ή ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός Αγρονόμος-Τοπογράφος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Φυσικής-Χημείας, Μαθηματικός). Τμήμα Κωδικοποίησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ( Επιστήμης των Υπολογιστών) ή ΤΕ Πληροφορικής ( Πληροφορικής) ή ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. Υποδιεύθυνση Ψηφιακών Πληροφοριών Τμήμα Διαχείρισης Βάσεως Δεδομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ( Επιστήμης των Υπολογιστών) ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικός) ή ΤΕ Πληροφορικής ( Πληροφορικής). Υπηρεσία Κινηματογραφίας Στρατού(ΥΚΣ) Τεχνική Διεύθυνση Παραγωγής Κινηματογραφικών και Ραδιοτηλεοπτικών Προγραμμάτων Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός Μηχανικός με σχετική εξειδίκευση στα αντικείμενα). Τμήμα Παραγωγής Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός, Ηλεκτρονικός, Τεχνολόγος Μηχανικός). Γραφείο Τεχνικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός, Ηλεκτρονικός, Τεχνολόγος Μηχανικός). Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων (ΥΣΑ) 5ο Τμήμα (Μ/Φ Αναπαραγωγής) Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τυπογραφίας ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας). Τοπογραφική Μοίρα Στρατού Τεχνικό Γραφείο Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Τοπογράφος) ή ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Γεωμετρών-Τοπογράφων). Χημείο Στρατού Διεύθυνση Εργαστηρίων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας). Τμήμα Υφασμάτων. Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας) ή ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων ( Ειδικότητα Κλωστοϋφαντουργού ) Τμήμα Δερμάτων - Ελαστικών-Πλαστικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας). Τμήμα Γενικών Αναλύσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας). Τμήμα Καυσίμων-Λιπαντικών. Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας). Τμήμα Τροφίμων - Χάρτου. Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας). Διεύθυνση Μελετών - Ερευνών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας). Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Στρατού (ΚΕΤΕΣ) Τμήμα Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Κατασκευών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός, Αεροναυπηγός) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών Τμήμα Ηλεκτρονικών Κατασκευών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Μηχανικών Κατασκευών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) Τμήμα Φυσικής Οπτρονικής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών ( Φυσικής) ή ΠΕ Μηχανικών (με Πτυχίο Φυσικής) Διεύθυνση Επιστημονικών Ερευνών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός, Αεροναυπηγός). Τμήμα Προγραμματισμού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών Τμήμα Οπλικών Συστημάτων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Χημικός) Τμήμα Πληροφορικής Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής Τμήμα Χημείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημείας) ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης Εκπαίδευσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Πολιτικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός) ή Ειδικός Επιστήμονας Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΠΕ Πληροφορικής Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας Τμήμα Διαχειρίσεως Χρηματικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Προγραμματισμού Ελέγχου Κατασκευών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού (ΤΥΕΣ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Υποδιεύθυνση Παραγωγής Τμήμα Προγραμματισμού Εργασιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας. Τμήμα Συντηρήσεως Υλικών-Εγκαταστάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Χημικός, Τεχνολόγος Μηχανικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Δομικών Έργων, Ηλεκτρολογίας). Γενική Αποθήκη Γραφικής Ύλης-Εντύπων Κανονισμών(Γραφείο Διαχειρίσεως Εντύπων) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Αποθηκάριος). 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Ιατρικής Φυσικής Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Επιστημών Υγείας ειδικότητας Ακτινοφυσικής. Τμήμα Ελέγχου - Υποστήριξης Ακτινοδιαγνωστικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Επιστημών Υγείας(Ακτινοφυσικής). Τμήμα εκτός Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Ελέγχου και Υποστήριξης Πυρηνικής Ιατρικής και Ακτινοθεραπείας Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Επιστημών Υγείας (Ακτινοφυσικής). Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Τμήμα Κοινωνικής Υγείας Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Υγείας - Πρόνοιας. Τμήμα Διαιτολογικό Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Υγείας - Πρόνοιας (Τροφίμων και Διατροφής). Τμήμα Φυσιοθεραπείας Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Υγείας Πρόνοιας. Διεύθυνση Εργαστηριακού Τομέα Τμήμα Βιοχημικό Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας) Διεύθυνση Διατομεακού Επιπέδου Α Ερευνητική Μονάδα (Τμήμα) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Βιοχημείας, Χημείας) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών ( Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος ) Τμήμα Διαχείρισης Ηλεκτροϋγειονομικών Μηχανημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός). Τμήμα Μηχανολογίας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Ηλεκτρολογίας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Δομικών Έργων,Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Δομικών Έργων) 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης (ΓΣΝΕ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διαχείριση Εφοδίων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικής). Τμήμα Μικροβιολογικό Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ή ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών. 856 Αποθήκη Καυσίμων (856 ΑΚ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 873 Αποθήκη Καυσίμων (873 ΑΚ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 862 Αποθήκη Βάσης Εφοδιασμού Τροφίμων (862 ΑΒΕΤ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 731 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων (731 ΔΣΕ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών ( Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Αρχιτέκτονας) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Τεχνολόγος Τοπογράφος) 732 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων (732 ΔΣΕ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών ( Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Αρχιτέκτονας) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Τεχνολόγος Τοπογράφος) 733 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων (733 ΔΣΕ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών ( Μηχανολόγος,Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Αρχιτέκτονας) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Τεχνολόγος Τοπογράφος) 735 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων (735 ΔΣΕ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Αρχιτέκτονας) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Τεχνολόγος Τοπογράφος) 736 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων (736 ΔΣΕ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών ( Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Αρχιτέκτονας) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Τεχνολόγος Τοπογράφος) 737 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων (737 ΔΣΕ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Αρχιτέκτονας) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Πολιτικός, Τεχνολόγος Τοπογράφος) Όγδοη Μεραρχία Πεζικού (VΙΙΙ ΜΠ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Ελεγχόμενων Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Δωδέκατη Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (ΧΙΙ ΜΚ / ΜΠ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Ελεγχόμενων Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Δέκατη Έκτη Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (ΧVΙ ΜΚ/ ΜΠ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Ελεγχόμενων Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Δεύτερη Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (ΙΙ Μ/Κ ΜΠ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Ελεγχόμενων Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Εικοστή Τεθωρακισμένη Μεραρχία (ΧΧ Τ/Θ Μ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Ελεγχόμενων Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 1η Στρατιά Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Α΄Σώμα Στρατού Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Β΄ Σώμα Στρατού Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Γ΄ Σώμα Στρατού Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Δ΄ Σώμα Στρατού Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Μεραρχία Υλικού Πολέμου Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Πρώτη Μεραρχία Πεζικού (Ι ΜΠ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 94 Στρατιωτική Διοίκηση (ΣΔΙ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Πέμπτη Μεραρχία Πεζικού (V ΜΠ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Δέκατη Μεραρχία Πεζικού (Χ ΜΠ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Ενδέκατη Μεραρχία Πεζικού (ΧΙ ΜΠ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 95 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 98 Ανωτέρα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών/1ο ΕΓ (ΣΜΥ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Μονάδα Εξυπηρέτησης Αναπήρων Πολέμου (ΜΕΑΠ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 784 Τάγμα Μεταφορών (ΤΜΕ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 791 Τάγμα Εφοδιασμού (ΤΕΦ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 403 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (ΓΣΝ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (ΓΣΝ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 411 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (ΓΣΝ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 412 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (ΓΣΝ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (ΣΝΕΝ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 492 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (216 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας στον πόλεμο) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Σχολή Πεζικού (ΣΠΖ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Σχολή Μηχανικού (ΣΜΧ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 863 Αποθήκη Τμηματικών Χορηγήσεων (ΑΤΧ) Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 880 Αποθήκη Τμηματικών Χορηγήσεων (ΑΤΧ) Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 882 Αποθήκη Τμηματικών Χορηγήσεων (ΑΤΧ) Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 884 Προκεχωρημένη Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Τροφίμων (ΠΑΒΕΤ) Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 851 Αποθήκη Καυσίμων (ΑΚ) Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 852 Αποθήκη Καυσίμων (ΑΚ) Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 857 Αποθήκη Καυσίμων (ΑΚ) Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 858 Αποθήκη Καυσίμων (ΑΚ) Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 859 Αποθήκη Καυσίμων (ΑΚ) Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 874 Αποθήκη Καυσίμων (ΑΚ) Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) Αυτοτελές Γραφείο Εθιμοτυπίας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Γεωμετρών - Τοπογράφων) ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Εικοστή Πρώτη Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (ΧΧΙ ΤΘΤ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Εικοστή Δεύτερη Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (ΧΧΙΙ ΤΘΤ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Εικοστή Τρίτη Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Εικοστή Τέταρτη Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (ΧΧΙV ΤΘΤ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Εικοστή Πέμπτη Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (ΧΧV ΤΘΤ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 30η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 31η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 33η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 34η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 37η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 4η Ταξιαρχία Πεζικού (ΤΑΞ ΠΖ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 9η Ταξιαρχία Πεζικού (ΤΑΞ ΠΖ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 15η Ταξιαρχία Πεζικού (ΤΑΞ ΠΖ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 50η Ταξιαρχία Πεζικού (ΤΑΞ ΠΖ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 88η Στρατιωτική Διοίκηση (ΣΔΙ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 80η Ανωτέρα Διοίκηση Τάγματος Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Ανωτάτη Σχολή Πολέμου (ΑΣΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 1η Ταξιαρχία Υποστήριξης (ΤΑΞΥΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2η Ταξιαρχία Υποστήριξης (ΤΑΞΥΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3η Ταξιαρχία Υποστήριξης (ΤΑΞΥΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 6η Ταξιαρχία Υποστήριξης (ΤΑΞΥΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 9η Ταξιαρχία Υποστήριξης (ΤΑΞΥΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 96 Τάγμα Υποστήριξης Εθνοφυλακής (ΤΥΠΕΘ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 79 Τάγμα Υποστήριξης Εθνοφυλακής (ΤΥΠΕΘ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Σχολή Πεζικού (ΣΧΠΖ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνικού Τηλεπικοινωνίας (ΣΕΤΤΗΛ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 320 Λόχος Εφοδιασμού (ΛΕ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 746 Προκεχωρημένη Βάση Μηχανικού (ΠΒΜΧ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 441 Αποθήκη Βάσης Υγιεινομικού Υλικού (ΑΒΥΥ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Χημείο Στρατού Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 882 Αποθήκη Τμηματικών Χορηγήσεων (ΑΤΧ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 884 Προκεχωρημένη Αποθήκη Βάσεως Εφοδιασμού Τροφίμων (ΠΑΒΕΤ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 382 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου (ΠΑΥΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 384 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου (ΠΑΥΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 650 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου (ΠΑΥΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 660 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υλικού Πολέμου (ΠΑΥΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 361 Προκεχωρημένη Αποθήκη Πυρομαχικών (ΠΑΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 388 Προκεχωρημένη Αποθήκη Πυρομαχικών (ΠΑΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 389 Προκεχωρημένη Αποθήκη Πυρομαχικών (ΠΑΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 656 Προκεχωρημένη Αποθήκη Πυρομαχικών (ΠΑΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 654 Προκεχωρημένη Αποθήκη Βάσης Υλικού Πολέμου (ΠΑΒΥΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 695 Αποθήκη Βάσης Πυρομαχικών (ΑΒΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 872 Αποθήκη Καυσίμων (ΑΚ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 8ο Τάγμα Εφοδιασμού (ΤΕΦ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Άρθρο 49 Κατάταξη Προσωπικού Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / Γενικού Επιτελείου Στρατού που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδίκαια με το βαθμό τον οποίο έχουν σε θέσεις αντίστοιχων κλάδων κατά κατηγορίες των προηγούμενων άρθρων, ως εξής: Α. Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (1) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. (2) Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής των ειδικοτήτων Προγραμματιστών, Αναλυτών, Επιστήμης των Υπολογιστών και Μηχανικών Η/Υ. (3) Στον κλάδο ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων Μεταφραστών αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και Μεταφραστών - Καθηγητών ξένων γλωσσών. (4) Στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Στατιστικής. (5) Στον κλάδο ΠΕ Θετικών Επιστημών οι υπάλληλοι του κλαδου ΠΕ Θετικών Επιστημών των ειδικοτήτων Χημείας, Βιολογίας, Φυσικομαθηματικών, Φυσικής, Γεωλογίας και Μαθηματικών. (6) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών οι υπάλληλοι του κλαδου ΠΕ Μηχανικών των ειδικοτήτων Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού, Τοπογράφου - Μεταλλειολόγου Μηχανικού και Μηχανολόγου Μηχανικού. (7) Στον κλάδο ΠΕ Επιστημών Υγείας οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Επιστημών Υγείας ειδικότητας Ακτινοφυσικής. (8) Στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών των ειδικοτήτων Ιστορίας και Ψυχολογίας. (9) Στον κλάδο ΠΕ Λοιπων Ειδικοτήτων (Προσωρινός) οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων των ειδικοτήτων Μεταφραστών-Καθηγητών Ξένων Γλωσσών (Ν. 1476/84 Α΄136/84) και Κλωστοϋφαντουργών. Β. Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) (1) Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) της ειδικότητας Στατιστικής. (2) Στον κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών των ειδικοτήτων Ηλεκτρονικής, Υπομηχανικών, Μηχανολογίας, Οχημάτων, Ηλεκτρολογίας, Τηλεπικοινωνίας, Τοπογράφων και Τεχνολογικών Εφαρμογών. (3) Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής των ειδικοτήτων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (4) Στον κλάδο ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών-Καλλιτεχνικών Σπουδών των ειδικοτήτων Χρωμολιθογράφου, Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Εκτυπώσεων Φωτογρ. Αναπαραγωγής και Εκτυπώσεων - Φωτομηχανικής. (5) Στον κλάδο ΤΕ Υγείας - Πρόνοιας οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Υγείας - Πρόνοιας των ειδικοτήτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Οπτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Δημόσιας Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Τροφίμων και Διατροφής, Χημικού Παρασκευαστή, Ακτινολόγου - Ακτινοθεραπευτή - Φυσιοθεραπευτή, Μικροβιολόγου - Παθολογοανατόμου-Βιοχημικού, Αδελφών Νοσοκόμων και Ιατρικών Εργαστηρίων/Παρασκευαστών. (6) Στον κλάδο ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων που ασκούν καθήκοντα Εκπαιδευτή. (7) Στον κλάδο ΤΕ Λοιπων Ειδικοτήτων (Προσωρινός) οι υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων των ειδικοτήτων Ραδιοτηλεγραφητών, Τεχνίτη Τηλεπικοινωνίας, Γεωμετρών-Τοπογράφων, Εργαλειομηχανικού, Γεωπονίας, Μηχανικού Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Φυτικών Προιόντων, Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, Βοηθών Χημικών Παρασκευαστών, Σχεδιαστών και Εκφωνητή. Γ. Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) (1) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων. (2) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού των ειδικοτήτων: α. Μηχανολογίας με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Αρχιθερμαστή • Εμπειροτέχνη • Θερμαστή • Μηχανολογίας • Μηχανολογίας (Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Παραγωγής) • Μηχανοτεχνίτη Βαρέων Μηχανημάτων και Μηχανημάτων - Μηχανικού • Μηχανικού Πλυντηρίων • Οπλουργού • Πετρελαιομηχανικού • Πρακτικού Μηχανικού • Σαπωνοποιού • Συγκολλητή Μετάλλων • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Αναμεταλλιωτή • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Απολιπαντή • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Γενικού Εφαρμοστή • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Βαφέα Μετάλλων • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Καμινευτή • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Κασσιτερωτή • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Λευκοσιδηρουργού • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Λιπαντή • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Μασχαλοτορνευτή • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Μηχανικού • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Μηχανοτεχνίτη • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Πιστολαδόρου • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Ρεκτιφιεδόρου • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Σιδηρουργού • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Συντηρητή Μηχανημάτων • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Σφυρηλάτη - Λεβητοποιού • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Ταπητουργού • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Εργαλειομηχανών • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Θερμικών Κατεργασιών • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Οχημάτων, πλην οχημάτων μάχης • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Οχημάτων μάχης • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Πλαισίων Αμαξωμάτων • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Φανοποιού • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Τορναδόρου • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Επιμεταλλωτή • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Επινικελωτή • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Χύτη Μετάλλων • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας - Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Συστημάτων • Τεχνίτη Δοκιμών ΜΕΚ • Τεχνιτών • Τεχνίτη Γραφομηχανημάτων • Τεχνίτη Ελαστικών • Τεχνίτη Οργάνων Ακριβείας και Οπτικών Μέσων • Τεχνίτη Ορθοπεδικών Μηχανημάτων και Ορθοπεδικών Ειδών • Τεχνίτη Παροχής Αερίου Νάρκωσης • Τεχνίτη Πυροβόλων • Τεχνίτη Ραπτομηχανών • Τεχνίτη Σωστικών Μέσων • Υαλουργού • Τεχνίτη Φωτοτυπικού - Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος • Ψήστη υάλου • Αναγομωτή • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας • Εργάτη Βιομηχανίας • Τεχνίτη Συναρμολογητή ΜΕΚ • Τεχνίτη Οχημάτων • Βαφέα Αυτοκινήτου και οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) της ειδικότητας Εργοδηγών Μηχανολόγων - Μηχανολογίας. β. Δομικών Έργων με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Ελαιοχρωματιστή (Ντουκαδόρου) • Ελαιοχρωματιστή - Υδροχρωματιστή • Υδραυλικού • Τεχνίτη Κατεργασίας Ξύλου • Τεχνίτη Οικοδομικών Εργασιών • Τεχνίτη Οικοδομικών Εργασιών (Αμμοκονιαστή) • Τεχνίτη Ξυλουργού • Δομικών Έργων και οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) της ειδικότητας Εργοδηγού Δομικών Έργων. γ. Ηλεκτρολογίας με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Ηλεκτροτεχνίτη Αρχιτεχνίτη • Ηλεκτροτεχνίτη Εργοδηγού • Ηλεκτροτεχνίτη Εσωτερικών Εγκαταστάσεων • Ηλεκτροτεχνίτη Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) • Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων μάχης • Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων, πλην οχημάτων μάχης • Ηλεκτροτεχνίτη Περιελίξεων • Ηλεκτροτεχνίτη Πτυχιούχου Επιβλέψεων • Ηλεκτροτεχνίτη Συσσωρευτών • Μηχανοτεχνίτη Ηλεκτροτεχνίτη • Ηλεκτρολογίας • Ηλεκτροτεχνίτη Εναερίων Γραμμών • Ηλεκτροτεχνίτη • Τεχνίτη Ψυκτικών Μηχανημάτων και οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) της ειδικότητας Εργοδηγού Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρολογίας. δ. Χειριστών Χωματουργικών - Ανυψωτικών Μηχανημάτων και Αντλιοστασίων Καυσίμων και Ειδικών Μηχανημάτων με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων • Χειριστών Εγκαταστάσεων Καυσίμων • Χειριστών Εκσκαπτικών - Ισοπεδωτικών Μηχανημάτων • Χειριστών Μηχανημάτων Αμμοβολής - Θερμοπλαστικής • Χειριστών Μηχανημάτων • Χειριστών Γεωτρυπάνων • Χειριστών Ασφαλτικών Μηχανημάτων • Χειριστών Αντλιοστασίων Καυσίμων • Χειριστών Γερανοφόρων Οχημάτων • Χειριστών Γερανών ε. Σχεδιαστών με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Αρχιτεκτονικού Σχεδίου • Γενικού Σχεδίου • Δομικών Έργων • Ηλεκτρολογικού Σχεδίου • Μηχανολογικού Σχεδίου • Πολιτικού Μηχανικού • Σχεδιαστή στ. Ηλεκτρονικής με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Ηλεκτρονικής • Ηλεκτρονικών Υδραυλικών • Οπτικοηλεκτρονικών • Ραδιοτεχνίτη • Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας - Ηλεκτρονικών • Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Οργάνων Πυροβόλων και οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) της ειδικότητας Εργοδηγών Ηλεκτρονικών - Ηλεκτρονικής. ζ. Ναρκαλιευτών με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Ναρκαλιευτή • Πυροτεχνουργού (3) Στον κλάδο ΔΕ Οδηγών οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού των ειδικοτήτων: • Οδηγού Αρματοφορέα • Οδηγού Αυτοκινήτων • Οδηγού Ρυμουλκού Οχήματος (4) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Α/Φ - Ε/Π) οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού των ειδικοτήτων: • Ηλεκτροτεχνίτη Αεροσκαφών σταθερών και περιστρεφόμενων πτερύγων • Τεχνίτη Αεροσκαφών σταθερών και περιστρεφόμενων πτερύγων • Ταπητουργού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων • Ηλεκτροτεχνίτη Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων • Τεχνίτη Χρώσεως Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (5) Στον κλάδο ΔΕ Τυπογραφίας οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τυπογραφίας - Τοπογραφίας των ειδικοτήτων: • Γραφικών Τεχνών • Τοπογράφων • Γεωμετρών - Τοπογράφων • Γεωμετρογράφων • Βιβλιοδέτη • Σχεδιαστή - Χαρτοσυνθέτη • Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών/Λειαντή Λιθογραφικού τσίγκου • Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών/Λιθογράφου - Εκτυπωτή • Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών/Φωτογράφου - Εκτυπωτή • Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών/Φωτομεταφορέα • Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών/Φωτοσυνθέτη • Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών/Φωτοτσιγκογράφου • Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών/Χρωμολιθογράφου • Τυπογράφου • Φωτογράφου • Φωτοτύπη (6) Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ των ειδικοτήτων: • Προγραμματιστών Η/Υ • Αυτοματισμού Η/Υ • Χειριστών Η/Υ • Χειριστών Διατρητικών Μηχανών (7) Στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων των ειδικοτήτων Μεταφραστών - Διερμηνέων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και άλλης ξένης γλώσσας. (8) Στον κλάδο ΔΕ Χειριστών Μέσων Μέσων Τηλεπικοινωνίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης των ειδικοτήτων: • Χειριστή Μέσων Τηλεπικοινωνίας • Συνθέτη Κινηματογραφικών Ταινιών (μοντέρ) • Χειριστή Κινηματογραφικών Μηχανών Λήψεως • Χειριστή Κινηματογραφικών Μηχανών Προβολής • Χειριστή Τηλετύπου • Χειριστή Τηλεφωνικού Πίνακα (9) Στον κλάδο ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών των ειδικοτήτων: • Χειριστών Ιατρικών Συσκευών • Βοηθών Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων • Αδελφών Νοσοκόμων • Βιολόγου - Βιοχημικού • Βοηθού Ακτινολόγου - Ακτινοθεραπευτή - Φυσιοθεραπευτή • Βοηθού Βιοχημικού • Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων • Βοηθών Μικροβιολόγου - Παθολογοανατόμου - Βιοχημικού • Πρακτικού Νοσοκόμου • Χειριστών Ακτινολογικών Μηχανημάτων (10) Στον κλάδο ΔΕ Χημικού - Μεταλλουργικού οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Χημικού - Μεταλλουργικού των ειδικοτήτων Χημικών Εργαστηρίων, Χημικών Βιομηχανιών, Βοηθού Χημικού, Βοηθού Χημικού Παρασκευαστή, Χημικού Μεταλλουργικού και οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) ειδικότητας Εργοδηγού Χημικού. (11) Στον κλάδο ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης των ειδικοτήτων Κοπτικής - Ραπτικής, Ράπτη Στρατιωτικών Στολών, Γαζωτή - Γαζώτριας, Κόπτη - Σχεδιαστή, Ράπτη - Ράπτριας, Τεχνίτη Κατασκευής Αρβυλών και Απαρτίων, Τεχνίτη Κοπτικής - Ραπτικής και Υποδηματοποιού. (12) Στον κλάδο ΔΕ παροχής υπηρεσιών οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών των ειδικοτήτων: • Αρτοποιού • Κουρέα • Μάγειρα • Δενδροκηπουρού • Αρχισερβιτόρου • Επόπτη Τραπεζοκόμων • Πωλητή - Πωλήτριας • Τραπεζοκόμου • Φαρμακοϋπαλλήλου • Παροχής Υπηρεσιών (13) Στον κλάδο ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων των ειδικοτήτων Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων, Οπλουργού, Οχημάτων μάχης, Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων πλην οχημάτων μάχης, Τεχνίτη Τηλεπικοινωνίας - Ηλεκτρονικών, Τεχνίτη Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης και Αεροπορικού Υλικού. (14) Στον κλάδο ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων Βοηθού Αποθηκάριου, Προσωπικού Εστιάσεως, Χειριστή Μηχανημάτων - Ειδικών Μηχανημάτων, Προσωπικού Καθαριότητας, Γενικών Καθηκόντων, Βοηθού Κλωστουφαντουργού. Δ. Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) (1) Στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών των ειδικοτήτων Κλητήρων, Επιτηρητή Αγωγού Καυσίμων, Τραπεζοκόμων, Επιμελητών και Βοηθού Αποθηκάριου. (2) Στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας των ειδικοτήτων: • Εργάτη Λευκαντηρίων - Βαφείων - Πλυντηρίων - Σιδηρωτηρίων - Κλιβάνων • Καθαριστή - Καθαρίστριας • Πλύντη Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών • Προσωπικού Καθαριότητας (3) Στον κλάδο ΥΕ Εργατών οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Εργατών των ειδικοτήτων: • Γεμιστή - Ζυγιστή • Εργάτη Γενικών Εργασιών • Φορτοεκφορτωτή • Χειριστή Μηχανημάτων Αξιοποιήσεως Ειδών Συσκευασίας Καυσίμων • Χειριστή Μηχανημάτων Κατεργασίας - Συσκευασίας - Μεταφοράς Εφοδίων και Υλικών • Εργατών • Επιτηρητή Αγωγού Καυσίμων (4) Στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων οι υπάλληλοι του κλάδου ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων της ειδικότητας Φύλακα - Νυχτοφύλακα. (5) Στον κλάδο ΥΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) ο υπάλληλος της ειδικότητας Βοηθών Διοικητικών Υπαλλήλων. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΓΕΝ) Άρθρο 50 Διάκριση κλάδων κατά κατηγορίες Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού διακρίνονται κατά κατηγορίες - κλάδους ως εξής : Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού Κλάδος Πληροφορικής Κλάδος Μεταφραστών - Διερμηνέων Κλάδος Στατιστικής Κλάδος Ιατρών Ειδικοτήτων Κλάδος Θετικών Επιστημών Κλάδος Μηχανικών Κλάδος Επιστημών Υγείας Κλάδος Επιχειρησιακών Ερευνητών Κλάδος Κοινωνικών Επιστημών Κλάδος Ωκεανογράφων Κλάδος Βιβλιοθηκονομίας Κλάδος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Κλάδος Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κλάδος Καθηγητών Κλάδος Λοιπών Ειδικοτήτων Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού Κλάδος Τεχνολογικών Εφαρμογών Κλάδος Τεχνολόγων - Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Κλάδος Πληροφορικής Κλάδος Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών Κλάδος Υγείας και Πρόνοιας Κλάδος Βιβλιοθηκονομίας Κλάδος Ναυτικών Κλάδος Καθηγητών Κλάδος Λοιπών Ειδικοτήτων Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων Κλάδος Τεχνικού Κλάδος Οδηγών Κλάδος Τυπογραφίας Κλάδος Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) Κλάδος Μεταφραστών - Διερμηνέων Κλάδος Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης Κλάδος Κοινωνικών Υπηρεσιών Κλάδος Χημικού - Μεταλλουργικού Κλάδος Ένδυσης - Υπόδησης Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών Κλάδος Ναυτικών Κλάδος Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων Κλάδος Λοιπών Ειδικοτήτων Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος Επιμελητών Κλάδος Προσωπικού Καθαριότητας Κλάδος Εργατών Κλάδος Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Κλάδος Λοιπών Ειδικοτήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κατηγορίες - Κλάδοι - Ειδικότητες προσωπικού Προσόντα διορισμού και απόδειξη πρόσθετων προσόντων διορισμού Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Άρθρο 51 Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού περιλαμβάνει εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεις, οι οποίες διαβαθμίζονται ως εξής: α. Πέντε (5) θέσεις με βαθμό Διευθυντή β. Εκατόν είκοσι (120) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄ Άρθρο 52 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει σαράντα (40) θέσεις οι οποίες διαβαθμίζονται ως εξής : α. Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή. β. Τριάντα εννέα (39) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ - Α. Άρθρο 53 Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Ο Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄, μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών. Άρθρο 54 Κλάδος ΠΕ Στατιστικής 1.Ο κλάδος ΠΕ Στατιστικής περιλαμβάνει εννέα (9) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2)Καλή γνώση επεξεργασίας κειμένου και χρήση υπολογιστικών συστημάτων. Άρθρο 55 Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων 3.Ο κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄ των ειδικοτήτων του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39/01) και του Ιατρού Εργασίας. 4.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής σχολών της αλλοδαπής. 2)Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3)Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρμόδια ελληνική αρχή ή αντίστοιχη αρχή χώρας μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης (πλην Ιατρού Εργασίας). 4)Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 5)Για τους υποψηφίους που έχουν αποκτήσει άδεια τίτλου ειδικότητας στην αλλοδαπή απαιτείται εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Άρθρο 56 Κλάδος ΠΕ Θετικών Επιστημών 1.Ο κλάδος ΠΕ Θετικών Επιστημών περιλαμβάνει τριάντα μία (31) θέσεις οι οποίες διαβαθμίζονται ως εξής : 1)Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή. 2)Τριάντα (30) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ - Α. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Βιολογίας • Γεωλογίας • Φυσικής • Μαθηματικών • Χημείας • Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας και Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 4.Για την ειδικότητα της Χημείας απαιτείται και βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ν.1804/88 Α΄ 177/1988). Άρθρο 57 Κλάδος ΠΕ Μηχανικών 1.Ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει εκατόν πενήντα έξι (156) θέσεις οι οποίες διαβαθμίζονται ώς εξής: 1)Έξι (6) θέσεις με βαθμό Διευθυντή. 2)Εκατόν πενήντα (150) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ειδικότερα για την ειδικότητα του Υδρογράφου απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Υδρογραφίας ή εξειδίκευση (διπλωματική εργασία). 3.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ειδικότητας Υδρογράφου από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Άρθρο 58 Κλάδος ΠΕ Επιστημών Υγείας 1.Ο κλάδος ΠΕ Επιστημών Υγείας περιλαμβάνει εννέα (9) θέσεις οι οποίες διαβαθμίζονται ώς εξής: 1)Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή. 2)Οκτώ (8) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Ακτινοφυσικής • Διαιτολογίας • Βιοχημείας και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες.3. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Για την ειδικότητα Ακτινοφυσικής: πτυχίο Φυσικού της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ιατρική Φυσική της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος ακτινοφυσικού Ιατρικής και νοσοκομειακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους πέραν της πρακτικής άσκησης στο γνωστικό χώρο Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής ή σε Τμήματα Ιατρικής Φυσικής ή συνδυασμός των ανωτέρω. 2)Για τις ειδικότητες Διαιτολογίας, Βιοχημείας και άλλων κατά περίπτωση ειδικοτήτων: το ομώνυμο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής. Άρθρο 59 Κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών 1.Ο κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και διετης τουλάχιστον εμπειρία στην επιχειρησιακή έρευνα. 3.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και τριετής τουλάχιστον εμπειρία στην επιχειρησιακή έρευνα. Άρθρο 60 Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών 1.Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Δημοσιογραφίας • Ψυχολογίας • Φιλοσοφίας • Ιστορίας • Κοινωνιολογίας • Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης • Παιδαγωγικής - Νηπιαγωγών. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό για την ειδικότητα της Δημοσιογραφίας ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ιδιότητα μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης. Άρθρο 61 Κλάδος ΠΕ Ωκεανογράφων Ο κλάδος ΠΕ Ωκεανογράφων περιλαμβάνει εννέα (9) θέσεις, οι οποίες διαβαθμίζονται ως εξής : α. Μία (1) θέση με βαθμό Διευθυντή. β. Οκτώ (8) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται : Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Χημείας, Φυσικής, Γεωλογίας, Βιολογίας, Επιστημών Περιβάλλοντος, Θαλασσίων Επιστημών, Μαθηματικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Επιπλέον απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ωκεανογραφία, καθώς και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Άρθρο 62 Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας Ο κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ - Α. Άρθρο 63 Κλάδος ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 1.Ο κλάδος ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ - Α. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διεθνών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Νομικών ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής 2)Άριστη γνώση δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Συνεκτιμάται η καλή γνώση μιας ακόμη από τις γλώσσες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βαλκανικής χώρας της επιλογής των υποψηφίων και 3)Τριετής επαγγελματική εμπειρία. Άρθρο 64 Κλάδος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1.Ο κλάδος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Καλαθοσφαίριση • Πετοσφαίριση • Χειροσφαίριση • Αντισφαίριση • Ενόργανη Γυμναστική • Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική • Αθλητικοί Δρόμοι • Αθλητικά Άλματα • Κολύμβηση • Συγχρονισμένη Κολύμβηση • Ξιφασκία • Άρση Βαρών • Πυγμαχία • Πάλη • Αθλητικές Ρίψεις • Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί • Ποδοσφαίριση • Τζούντο • Χιονοδρομία • Επιτραπέζια Αντισφαίριση • Άσκηση για όλους • Θαλάσσιο Σκι • Ιστιοπλοΐα • Ειδική Φυσική Αγωγή • Κωπηλασία • Κανόε - Καγιάκ • Και άλλες συναφείς ειδικότητες 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο της Ανωτάτης Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αντίστοιχης κατά περίπτωση ειδικότητας ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής και τριετής επαγγελματική εμπειρία και ει δυνατόν σε στρατιωτικές σχολές. Άρθρο 65 Κλάδοι Προσωρινοί α. Κλάδου ΠΕ Καθηγητών Ο προσωρινός κλάδος ΠΕ Καθηγητών περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄, οι οποίες είναι προσωρινές και καταργούνται με την, με οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση από την Υπηρεσία των πολιτικών υπαλλήλων που τις κατέχουν. β. Κλάδος ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων Ο προσωρινός κλάδος ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄, οι οποίες είναι προσωρινές και καταργούνται με την, με οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση από την Υπηρεσία των πολιτικών υπαλλήλων που τις κατέχουν. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) Άρθρο 66 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού περιλαμβάνει εξήντα (60) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 67 Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Ο κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει τετρακόσιες πενήντα (450) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 68 Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων - Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων 1.Ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και σε κάθε περίπτωση τριετής εμπειρία. 2)Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Άρθρο 69 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει σαράντα (40) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 70 Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών 1.Ο κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Γραφιστικής • Διακοσμητικής • Φωτογραφίας • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών • Χρωμολιθογραφίας • Εκτυπώσεων - Φωτομηχανικής Αναπαραγωγής • Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες της σχολής Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο με πτυχίο ΚΑΤΕΕ σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Άρθρο 71 Κλάδος ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας 1.Ο κλάδος ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας περιλαμβάνει πενήντα (50) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον αριθμό των θέσεων δεν περιλαμβάνονται δεκαπέντε (15) θέσεις του Ν. 1153/81 (Α΄ 119/81), οι οποίες είναι προσωρινές και καταργούνται με την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση από την υπηρεσία των πολιτικών υπαλλήλων που τις κατέχουν. 3.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Ιατρικών Εργαστηρίων • Ραδιολογίας και Ακτινολογίας • Οδοντοτεχνικής • Οπτικής • Φυσιοθεραπείας • Εργοθεραπείας • Δημόσιας Υγιεινής • Νοσηλευτικής • Μαιευτικής • Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας - Βρεφονηπιοκομίας • Κοινωνικής Εργασίας • Τροφίμων και Διατροφής. Άρθρο 72 Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας Ο κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει δύο (2) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 73 Κλάδος ΤΕ Ναυτικών 1.Ο κλάδος ΤΕ Ναυτικών περιλαμβάνει ενενήντα τρεις (93) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ - Α των ειδικοτήτων: • Πλοιάρχων Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης • Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού • Χειριστή Ωκεανογραφικών Συσκευών. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Ναυτικών Ακαδημιών της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 3.Ειδικότερα για τους κλάδους Πλοιάρχων Γ΄, Β΄ και Α΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού απαιτείται και διετής, τετραετής και δεκαετής συνολική θαλάσσια υπηρεσία αντίστοιχα και γνώσεις της αγγλικής γλώσσας. Άρθρο 74 Κλάδοι Προσωρινοί α. Κλάδος ΤΕ Καθηγητών Ο προσωρινός κλάδος ΤΕ Καθηγητών περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμό Δ΄ - Α΄, η οποία είναι προσωρινή και καταργείται με την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση από την υπηρεσία του πολιτικού υπαλλήλου που την κατέχει. β. Κλάδος ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) Ο προσωρινός κλάδος ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμό Δ΄ - Α΄, η οποία είναι προσωρινή και καταργείται με την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση από την υπηρεσία του πολιτικού υπαλλήλου που την κατέχει. Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Άρθρο 75 Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει επτακόσιες είκοσι (720) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 76 Κλάδος ΔΕ Τεχνικού 1.Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικού περιλαμβάνει χίλιους (1.880) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Δομικών Έργων • Μηχανολογίας • Ηλεκτρολογίας • Ηλεκτρονικής • Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων • Αντλιοστασίων Καυσίμων και Ειδικών Μηχανημάτων • Σχεδιαστών • Ναρκαλιευτών 3.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: 1)τα κατά περίπτωση ειδικότητας προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39/2001) 2)Άδεια άσκησης επαγγέλματος ώς ακολούθως: (1) Για την ειδικότητα της Μηχανολογίας στις εξειδικεύσεις: • Εργοδηγών Μηχανολογίας • Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης • Συγκόλλησης Μεταλλικών Κατασκευών • Υδραυλικών Συστημάτων Οχημάτων (2) Για την ειδικότητα Δομικών Έργων στην εξειδίκευση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. (3) Για την ειδικότητα Ηλεκτρονικών στην εξειδίκευση Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρονικών (Τ - Η). (4) Για την ειδικότητα Ηλεκτρολογίας σε όλες τις εξειδικεύσεις της. (5) Για την ειδικότητα Χειριστή Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων η κατά περίπτωση απαιτούμενη άδεια ή άδειες μηχανοδηγού - χειριστή του άρθρου 5 του Π.Δ. 31/90 (Α΄ 11/90) η οποία θα αντιστοιχεί σε μία ή περισότερες ομάδες μηχανημάτων του άρθρου 2 του ώς άνω Προεδρικού Διατάγματος για την οποία ή τις οποίες είναι επιθυμητή η πρόσληψη. Άρθρο 77 Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας 1.Ο κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας περιλαμβάνει εξήντα (60) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Βιβλιοδετών • Γραφικών Τεχνών • Εκτυπωτών • Τοπογράφων • Τυπογράφων • Λιθογράφων - Εκτυπωτών • Φωτογράφων - Εκτυπωτών • Φωτομεταφορέων • Φωτοσυνθετών • Φωτοτσιγκογράφων • Φωτοστοιχειοθετών • Γεωμετρών - Τοπογράφων • Γεωμετρογράφων και άλλες συναφείς ειδικότητες τυπογραφίας και τοπογραφίας. Άρθρο 78 Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) Ο κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) περιλαμβάνει εκατό (100) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 79 Κλάδος ΔΕ Οδηγών Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει εκατόν είκοσι (120) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 80 Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Ο κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει είκοσι (20) θέσεις με βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 81 Κλάδος ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης 1.Ο Κλάδος ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας - Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης περιλαμβάνει σαράντα (40) θέσεις με βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας • Κινηματογραφίας • Τηλεόρασης • Συνθέτη Κινηματογραφικών Ταινιών (μοντέρ) • Χειριστή RΑDΑR και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: απολυτήριος τίτλος Τμήματος Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίο ειδικότητας Αυτοματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχα Τεχνικών Εκπαιδευτηρίων ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος. 4.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 5.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προσόντα των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου). Άρθρο 82 Κλάδος ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών 1.Ο κλάδος ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει διακόσιες (200) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Βοηθών Νοσοκόμων • Οδοντοτεχνικής • Χειριστών Ιατρικών Συσκευών • Νοσηλευτικής • Βοηθών Αναισθησιολόγου • Βοηθών Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων • Βοηθών Βιολόγου - Βιοχημικού • Βοηθών Ακτινολόγων • Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων • Φυσιοθεραπευτών. Άρθρο 83 Κλάδος ΔΕ Χημικού - Μεταλλουργικού 1.Ο κλάδος ΔΕ Χημικού - Μεταλλουργικού περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις με βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Χημικών Εργαστηρίων • Χημικών Βιομηχανιών • Τεχνικών Μεταλλικών Επιφανειών • Μεταλλείων • Χημικής Βιομηχανίας • Βοηθού Χημικού Παρασκευαστή • Βοηθού Χημικού και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. Άρθρο 84 Κλάδος ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης 1.Ο κλάδος ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης περιλαμβάνει ενενήντα (90) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Κοπτικής - Ραπτικής • Κόπτη - Σχεδιαστή • Ράπτη - Ράπτριας - Ιστιοραπτών • Υποδηματοποιού και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή απολυτήριος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 4.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 5.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προσόντα των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγμωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου). Άρθρο 85 Κλάδος ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών 1.Ο κλάδος ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνει εκατόν ογδόντα (180) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Κουρέα • Μάγειρα • Κηπουρού • Πωλητή • Φαρμακοϋπαλλήλου • Αρτοποιού • Κομμωτή - Κομμώτριας και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: α.Για την ειδικότητα αρτοποιού: πτυχίο ειδικότητας Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής Αλεύρου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 1)Για την ειδικότητα κηπουρού : απολυτήριος τίτλος Τμήματος Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τμήματος Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίο ειδικότητας Ανθοκηπουρικής Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ειδικότητας Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 2)Για τις ειδικότητες Κουρέα και Κομμωτή - Κομμώτριας: πτυχίο ειδικότητας κομμώσεων και βαφής μαλλιών Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ειδικότητας Κομμωτικής Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 3)Για την ειδικότητα Μάγειρα: πτυχίο ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 4)Για την ειδικότητα πωλητή: δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ειδικού Πωλήσεων ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 5)Για την ειδικότητα Υπαλλήλων Φαρμακείου (Φαρμακουπαλλήλων): πτυχίο Τμήματος Βοηθών Φαρμακείου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ειδικότητας Υπαλλήλων Φαρμακείου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βοηθών φαρμακείου. Άρθρο 86 Κλάδος ΔΕ Ναυτικών 1.Ο κλάδος ΔΕ Ναυτικών περιλαμβάνει τριάντα πέντε (35) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄ 2.Στον κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Δυτών • Ναύκληρων • Κυβερνητών Πλοίων • Πλοηγών • Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού • Λιπαντών. 3.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται: 1)Για την ειδικότητα δυτών και ναυκλήρων: απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου του Τομέα Ναυτικής Κατεύθυνσης ή ισότιμος τίτλος σπουδών και τριετής προυπηρεσία σε αντίστοιχη ειδικότητα. 2)Για την ειδικότητα κυβερνητών πλοίων, πλοηγών και μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού: απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου των Τομέων Ναυτικού και Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σπουδών και τριετής προυπηρεσία σε αντίστοιχη ειδικότητα. 3)Για την ειδικότητα λιπαντών: απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου των Τομέων Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης και Ναυτικής Κατεύθυνσης ή ισότιμος τίτλος σπουδών και τριετής προυπηρεσία σε αντίστοιχη ειδικότητα Άρθρο 87 Κλάδος ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων 1.Ο Κλάδος ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει μία (1) θέση στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Οπλουργού • Οχημάτων μάχης • Οχημάτων, πλην οχημάτων μάχης • Τεχνικών Τηλεπικοινωνίας • Μηχανολογίας • Ηλεκτρολογίας • Ηλεκτρονικής και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται απολυτήριος τίτλος αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και τριετής εκπαιδευτική ή διδακτική εμπειρία. Άρθρο 88 Κλάδος ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) Ο κλάδος ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις με βαθμούς Δ΄ - Α΄, οι οποίες είναι προσωρινές και καταργούνται με την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση από την υπηρεσία των πολιτικών υπαλλήλων που τις κατέχουν. Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Άρθρο 89 Κλάδος ΥΕ Επιμελητών 1.Ο κλάδος ΥΕ Επιμελητών περιλαμβάνει πενήντα πέντε (55) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Κλητήρων • Επιτηρητή Αγωγού Καυσίμων • Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής Εγγράφων • Τραπεζοκόμων • Αποθηκαρίου • Βοηθού Αποθηκαρίου και άλλες συναφείς βοηθητικές ειδικότητες. Άρθρο 90 Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1.Ο κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, περιλαμβάνει εκατόν σαράντα (140) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Καθαριστών - Καθαριστριών • Πλυντών πινακίων και μαγειρικών σκευών • Εργατών λευκαντηρίων - βαφείων - πλυντηρίων - σιδερωτηρίων - κλιβάνων και άλλες συναφείς βοηθητικές ειδικότητες. Άρθρο 91 Κλάδος ΥΕ Εργατών 1.Ο κλάδος ΥΕ Εργατών περιλαμβάνει διακόσιες (200) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Εργατών γενικών εργασιών • Ειδικευμένων Εργατών Λιμένος • Εργατών Υποβρυχίων Φραγμάτων • Μανουβραδόρων και άλλες συναφείς βοηθητικές ειδικότητες. Άρθρο 92 Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Ο κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄. Άρθρο 93 Κλάδος ΥΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) Ο κλάδος ΥΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει μία (1) θέση με βαθμούς Ε΄ - Β΄, η οποία είναι προσωρινή και καταργείται με την, με οποιοδήποτε τρόπο, αποχώρηση του πολιτικού υπαλλήλου που την κατέχει. Άρθρο 94 Θέσεις Βαθμού Διευθυντή εκτός βαθμολογικής κλίμακας Εκτός των θέσεων των προηγούμενων άρθρων ορίζονται εκτός βαθμολογικής κλίμακας (5) θέσεις στο βαθμό Διευθυντή, ως ακολούθως: α. Δύο (2) θέσεις βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. β. Μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών. γ. Μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Στατιστικής ή ΤΕ Πληροφορικής. δ. Μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 79 παρ. 8 του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 2683/99 Α΄ 19/1999). Άρθρο 95 Προσόντα - Πρόσθετα προσόντα - Απόδειξη πρόσθετων προσόντων διορισμού 1.Όπου στους παραπάνω κλάδους δεν ορίζονται προσόντα διορισμού, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 50/2001 (Α΄39/2001) Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα. 2.Για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού απαιτούνται ως πρόσθετα προσόντα η καλή γνώση επεξεργασίας κειμένου και η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, για τους κλάδους ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού η καλή γνώση επεξεργασίας κειμένου. 3.Για όσους κλάδους ή ειδικότητες απαιτείται ορισμένη εξειδίκευση, γνώση ή εμπειρία αυτή, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό, αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 και επόμενες του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39/01). 4.Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 96 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων Στις παρακάτω διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις και τμήματα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ, ανάλογα με το αντικείμενο των οργανικών Μονάδων και την ειδικότητα των κλάδων, κατά κλάδους ως εξής: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων (Δ.Ε.ΔΗ.Σ) Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων και Εθιμοτυπικού Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων σχέσεων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας (ΔΓ/ΓΕΝ) Τμήμα Μεταφραστικό Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων ή ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων Τμήμα Σχεδιαστηρίου - Εκτυπώσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας ή ΔΕ Τεχνικού (Τεχνίτες Γραφομηχανημάτων) Οικονομική Επιθεώρηση Πολεμικού Ναυτικού (ΟΕΠΝ) Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών (ΔΕΔ) Τμήμα Ελέγχου Αποδοχών και Δικαιωμάτων Προσωπικού Υποτμήμα Ελέγχου Νοσηλειών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Ελέγχου Αποδοχών και Δικαιωμάτων Προσωπικού Υποτμήμα Ελέγχου Δικαιωμάτων Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Διεύθυνση Υγειονομικού (ΔΥΓ) Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης Γραφείο Υγειονομικής Περίθαλψης Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Πληροφοριών και Ασφάλειας (Α2) Τμήμα Εξωτερικών Σχέσεων - Εθιμοτυπίας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων σχέσεων ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πληροφοριών Εχθρού Γραφείο Μεταφραστικού Ελληνοτουρκικής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων (κάτοχο Τουρκικής γλώσσας) ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (κάτοχο Τουρκικής γλώσσας) ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (κάτοχο Τουρκικής γλώσσας). Τμήμα Αιγιαλού και Παραλίας Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Υδρογράφος, Τοπογράφος). Τμήμα Διεθνούς Δικαίου Θαλάσσης Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (Β5) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Διοικητικού Ελέγχου (Νομικών - Πειθαρχικών Υποθέσεων) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Κίνησης - Τοποθέτησης Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικούή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Προσλήψεων - Σταδιοδρομίας Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Μητρώων - Ατομικών Φακέλων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Υποδιεύθυνση Οικονομικής Μέριμνας Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Οικονομικών Δικαιωμάτων ΜΠΥ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Οικονομικών Δικαιωμάτων ΣΕΙΔ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως Τμήμα Εκπαίδευσης Εσωτερικού Γραφείο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Οπλισμού (Γ3) Τμήμα Χειρισμού Πιστώσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γενική Επιθεώρηση Πολεμικού Ναυτικού (ΓΕΠΝ/2) Επιθεωρητής Ναυτικών Έργων (Επιπέδου Διεύθυνσης) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών. Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων (Γ4) Υποδιεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Αρχιτέκτων, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Τοπογράφος). Τμήμα Διασυμμαχικής Υποδομής Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Αρχιτέκτων, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Τοπογράφος) Τμήμα Δομικών Εκτιμήσεων - Μελετών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος) Τμήμα Εκτέλεσης Δομικών Έργων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος) Τμήμα Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εκτιμήσεων - Μελετών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Λογιστικού και Συμβάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Διεύθυνση Μελετών (Γ5) Υποδιεύθυνση Στατιστικής - Κοστολόγησης - Ανάπτυξης νέων εφαρμογών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικός, Φυσικός) ή ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών Α΄Υποδιεύθυνση Τμήμα Ανάπτυξης - Συντήρησης Λογισμικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών ή ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικός) Β΄Υποδιεύθυνση Τμήμα Κοστολόγησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικός, Φυσικός) ή ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών Τμήμα Στατιστικής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικός, Φυσικός) Διεύθυνση Μηχανολογικών Συστημάτων (Δ1) Τμήμα Χημείας - Μετάλλων - Καυσίμων - Λιπαντικών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικός, Φυσικός, Χημικός, Γεωλόγος) Τμήμα Πρόβλεψης Χειρισμού Πιστώσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Διεύθυνση Συστημάτων Σκάφους (Δ2) Τμήμα Πρόβλεψης Χειρισμού Πιστώσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Διεύθυνση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συστημάτων (Δ3) Τμήμα Πρόβλεψης και Χειρισμού Πιστώσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Διεύθυνση Συστημάτων Ιπτάμενων Μέσων Τμήμα Πρόβλεψης Χειρισμού Πιστώσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Διεύθυνση Λογιστικού και Προϋπολογισμού (Ε3) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Ετέρων Πηγών Χρηματοδότησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Διοίκηση ΓΕΝ (Δ/ΓΕΝ) Διεύθυνση Εφοδιασμού και Οικονομικής Μέριμνας Τμήμα Ειδικών Διαχειρίσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Διαχείρισης Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας Τμήμα Μελετών Γνωματεύσεων Ναυτιλιακών θεμάτων Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Ναυτικών (Πλοίαρχος) Τμήμα Ναυτικών Εκδόσεων και Πληροφοριών Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Ναυτικών (Πλοίαρχος) Διεύθυνση Διοικητικής και Τεχνικής Μέριμνας Τμήμα Προσωπικού Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Εκτυπώσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας Τμήμα Φωτοσύνθεσης Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τυπογραφίας Διεύθυνση Μηχανογραφικού Κέντρου Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής Τμήμα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής Διεύθυνση Υδρογραφίας Επιχειρήσεων Τμήμα Επεξεργασίας Στοιχείων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Τοπογράφος) Τμήμα Υδρογραφικών - Τοπογραφικών Οργάνων και Συσκευών Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Τοπογράφος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Διαχείρισης Αρχείου Βυθομετρικών Διαγραμμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Τυπογραφίας Διεύθυνση Χαρτογραφίας Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Υδρογράφος, Τοπογράφος). Τμήμα Διαχείρισης Ναυτικών Χαρτών και Εκδόσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Ναυτικών (Πλοίαρχος) ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Ειδικών Ναυτικών Χαρτών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Υδρογράφος,Τοπογράφος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Τοπογράφος) Τμήμα Κατασκευής Κοινών Ναυτικών Χαρτών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Υδρογράφος, Τοπογράφος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Τοπογράφος) Τμήμα Μελετών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμος, Τοπογράφος, Υδρογράφος) Διεύθυνση Ωκεανογραφίας Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Ωκεανογράφων Τμήμα Φυσικής Ωκεανογραφίας Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Ωκεανογράφων Τμήμα Γεωλογίας, Βιολογικής Χημείας Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Ωκεανογράφων Τμήμα Ερευνών Περιβάλλοντος Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Ωκεανογράφων ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) Τμήμα Ωκεανογραφικών Οργάνων και Συσκευών Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Διοίκηση Βοτανικού (Δ.ΒΟΤ) Επιμελητεία Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Προσωπικού ΣΕΙΔ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Προμηθευτικός Οργανισμός Ναυτικού (ΠΟΝ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Υποτμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Υποτμήμα Κοστολόγησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Υποτμήμα Μηχανογράφησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού (Β3) Υποτμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Δημοσίων Ναυτικών Έργων (Γ4) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Τοπογράφος, Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων, Τοπογράφος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός). Τμήμα Μηχανογράφησης (Δ4) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ) Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας Τμήμα Ναυτικών Έργων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων). Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΔΝΕ) Γραμματεία Επιτελείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Διοικητικού Σταδιοδρομίας - Τοποθετήσεων (Β3 - VΙΙ) Υποτμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Δημοσίων Ναυτικών Έργων (Γ4) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Τοπογράφος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων, Τοπογράφος, Μηχανολόγος). Τμήμα Μισθοδοσίας (Ε3 - ΙΙ) Υποτμήμα Μισθοδοσίας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού (Β3) Υποτμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Δημοσίων Ναυτικών Έργων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός) Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδας (ΝΔΒΕ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Χρηματικού - Μισθοδοσίας και Οικονομικών Δικαιωμάτων Προσωπικού (Ε3) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Κέντρο Αυτοματοποιημένων Συστημάτων Μονάδων Ναυτικού (ΚΑΣΜΝ) Διεύθυνση Ενεργοποίησης Συστημάτων Τμήμα Δοκίμων Εφαρμογής Συστημάτων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής (Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών). Διεύθυνση Σχεδιασμού Συστημάτων Τμήμα Επεξεργασίας Νέων Προτάσεων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής (Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών κάτοχοι μεταπτυχιακού Τίτλου). Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΟΡΟΣ (ΚΕ/ΠΟΡΟΣ) Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γενική Επιστασία Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας (ΚΕΠΑΛ) Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Υποτμήμα Σταδιοδρομίας Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Εφοδιασμού και Οικονομικής Μέριμνας Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας, Ειδικές Διαχειρίσεις Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Τμήμα Δημοσίων Ναυτικών Έργων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Τοπογράφος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων, Τοπογράφος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός). Τμήμα Συντηρήσεως ΚτιριακώνΕγκαταστάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Τοπογράφος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων, Τοπογράφος, Μηχανολόγος). Διεύθυνση Συντονισμού Εκπαίδευσης Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Εκτυπωτικού Συνεργείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τυπογραφίας. Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ) Γενική Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Ελέγχου Πρόβλεψης Αποθεμάτων Β Υποδιεύθυνση Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Προεγκρίσεων Πιστώσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Εργολαβιών Ι.Φ - Εκποιήσεων Γραφείο Εκποιήσεων Αχρήστου Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Προμηθειών Εξωτερικού Υποτμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Προμηθειών Εσωτερικού Γραφείο Προμηθειών μέσω Ανωτάτης Επιτροπής Προμηθειών απευθείας ανάθεσης - προγραμμάτων Υπουργείου Εμπορίου Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Διεύθυνση Παραλαβής Διαμετακόμισης Υλικών Τμήμα Διαμετακόμισης Υλικών Γραφείο Διαμετακόμισης Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Εκτελωνισμού Υλικών Υποτμήμα Εκτελωνισμού Υλικών Ξένων Οίκων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Γραφείο Εκτελωνισμού Υλικών FΜS Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Υποδιεύθυνση Τυποποίησης και Προδιαγραφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος,Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Ναυπηγός, Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός, Ναυπηγός). Τμήμα Τυποποίησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Χημικός, Ναυπηγός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Ναυπηγός). Τμήμα Προδιαγραφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Ναυπηγός, Χημικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος Ναυπηγός, Ηλεκτρονικός Ναυπηγός). Διεύθυνση Μελετών Μηχανογράφησης Α΄ Υποδιεύθυνση Μελετών - Μηχανογράφησης Τμήμα Μελετών και Υποστήριξης νέων Μονάδων Γραφείο Κατανομής Υλικών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής. Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών Γραφείο Παραγγελιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής. Τμήμα Ανάπτυξης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών ή ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικός ανάλογης εξειδίκευσης) Β΄ Υποδιεύθυνση Κωδικοποίησης Στατιστικής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικός) ή ΠΕ Στατιστικής ή ΤΕ Πληροφορικής Τμήμα Κωδικοποίησης Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής Τμήμα Στατιστικής - Κοστολόγησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Διεύθυνση Έρευνας και Κατασκευής Ανταλλακτικών Εγχώριας Αγοράς Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Πιστοποίησης και Επισημοποίησης Τεχνολογίας και Προδιαγραφών Ανταλλακτικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Πληροφοριών Μηχανογραφικής Υποστήριξης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής Τμήμα Έρευνας Βιομηχανικής Υποδομής και Προδιαγραφών Ανταλλακτικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) Κεντρικός Σταθμός Αυτοκινήτων Ναυτικού (ΚΣΑΝ) Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Εφοδιασμού Υποτμήμα Αποθηκών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Καυσίμων και Λιπαντικών Υποτμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Υποτμήμα Εργασίας Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Τεχνικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας) Τμήμα Διοίκησης Υποτμήμα Ελέγχου Βλαβών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας) Ναύσταθμος Σαλαμίνας (ΝΣ) Γενική Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Διοίκησης (ΔΔ) Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Διοίκησης Υποτμήμα Προσωπικού Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Κλιμακίου Αμφιάλης Υποτμήμα Εφοδίων - Απογραφών - Προϋπολογισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Μέριμνας Προσωπικού Υποτμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων, Τοπογράφος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός). Διεύθυνση Εφοδιασμού (ΔΕ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Ελέγχου Αποθεμάτων Υποτμήμα Απογραφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Ελέγχου Αποθεμάτων Υποτμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Προμηθειών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Τεχνική (ΔΤ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Μελετών Υποτμήμα Τεχνικής Βιβλιοθήκης Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας Τμήμα Μελετών Υποτμήμα Η/Ν Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός). Τμήμα Μελετών Υποτμήμα Ηλεκτρολογικών Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Παροχής Ενέργειας Υποτμήμα Αεροσυμπιεστών και Διανομής πεπιεσμένου αέρα Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Παροχής Ενέργειας Υποτμήμα Κλιματιστικών Μονάδων Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ναυπηγός, Χημικός Μηχανικός) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ναυπηγός, Χημικός) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Υποτμήμα Ανάπτυξης Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ναυπηγός, Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ναυπηγός, Μηχανολόγος). Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Υποτμήμα Ποιοτικού Ελέγχου επί Πολεμικών Πλοίων και Ναυτικών Υπηρεσιών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Ναυπηγός, Μηχανολόγος) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ναυπηγός, Μηχανολόγος). Τμήμα Προγραμματισμού Υποτμήμα Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Προγραμματισμού Υποτμήμα Πληροφορικής Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ - Διοικητικών Γραμματέων Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Κοστολόγησης Στατιστικής Κτημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Υποδιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υποτμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υποτμήμα Πολιτικής Επιστράτευσης και Σταδιοδρομίας Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ - Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Καυσίμων (ΔΚ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Εθνικών Εγκαταστάσεων Υποτμήμα Διακίνησης Καυσίμων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών επιστημών (Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Τεχνολόγος Καυσίμων, Χημικός) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου (Χημείο) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Τεχνολόγος Καυσίμων) Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) Τμήμα Εφοδιασμού Υποτμήμα Απογραφών κατανομής Υλικού Ναυτικών Όπλων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Προγραμματισμού Μελετών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών Τμήμα Συνεργείων Υποτμήμα Ειδικών Μετρήσεων Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου (ΔΝΧ) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) Τμήμα Εργαστηρίων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικός, Φυσικός, Χημικός) Διεύθυνση Ναυτικών Έργων (ΔΝΕΡ) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εκτιμήσεων - Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Δομικών Εκτιμήσεων Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων) ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Αρχιτέκτων, Τοπογράφος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων, Τοπογράφος) Τμήμα Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Λογιστικού Συμβάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Τμήμα Συντήρησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτων, Πολιτικός, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (ΝΝΣ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Διεύθυνση Προσωπικού Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γενική Γραμματεία Τμήμα Ταχυδρομείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης Τμήμα Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Πληροφορικής ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση Λεσχών και Κυλικείων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Λεσχών και Κυλικείων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Διαχείρισης Λεσχών και Κυλικείων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Προϋπολογισμού Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων Τμήμα Συμβάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ναυτικός Σταθμός Κρήτης (ΝΑΣΚΡΗ) Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Ενιαίου Κέντρου Συνεννόησης (ΕΚΣ) Υποτμήμα Κέντρου Εκπομπής (ΚΕ/ΚΡΗΤΗΣ) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικών) ή ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας Ναύσταθμος Κρήτης (ΝΚ) Διεύθυνση Διοίκησης (ΔΔ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Ασφαλείας Υποτμήμα Ασφαλείας και Πληροφοριών Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Διοίκησης Υποτμήμα Προσωπικού Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Υποτμήμα Συνεργείου Αυτοκινήτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) Διεύθυνση Εφοδιασμού (ΔΕ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Αποθηκών - Εργαστηρίων - Εκποιήσεων Υποτμήμα Εργαστηρίων Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης Διεύθυνση Τεχνική (ΔΤ) Τμήμα Προσωπικού Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Σχεδίασης και Προγραμματισμού Υποτμήμα Στατιστικής και Μηχανογράφησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής Τμήμα Σχεδίασης και Προγραμματισμού Υποτμήμα Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Σχεδίασης και Προγραμματισμού Υποτμήμα Συντάξεως ΔΕΕ Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Ηλεκτρονικής) Τμήμα Μελετών Υποτμήμα Τεχνικής Βιβλιοθήκης Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας Τμήμα Μελετών Υποτμήμα Ηλεκτρονικών Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Μελετών Υποτμήμα Μεταλλουργικών Μελετών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανικός Μεταλλείων, Μεταλλουργός, Χημικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος) Τμήμα Μελετών Υποτμήμα Μηχανολογικών Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) Τμήμα Μελετών Υποτμήμα Ναυπηγικών Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ναυπηγός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ναυπηγός) Τμήμα Μελετών Υποτμήμα Σχεδίασης και Αναπαραγωγής Σχεδίων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Τοπογράφος) ή ΔΕ Τεχνικού (Σχεδιαστής) Τμήμα Οργάνωσης και Ανάπτυξης Συνεργείων και Προϋπολογισμού Υποτμήμα Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Οργάνωσης και Ανάπτυξης Συνεργείων και Προϋπολογισμού Υποτμήμα Υλικών Στρατωνισμού και Εργαλείων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού Τμήμα Οργάνωσης και Ανάπτυξης Συνεργείων και Προϋπολογισμού Υποτμήμα Συντήρησης και Επισκευής Εγκαταστάσεων Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Παροχής Ενέργειας Υποτμήμα Αεροσυμπιεστών και Διανομής πεπιεσμένου αέρα Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) Τμήμα Παροχής Ενέργειας Υποτμήμα Ηλεκτροπαραγωγής - Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Υποτμήμα Ανάπτυξης Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Υποτμήμα Ελέγχου Μετάλλων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος) ή ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Κοστολόγησης Στατιστικής και Κτημάτων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Κοστολόγησης Στατιστικής και Κτημάτων Υποτμήμα Κοστολόγησης Στατιστικής Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Κοστολόγησης Στατιστικής και Κτημάτων Υποτμήμα Κτημάτων Ναυτικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Υποδιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υποτμήμα Λογιστηρίου ΜΠΥ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υποτμήμα Λογιστηρίου ΣΕΙΔ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υποτμήμα Σταδιοδρομίας Πολιτικού Προσωπικού και Πολιτικής Επιστράτευσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Καυσίμων (ΔΚ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Προσωπικού Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Εγκαταστάσεων ΝΑΤΟ Γραφείο Απογραφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) Τμήμα Εγκαταστάσεων ΝΑΤΟ Υποτμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Μηχανολογικών Εφαρμογών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) Τμήμα Εγκαταστάσεων ΝΑΤΟ Υποτμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρολογικών Εφαρμογών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) Τμήμα Εθνικών Εγκαταστάσεων Γραφείο Απογραφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Χημικός Πετρελαίου) Τμήμα Παροχής Ενέργειας Προβλήτας Κ - 14 Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων (ΔΝΟ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Εφοδιασμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Εφοδιασμού Υποτμήμα Πληροφορικής ΝΕΜΕΣ και Τεχνικής Βιβλιοθήκης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας Τμήμα Εφοδιασμού Υποτμήμα Απογραφών κατανομής Ναυτικών Όπλων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Υποτμήμα Μελετών, Σχεδιάσεως και Έργων Εθνικής Υποδομής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Υποτμήμα Ηλεκτρονικών - Ηλεκτρολογικών Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Συνεργείου Πυροβολικού Υποτμήμα Ειδικών Μετρήσεων Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Διεύθυνση Ελέγχου Μετρήσεων (ΔΕΜ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γραφείο Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γραφείο Εφοδιασμού - Προϋπολογισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Τμήμα Ελέγχου Μαγνητικών Μετρήσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Πληροφορικής Τμήμα Σταθμού Ελέγχου Ακρίβειας Συστημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Σταθμού Ελέγχου Ακρίβειας Συστημάτων Υποτμήμα Πληροφορικής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Σταθμού Ελέγχου Ακρίβειας Συστημάτων Υποτμήμα Μηχανικών Δοκιμών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Σταθμού Ελέγχου Ακρίβειας Συστημάτων Υποτμήμα Υποτύπωσης Στόχων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικός (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Ακουστικών Μετρήσεων/Υποβρύχιας Ακουστικής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών ( Φυσικός ) ή ΠΕ Μηχανικών ( Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Διεύθυνση Δημοσίων Ναυτικών Έργων (ΔΝΕΡ) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Δομικών Εκτιμήσεων Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Αρχιτέκτων) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων). Τμήμα Εκτέλεσης Δομικών Έργων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Αρχιτέκτων) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων) Τμήμα Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εκτιμήσεων - Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Λογιστικού - Συμβάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Τμήμα Συντήρησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτων, Πολιτικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Επιμελητείας/Υποτμήμα Νοσηλείων Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) Γενική Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Διοίκησης Γραφείο Κίνησης Ασθενών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Γενική Επιστασία Συνεργείο Μαγειρείων - Πινακοπλυντηρίων Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών Συνεργείο Ραφείων - Πλυντηρίων - Σιδερωτηρίων Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης Συνεργείο Τραπεζοκόμων Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικής Μέριμνας - Εφοδιασμού και Προμηθειών Τμήμα Διαχείρισης των εκτός Πάγιας Νοσηλειών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής Γραφείο Διαχείρισης Δαπανών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας Τμήμα Μηχανών Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) Τμήμα Συντήρησης Ιατρικών Μηχανημάτων Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων) Υποδιεύθυνση Α΄ Γραφείο Διαιτολόγων Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας (Διαιτολόγος) Διεύθυνση Ιατρικής Φυσικής Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Επιστημών Υγείας (Ακτινοφυσικός) Εργαστηριακός Τομέας Τμήμα Ιατρικής Φυσικής Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Επιστημών Υγείας (Ακτινοφυσικός) Τμήμα Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Επιστημών Υγείας (Ακτινοφυσικός) Τμήμα μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Επιστημών Υγείας (Ακτινοφυσικός)Στρατιωτική Διοίκηση Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ) Γενική Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Εφοδιασμού και Οικονομικής Μέριμνας Τμήμα Εφοδιασμού - Απογραφών - Προϋπολογισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Διεύθυνση Τεχνική Τμήμα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας) Τμήμα Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Φερεσύχνων και Ραδιοζεύξεων Κεραιών Εκπομπής Λήψεως Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Ψυκτικών Μηχανημάτων - Κλιματισμού Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ψυκτικός) Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης Τμήμα Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Αρχιτέκτονας) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων) Διεύθυνση Εφοδιασμού και Οικονομικής Μέριμνας Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας Γ΄ Χρηματική Διαχείρηση (Δαπανών) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας Δ΄ Χρηματική Διαχείρηση (Ειδικών Διαχειρίσεων) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Τμήμα Μέριμνας Δοκίμων Συνεργεία Ιματισμού Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Ένδυσης Υπόδησης Τμήμα Μέριμνας Δοκίμων Συνεργεία Συσσιτείας Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Τμήμα Ανοικοδόμησης Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Αρχιτέκτων) Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού (ΥΙΝ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Ναυτικής Ιστορίας και Ναυτικών Περιοδικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών Τμήμα Μικροφωτογράφισης Αρχείων Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τυπογραφίας ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα ΟFFSΕΤ (Τυπογραφείου - Βιβλιοδετείου) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών τεχνών ή ΔΕ Τυπογραφίας Τμήμα Παραδοσιακής Τυπογραφίας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας Τμήμα Προγραμματισμού Προώθησης Βιβλιοδετικών και Τυπογραφικών Εργασιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας Υπηρεσία Ναυτικών Τεχνικών Έργων Λέρου (ΥΝΤΕΛ) Τμήμα Διαχείρισης Εφοδιασμού Υποτμήμα Θεμάτων Εργασίας Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Καυσίμων - Κτιριακών Εγκαταστάσεων - Πυρασφαλείας Υποτμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Δομικών Έργων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός, Αρχιτέκτων) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων) Υπηρεσία Φάρων (ΥΦ) Υποτμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Δημοσίων Ναυτικών Έργων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτονας, Πολιτικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός Δομικών Έργων, Ηλεκτρονικός) Άρθρο 97 Κατάταξη Προσωπικού Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδίκαια με το βαθμό τον οποίο έχουν σε θέσεις των Κλάδων που δημιουργούνται με τον Οργανισμό αυτό, ως εξής: Α. Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (1) Στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού οι υπάλληλοι της ειδικότητας: Διοικητικού - Οικονομικού (2) Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων Αναλυτή, Προγραμματιστή Η/Υ (3) Στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής οι υπάλληλοι της ειδικότητας Στατιστικής (4) Στον κλάδο ΠΕ Θετικών Επιστημών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων Βιολόγου, Μαθηματικού, Φυσικού, Φυσιογνώστη, Χημικού (5) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων Αρχιτέκτονα, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου, Ηλεκτρονικού, Μηχανολόγου, Ναυπηγού, Πολιτικού Μηχανικού, Τοπογράφου, Υδρογράφου, Χαρτογράφου, Χημικού (6) Στον κλάδο ΠΕ Επιστημών Υγείας οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων Ακτινοφυσικού, Φαρμακοποιού (7) Στον κλάδο ΠΕ Ωκεανογράφων οι υπάλληλοι της ειδικότητας Ωκεανογράφου (8) Στον Κλάδο ΠΕ Καθηγητών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων Καθηγητών Ελληνικών, Καθηγητών Μαθηματικών, Καθηγητών Σωματικής Αγωγής Β. Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) (1) Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Διοικητικού • Οικονομικού Εφοδιασμού (2) Στον κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Ειδικών Μηχαν. Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως (ΜΕΚ) • Ειδικού Ηλεκτρολόγου • Ειδικού Μηχανολόγου • Ηλεκτρολόγου • Ηλεκτρονικού • Μηχανολόγου • Μηχανολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού • Ναυπηγού • Τεχνολόγου Πετρελαίου • Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού • Τοπογράφου • Υπομηχανικού (3) Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Προγραμματιστή Η/Υ (4) Στον κλάδο ΤΕ Γραφικών Τεχνών οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Φωτογράφου - Εικονολήπτη (5) Στον κλάδο ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Βοηθού Μικροβιολόγου • Βοηθού Χημικών Παρασκευαστών • Διαιτολόγου • Εργοθεραπευτή • Κοινωνικού Λειτουργού • Νοσηλεύτριας • Τεχνολόγου Ιατρικών εργαστηρίων • Τεχνολόγου Ραδιολόγου Ακτινολόγου • Φυσικοθεραπευτή (6) Στον κλάδο ΤΕ Ναυτικών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Μηχανικού Γ΄ Τάξεως • Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού • Πλοιάρχου Α΄ Τάξεως • Πλοιάρχου Β΄ Τάξεως • Πλοιάρχου Γ΄ Τάξεως • Ραδιοτ. Α΄ Τάξεως • Ραδιοτηλεγραφητή • Χειριστή Ωκεανογραφικών Συσκευών (7) Στον κλάδο ΤΕ Καθηγητών οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Καθηγητή Η/Λ (8) Στον κλάδο ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Φυτικών Προϊόντων Γ. Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) (1) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Βοηθού Εκτελωνιστή • Διοικητικού • Οικονομικού Εφοδιασμού • Δακτυλογράφων (2) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: Α. Μηχανολογίας (Μηχανοτεχνιτών) με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Δεξαμενιστή • Διανάκτη Καυσίμων • Επενδυτή Λεβήτων • Εργοδηγού Μηχανολόγων • Εφαρμοστή • Λεβητοποιού • Λεμβουργού • Λιπαντή • Μηχανικού Αυτοκινήτων • Μηχανικού Εσωτερικής Καύσης • Μηχανοτεχνίτη • Οπλουργού • Πρακτικού Μηχανικού • Πυροτεχνουργού • Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας • Σιδηρουργού • Συγκολλητή Μετάλλων • Συντηρητή Μηχ/των • Σφυροκοπανιστή • Σωληνουργού • Τεχνίτη Σωστικών Μέσων • Τεχνίτη Αεροσκαφών • Τεχνίτη • Τεχνίτη Αυτοκινήτων • Τεχνίτη Γραφομηχανημάτων • Τεχνίτη Ελαστικών • Τεχνίτη Οργάνων Ακριβείας • Τεχνίτη Ταπετσαρίας • Τεχνίτη Φρένων • Τεχνίτη Βαρέων Οχημάτων • Τεχνίτη Σκοποσήμων • Τορναδόρου • Τορνευτή • Υφαλοχρωματιστή • Φανοποιού • Χαλκουργού • Χειριστή Μηχ/των Αμμοβολής • Χειριστή Μηχ/των • Χύτη Μετάλλων Β. Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτροτεχνιτών) με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Εναερίτη • Ηλεκτροτεχνίτη • Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων • Ηλεκτρολόγου • Ψυκτικού Γ. Δομικών Έργων, με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Κτίστη • Ξυλουργού • Σχεδιαστού • Υδραυλικού Δ. Ηλεκτρονικής, με την εξειδίκευση: • Ηλεκτρονικού Ε. Χειριστού Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχ/των, με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Οδηγού Γερανοφόρων Οχημάτων • Χειριστού Γερανών Ξηράς • Χειριστού Ανυψωτικών Μηχ/των • Χειριστού Εκσκαπτικών Μηχ/των (3) Στον κλάδο ΔΕ Τυπογραφίας οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Βιβλιοδέτη • Γεωμέτρου • Τεχνίτη Γραφικών Τεχνών • Τυπογράφου • Φωτογράφου • Φωτοτύπη • Χρωμολιθογράφου (4) Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Προγραμματιστή Η/Υ • Χειριστή Μηχανογραφικών Συσκευών (5) Στον κλάδο ΔΕ Οδηγών οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Ειδικού Οχημάτων • Οδηγού Κινητής Καντίνας • Οδηγού Αυτοκινήτων (6) Στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Μεταφραστή (7) Στον κλάδο ΔΕ Χειριστών οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Χειριστή Μέσων Τηλεπικοινωνιών (8) Στον κλάδο ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Αδελφής Νοσοκόμας • Βοηθού Ακτινολόγου • Βοηθού Ηλεκτροεγκεφαλογράφου • Βοηθού Μικροβιολόγου • Νοσοκόμου (9) Στον κλάδο ΔΕ Χημικού - Μεταλλουργικού οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Βοηθού Χημικού Παρασκευαστή (10) Στον κλάδο ΔΕ Ένδυσης Υπόδησης οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Ιστιοράπτη • Ράπτη • Ράπτριας • Τεχνίτη Κοπτικής Ραπτικής • Υποδηματοποιού (11) Στον κλάδο ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Αρτεργάτη • Κηπουρού • Κουρέα • Μαγείρου • Πωλητή • Τραπεζοκόμου • Φαρμακοϋπαλλήλου (12) Στον κλάδο ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Βοηθού Αποθήκης • Εργοδηγού Δ. Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) (1) Στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Κλητήρα (2) Στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Εργάτη Πλυντηρίων • Καθαρίστριας (3) Στον κλάδο ΥΕ Εργατών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Ειδικευμένου Εργάτη Λιμένα • Εργάτη Γενικών Εργασιών • Εργάτη Υποβρυχίων Φραγμάτων (4) Στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Φύλακα ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Γ.Ε.Α.) Άρθρο 98 Διάκριση κλάδων κατά κατηγορίες Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας διακρίνονται κατά κατηγορίες - κλάδους - ειδικότητες ως εξής: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού Κλάδος Πληροφορικής Κλάδος Μεταφραστών - Διερμηνέων Κλάδος Στατιστικής Κλάδος Ιατρών Ειδικοτήτων Κλάδος Θετικών Επιστημών Κλάδος Μηχανικών Κλάδος Επιστημών Υγείας Κλάδος Επιχειρησιακών Ερευνητών Κλάδος Κοινωνικών Επιστημών Κλάδος Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Κλάδος Βιβλιοθηκονομίας Κλάδος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Κλάδος Λοιπών Ειδικοτήτων Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού Κλάδος Τεχνολογικών Εφαρμογών Κλάδος Τεχνολόγων - Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Κλάδος Πληροφορικής Κλάδος Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών Κλάδος Υγείας και Πρόνοιας Κλάδος Βιβλιοθηκονομίας Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων Κλάδος Τεχνικού Κλάδος Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Κλάδος Τυπογραφίας Κλάδος Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) Κλάδος Οδηγών Κλάδος Μεταφραστών - Διερμηνέων Κλάδος Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης Κλάδος Κοινωνικών Υπηρεσιών Κλάδος Χημικού - Μεταλλουργικού Κλάδος Ένδυσης - Υπόδησης Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών Κλάδος Λοιπών Ειδικοτήτων Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Κλάδος Επιμελητών Κλάδος Προσωπικού Καθαριότητας Κλάδος Εργατών Κλάδος Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων Κλάδος Λοιπών Ειδικοτήτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κατηγορίες - Κλάδοι - Ειδικότητες προσωπικού Προσόντα διορισμού και απόδειξη πρόσθετων προσόντων διορισμού Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Άρθρο 99 Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού περιλαμβάνει εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) τακτικές θέσεις. Οι τακτικές θέσεις διαβαθμίζονται ως εξής: α. Οκτώ (8) θέσεις με βαθμό Διευθυντή. β. Εκατόν εβδομήντα έξι (176) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 100 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει είκοσι τέσσερις (24) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄: Άρθρο 101 Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Ο κλάδος ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει επτά (7) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄ μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών. Άρθρο 102 Κλάδος ΠΕ Στατιστικής 1.Ο κλάδος ΠΕ Στατιστικής περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2)Καλή γνώση επεξεργασίας κειμένου και χρήση υπολογιστικών συστημάτων. Άρθρο 103 Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων 1.Ο κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄ των ειδικοτήτων του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39/01) και του Ιατρού Εργασίας. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής σχολών της αλλοδαπής. 2)΄Αδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. 3)΄Αδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από την αρμόδια ελληνική αρχή ή αντίστοιχη αρχή χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (πλήν Ιατρού Εργασίας). 4)Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. 5)Για τους υποψηφίους που έχουν αποκτήσει άδεια τίτλου ειδικότητας στην αλλοδαπή απαιτείται εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Άρθρο 104 Κλάδος ΠΕ Θετικών Επιστημών 1.Ο κλάδος ΠΕ Θετικών Επιστημών περιλαμβάνει είκοσι πέντε (25) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄: 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Βιολογίας • Γεωλογίας • Φυσικής • Μαθηματικών • Χημείας • Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Γεωλογίας και Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. 4.Για την ειδικότητα της Χημείας απαιτείται και βεβαίωση ιδιότητας μέλους της ένωσης Ελλήνων Χημικών (Ν. 1804/88 Α΄177/88). Άρθρο 105 Κλάδος ΠΕ Μηχανικών Ο κλάδος ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει εκατόν είκοσι μία (121) θέσεις οι οποίες διαβαθμίζονται ως εξής: α. Έξι (6) θέσεις με βαθμό Διευθυντή. β. Εκατόν δεκαπέντε (115) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 106 Κλάδος ΠΕ Επιστημών Υγείας 1.Ο κλάδος ΠΕ Επιστημών Υγείας περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Οδοντιατρικής • Φαρμακευτικής • Ακτινοφυσικής • Διαιτολόγων • Βιοχημικών • Νοσηλευτικής. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Για την ειδικότητα Ακτινοφυσικής: πτυχίο Φυσικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ιατρική Φυσική ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος Ακτινοφυσικού Ιατρικής και νοσοκομειακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους πέραν της πρακτικής άσκησης στο γνωστικό χώρο Φυσικής της Πυρηνικής Ιατρικής ή σε Τμήμα Ιατρικής Φυσικής ή συνδυασμός των ανωτέρω. 2)Για τις ειδικότητες Διαιτολογίας, Βιοχημείας και άλλων κατά περίπτωση ειδικοτήτων: το ομώνυμο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής. Άρθρο 107 Κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών 1.Ο κλάδος ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και τουλάχιστον διετής εμπειρία στην επιχειρησιακή έρευνα. 3.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από τους υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα οιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην επιχειρησιακή έρευνα. Άρθρο 108 Κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών 1.Ο κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Δημοσιογραφίας • Ψυχολογίας • Φιλοσοφίας • Ιστορίας • Κοινωνιολογίας • Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης • Παιδαγωγικής Νηπιαγωγών. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό για την ειδικότητα του Δημοσιογράφου ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ιδιότητα μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης. Άρθρο 109 Κλάδος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1.Ο κλάδος ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού περιλαμβάνει είκοσι (20) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Καλαθοσφαίριση • Πετοσφαίριση • Χειροσφαίριση • Αντισφαίριση • Ενόργανη Γυμναστική • Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική • Αθλητικοί Δρόμοι • Αθλητικά Άλματα • Κολύμβηση • Συγχρονισμένη Κολύμβηση • Ξιφασκία • Άρση Βαρών • Πυγμαχία • Πάλη • Αθλητικές Ρίψεις • Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί • Ποδοσφαίριση • Τζούντο • Χιονοδρομία • Επιτραπέζια Αντισφαίριση • Άσκηση για όλους • Θαλάσσιο Σκι • Ιστιοπλοΐα • Ειδική Φυσική Αγωγή • Κωπηλασία • Κανόε - Καγιάκ • Και άλλες συναφείς ειδικότητες 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο της Ανωτάτης Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αντίστοιχης κατά περίπτωση ειδικότητας ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής και τριετής επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε στρατιωτικές σχολές. Άρθρο 110 Κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας Ο κλάδος ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 111 Κλάδος ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 1.Ο κλάδος ΠΕ Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Πτυχίο ή δίπλωμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διεθνών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Νομικών ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής 2)Άριστη γνώση δύο (2) τουλάχιστον ξένων γλωσσών που ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Συνεκτιμάται η καλή γνώση μιας ακόμη από τις γλώσσες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βαλκανικής χώρας της επιλογής των υποψηφίων και 3)Τριετής επαγγελματική εμπειρία. Άρθρο 112 Κλάδος ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) 1.Ο προσωρινός κλάδος ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει τρεις (3) προσωρινές θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Εφοδιασμού • Συντηρητών Εγκαταστάσεων • Θεολογίας. 3.Κάθε προσωρινή θέση καταργείται όταν με οποιοδήποτε τρόπο αποχωρήσει ο πολιτικός υπάλληλος που την κατέχει. 4.Ο προσωρινός κλάδος καταργείται όταν αποχωρήσουν άπαντες οι υπηρετούντες σαυτόν υπάλληλοι. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Άρθρο 113 Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού περιλαμβάνει πενήντα πέντε (55) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 114 Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών Ο κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει τριακόσιες ογδόντα επτά (387) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 115 Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων 1.Ο κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και σε κάθε περίπτωση τριετής εμπειρία. 2)Γνώση Αγγλικής σε επίπεδο τουλάχιστον LΟWΕR. Άρθρο 116 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει πέντε (5) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 117 Κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών 1.Ο κλάδος ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Γραφιστικής • Διακοσμητικής • Φωτογραφίας • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών • Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο με πτυχίο ΚΑΤΕΕ σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Άρθρο 118 Κλάδος ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας 1.Ο κλάδος ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας περιλαμβάνει πενήντα (50) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α ΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Ιατρικών Εργαστηρίων • Ραδιολογίας και Ακτινολογίας • Οδοντοτεχνικής • Οπτικής • Φυσιοθεραπείας • Εργοθεραπείας • Δημόσιας Υγιεινής • Νοσηλευτικής • Μαιευτικής • Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας • Βρεφονηπιοκομίας • Κοινωνικής Εργασίας • Τροφίμων και Διατροφής. Άρθρο 119 Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας Ο κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας περιλαμβάνει τέσσερις (4) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Άρθρο 120 Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων περιλαμβάνει επτακόσιες δέκα (710) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 121 Κλάδος ΔΕ Τεχνικού 1.Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικού περιλαμβάνει χίλιες επτακόσιες οκτώ (1.708) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Δομικών Έργων • Μηχανολογίας • Ηλεκτρολογίας • Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων • Σχεδιαστών • Ηλεκτρονικών. 3.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται: 1)τα κατά περίπτωση ειδικότητας προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39/01). 2)΄Αδεια άσκησης επαγγέλματος ως ακολούθως: (1) Για την ειδικότητα της Μηχανολογίας στις εξειδικεύσεις: • Εργοδηγών Μηχανολογίας • Θερμαστών - Κλιβανιστών • Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης • Συγκόλλησης Μεταλλικών Κατασκευών • Υδραυλικών Συστημάτων Οχημάτων (2) Για την ειδικότητα Δομικών ΄Εργων στην εξειδίκευση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. (3) Για την ειδικότητα Ηλεκτρονικών στην εξειδίκευση Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας Ηλεκτρονικών (Τ - Η). (4) Για την ειδικότητα Ηλεκτρολογίας σε όλες τις εξειδικεύσεις της. (5) Για την ειδικότητα χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων η κατά περίπτωση απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού - χειριστή του άρθρου 5 του Π.Δ. 31/90 (Α΄ 11/90) η οποία θα αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες ομάδες μηχανημάτων του άρθρου 2 του ως άνω Διατάγματος για την οποία ή τις οποίες είναι επιθυμητή η πρόσληψη. Άρθρο 122 Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων 1.Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων περιλαμβάνει χίλιες είκοσι (1.020) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄ της ειδικότητας Τεχνικών Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι παρακάτω ειδικότητες: • Αντιδιαβρωτικής προστασίας Αεροσκαφών • Γενικών Εφαρμοστών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων • Ελασματουργών Αεροσκαφών • Ελαστικών Αεροσκαφών • Ελίκων Αεροσκαφών • Επεξεργασίας Εξαρτημάτων Αεροσκαφών • Επιθεωρητών Εργασίας Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων • Ηλεκτροτεχνιτών Αεροσκαφών • Καλυπτρών Αεροσκαφών • Κινητήρων Αεροσκαφών • Μηχανουργών Αεροσκαφών • Οπλισμού Αεροσκαφών • Οργάνων Αεροσκαφών • Συγκολλητών Εξαρτημάτων Αεροσκαφών • Συνθετών Αεροσκαφών • Σωστικών Μέσων Αεροσκαφών • Υδραυλικών Συστημάτων Αεροσκαφών • Υφασμάτινων Επικαλύψεων Αεροσκαφών • Τεχνιτών Χρώσεως Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα κατά περίπτωση ειδικότητας προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39/01). Άρθρο 123 Κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας 1.Ο κλάδος ΔΕ Τυπογραφίας περιλαμβάνει πενήντα τέσσερις (54) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Βιβλιοδετών • Γραφικών Τεχνών • Εκτυπωτών • Τοπογράφων • Τυπογράφων • Λιθογράφων - Εκτυπωτών • Φωτογράφων - Εκτυπωτών • Φωτομεταφορέων • Φωτοσυνθετών • Φωτοτσιγκογράφων • Φωτοστοιχειοθετών • Χειριστών Εκτυπωτικών Μηχανών και άλλες συναφείς ειδικότητες. Άρθρο 124 Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) Ο κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) περιλαμβάνει εβδομήντα (70) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 125 Κλάδος ΔΕ Οδηγών 1.Ο κλάδος ΔΕ Οδηγών περιλαμβάνει διακόσιες πενήντα (250) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 126 Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων Ο κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων περιλαμβάνει τριάντα τρεις (33) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. Άρθρο 127 Κλάδος ΔΕ Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας Κινηματογραφίας και Τηλεόρασης 1.Ο κλάδος ΔΕ Χειριστών περιλαμβάνει είκοσι μία (21) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας, • Κινηματογραφίας, • Τηλεόρασης • Χειριστών RΑDΑR και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: απολυτήριος τίτλος Τμήματος Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίο ειδικότητας Αυτοματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχα Τεχνικών Εκπαιδευτηρίων ή Τεχνίτη Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος. 4.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 5.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προσόντα των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγμωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου). Άρθρο 128 Κλάδος ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών 1.Ο κλάδος ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει εκατόν δέκα (110) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων • Βοηθών Νοσοκόμων • Οδοντοτεχνικής • Βοηθών Βιολόγου - Βιοχημικού • Χειριστών Ιατρικών Συσκευών • Νοσηλευτικής • Βοηθών Αναισθησιολόγου • Βοηθών Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων • Βοηθών Ακτινολόγων • Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων • Φυσικοθεραπευτών και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. Άρθρο 129 Κλάδος ΔΕ Χημικού - Μεταλλουργικού 1.Ο κλάδος ΔΕ Χημικού - Μεταλλουργικού περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Χημικών Εργαστηρίων • Χημικών Βιομηχανιών • Τεχνικών Μεταλλικών Επιφανειών • Μεταλλείων • Χημικής Βιομηχανίας και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. Άρθρο 130 Κλάδος ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης 1.Ο κλάδος ΔΕ Ένδυσης - Υπόδησης περιλαμβάνει ενενήντα (90) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Κοπτικής Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης • Κοπτικής Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων • Κοπτικής Ραπτικής Υποκαμίσων • Γουνοποιίας • Επεξεργασίας Προϊόντων Δέρματος • Οικοκυρικής • Γαζωτών - Γαζωτριών • Υφασματίνων Επικαλύψεων • Κόπτη - Σχεδιαστή • Ράπτη - Ράπτριας • Υποδηματοποιού και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή απολυτήριος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 4.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 5.Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προσόντα των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγμωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου). Άρθρο 131 Κλάδος ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών 1.Ο κλάδος ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνει διακόσιες είκοσι (220) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Κουρέα - Κομμώτριας • Μάγειρα • Κηπουρού • Πυροσβέστη • Πωλητή • Φαρμακοϋπαλλήλου και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. 3.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται: 1)Για την ειδικότητα κουρέα: πτυχίο ειδικότητας Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ειδικότητας Κομμωτικής Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος Σχολικής Μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2)Για την ειδικότητα κηπουρού - δενδροκηπουρού: απολυτήριος τίτλος Τμήματος Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τμήματος ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνικής Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή πτυχίο ειδικότητας Ανθοκηπουρικής Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ειδικότητας Ανθοκομίας και Κηποτεχνικής Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 3)Για την ειδικότητα υπαλλήλου Φαρμακείου: πτυχίο Τμήματος Βοηθών Φαρμακείου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ειδικότητας Υπαλλήλων Φαρμακείου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Φαρμακείου. 4)Για την ειδικότητα πυροσβέστη: απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικου Λυκείου ή Τεχνικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Ν. 1346/83 (Α΄46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών Σχολικής Μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 5)Για την ειδικότητα μάγειρου: πτυχίο ειδικότητας μαγειρικής τέχνης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 6)Για την ειδικότητα πωλητή: δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ειδικού Πωλήσεων ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 (Α΄ 46/83) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Άρθρο 132 Κλάδος ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) 1.Ο προσωρινός κλάδος ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει δεκατέσσερις (14) προσωρινές θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Δ΄ - Α΄ της ειδικότητας Βοηθών Αποθηκαρίων. 2.Κάθε προσωρινή θέση καταργείται όταν με οποιοδήποτε τρόπο αποχωρήσει ο πολιτικός υπάλληλος που την κατέχει. 3.Ο προσωρινός κλάδος καταργείται όταν με οποιοδήποτε τρόπο αποχωρήσουν άπαντες οι υπηρετούντες σ αυτόν υπάλληλοι. Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Άρθρο 133 Κλάδος ΥΕ Επιμελητών 1.Ο κλάδος ΥΕ Επιμελητών περιλαμβάνει τριάντα εννέα (39) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Κλητήρων • Επιτηρητών Αγωγού Καυσίμων • Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής Εγγράφων • Τραπεζοκόμων (από δημοσιεύσεως του παρόντος) και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. Άρθρο 134 Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1.Ο κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει διακόσιες εξήντα πέντε (265) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Καθαριστών - Καθαριστριών, • Πλυντών Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών, • Εργατών Λευκαντηρίου - Βαφείου - Πλυντηρίου - Σιδερωτηρίου - Κλιβάνου και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. Άρθρο 135 Κλάδος ΥΕ Εργατών 1.Ο κλάδος ΥΕ Εργατών περιλαμβάνει εκατόν τριάντα τέσσερις (134) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄. 2.Στον ανωτέρω κλάδο περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: • Εργάτου Γεν. Εργασιών • Κλιβανιστού • Φορτοεκφορτωτού και άλλες συναφείς κατά περίπτωση ειδικότητες. Άρθρο 136 Κλάδος ΥΕ Φυλάκων και Νυχτοφυλάκων Ο Κλάδος ΥΕ Φυλάκων και Νυχτοφυλάκων περιλαμβάνει εννέα (9) θέσεις στους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄. Άρθρο 137 Κλάδος ΥΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός) 1.Ο προσωρινός κλάδος ΥΕ Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει μία (1) προσωρινή θέση στους ενιαίους βαθμούς Ε΄ - Β΄ της ειδικότητας Βοηθών Ειδικών Επαγγελμάτων και Εργασιών (Βοηθός Μαγείρου) 2.Ο προσωρινός κλάδος και η θέση καταργούνται όταν αποχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο ο υπάλληλος που την κατέχει. Άρθρο 138 Θέσεις βαθμού Διευθυντή εκτός βαθμολογικής κλίμακας Εκτός των θέσεων των προηγούμενων άρθρων ορίζονται εκτός βαθμολογικής κλίμακας δέκα επτά (17) θέσεις στο βαθμό του Διευθυντή, ως ακολούθως: α. Μία (1) θέση βαθμού Διεθυντή για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 79 παρ. 8 του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 2683/99 Α΄ 19/1999). β. Μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. γ. Μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής. δ. Τρεις (3) θέσεις βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 79 παρ. 8 του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 2683/99 Α΄ 19/1999). ε. Μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών στ. Έξι (6) θέσεις βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 79 παρ. 8 του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 2683/99 Α΄ 19/1999). ζ. Μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 79 παρ. 8 του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν. 2683/99 Α΄ 19/1999). η. Μία (1) θέση βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. θ. Δύο (2) θέσεις βαθμού Διευθυντή για τους κλάδους ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. Άρθρο 139 Καταργούμενοι κλάδοι Με το παρόν καταργείται ο προσωρινός κλάδος του ΓΕΑ ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων. Άρθρο 140 Προσόντα - Πρόσθετα προσόντα Απόδειξη πρόσθετων προσόντων διορισμού 1.Όπου στους παραπάνω κλάδους δεν ορίζονται προσόντα διορισμού, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39/2001) καθορισμός προσόντων διορισμού σε φέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα. 2.Για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού απαιτούνται ως πρόσθετα προσόντα η καλή γνώση επεξεργασίας κειμένου και η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, για τους κλάδους ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων και ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού η καλή γνώση επεξεργασίας κειμένου 3.Για όσους κλάδους ή ειδικότητες απαιτείται ορισμένη εξειδίκευση, γνώση ή εμπειρία αυτή, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό, αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 και επόμενες του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39/01). 4.Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των θέσεων κατά ειδικότητα καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Άρθρο 141 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων Στις παρακάτω διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας καθώς και στις Μονάδες - Υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας του Υπουρ - γείου Εθνικής ΄Αμυνας προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ, ανάλογα με το αντικείμενο των οργανικών Μονάδων και την ειδικότητα των κλάδων, κατά κλάδους ως εξής: 1.Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) Κεντρική Γραμματεία Τμήμα Εθνικών Εγγράφων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Μεταφραστικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων. Τμήμα Σχεδιαστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τεχνικού (Σχεδιαστών). Τμήμα Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Αναπαραγωγής Εγγράφων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας. Διεύθυνση Σχεδίων Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (Α1) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Πληροφοριών - Ασφάλεια (Α2) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση ΝΑΤΟ - Διεθνών Υποθέσεων (Α3) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Αεράμυνας (Α4) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων (Α5) Τμήμα Τηλεοπτικών Φωτογραφικών Δραστηριοτήτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με γνώσεις αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Lοwer ή ΠΕ Μεταφραστών αγγλικής γλώσσας ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Δημοσιογραφίας). Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Β1) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Στρατολογίας (Β2) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Μέριμνας Προσωπικού (Β3) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού (Β4) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (Β5) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Τμήμα Σχεδίασης Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πειθαρχικών - Νομικών Υποθέσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Προσλήψεων Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Αρχείου - Μηχανογράφησης Προσωπικών Μητρώων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων - Συνδικαλιστικών Θεμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Υποδιεύθυνση Οικονομικής Μέριμνας Πολιτικών Υπαλλήλων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Τμήμα Αποδοχών - Ελέγχου - Σ.Σ.Ε.και Στατιστικών Δεδομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Σχεδίασης - Προϋπολογισμού και Χρηματοδότησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Αεροσκαφών - Μέσων (Γ1) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Παρακολούθησης - Υλοποίησης Εξοπλιστικών Προγραμμάτων (Γ2) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Τ - Η Μέσων (Γ3) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Εφοδιασμού - Μεταφορών (Γ4) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Έργων (Γ5) Τμήμα Περιουσίας - Χωροταξίας Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμος, Τοπογράφος, Πολιτικός). Τμήμα Ειδικών Προγραμμάτων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Οργάνωσης (Δ1) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης (Δ2) Τμήμα ΄Ερευνας - Τεχνολογίας και Μελετών Υπάλληλοι του Κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Αεροναυπηγός) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Οικονομικού (Δ3) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Πληροφορικής (Δ4) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεωρήσεων (ΔΟΕΕ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Επιθεωρήσεων (ΔΕΠΙΘ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Ασφάλειας Πτήσεων - Εδάφους (ΔΑΠΕ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Υγειονομικού (ΔΥΓ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2.Οικονομικό Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΟΛΚΑ) Τμήμα Λογιστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού - Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3.Κέντρο Μηχανογράφησης Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΚΜΗ/ΓΕΑ) Τμήμα Εφαρμογών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής Αυτοτελές Γραφείο Έρευνας Νέων Προϊόντων ΚΜΗ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 4.Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Σμήνος Συντήρησης Εγκαταστάσεων (Επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολόγος, Ψυκτικός) Σμήνος Μεταφορών (Επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανικός Οχημάτων) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανικός Οχημάτων - Μηχανημάτων) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 5.Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας/ΓΕΑ (ΥΠΕΠΑ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Συντονισμού Τμήμα Νομικών Υποθέσεων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (πτυχιούχος Νομικής) Τμήμα Σχεδιαστηρίου Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού (Σχεδιαστές Αρχιτεκτονικού, Μηχανολογικού Σχεδίου) Αυτοτελές Γραφείο Στατιστικής Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Στατιστικής Διεύθυνση Μελετών Εθνικών Έργων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος) Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτονας) Τμήμα Μελετών Έργων Πολιτικού Μηχανικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος) Τμήμα Τοπογραφικών Εργασιών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμος - Τοπογράφος ή Πολιτικός) Τμήμα Μελετών Μικρών Έργων και Έργων Συντήρησης Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός ή Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός ή Πολιτικός Δομικών Έργων ή Πολιτικός Έργων Υποδομής) Διεύθυνση Κατασκευών Εθνικών Έργων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος ή Αρχιτέκτονας) Τμήμα Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας) Τμήμα Κατασκευών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων Μηχανικών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος) Διεύθυνση Μελετών Έργων ΝΑΤΟ και Ειδικών Προγραμμάτων Τμήμα Μικρών Έργων και Έργων Συντήρησης Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός ή Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός ή Πολιτικός Δομικών Έργων ή Πολιτικός Έργων Υποδομής) Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας - Τυποποίησης Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος) Τμήμα Διασφάλισης - Έλεγχος Ποιότητας Μελετών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας) Τμήμα Διασφάλισης - Έλεγχος Ποιότητας Κατασκευών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος) Τμήμα Αιτήσεων Θεραπείας Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος) Τμήμα Τυποποίησης - Αρχείο Προδιαγραφών Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός ή Μηχανολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός ή Πολιτικός Δομικών Έργων ή Πολιτικός Έργων Υποδομής) Διεύθυνση 1ης Υπηρεσίας Επίβλεψης Κατασκευής Έργων (1η ΥΕΚΕ) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας ή Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος) 6.Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Κίνησης Εκπαίδευσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων - Συνδικαλιστικών Θεμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης) 7.Μοίρα Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (Μ.ΔΑΥ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού - Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 8.201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Κίνησης - Εκπαίδευσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Ανεφοδιασμού Τμήμα Βελτίωσης Υλικού, ΤCΤΟ και Διερεύνησης Ακατάλληλου Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος) ή ΤΕ Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας) με εμπειρία Επιθεωρητή ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων με εμπειρία Επιθεωρητή Διεύθυνση Διοίκησης Υλικού Τμήμα Υλικού Γενικής Χρήσης και Μέσων Εδάφους Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Ελέγχου Αιτήσεων Παραγγελιών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων με εμπειρία Επιθεωρητή Τμήμα Κωδικοποίησης Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικός, Φυσικός) ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης Τμήμα Ανάλυσης και Προγραμματισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής. Τμήμα Εκμετάλλευσης (Εφαρμογών) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής. Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προΰπολογισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης) ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού (με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης) ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε οικονομικά θεματα). Διεύθυνση Λογιστικής Παρακολούθησης Υλικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Παρακολούθησης Λογαριασμών Γενικού Καθολικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Παρακολούθησης Ειδικών Λογαριασμών και Καυσίμων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Ελέγχου Δικαιολογητικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης Άχρηστου - Καταργημένου Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Διεύθυνση Παραλαβής Αποστολής Υλικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Παραλαβής Υλικού Πηγών Εξωτερικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Παραλαβής Υλικού Πηγών Εσωτερικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Αποστολής Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Επιθεώρησης και Ποιοτικού Ελέγχου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος ) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) με εμπειρία Επιθεωρητή ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων με εμπειρία Επιθεωρητή. 9.Υπηρεσία Ελέγχου Προμηθειών ΠολεμικήςΑεροπορίας (ΥΕΠ/ΠΑ) Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Μηχανολογίας,Ηλεκτρολογίας) με εμπειρία Επιθεωρητή. 10.Εργοστάσιο Αεροκινητήρων και Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Α/Κ και ΕΕΟ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Υποστήριξης Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Συντήρησης Εξοπλισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). Τμήμα Εγκαταστάσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός, Τοπογράφος, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας,Ηλεκτρολογίας). Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού ή ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας ή ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας. Διεύθυνση Παραγωγής Αεροκινητήρων (Α/Κ) Υποδιεύθυνση παραγωγής Α΄, Β΄, Γ΄,Δ΄ τομέων Α/Κ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Α/Κ. Α΄ Τομέας Εμβολοφόρων Κινητήρων (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων. Β΄ Τομέας Αεροκινητήρων JΕΤ (Α/Κ JΕΤ) (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Γ΄ Τομέας Μηχανουρείου - Εφαρμοστηρίου - Συγκολλήσεων (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας). Δ΄ Τομέας Ελασματουργείου - Καθαρισμού - Χρωστηρίου (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας). Διεύθυνση Παραγωγής Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Ε.Ε.Ο) Υποδιεύθυνση Παραγωγής Α΄, Β΄, Γ΄ Τομέων Ε.Ε.Ο. Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) Α΄ Τομέας Οχημάτων - Κιντήρων - Δ.Κ.Τ. - Φανοποιίας (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας) Β΄ Τομέας Υδραυλικών - Ηλεκτρολογείου - Καθαρισμού (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) Γ΄ Τομέας Παραγωγικών Συνεργείων (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας) . Διεύθυνση Μελετών Τμήμα Μελετών Αεροπορικού Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) . Τμήμα Εκπόνησης Μελετών Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων (Ε.Ε.Ο) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Τεκμηρίωσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός,Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός). Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος,Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Σχεδιαστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Πολιτικός, Τοπογράφος) ή ΔΕ Τεχνικού (Σχεδιαστών). Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Υποδιεύθυνση Επιθεώρησης Α/Κ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων με εμπειρία Επιθεωρητή. Υποδιεύθυνση Επιθεώρησης ΕΕΟ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας με εμπειρία Επιθεωρητή) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής Αεροκινητήρων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Αεροναυπηγός) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων με εμπειρία Επιθεωρητή. Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας με εμπειρία Επιθεωρητή) . Τμήμα Εκπαίδευσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Ηλεκτρονικός,Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός). Τμήμα Διερεύνησης Αστοχιών και Ελέγχου Υλικών και Εργαλείων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων με εμπειρία Επιθεωρητή. Τμήμα Προτύπων,Διακριβώσεων,Τροποποιήσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Ηλεκτρονικός,Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Διαγνωστικών Μεθόδων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Φυσικός, Χημικός) ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Χημικός, Μηχανολόγος). Τμήμα Επιθεώρησης Παραγωγής Αεροκινητήρων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων με εμπειρία Επιθεωρητή . Τμήμα Επιθεώρησης Παραγωγής Ειδικών Επιχειρησιακών Οχημάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας με εμπειρία Επιθεωρητή). Τμήμα Εργαστηρίου ΝDΙ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Φυσικός, Χημικός) ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Χημικός, Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τμήμα Επιθεώρησης Παραγωγικών Συνεργείων και Συντήρησης Εξοπλισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας με εμπειρία Επιθεωρητή). Διεύθυνση Χημείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) Τμήμα Ελέγχου Υφασμάτων, Χαρτιών, Δεμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικός ) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, Κλωστοϋφαντουργίας. Τμήμα Ελέγχου Καυσίμων-Ελαιολιπαντικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογίας Πετρελαίου Τμήμα Εργαστηρίου Φασματοσκοπικής Ανάλυσης Ελαίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Φυσικός, Χημικός) ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Χημικός, Μηχανολόγος) Τμήμα Γενικών Αναλύσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Θετικών Επιστημών (Χημικός) ή ΠΕ Μηχανικών (Χημικός) 11.112 Πτέρυγα Μάχης (112 ΠΜ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μοίρα Συντήρησης Βάσης (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Ελασματουργείου Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων 12.140 Σμηναρχία Ηλεκτρονικού Πολέμου (140 ΣΗΠ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 13.Υπηρεσία Διακίνησης (ΥΠΔΚΝ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού - Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 14.Μονάδα Αεροπορικών Κατασκευών (ΜΑΚ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 15.Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Κίνησης Εκπαίδευσης Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Περιβάλλοντος και Συνδικαλιστικών Θεμάτων. Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΔΕ Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Διεύθυνση Υποστήριξης Τμήμα Οργάνωσης Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Κεντρική Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Παραγωγής Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών Τμήμα Ελέγχου Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός ) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τμήμα Προπαρασκευής Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός ) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας) Τμήμα Προγραμματισμού και Ελέγχου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος ) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας) Διεύθυνση Παραγωγής Υποδιεύθυνση Α Β Γ Τομέων Αεροσκαφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός ) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τμήμα Α΄Σύνθεσης Α Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Β΄Σύνθεσης Α Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Επισκευών Δομής Αεροσκαφών Α Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Ελασματουργός Αεροσκαφών) Τμήμα Α΄Σύνθεσης Β Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Β΄Σύνθεσης Β Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Επισκευών Δομής Αεροσκαφών Β Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Ελασματουργός Αεροσκαφών) Τομέας Γ΄ Αεροσκαφών Τμήμα Α΄Σύνθεσης Γ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Β΄Σύνθεσης Γ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Επισκευών Δομής Αεροσκαφών Γ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Κινητήρων Αεροσκαφών - Δοκιμαστήριο - Εμβολοφόρων Αεροκινητήρων Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Κινητήρων Αεροσκαφών) Τμήμα Ηλεκτρολογικού Αεροσκαφών - Συσσωρευτών Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Ηλεκτροτεχνίτης Αεροσκαφών) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας) Τμήμα Ηλεκτρονικών Αεροσκαφών (ΤΗ) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Ηλεκτρονικός με εμπειρία στα Αεροσκάφη) Τμήμα Οργάνων Αεροσκαφών - Φωτοτεχνικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Οργάνων Αεροσκαφών, Ηλεκτροτεχνιτών Αεροσκαφών) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός με εμπειρία στα Αεροσκάφη) Τμήμα Αεροϋδραυλικών Αεροσκαφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Υδραυλικών Συστημάτων Αεροσκαφών, Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Οπλισμού Αεροσκαφών Δ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Οπλισμού Αεροσκαφών, Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Οπλικών Συστημάτων Αεροσκαφών Δ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Οπλισμού Αεροσκαφών, Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Φορητού Οπλισμού Δ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Οπλισμού Αεροσκαφών) ή ΔΕ Τεχνικού (Οπλουργός) Τμήμα Εκτινασσομένων Καθισμάτων Αεροσκαφών και Σωστικών Μέσων Δ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Οπλισμού Αεροσκαφών, Σωστικών Μέσων Αεροσκαφών) Διεύθυνση Παραγωγής Υποδιεύθυνση Ε΄ ΣΤ΄Τομέα Παραγωγικών Συνεργείων & Ζ΄Τομέα Συντήρησης Επίγειου Εξοπλισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τμήμα Πτερύγων - Λευκοσιδηρουργείου - Καλυπτρών Ε΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Ελασματουργός Αεροσκαφών) Τμήμα Δυναμικών Παρελκομένων Αεροσκαφών Ε΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Κινητήρων Αεροσκαφών, Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Χρωστηρίου - Αεροραφείου Αεροσκαφών Ε΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Τεχνίτης Χρώσεως Αεροσκαφών) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας) Τμήμα Συστημάτων Φιαλών Πεπιεσμένου Αέρος -Ελίκων Αεροσκαφών -Σφαιροτριβέων - Ελαστικών Δεξαμενών Αεροσκαφών - Ξυλουργείου Ε΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Ελίκων Αεροσκαφών, κινητήρων Αεροσκαφών, Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Ηλεκτρολογικού Αεροσκαφών Ε΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Ηλεκτροτεχνίτης Αεροσκαφών) Τμήμα Μηχανουργείου Αεροσκαφών ΣΤ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Μηχανουργός Αεροσκαφών) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανουργός, Ρεκτιφιαδόρος, Γενικός Εφαρμοστής) Τμήμα Εφαρμοστηρίου Αεροσκαφών ΣΤ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Γενικός Εφαρμοστής Αεροσκαφών) ή ΔΕ Τεχνικού (Γενικός Εφαρμοστής, Μηχανουργός) Τμήμα Υδραυλικών Συστημάτων - Καυσίμων - Τροχών Αεροσκαφών ΣΤ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Υδραυλικός Συστημάτων Αεροσκαφών) Τμήμα Επιμεταλλώσεων - Θερμικών Κατεργασιών - Καθαρισμού Αεροσκαφών ΣΤ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ΔΕ Τεχνικού (Θερμικών Κατεργασιών Επιμεταλλωτών Τμήμα Οργάνων - Φωτοτεχνικού ΣΤ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Οργάνων Αεροσκαφών, Ηλεκτροτεχνίτης Αεροσκαφών) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός, Φωτοσυσκευών - Φωτομηχανημάτων) Τμήμα Συγκολλήσεων - Πρεσσών - Εργαλείων Αεροσκαφών ΣΤ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας (Μηχανουργός, Θερμικών Κατεργασιών, Συγκολλητής Μεταλλικών Κατασκευών) Τομέας Ζ΄ Συντήρηση Επίγειου Εξοπλισμού Τμήμα Επιγείων Μέσων Υποστήριξης Αεροσκαφών Ζ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Μηχανουργός Αεροσκαφών) Τμήμα Επιγείων Μέσων Υποστήριξης Εργοστασίου Ζ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού (Μηχανουργός, Ηλεκτροτεχνίτης Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών, Περιελίξεων) Διεύθυνση Μελετών Τμήμα Μηχανολογικών Εφαρμογών Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Συνθέτης Αεροσκαφών, Κινητήρων Αεροσκαφών Τμήμα Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ηλεκτρονικών ή ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Τεκμηρίωσης Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Σχεδιάσεων Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού (Σχεδιαστής) Διεύθυνση Αεροπορικών Εφαρμογών Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (Χημικός, Μεταλλουργός, Αεροναυπηγός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Συνθέτης Αεροσκαφών, Κινητήρων Αεροσκαφών) Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Ταμείου Αρωγής Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Εφοδιασμού Τμήμα ΕΠΑ - Κέντρο Αποθήκευσης Διαμετακόμισης Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Τεχνικού Διεύθυνση Διερεύνησης Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος) Τμήμα Διερευνήσεων Αναφορών Ελαττωματικότητας και Ατυχημάτων Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Συνθέτης Αεροσκαφών, Κινητήρων Αεροσκαφών, Ηλεκτροτεχνίτης Αεροσκαφών) Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Διακριβώσεων Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού (Οργάνων Ακριβείας και Οπτικών Μέσων) Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ΤΕ Πληροφορικής Τμήμα Ανάπτυξης και Τεκμηρίωσης Μηχανογραφικών Εφαρμογών (Sοftware) Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής (Προγραμματιστής Συστημάτων και Εφαρμογών ) ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Πληροφορικής (Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ) Τμήμα Υποστήριξης Συντήρησης (Ηardware) Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής (Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) ή ΤΕ Πληροφορικής (Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός) Διεύθυνση Εξασφάλισης Ποιότητας - Εκπαίδευσης Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Συνθέτης) Τμήμα Εκπαίδευσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών) Τμήμα Προτύπου Εργαστηρίου ΝDΙ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Ηλεκτροτεχνίτης Αεροσκαφών) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός) Διεύθυνση Εξασφάλισης Ποιότητας - Εκπαίδευσης Υποδιεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Συνθέτης) Τμήμα Τροποποιήσεων Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Συνθέτης/Κινητήρων/Ηλεκτροτεχνίτης) Διεύθυνση Εξασφάλισης Ποιότητας - Εκπαίδευσης Υποδιεύθυνση Επιθεώρησης Α Β Γ Τομέων Αεροσκαφών και Δ Τομέα Οπλισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τμήμα Επιθεώρησης Α΄ Τομέα Αεροσκαφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Συνθέτης) Τμήμα Επιθεώρησης Β΄ Τομέα Αεροσκαφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Συνθέτης) Τμήμα Επιθεώρησης Γ΄ Τομέα Αεροσκαφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Συνθέτης) Τμήμα Επιθεώρησης Ειδικοτήτων Αεροσκαφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Ηλεκτροτεχνίτης/Οργάνων/Υδραυλικών Συστημάτων) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός με εμπειρία στα Αεροσκάφη) Τμήμα Επιθεώρησης Οπλισμού Αεροσκαφών και Σωστικών Μέσων Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Οπλισμού) Τμήμα Επιθεώρησης Αεροκινητήρων Υπάλληλοι των κλάδων : ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Κινητήρων) Διεύθυνση Εξασφάλισης Ποιότητας - Εκπαίδευσης Υποδιεύθυνση Επιθεώρησης Ε ΣΤ Τομέων Παραγωγικών Συνεργείων και Ζ Τομέα Συντήρησης Επίγειου Εξοπλισμού Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τμήμα Επιθεώρησης Δυναμικών Παρελκομένων και Επίγειου Εξοπλισμού Αεροσκαφών Ε΄ και Ζ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Κινητήρων Κινητήρων Αεροσκαφών/Ελίκων Αεροσκαφών/ Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Επιθεώρησης Ηλεκτρολογικού - Αεροραφείου - Χρωστηρίου Ε΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΔΕ Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Ηλεκτροτεχνίτης Αεροσκαφών) Τμήμα Επιθεώρησης Συστημάτων Φιαλών Πεπιεσμένου Αέρος - Έλικες - Σφαιροτριβείς - Ελαστικές Δεξαμενές Αεροσκαφών και Ξυλουργίου Ε΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Κινητήρων/Ελίκων/Συνθέτης) Τμήμα Επιθεώρησης Υδραυλικών Συστημάτων - Καυσίμων - Οργάνων - Τροχών Αεροσκαφών - Φωτοτεχνικού ΣΤ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Υδραυλικών Συστημάτων/Οργάνων) Τμήμα Επιθεώρησης Μηχανουργείου - Εφαρμοστηρίου - Συγκολλήσεων - Πρεσσών Αεροσκαφών ΣΤ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Επιθεωρητής Εργασίας Αεροσκαφών/Μηχανουργός/Γενικών Εφαρμοστών) ΔΕ Τεχνικού (Επιθεωρητής Εργασίας/Μηχανουργός/ Συγκολλητής/Γενικός Εφαρμοστής) Τμήμα Επιθεώρησης Επιμεταλλώσεων - Θερμικών Κατεργασιών - Μονάδας Εξουδετέρωσης Τοξικών Αποβλήτων ΣΤ΄ Τομέα Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών η ΔΕ Τεχνικού (Επιθεωρητής Εργασίας/Επιμεταλλωτής/Θερμικών Κατεργασιών) Αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (Νομικός) 16.Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Παραγωγής Τμήμα Ελέγχου Παραγωγής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) Τομέας Επικοινωνιών (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Τομέας RΑDΑR (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) Τομέας Κατασκευών-Ενσωματώσεων (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος) Διεύθυνση Μελετών Τμήμα Κατασκευαστικών Σχεδίων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος) Τμήμα Μελετών Δομημένης Καλωδίωσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΠΕ Πληροφορικής Διεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Εξασφάλισης Ποιότητας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός,Ηλεκτρολόγος,Μηχανολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός,Ηλεκτρολόγος,Μηχανολόγος) . Τμήμα Εκπαίδευσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός,Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικής Βιβλιοθήκης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας ή ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με γνώση Αγγλικής και εμπειρία ή επιμόρφωση σε θέματα Βιβλιοθηκονομίας Τμήμα Προτύπων και Δοκιμαστικών Συσκευών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός) με εμπειρία Επιθεωρητή. Τμήμα Στατιστικής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Στατιστικής ή ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών ή ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός,Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) Διεύθυνση Υποστήριξης Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων-Συνδικαλιστικών Θεμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρονικών 17.128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 18.129 Πτέρυγα Υποστήριξης (129 ΠΥ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 19.Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (ΣΕΠΑ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 20.Υπηρεσία Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 21.Υπηρεσία Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Υποστήριξης Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρονικών Διεύθυνση Παραγωγής Τμήμα Διακρίβωσης Ηλεκτρονικών Συσκευών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Διακρίβωσης Ηλεκτρομηχανικών Συσκευών Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) Τμήμα Ελέγχου Παραγωγής Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός). Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Τμήμα Επιθεώρησης Ηλεκτρονικών Συσκευών Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) . 22.350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (350 ΠΚΒ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Μοίρα Εφοδιασμού (επιπέδου Διευθύνσεως) Τμήμα Γενικών Αποθηκών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 23.Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Κίνησης-Εκπαίδευσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων και Συνδικαλιστικών Θεμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 24.Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Σμηναρχία Ικάρων (επιπέδου Διεύθυνσης) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 360 Μοίρα Αεροπορικής Εκπαίδευσης (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Συντήρησης Κινητήρων - ΝDΙ Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων. 25.123 Πτέρυγα Τεχνικής Εκπαίδευσης (123 ΠΤΕ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 26.Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 27.Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 28.Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Υποστήριξης Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) Τμήμα Συντήρησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). Τμήμα Ξένων Αεροπορικών Εκδόσεων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων ή ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με γνώσεις αγγλικής γλώσσας Διεύθυνση Παραγωγής Α΄ Τομέας Λιθογραφείου (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος,Ηλεκτρολόγος,Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τυπογραφίας. Β΄ Τομέας Τυπογραφείου (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τυπογραφίας. Γ΄ Τομέας Βιβλιοδεσίας (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τυπογραφίας. Δ΄ Τομέας Φωτοαντιγραφικού (επιπέδου τμήματος) Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τυπογραφίας. Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) ή ΔΕ Τυπογραφίας. 29.359 Μονάδα Αεροπορικών Εφαρμογών Δημοσίων Υπηρεσιών (359 ΜΑΕΔΥ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 30.3η Μοίρα Κύριου Σταθμού Ελέγχου (3η ΜΚΣΕ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 31.251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Τμήμα Διοικητικού Υπάληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Κίνησης-Εκπαίδευσης Υπάληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων-Συνδικαλιστικών Θεμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Υποστήριξης Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Λογιστηρίου Υγειονομικής Περίθαλψης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Προϋπολογισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Παθολογικού Τομέα Τμήμα Διαιτολογίας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Επιστημών Υγείας (Διαιτολόγος) ή ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας(Τροφίμων και Διατροφής). Διεύθυνση Χειρουργικού Τομέα Τμήμα Φυσιοθεραπευτηρίου Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Υγείας-Πρόνοιας (Φυσιοθεραπείας). Διεύθυνση Εργαστηρίων Τμήμα Ακτινοφυσικής Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Επιστημών Υγείας (Ακτινοφυσικής). Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Τμήμα Κοινωνικών Λειτουργών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας) ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Διεύθυνση Εκπαίδευσης-Έρευνας Τμήμα Επιστημονικής Βιβλιοθήκης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με γνώση Αγγλικής και εμπειρία ή επιμόρφωση σε θέματα βιβλιοθηκονομίας. 32.Ελεγκτήριο Δαπανών Αθηνών (ΕΛΔΑ/ΑΘΗΝΩΝ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Λογιστηρίου - Μηχανογράφησης - Παρακολούθησης - Ανάλυσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 33.Ελεγκτήριο Υλικών Αεροπορίας (ΕΛΥΑ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Ελέγχου Δικαιολογητικών Μονάδων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Ελέγχου Υλικών-Τροφών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Ελέγχου Διαφόρων Υλικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Ελέγχου Δικαιολογητικών 201 ΚΕΦΑ Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 34.Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ./ΠΑ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 35.Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) Τμήμα Γενικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Κίνησης-Εκπαίδευσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων . Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων-Συνδικαλιστικών Θεμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 36.Μοίρα Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (Μ.ΑΤΑ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 37.110 Πτέρυγα Μάχης (110 ΠΜ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μοίρα Συντήρησης Βάσης (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Συνεργείου Αεροϋδραυλικών Συστημάτων F-4 Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τμήμα Συνεργείου Ελασματουργείου Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Ελασματουργός) Τμήμα 1ου Περιφερειακού Εργαστηρίου Διακρίβωσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός) 38.Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων (ΔΑΚ) Διεύθυνση Υποστήριξης Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Συντήρησης Τμήμα Κινητών Ομάδων Συντήρησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος,Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας) . 39.Ελεγκτήριο Δαπανών Αεροπορίας (ΕΛΔΑ) Λάρισας Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Λογιστηρίου - Μηχανογράφησης - Παρακολούθησης - Ανάλυσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 40.Γραφείο Επιβλέψεων Έργων Μαγνησίας Αυτοτελές Γραφείο Επιβλέψεως Έργων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών. 41.111 Πτέρυγα Μάχης (111 ΠΜ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μοίρα Συντήρησης Βάσης (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Συνεργείου Μηχανουργείου Υπάλληλοι των κλάδων: ΔΕ Τεχνικού (Εφαρμοστών) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Εφαρμοστών) 42.113 Πτέρυγα Μάχης (113 ΠΜ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μοίρα Εφοδιασμού (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Λογιστηρίου Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μοίρα Συντήρησης Βάσης (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Ασυρμάτων Τ-Η Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός) Τμήμα Συνεργείου Συγκόλλησης Μετάλλων Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού (Συγκολλητές Μετάλλων) Μοίρα Επιχειρησιακής Υποστήριξης (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Συνεργείου Ασυρμάτων Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) 43.1η Μοίρα Κύριου Σταθμού Ελέγχου (1η ΜΚΣΕ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 44.Γραφείο Επιβλέψεων Έργων Μακεδονίας Αυτοτελές Γραφείο Επιβλέψεως Έργων Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών 45.114 Πτέρυγα Μάχης (114 ΠΜ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μοίρα Συντήρησης Βάσης (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Εκκινητήρων (ΜΙCRΟΤURΒΟ) Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων (Κινητήρων Αεροσκαφών, Συνθέτης Αεροσκαφών) Τμήμα Συνεργείου Ελασματουργείου Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τμήμα 2ου Περιφερειακού Εργαστηρίου Διακρίβωσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός) 46.116 Πτέρυγα Μάχης (116 ΠΜ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μοίρα Συντήρησης Βάσης (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Αεροϋδραυλικών/Συγκροτήματα Πεδήσεως Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τμήμα Συνεργείου Ελασματουργείου Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων 47.117 Πτέρυγα Μάχης (117 ΠΜ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μοίρα Εφοδιασμού (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Γενικών Αποθηκών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μοίρα Συντήρησης Βάσης (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Συνεργείου Επίγειων Μέσων Υπάλληλοι του κλάδου: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) Τμήμα Συνεργείου Ελασματουργείου Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τμήμα 4ου Περιφερειακού Εργαστηρίου Διακρίβωσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικών) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικών) 48.Εργοστάσιο Μέσων Μεταφοράς και Επίγειου Εξοπλισμού Αράξου (ΜΜ-ΕΕ ΑΡΑΞΟΥ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Διεύθυνση Υποστήριξης Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Αυτοτελές Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων-Συνδικαλιστικών Θεμάτων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού ή ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας ή ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας Διεύθυνση Παραγωγής Υποδιεύθυνση Παραγωγής ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Χημικός, Μεταλλειολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός). ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός,Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός). Τμήμα Μηχανογράφησης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής Α΄ Τομέας Μεταφορικών Μέσων (επιπέδου Τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Οχημάτων, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). Β΄ Τομέας Επίγειου Εξοπλισμού (επιπέδου Τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). Δ΄ Τομέας Παραγωγικών Συνεργείων (επιπέδου Τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) Ε΄ Τομέας Συντήρησης Εξοπλισμού (επιπέδου Τμήματος) Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας). ΣΤ΄ Τομέας Επιμεταλλώσεων-Θερμικών Κατεργασιών (επιπέδου Τμήματος) Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Χημικός, Μεταλλειολόγος) Διεύθυνση Μελετών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) Τμήμα Μελετών Αεροπορικού Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Μελετών Επίγειου Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Οχημάτων, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) Τμήμα Προδιαγραφών Επιμεταλλώσεων - Θερμικών Κατεργασιών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Χημικός, Μεταλλειολόγος) Τμήμα Τεκμηρίωσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός). Τμήμα Σχεδιαστηρίου Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικός, Τοπογράφος) ή ΔΕ Τεχνικού (Σχεδιαστής). Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρολόγος) Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός,Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Οχημάτων, Ηλεκτρολόγος). Τμήμα Εκπαίδευσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος,Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) . Τμήμα Διερεύνησης και Ελέγχου Υλικών και Εργαλείων-Διακρίβωσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Αεροναυπηγός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος,Ηλεκτρονικός) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος Οχημάτων, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός). Τμήμα Προτύπων-Τροποποιήσεων-Τεχνικής Βιβλιοθήκης Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας Οχημάτων, Ηλεκτρολογίας) με εμπειρία Επιθεωρητή. Τμήμα Επιθεώρησης Παραγωγής Μεταφορικών Μέσων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος,Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας Οχημάτων,Ηλεκτρολογίας) με εμπειρία Επιθεωρητή. Τμήμα Επιθεώρησης Παραγωγής Επίγειου Εξοπλισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος,Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας,Ηλεκτρολογίας) με εμπειρία Επιθεωρητή. Τμήμα Επιθεώρησης Οπλισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας). Τμήμα Επιθεώρησης Παραγωγικών Συνεργείων και Συντήρησης Εξοπλισμού Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας) με εμπειρία Επιθεωρητή. Τμήμα Επιθεώρησης Επιμεταλλώσεων - Θερμικών Κατεργασιών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Μηχανικών (Χημικός, Μεταλλειολόγος) 49.120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120 ΠΕΑ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Μοίρα Εφοδιασμού (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Καυσίμων - Πυρομαχικών Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Μοίρα Συντήρησης Βάσης (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Συνεργείου Αεροκινητήρων/ΠΕ Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων 50.124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124 ΠΒΕ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 51.115 Πτέρυγα Μάχης (115 ΠΜ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μοίρα Εφοδιασμού (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Γενικών Αποθηκών Υπάλληλοι του κλάδου: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Μοίρα Συντήρησης Βάσης (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Συνεργείου Ελασματουργείου Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων Τμήμα Συνεργείου Επίγειων Μέσων Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος) ή ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας) Τμήμα 3ου Περιφερειακού Εργαστηρίου Διακρίβωσης Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικός) ή ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρονικός) 52.126 Σμηναρχία Μάχης (126 ΣΜ) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Σμήνος Εφοδιασμού (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Λογιστηρίου Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Σμήνος Συντήρησης Βάσης (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Ηλεκτρολογείου Υπάλληλοι του κλάδου: ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας) 53.4η Μοίρα Κύριου Σταθμού Ελέγχου (4η ΜΚΣΕ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 54.130 Σμηναρχία Μάχης (130 ΣΜ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 55.131 Σμηναρχία Μάχης (131 ΣΜ) Αυτοτελές Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Σμήνος Εφοδιασμού (επιπέδου Διεύθυνσης) Τμήμα Λογιστηρίου Υλικού Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 56.132 Σμηναρχία Μάχης (132 ΣΜ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 57.133 Σμηναρχία Μάχης (133ΣΜ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 58.134 Σμηναρχία Μάχης (134 ΣΜ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 59.135 Σμηναρχία Μάχης (135 ΣΜ) Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού-Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 60.Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Άρθρο 142 Κατάταξη Προσωπικού Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας/Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας που υπηρετούν σήμερα κατατάσσονται αυτοδίκαια με το βαθμό τον οποίο έχουν σε θέσεις των κλάδων ως κατωτέρω: Α. Κλάδοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) (1) Στον κλαδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού οι υπάλληλοι της ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού. (2) Στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Αναλυτών • Μηχανικών Η/Υ • Προγραμματιστών Η/Υ • Επιστήμης των Υπολογιστών. (3) Στον κλάδο ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Μεταφραστών Αγγλικών • Μεταφραστών Γαλλικών • Μεταφραστών Γερμανικών • Μεταφραστών Ιταλικών, καθώς και κάθε άλλης ξένης γλώσσας όπως θα ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη. Στον κλάδο ΠΕ Στατιστικής οι υπάλληλοι της ειδικότητας Στατιστικής. (4) Στον κλάδο ΠΕ Θετικών Επιστημών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Βιολόγων • Γεωλόγων • Μαθηματικών • Φυσικών • Χημικών (5) Στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Αρχιτέκτονα Μηχανικού • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού • Μηχανολόγου Μηχανικού • Πολιτικού Μηχανικού • Τοπογράφου Μηχανικού • Χημικού Μηχανικού • Αγρονόμου Τοπογράφου • Ηλεκτρονικού Μηχανικού • Μεταλλειολόγου Μηχανικού • Μηχανικού Μεταλλείων • Ναυπηγού Μηχανικού • Ηλεκτρολόγου - Μηχανολόγου Μηχανικού • Αεροναυπηγού Μηχανικού • Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. (6) Στον κλάδο ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών οι υπάλληλοι της ειδικότητας Επιχειρησιακών Ερευνητών. (7) Στον κλάδο ΠΕ Επιστημών Υγείας οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Ακτινοφυσικής • Βιοχημείας • Διαιτολογίας • Ιατρικής • Νοσηλευτικής • Οδοντιατρικής • Φαρμακευτικής. (8) Στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Ακτινολόγου • Αναισθησιολόγου • Γαστρεντερολόγου • Μικροβιολόγου • Νευρολόγου • Οδοντίατρου • Ορθοπεδικού • Ουρολόγου • Οφθαλμίατρου • Παθολογοανατόμου • Παθολόγου • Παιδίατρου • Χειρούργου • Ψυχίατρου • Γενικής Ιατρικής • Ωτορινολαρυγγολόγου • Ιατρού Εργασίας. (9) Στον κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Δημοσιογραφίας • Ιστορίας • Κοινωνιολόγων • Φιλοσοφίας • Ψυχολόγων • Παιδαγωγικής • Νηπιαγωγών. (10) Στον κλάδο ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Εφοδιασμού • Θεολογίας • Συντηρητών Εγκαταστάσεων. Β. Κλάδοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(ΤΕ) (1) Στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Διοικητικού - Λογιστικού • Στατιστικής • Στελεχών Επιχειρήσεων. (2) Στον κλάδο ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού • Ηλεκτρονικού Μηχανικού • Μηχανολόγου Μηχανικού • Μηχανικού Οχημάτων • Ναυπηγού Μηχανικού • Πολιτικού Μηχανικού • Πολιτικών Δομικών ΄Εργων • Πολιτικών ΄Εργων Υποδομής • Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων • Τεχνολογίας Πετρελαίου • Τεχνολόγου Μηχανικού • Τοπογράφου Μηχανικού • Υπομηχανικών • Κλωστοϋφαντουργίας (3) Στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Η/Υ Συστημάτων (ΗΑRDWΑRΕ) • Πληροφορικής (SΟFΤWΑRΕ). (4) Στον κλάδο ΤΕ Γραφικών Τεχνών - Καλλιτεχνικών Σπουδών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Γραφιστικής • Διακοσμητικής • Φωτογραφίας • Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών • Συντήρησης ΄Εργων Τέχνης. (5) Στον κλάδο ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Βιβλιοθηκονομίας. (6) Στον κλάδο ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Βρεφονηπιοκομίας • Δημόσιας Υγιεινής • Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας • Εργοθεραπείας Ιατρικών Εργαστηρίων • Κοινωνικών Εργασιών • Μαιευτικής • Νοσηλευτικής • Οδοντοτεχνικής • Οπτικής • Ραδιολογίας/Ακτινολογίας • Τροφίμων και Διατροφής • Φυσικοθεραπείας. (7) Στον κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών Αεροσκαφών κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Τεχνολόγου Μηχανικού Αεροσκαφών. Γ. Κλάδοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) (1) Στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Διοικητικού Λογιστικού • Γραφέων - Δακτυλογράφων • Δακτυλογράφων Στενογράφων (2) Στον κλάδο ΔΕ Τυπογραφίας οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Βιβλιοδετών • Γραφικών Τεχνών • Εκτυπωτών • Λιθογράφων - Εκτυπωτών • Τοπογράφων • Τυπογράφων • Φωτογράφων - Εκτυπωτών • Φωτομεταφορέων • Φωτοστοιχειοθετών • Φωτοσυνθετών • Φωτοτσιγκογράφων • Χειριστών Εκτυπωτικών Μηχανών. (3) Στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Αυτοματισμού Η/Υ • Προγραμματιστών Η/Υ • Χειριστών Διατρητικών Μηχανών - Εισαγωγής Στοιχείων • Χειριστών Η/Υ. (4) Στον κλάδο ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Μεταφραστών Αγγλικών • Μεταφραστών Γαλλικών • Μεταφραστών Γερμανικών • Μεταφραστών Ιταλικών, καθώς και κάθε άλλης ξένης γλώσσας που τυχόν θα ορίζεται για πρόσληψη με την προκήρυξη. (5) Στον κλάδο ΔΕ Χημικού Μεταλλουργικού οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Μεταλλείων • Τεχνικών Μεταλλικών Επιφανειών • Χημικών Βιομηχανιών • Χημικών Εργαστηρίων. (6) Στον κλάδο ΔΕ Κοινωνικών Υπηρεσιών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Βοηθών Ακτινολόγων • Βοηθών Αναισθησιολόγων • Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων • Βοηθών Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων • Βοηθών Ιατρικών Επαγγελμάτων (Π) • Βοηθών Νοσοκόμων • Βοηθών Φυσικοθεραπευτών • Νοσηλευτικής • Οδοντοτεχνικής • Χειριστών Ιατρικών Συσκευών. (7) Στον κλάδο ΔΕ ΄Ενδυσης - Υπόδησης οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Γαζωτών-Γαζωτριών • Επεξεργασίας Προϊόντων Δέρματος • Κοπτικής Ραπτικής • Γυναικείων Αμφιέσεων • Κοπτικής Ραπτικής Υποκαμίσων • Κοπτικής Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων • Ραπτών-Ραπτριών • Υποδηματοποιών • Υφασμάτινων Επικαλύψεων. (8) Στον κλάδο ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Δενδροκηπουρών • Κουρέων - Κομμωτών • Μαγείρων • Πυροσβεστών • Πωλητών • Φαρμακοϋπαλλήλων • Τραπεζοκόμοι (οι υπηρετούντες μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος) (9) Στον κλάδο ΔΕ Χειριστών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Χειριστών Μέσων Τηλεπικοινωνίας • Κινηματογραφίας • Τηλεόρασης • Χειριστών RΑDΑR. (10) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων κατατάσσονται οι υπάλληλοι της ειδικότητας Τεχνικού Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Αντιδιαβρωτικής προστασίας Αεροσκαφών • Γενικών Εφαρμοστών Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων • Ελασματουργών Αεροσκαφών • Ελαστικών Αεροσκαφών • Ελίκων Αεροσκαφών • Επεξεργασίας Εξαρτημάτων Αεροσκαφών • Επιθεωρητών Εργασίας Αεροσκαφών - Ελικοπτέρων • Ηλεκτροτεχνιτών Αεροσκαφών • Καλυπτρών Αεροσκαφών • Κινητήρων Αεροσκαφών • Μηχανουργών Αεροσκαφών • Οπλισμού Αεροσκαφών • Οργάνων Αεροσκαφών • Συγκολλητών Εξαρτημάτων Αεροσκαφών • Συνθετών Αεροσκαφών • Σωστικών Μέσων Αεροσκαφών • Υδραυλικών Συστημάτων Αεροσκαφών • Υφασμάτινων Επικαλύψεων Αεροσκαφών • Τεχνιτών Χρώσεως Αεροσκαφών-Ελικοπτέρων. (11) Στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού (ΔΕ) οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: Μηχανολογίας (Μηχανοτεχνιτών) με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Αμαξωμάτων Οχημάτων • Βαφέας Μετάλλων • Γενικών Εφαρμοστών • Δυτών • Ελασματουργών • Ελαστικών Οχημάτων • Επιμεταλλωτών • Εργαλειομηχανών • Εργοδηγών Μηχανολογίας • Θερμαστών Κλιβανιστών • Θερμικών Κατεργασιών • Καθαρισμού Εξαρτημάτων • Καμινευτών • Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης • Λιπαντών - Συντηρητών • Μηχανικών Οχημάτων - Μηχανημάτων • Μηχανοτεχνιτών • Μηχανουργών Οπλουργών • Πετρελαιομηχανικών • Προγραμματισμού Παραγωγής Εργοστασίων • Πυροτεχνουργών • Ρεκτιφιαδόρων • Σιδηρουργών • Συγκολλήσεων Μεταλλικών Κατασκευών • Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας • Τεχνιτών Λεπτομηχανικών Μετεωρολογικών Οργάνων • Τεχνιτών Οργάνων Ακριβείας - Οπλικών Μέσων • Τεχνιτών Ορθοπεδικών Μηχανημάτων • Τεχνιτών Πυροσβεστήρων • Τεχνιτών Ταπετσαρίας • Τεχνιτών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων • Υδραυλικών Συστημάτων Οχημάτων • Χειριστών Μηχαν. Αμμοβολής - Θερμοπλαστικής • Χειριστών Εγκαταστάσεων Καυσίμων • Τεχνιτών Χρώσεως Οχημάτων • Χυτών Μετάλλων Χειριστών Χωματουργικών και Ανυψωτικών Μηχανημάτων με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων • Χειριστών Ειδικών Μηχανημάτων • Χειριστών Εκσκαπτικών-Ισοπεδωτικών Μηχανημάτων Ηλεκτρολογίας(Ηλεκτροτεχνιτών) με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Επιθεωρητών Ηλεκτρολογικών Εργασιών • Εργοδηγών Ηλεκτρολογίας • Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων • Ηλεκτρολόγων Συσσωρευτών • Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών • Ηλεκτροτεχνιτών • Οχημάτων, πλην οχημάτων μάχης (Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων) • Περιελίξεων και Οχημάτων (Επίγειων Μέσων) • Ψυκτικών-Θερμικών Εγκαταστάσεων Δομικών Έργων με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Ελαιοχρωματιστών (ντουκαδόρων) • Εργοδηγών Δομικών Έργων • Εργοδηγών Τοπογράφων • Κατεργασίας Ξύλου-Ξυλουργών • Οικοδομικών Εργασιών • Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Ηλεκτρονικών με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού • Οργάνων Διακρίβωσης • Συντηρητών Ακτινολογικών Μηχανημάτων • Τεχνιτών Τηλεπικοινωνιακών-Ηλεκτρονικών (Τ-Η) • Τεχνιτών Φωτοσυσκευών-Φωτομηχανημάτων Σχεδιαστών με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Αρχιτεκτονικού Σχεδίου • Γενικού Σχεδίου • Δομικών ΄Εργων • Ηλεκτρολογικού Σχεδίου Μηχανολογικού Σχεδίου. (12) Στον κλάδο Οδηγών Οχημάτων, υπάλληλοι με τις κατωτέρω εξειδικεύσεις: • Οδηγών Αυτοκινήτων • Οδηγών Ειδικών Οχημάτων-Μηχανημάτων (13) Στον προσωρινό Κλάδο ΔΕ Λοιπών Ειδικοτήτων οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Βοηθών Αποθηκαρίων. Δ. Κλάδοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) (1) Στον κλάδο ΥΕ Επιμελητών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Επιτηρητών Αγωγού Καυσίμων • Κλητήρων καθώς και οι μετά τη δημοσίευση του παρόντος προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Χειριστών Μηχανημάτων Αναπαραγωγής Εγγράφων • Τραπεζοκόμοι (2) Στον Κλάδο ΥΕ Εργατών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Εργατών Γενικών Εργασιών • Κλιβανιστών • Φορτοεκφορτωτών. (3) Στον Κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: • Καθαριστών-Καθαριστριών • Πλυντών Πινακίων και Μαγειρικών Σκευών • Εργατών Σιδηρωτηρίων, Λευκαντηρίων, Πλυντηρίων, Κλιβάνων. (4) Στον Κλάδο ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων οι υπάλληλοι της ειδικότητας: • Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων. (5) Στον Κλάδο ΥΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Προσωρινός κλάδος) ο υπάλληλος της ειδικότητας: • Βοηθών Ειδικών Επαγγελμάτων και Εργασιών (Βοηθός Μαγείρου). ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΓΕΕΘΑ) Άρθρο 143 Στις παρακάτω Οργανικές Μονάδες του ΓΕΕΘΑ προϊστανται μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ως εξής: 1.Διεύθυνση Επικοινωνιών Τμήμα Διαχείρησης Ραδιοσυχνοτήτων και Data Links Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικός). 2.Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Οργάνωσης Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 3.Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων. Τμήμα Υλικών Σπουδών Βιβλιοθήκης Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Προσωπικού Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Τμήμα Συντήρησης Κτιρίων Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας - Μηχανολογίας - Δομικών Έργων). Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 4.Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 5.Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) Τμήμα Βιβλιοθήκης Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας Τμήμα Διερμηνέων Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων ή ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων. Τμήμα Γραμματείας Διεύθυνσης Σπουδών Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Τμήμα Παραγωγής Εκπαιδευτικής Ύλης Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Άρθρο 144 Στα παρακάτω Αυτοτελή Γραφεία του ΓΕΕΘΑ προϊστανται μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ως εξής: 1.Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) : Α΄ Κλάδος Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Β΄ Κλάδος Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Γ΄ Κλάδος Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Δ΄ Κλάδος Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Ε΄ Κλάδος Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΤ΄ Κλάδος Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Στρατολογικού Γραμματεία Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Διεύθυνση Υποδομής Γραφείο Θεμάτων Στρατιωτικών Προϋπολογισμών ΝΑΤΟ - Ε.Ε. Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Ενημέρωσης Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Γραφείο Εθιμοτυπίας κ.κ. Υ/ΓΕΕΘΑ - ΕΠΧΥ - Ε/ΓΕΕΘΑ Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Κεντρική Γραμματεία Γραμματεία Εισερχομένων Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Κεντρική Γραμματεία Γραμματεία Εξερχομένων Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΕΠΥΕΘΑ) Άρθρο 145 Στα παρακάτω τμήματα του Επιτελείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προΐστανται πολιτικοί Υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ ως εξής: 1.Διεύθυνση Σχεδίασης Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΣΣΑΔ) Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με πενταετή εμπειρία σε θέματα πολιτικού προσωπικού. 2.Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού Προϋπολογισμού (ΔΑΣΠΠ) Τμήμα Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ και Κοστολόγησης Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Οικονομικών Επιστημών), με πενταετή εμπειρία σε θέματα προϋπολογισμού. Τμήμα Υποδομής Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός) με πενταετή εμπειρία χειρισμού σχετικών θεμάτων. 3.Διεύθυνση Στρατηγικών Μελετών (ΔΣΜ) Τμήμα Στρατηγικής και Μελετών Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών με πενταετή εμπειρία χειρισμού σχετικών θεμάτων. 4.Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ) Τμήμα Διεθνών Οργανισμών Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Πολιτικών Επιστημών) με πενταετή εμπειρία χειρισμού σχετικών θεμάτων. 5.Διεύθυνση Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων (ΔΚΔ και ΔΣ) Τμήμα Πρωτοκόλλου Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με πενταετή εμπειρία χειρισμού σχετικών θεμάτων. Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών με πενταετή εμπειρία χειρισμού σχετικών θεμάτων. Τμήμα Ενημέρωσης Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Δημοσιογράφος) με πενταετή εμπειρία χειρισμού σχετικών θεμάτων. 6.Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ) Τμήμα Προϋπολογισμού ΕΠΥΕΘΑ Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Οικονομικών Επιστημών) με πενταετή εμπειρία χειρισμού σχετικών θεμάτων. Τμήμα Παροχών Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (Οικονομικών Επιστημών) με πενταετή εμπειρία χειρισμού σχετικών θεμάτων. Τμήμα Νομοθετημάτων ΝΠΔΔ (Οικονομικού περιεχομένου) Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με πενταετή εμπειρία χειρισμού σχετικών θεμάτων. 7.Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Τμήμα Πληροφορικής Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με πενταετή εμπειρία χειρισμού σχετικών θεμάτων. Τμήμα Ερευνητικών Κέντρων Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος) με πενταετή εμπειρία χειρισμού σχετικών θεμάτων. Τμήμα Μετεωρολογίας Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μετεωρολόγων με πενταετή εμπειρία χειρισμού σχετικών θεμάτων. 8.Γενική Γραμματεία Τμήμα Αλληλογραφίας Υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Τμήμα Μεταφραστικού Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μεταφραστών -Διερμηνέων. 9.ΔΕΠΑΘΑ Τμήμα Διοικητικού Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Τμήμα Εφέδρων Πολεμιστών Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Τμήμα Εθνικής Αντίστασης Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Τμήμα Αναπήρων Θυμάτων Πολέμου Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Τμήμα Νομικό Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (πτυχιούχος Νομικής). Τμήμα Γραμματείας Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Άρθρο 146 Προϊστάμενοι Αυτοτελών Γραφείων Επιτελείου Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΕΠΥΕΘΑ) Στα παρακάτω Αυτοτελή Γραφεία του Επιτελείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προΐστανται πολιτικοί Υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: 1.Διεύθυνση Σχεδίασης Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΣΣΑΔ)/ Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 2.Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού (ΔΑΣΠΠ ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 3.Διεύθυνση Στρατηγικών Μελετών (ΔΣΜ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 4.Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 5.Διεύθυνση Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων (ΔΚΔΔΣ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 6.Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 7.Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 8.Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΕΠΥΕΘΑ Γραμματεία Υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. 9.Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ) Γραφείο Διεθνούς Δικαίου Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (πτυχιούχος Νομικής) . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ειδικές Διατάξεις Άρθρο 147 Καθήκοντα προϊσταμένων οργανικών μονάδων Οι πολιτικοί υπάλληλοι που, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προάγονται ή επιλέγονται και τοποθετούνται σε θέσεις προϊσταμένων των άρθρων 48, 96 και 141 του Οργανισμού αυτού, προγραμματίζουν, οργανώνουν, συντονίζουν και ελέγχουν τις εργασίες της οργανικής ομάδας της οποίας προϊστανται και αξιολογούν τους υπ΄αυτούς πολιτικούς υπαλλήλους σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία. Άρθρο 148 Ειδικά καθήκοντα προσωπικού Οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΔΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων απασχολούνται υποχρεωτικά και με την επεξεργασία κειμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εφόσον το απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Άρθρο 149 Διοικητική υπαγωγή οργανικών μονάδων 1.Οι διευθύνσεις και τα αυτοτελή γραφεία των Επιτελείων, Αρχηγείων, Σχηματισμών, Διοικήσεων, Μονάδων και Υπηρεσιών, υπάγονται διοικητικά στο Διοικητή ή Διευθυντή αυτών. 2.Τα τμήματα και οι αντιστοίχου επιπέδου οργανικές μονάδες υπάγονται διοικητικά στην αμέσως υπερκείμενη οργανική μονάδα, με βάση την οργανωτική δομή. Άρθρο 150 Διάθεση προσωπικού 1.Τα Γενικά Επιτελεία διαθέτουν πολιτικό προσωπικό στο ΓΕΕΘΑ, ΕΠΥΕΘΑ, Γενική Γραμματεία ή άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τους. 2.Για τη διάθεση του προσωπικού αυτού προσδιορίζονται από τις υπηρεσίες της παρ. 1 κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, ώστε να είναι δυνατή η κατανομή τους κατά Επιτελείο. Τελικές διατάξεις Άρθρο 151 Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού Η κατανομή των θέσεων πολιτικού προσωπικού, στις Μονάδες και Υπηρεσίες κάθε Γενικού Επιτελείου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμοδότηση του οικείου Ανωτάτου Συμβουλίου, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Άρθρο 152 Πλήρωση θέσεων προϊσταμένων από Στρατιωτικό Προσωπικό Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης των θέσεων προϊσταμένων των άρθρων 48, 96 και 141 του παρόντος και αδυναμίας αναπλήρωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 2683/99, είναι δυνατή η προσωρινή ανάθεση, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρω αδυναμία, καθηκόντων προϊσταμένων σε αξιωματικούς που κατέχουν τα ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Άρθρο 153 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη της ισχύος του Οργανισμού αυτού καταργείται το Π.Δ 390/89 Περί Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού ΥΕΘΑ όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ 311/92 Τροποποίηση του Π.Δ 390/89 (Α΄156/89). Άρθρο 154 Έναρξη ισχύος Το παρόν ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α΄ 107/97). β. Των άρθρων 5, 6, 12 παρ.5, 14 και 15 παρ. 5 του Ν. 2292/1995 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής ΄Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (Α΄35/1995). γ. Των άρθρων 75 έως 77 και 79 του Ν. 2683/1999 Για την κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.ΔΔ. και άλλες διατάξεις (Α~ 19/1999). δ. Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση & Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38/97) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τη ΔΙΔΚ Φ.1/2/22875/2001 (Β΄ 1480/2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
  • Τη 1100383/1330/Α΄0006/31.10.2001 (Β΄ 1485/2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών
  • Του ΠΔ 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄57/2002)
  • Τις γνωμοδοτήσεις 213/29-7-2002 Α.Σ.Σ., 25/25-7-2002 Α.Ν.Σ. και 150/31-7-2002 Α.Α.Σ. και την 3/26-7-2002 γνωμάτευση Σ.Α.Γ.Ε. 6.Την 543/13.9.2002 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-10-24 Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/260
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α΄0006/31.10.2001(Β΄1485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α΄0006_31_10_2001(Β΄1485 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1/2/22875(Β΄1480 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1_2_22875(Β΄1480 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
Οργανισμός Σχολής Ικάρων. 2013/151 2013
Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2018/79 2018