ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/313

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-11-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-11-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-10-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καταργείται το υφιστάμενο Λιμενικό Ταμείο Δωδεκανήσου, οι αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρθηκαν στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Κω, Νότιας Δωδεκανήσου, Καλυμνίων και Πάτμου. Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του εδ. β~ της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 180/9.9.99).
 • Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 1301/49 «Περί συστάσεως του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου» (ΦΕΚ Α~ 304).
 • Τις διατάξεις των Π.Δ. 123/01 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου στους Δήμους Αστυπάλαιας, Δικαίου, Ηρακλειδών, Κώ, Νισύρου και Τήλου» (ΦΕΚ Α~ 113), Π.Δ.128/01 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου στους Δήμους Αρχαγγέλου, Αταβύρου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καμείρου, Καρπάθου, Κάσου, Λινδίων, Μεγίστης, Νότιας Ρόδου, Πεταλούδων, Ρόδου, Σύμης, Χάλκης και στην κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου» (ΦΕΚ Α~ 113), Π.Δ. 202/01 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου στο Δήμο Καλυμνίων» (ΦΕΚ Α~ 159), Π.Δ. 203/01 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου στους Δήμους Πάτμου, Λέρου, Λειψών και στην κοινότητα Αγαθονησίου» (ΦΕΚ Α~ 159) και τη σύσταση των αντίστοιχων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Κω, Νότιας Δωδεκανήσου, Καλυμνίων και Πάτμου.
 • Τις αποφάσεις 147/99 του Δ.Σ. Αστυπάλαιας, 230/99 του Δ.Σ. Δικαίου, 222/99 του Δ.Σ. Ηρακλειδών, 86/99 του Δ.Σ. Κω, 1/2000 του Δ.Σ. Νισύρου, 130/99 του Δ.Σ. Τήλου, 197/99 του Δ.Σ. Αρχαγγέλου, 137/99 του Δ.Σ. Αταβύρου, 127/99 του Δ.Σ. Αφάντου, 158/99 του Δ.Σ. Ιαλυσού, 411/99 του Δ.Σ. Καλλιθέας, 134/99 του Δ.Σ. Καμείρου, 191/99 του Δ.Σ. Καρπάθου, 91/99 του Δ.Σ. Κάσου, 169/99 του Δ.Σ. Λινδίων, 6/99 του Δ.Σ. Μεγίστης, 98/99 του Δ.Σ. Νότιας Ρόδου, 19/99 του Δ.Σ. Πεταλούδων, 787/99 του Δ.Σ. Ρόδου, 272/99 του Δ.Σ. Σύμης, 74/99 του Δ.Σ. Χάλκης, 145/99 του Κ.Σ. Ολύμπου Καρπάθου, 3/2000 του Δ.Σ. Καλυμνίων, 121/00 του Δ.Σ. Πάτμου, 80/00 του Δ.Σ. Λέρου, 89/00 του Δ.Σ. Λειψών και 15/01 του Κ.Σ. Αγαθονησίου.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α~/137), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α~ 201).
 • Τη ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001).
 • Τις ρυθμίσεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη 262/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-11-15 Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/275
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/1301 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1301 1949
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου στους Δήμους Αστυπάλαιας, Δικαίου, Ηρακλειδών, Κω, Νισύρου, και Τήλου. 2001/123 2001
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου στους Δήμους Αρχαγγέλου, Αταβύρου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καμείρου, Καρπάθου, Κάσου, Λινδίων, Μεγίστης, Νότιας Ρόδου, πεταλούδων, Ρόδου, Σύμης, Χάλκης και στην Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου. 2001/128 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/202 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/202 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/203 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/203 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία