ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/310

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-11-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-11-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γραφείου Ασφαλείας στο Υπουργείο Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Π.Δ. 230/98 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177) προστίθεται περίπτωση η ως εξής: η. Το Γραφείο Ασφαλείας .
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 51 του Προεδρικού Διατάγματος 230/1998 προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής: 51Α Ασφαλείας 1 Του Γραφείου Ασφαλείας προΐσταται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος αποσπάται στο Υπουργείο Εξωτερικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Ν. 1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152). 2 Το Γραφείο επιλαμβάνεται των θεμάτων ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και της συνεργασίας επί των ανωτέρω θεμάτων με άλλα Υπουργεία ή Υπηρεσίες του δημοσίου τομέα .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 76 παρ. 1 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/98 (Α΄ 62) Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Τη ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 1480).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ.α΄ του Ν. 2469/97 (Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εφάπαξ δαπάνη ύψους 21.100 ΕΥΡΩ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ειδ. Φορ. 09-110 ΚΑΕ 0851, 1711, 1723, 1729, 1699).
 • Την367/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-11-12 Σύσταση Γραφείου Ασφαλείας στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/272
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία