Ίδρυση εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών της Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Πυρηνικής Ιατρικής, η οποία χρησιμοποιεί τις ιδιότητες του πυρήνα ραδιενεργών και σταθερών ισοτόπων για διαγνωστικούς (ΙΝ VΙVΟ και ΙΝ VΙΤRΟ), θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Στο εργαστήριο λειτουργούν οι παρακάτω μονάδες που έχουν σχέση με το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο αυτού και αφορούν τη διάγνωση, τη θεραπεία και την έρευνα: α) Μονάδα δραστηριοτήτων ΙΝ VΙVΟ: Είναι οι δραστηριότητες της Πυρηνικής Ιατρικής που γίνονται στο ζωντανό ανθρώπινο οργανισμό που αφορούν κυρίως τις απεικονιστικές μεθόδους της Πυρηνικής Ιατρικής και στις οποίες εντάσσεται το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούν τις ιδιότητες του πυρήνα ραδιενεργών ισοτόπων που χορηγούνται στον άνθρωπο ή τις ιδιότητες του πυρήνα σταθερών ισοτόπων του ανθρώπινου οργανισμού, με σκοπό την παρακολούθηση και μελέτη μεταβολικών ή γενικότερα φυσιολογικών ή παθοφυσιολογικών διεργασιών καθώς και φυσικοχημικών μεταβολών με τελικό σκοπό τη διάγνωση. Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής (σπινθηρογραφήματα διαφόρων οργάνων, μελέτες της λειτουργίας αυτών ή μελέτες της αιματώσεως αυτών κ.λπ.), ή οι εξετάσεις της σύγχρονης Πυρηνικής Ιατρικής οι οποίες γίνονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (μελέτες καρδιάς, νεφρών, πνευμόνων, εγκεφάλου, υπολογιστικές τομογραφίες εκπομπής ποζιτρονίου [Ρ. Ε.Τ.], συνδιασμένες ΡΕΤ ή SΡΕCΤ με Χ-Ray CΤ (ανατομικός προσδιορισμός) ή και συνδιασμένες υπολογιστικές τομογραφίες μαγνητικού συντονισμού του πυρήνα [Ν.Μ.R Τοmοgraphy] κ.λπ. β) Μονάδα δραστηριοτήτων ΙΝ VΙΤRΟ: Είναι οι δραστηριότητες της Πυρηνικής Ιατρικής που γίνονται στο σωληνάριο. Πρόκειται για το σύνολο των μεθόδων με τις οποίες επιτυγχάνεται η μέτρηση της στάθμης ουσιών με βιολογική, φαρμακολογική και τοξικολογική δράση, σε βιολογικά υγρά του ανθρώπου με ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές. Εδώ περιλαμβάνονται οι ραδιοανοσομετρήσεις (RΙΑ) ραδιομετρήσεις, ανοσοραδιομετρήσεις (ΙRΜΑ), ραδιοσημάνσεις κ.λπ. γ) Μονάδα θεραπευτικές εφαρμογές: Πρόκειται για τις εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής, που πολλές φορές αποτελούν και τη μοναδική μέθοδο, για θεραπευτική αντιμετώπιση διαφόρων νόσων. Εδώ περιλαμβάνονται οι θεραπευτικές χορηγήσεις 1-131 σε νόσους του θυροειδούς αδένα, οι χορηγήσεις Ρ-32 σε νόσους του αίματος και των εκφυλιστικών παθήσεων των οστών ή των κακοηθών συλλογών καθώς επίσης οι θεραπείες νεοπλασιών με ραδιοεπισημασμένα (Ι131, Υ90, Ιη111, κ.λπ.) μονοκλωνικά αντισώματα ή άλλες ουσίες. δ) Μονάδα εφαρμογών Πληροφορικής της Πυρηνικής Ιατρικής: Στο Τμήμα τούτο αναπτύσσονται κύρια δραστηριότητες ερευνητικού χαρακτήρα που αφορούν το ειδικό τμήμα της Ιατρικής Πληροφορικής που αφορά την Πυρηνική Ιατρική. Έχουν δε σκοπό να εφαρμόζουν με τον καλύτερο τρόπο όλες τις υφιστάμενες εφαρμογές πληροφορικής αλλά και να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο αυτό νια τη βελτίωση της δυνατότητας που προσφέρει η Πυρηνική Ιατρική σήμερα.
Άρθρο 2 "Αποστολή Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, στα γνωστικά αντικείμενα της Πυρηνικής Ιατρικής, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και διεξαγωγής βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε συναφή με το γνωστικό της αντικείμενο θέματα
2.  
  Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου
3.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
4.  
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το εργαστήριο στελεχώνεται από ιατρικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και στο νοσοκομείο όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί
2.  
  Το προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ. Ε. Π. του Τμήματος Ιατρικής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς που αποσπώνται ή τοποθετούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού, που τοποθετείται στο εργαστήριο με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159) καθώς και από το διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3β του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετησίου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωση του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Το εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Πατρών με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983 (Α΄ 143). Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή, στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 Π.Δ. 407/1980).
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. (1ε) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που κσταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: • Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας, • Βαθμολόγιο φοιτητών, • Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, • Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, • Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, • Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και • Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173).
 • Την αριθμ. 221/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
 • Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
 • Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Της αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Συνεδρίαση 384/ 21.5.2001).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 7.043 ΕΥΡΩ η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 880 ΕΥΡΩ περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΑΕ 4121-10) του οποίου οι πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί από ιδίους πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος κατά το δε υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ανωτέρω Πανεπιστημίου χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτό.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία