ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/333

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-11-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-11-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1 του από 30.11.1939 Βασ. Διατάγματος «Περί τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκμισθώσεως ακινήτων καταλειπομένων κατά κληρονομίαν, κληροδοσία η δωρεά εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύματα και περιουσίας» (Α΄ 523), όπως τούτο τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 755/1976 (Α΄ 273). 346/1987 (Α΄ 157), 151/1990 (Α΄ 56) και 352/1994 (Α΄ 189).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του από 30.11.1939 Βασ. Δ/τος (Α΄ 532) όρια αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αυτά αναπροσαρμόσθηκαν με τα Π.Δ/τα 755/1976 (Α΄ 273), 346/1987 (Α΄ 457), 151/1990 (Α΄ 56) και 352/1994 (Α΄ 189) αναπροσαρμόζονται ως εξής: Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Ελλάδα μέχρι εκατό (100 ) ευρώ και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό μέχρι διακόσια ( 200 ) ευρώ. Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 4, 14, 19, 20, 38 παρ.1, 70 παρ.1, 71, 72 παρ.1, 100 παρ. 2 και 155 παρ. 1 του Α.Ν. 2039/1939 (Α΄ 455).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
  • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β΄ 1485).
  • Την από 3.6.2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.
  • Το γεγονός ότι η αποζημίωση που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Την 560/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/755 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/755 1976
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία