Κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Καπνού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού (Ε.Ο.Κ.) καταργείται δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Από την κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Καπνού μεταφέρονται στο Υπουργείο Γεωργίας οι αρμοδιότητές του που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και ιδία:
 1. του ν.δ. 3758/1957 «περί ιδρύσεως Εθνικού Οργανισμού Καπνού» (Α 184).
 2. Του άρθρου 2 του ν. 1697/1987 «ρύθμιση θεμάτων νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας και άλλες διατάξεις» (Α 57).
 3. Της 451199/20.1.1981 απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου «περί ορισμού φορέα για παρεμβάσεις και κάθε είδους ενισχύσεις στον τομέα του Καπνού» (Β 88).
 4. Της 48191/21.11.1987 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας «Έλεγχος παραγωγής, συσκευασίας, εμπορίας, διακίνησης, αποθήκευσης και απόδοσης εισφορών υπέρ τρίτων επί του ακατέργαστου καπνού, από τον Εθνικό Οργανισμό Καπνού» (Β΄ 713).
Άρθρο 2
1.  
  Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Κ. συνιστώνται μία ή περισσότερες τριμελείς επιτροπές από υπαλλήλους του, οι οποίες έχουν ως έργο την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, των απαιτήσεων και υποχρεώσεών του, καθώς και την καταγραφή κάθε άλλης εκκρεμότητας σχετικής με τις ασκούμενες από τον Οργανισμό δραστηριότητες, σύμφωνα με τη νομοθεσία που τον διέπει.
2.  
  Οι οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού προβαίνουν με βάση τον οριζόμενο χρόνο κατάργησης σε πλήρη λογιστική αποτύπωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τους κανόνες του λογιστικού των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
3.  
  Για τη στελέχωση των επιτροπών και υπηρεσιών των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 2637/1998, που προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 4 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 154).
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας συνιστάται στο Υπουργείο τριμελής επιτροπή εκκαθάρισης, η οποία συγκροτείται από υπαλλήλους του Υπουργείου υπό την προεδρία Διευθυντή. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επαλήθευση των απογραφών και καταγραφών του παρόντος άρθρου που θα διενεργηθούν από τον Ε.Ο.Κ., καθώς και η προετοιμασία της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων. Η επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της πριν από την ημερομηνία κατάργησης του Ε.Ο.Κ.
Άρθρο 3
1.  
  Τα ακίνητα του Ε.Ο.Κ. μεταβιβάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τις κείμενες διατάξεις, υπάγονται δε στην εποπτεία και διαχείριση του Υπουργείου Γεωργίας. Από τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του Ε.Ο.Κ. όσα κρίνονται από την Επιτροπή Εκκαθάρισης ως μη αναγκαία είτε εκποιούνται μέσω του Ο.Δ.Δ.Υ., είτε καταστρέφονται με αντίστοιχα πρωτόκολλα καταστροφής. Τα απομένοντα κινητά περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, είτε στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας), είτε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες έχουν ήδη παραχωρηθεί προσωρινά κατά χρήση δυνάμει της 406160/16.10.2001 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Παραχώρηση χρήσης περιουσιακών στοιχείων του Εθνικού Οργανισμού Καπνού στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις» (Β 1401). Κατ’ εξαίρεση με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και τυχόν συναρμοδίων Υπουργών, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται, σύμφωνα με το ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α 153),στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας, που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση στον Ε.Ο.Κ. στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους.
2.  
  Από την κατάργησης του Ε.Ο.Κ. οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αυτού που απορρέουν από την άσκηση αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) περιέχονται αυτοδικαίως στους φορείς αυτούς. Οι λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ε.Ο.Κ. που έχουν σχέση με την υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού του, ανεξάρτητα από τον φορέα μετάταξής του, περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας). Εκκρεμείς κατά το χρόνο κατάργησης του Οργανισμού δίκες συνεχίζονται από τον αντίστοιχο, κατά την ανωτέρω διάκριση, φορέα.
3.  
  Ειδικά η υποχρέωση του Ε.Ο.Κ. για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στους μεταταγέντες υπαλλήλους του, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ, δ και στ της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2703/1999 «Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α 72), αναλαμβάνεται από το χρόνο κατάργησης, ανεξάρτητα από το φορέα μετάταξης, από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας).
4.  
  Τα αρχεία του Ε.Ο.Κ. όσα δεν έχουν ήδη μεταφερθεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, μεταφέρονται στο Υπουργείο Γεωργίας. Η περαιτέρω τύχη τους καθορίζεται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού.
Άρθρο 4
1.  
  Τα υφιστάμενα κατά το χρόνο κατάργησης του Ε.Ο.Κ. τυχόν χρηματικά διαθέσιμα μεταφέρονται στον κρατικό προϋπολογισμό, εκτός αν αφορούν προϊόν είσπραξης του κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του ν.δ. 3758/1957 πόρου επί της εμπορικής αξίας των καπνών που αποδίδονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2637/1998 στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Άρθρο 5
1.  
  Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις για τη διαδικασία κατάργησης και εκκαθάρισης του Ε.Ο.Κ.
2.  
  Μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του Ε.Ο.Κ. δαπάνες σχετικές με τη λειτουργία του και την από μέρους του σύμπραξη στη διαδικασία ολοκλήρωσης της απογραφής και προετοιμασίας της εκκαθάρισης εντάσσονται στον προϋπολογισμό του.
Άρθρο 6
1.  
  Από τι ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος εξαιρούνται τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Ε.Ο.Κ., τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2637/1998, που προστέθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001, περιέρχονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας κατά την προβλεπόμενη διαδικασία. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α 200), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 16, 17 και 18 του άρθρου 4 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α 154) και την παρ. 16 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 223). β) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/ 1992 «Για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38). γ) Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄ 57).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β 1485).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄ 1480).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Καπνού ύψους 30.000 ΕΥΡΩ που θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΕΟΚ στον ΚΑΕ 0264, δαπάνη 19.860.000 ΕΥΡΩ σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας για εφάπαξ αποζημίωση των μεταταγέντων υπαλλήλων του Ε.Ο.Κ., η οποία θα καλυφθεί με τροποποίηση του προϋπολογισμού, καθώς και δαπάνη από την τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Ε.Ο.Κ. που δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς εκ των προτέρων, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας.
 • Την 383/.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και των Υφυπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-11-12 Κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Καπνού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/272
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1981/451199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/451199 1981
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/48191 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/48191 1987
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/406160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/406160 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1697 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1697 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2002/3028 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3758 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3758 1957
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία