ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/334

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-11-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-11-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 130/84 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» (ΦΕΚ 42/10.4.84 τ.Α΄).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι παράγραφοι 4, 5 και 7 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:"
4.  
  Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού, των οποίων κύρια αποστολή είναι η διεξαγωγή του αγώνα ή η άμεση συμμετοχή σ’ αυτόν. Αυτά είναι:.
 1. Μάχης:
 2. Πεζικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα και Πυροβολικό
 3. Υποστήριξης Μάχης:
 4. Μηχανικό, Διαβιβάσεις και Αεροπορία Στρατού
5.  
  Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής. Αυτά είναι:.
 1. Υποστήριξης Μάχης:
 2. Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου.
 3. Έρευνας -Πληροφορικής και Υγειονομικού (Ιατρών, Κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής).
 4. Λοιπά Σώματα:
 5. Υγειονομικού (Διαχειριστών Υγειονομικού και Διοικητικών Υγειονομικού), Οικονομικού, Γεωγραφικού, Ελεγκτικού, Στρατιωτικών Γραμματέων, Ταχυδρομικού, Μουσικού, Φροντιστών.
 6. Αρχιτεχνίτων Όπλων και Αρχιτεχνιτών Σωμάτων.
 7. Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι το Στρατολογικό, το Θρησκευτικό και των Δικαστικών Γραμματέων.
7.  
  Μόνιμοι Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν στο Στρατό για να σταδιοδρομήσουν σ’ αυτόν. Αυτοί προέρχονται από τους απόφοιτους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τους κατατασσόμενους απευθείας ή με διαγωνισμό, και από τους μονίμους υπαξιωματικούς.
Άρθρο 2 "Οι παράγραφοι 1,2 και 4 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:"
1.  
  Ο Στρατός είναι οργανωμένος σε Ανεξάρτητες Υπομονάδες, Μονάδες, Συγκροτήματα και Σχηματισμούς
2.  
  Οι Ανεξάρτητες Υπομονάδες, οι Μονάδες, τα Συγκροτήματα και οι Σχηματισμοί είναι Στρατιωτικές Αρχές με διοικητική αυτοτέλεια, διαθέτουν επίσημη σφραγίδα (Φ.408/ 7/117259/Σ.3213/3 Ιουλ 1975 Απόφαση Υπουργού Εθνικής Αμύνης ΦΕΚ Β΄ 732/75) και δικό τους πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Όλες οι λεπτομέρειες για την οργάνωση, σύνθεση και συγκρότηση τους καθορίζονται στους αντίστοιχους Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ).
4.  
  Μονάδες Όπλων:
 1. Για τα Όπλα βασική Μονάδα είναι το Τάγμα (για το Πεζικό, το Μηχανικό, τις Διαβιβάσεις και την Αεροπορία Στρατού), η Επιλαρχία (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα) και η Μοίρα (για το Πυροβολικό)
 2. Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η Μονάδα, λέγονται Υπομονάδες.
 3. Για τα Όπλα βασική Υπομονάδσ είναι ο Λόχος (για το Πεζικό, Μηχανικό, τις Διαβιβάσεις και την Αεροπορία Στρατού), η Ίλη (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα) και η Πυροβολαρχία (για το Πυροβολικό).
 4. Οι Υπομονάδες Όπλων υποδιαιρούνται ακόμη σε Διμοιρίες (για το Πεζικό.
 5. Μηχανικό, τις Διαβιβάσεις και την Αεροπορία Στρατού) και σε Ουλαμούς (για το Ιππικό-Τεθωρακισμένα και το Πυροβολικό).
 6. Η Διμοιρία και ο Ουλαμός είναι τα κατώτερα κλιμάκια, που σε κανονικές συνθήκες διοικούνται από αξιωματικό ή ανθυπασπιστή.
 7. Οι Διμοιρίες και οι Ουλαμοί επιπλέον υποδιαιρούνται σε Ομάδες (για τα Όπλα. εκτός από το Πυροβολικό) και σε Στοιχεία (για το Πυροβολικό).
 8. Η Ομάδα και το Στοιχείο διοικούνται, σε κανονικές συνθήκες, από υπαξιωματικό και αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την οργάνωση του Στρατού.
 9. Οι Διοικητές των Υπομονάδων ορίζονται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας και οι Διοικητές των Διμοιριών και Ουλαμών με την Ημερήσια Διαταγή της Υπομονάδας
Άρθρο 3
1.  
  Προστίθεται παράγραφος 3Α (προ της παραγράφου 3, Μονάδες) στο άρθρο 5 ως εξής: 3Α. Ανεξάρτητες Υπομονάδες Ανεξάρτητες Υπομονάδες είναι οι προβλεπόμενες από τους εκάστοτε ισχύοντες ΠΟΥ.
Άρθρο 4 "Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως εξής:"
2.  
  Η ευθύνη για την άμυνα της Χώρας ανήκει στην Κυβέρνηση η οποία καθορίζει την Πολιτική Εθνικής Άμυνας και ασκεί τη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων (άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2292/95).
3.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι υπεύθυνος έναντι της Κυβέρνησης για τη διοίκηση και τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων, προς υλοποίηση της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας, που χαράσσει η Κυβέρνηση (Άρθρο 5 παρ.1 του Ν.2292/95). Προΐσταται του Επιτελείου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του ΓΕΕΘΑ και κάθε Κλάδου των Ε.Δ. και έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο καθώς και αυτές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο των Ε.Δ. μέσω των Αρχηγών των ΓΕΕΘΑ, Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ). (Άρθρο 1 παρ.4 του Ν.2984/2002).
4.  
  Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού έχει πλήρη διοίκηση του Στρατού, ασκώντας τις επιχειρησιακές αρμοδιότητές του μέσα στα πλαίσια του Νόμου. Είναι ο κύριος σύμβουλος και υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την άρτια οργάνωση, επάνδρωση, εξοπλισμό, εκπαίδευση, αξιολόγηση και προπαρασκευή για πόλεμο, ετοιμότητα και χρησιμοποίηση του Στρατού, σύμφωνα προς τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Α/ΓΕΕΘΑ για θέματα αρμοδιότητάς του.
5.  
  Ο Α/ΓΕΕΘΑ από την περίοδο ειρήνης:
 1. Ασκεί την επιχειρησιακή διοίκηση, των Διακλαδικών Στρατηγείων και των υπ’ αυτών υπαγομένων μονάδων που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με βάση τις διατάξεις του νόμου και προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για αντιμετώπιση στρατιωτικών ενεργειών που στρέφονται κατά της ασφάλειας της Χώρας και των νόμιμων συμφερόντων της και απαιτούν συντονισμένη δράση δυνάμεων των Κλάδων των Ε.Δ.
 2. Έχει τις λοιπές αρμοδιότητες που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία
Άρθρο 5 "Οι παράγραφοι 2 και 6 του άρθρου 19 αντικαθίστανται ως εξής:"
2.  
  Κάθε στρατιωτικός, όταν απευθύνεται, σε κατώτερό του, εάν αυτός είναι αξιωματικός ή ανθυπασπιστής τον προσφωνεί με το βαθμό του, τοποθετώντας εμπρός τη λέξη «Κύριε» ή «Κυρία» εάν είναι υπαξιωματικός τον προσφωνεί μόνο με το βαθμό του. Σε όλες τις περιπτώσεις, αν το κρίνει αναγκαίο, προσθέτει και το επώνυμο μετά το βαθμό.
6.  
  Ο Αρχιστράτηγος προσφωνείται με τη φράση «Κύριε Αρχιστράτηγε». Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας καθώς και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων προσφωνούνται με τη φράση «Κύριε Αρχηγέ», ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού με τη φράση «Κύριε Επιθεωρητά» και οι Υπαρχηγοί με τη φράση «Κύριε Υπαρχηγέ».
Άρθρο 6
1.  
  Διαγράφεται η παράγραφος 7 του άρθρου 20 και γίνεται αναρίθμηση των λοιπών παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 σε 7, 8, 9,10 και 11 αντίστοιχα
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής: Οι Αξιωματικοί, οι Ανθυπασπιστές - ΔΕΑ, οι μόνιμοι και εθελοντές Υπξκοί
Άρθρο 8
1.  
  Διαγράφεται η παράγραφος 7 του άρθρου 21
Άρθρο 9 "Η παράγραφος 13 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:"
13.  
  Η παρουσίαση των διοικητών Ανεξάρτητων Υπομονάδων, Ταγμάτων, Επιλαρχιών και Μοιρών, γίνεται, όπως αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους
Άρθρο 10 "Η παράγραφος 5 του άρθρου 29 αντικαθίσταται ως εξής:"
5.  
  Όλες γενικά οι άδειες απουσίας, που χορηγούνται στους Αξιωματικούς και Ανθστές γράφονται στην Ημερήσια Διαταγή
Άρθρο 11 "Οι παράγραφοι 3 και 6 του άρθρου 31 αντικαθίστανται ως εξής:"
3.  
  Σύνολο Ημερών Κανονικών Αδειών
 1. Το σύνολο των ημερών κανονικών αδειών που χορηγούνται υποχρεωτικά σε μόνιμο αξιωματικό ή ανθυπασπιστή, εφ’ άπαξ ή τμηματικά, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 30.
 2. Από αυτό τον αριθμό αφαιρούνται οι ημέρες αδείας «μικρός διάρκειας», που χορηγήθηκαν επί πλέον των δέκα (10) ημερών, που δικαιούνται στο ίδιο ημερολογιακό έτος (Άρθρο 30 παρ. 3).
 3. Κατά τη χορήγηση κανονικής άδειας οι μη εργάσιμες ημέρες. πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη κάθε κανονικής άδειας, θεωρούνται ως ημέρες πορείας και δεν υπολογίζονται στη συνολική διάρκειά της.
 4. Για τους έφεδρους αξιωματικούς, που υπηρετούν θητεία, ισχύει ό,τι για τους κληρωτούς οπλίτες
6.  
  Κανονικές Άδειες Απουσίας για το Εξωτερικό. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν και για τις κανονικές άδειες απουσίας για το εξωτερικό, με τη διαφορά όμως, ότι δικαίωμα να τις δώσει έχει ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού ή ο εξουσιοδοτημένος κάθε φορά με δγή Διοικητής, όπου υποβάλλονται ιεραρχικά οι σχετικές αναφορές.
Άρθρο 12
1.  
  Προστίθεται παράγραφος 1Α στο άρθρο 35 ως εξής: 1Α. Αλλαγές στις κατηγορίες αδειών οπλιτών, τον αριθμό των ημερών αδείας και άλλες λεπτομέρειες καθορίζονται κάθε φορά από το Νόμο «Περί Στρατολογίας των Ελλήνων».
Άρθρο 13 "Η παράγραφος 5 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:"
4.  
  Άδειες Απουσίας για το Εξωτερικό. Κάθε άδεια απουσίας διαρκείας πέντε (5) ημερών τουλάχιστον, μπορεί να χορηγείται και για το εξωτερικό. Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ιεραρχικά στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού ή στον εξουσιοδοτημένο κάθε φορά με διαταγή Δκτή, για την έγκριση.
Άρθρο 14
1.  
  Διαγράφονται οι παράγραφοι 1 έως 10 του άρθρου 45
Άρθρο 15
1.  
  Προστίθεται παράγραφος 3Α στο άρθρο 65 ως εξής: 3Αα. Είναι δυνατόν, κατόπιν επαναλήψεως της πειθαρχικής διαδικασίας, να ακυρωθεί επιβληθείσα πειθαρχική ποινή και να επιβληθεί νέα, με τα ίδια πραγματικά περιστατικά, εφόσον: (1) Η πρώτη ποινή ακυρώνεται για οποιαδήποτε πλημμέλεια και εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της. (2) Εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση, καταδικαστική ή αθωωτική, ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα. β. Η νέα πειθαρχική ποινή πρέπει να ασκηθεί, ανεξάρτητα του χρόνου τελέσεως του παραπτώματος, εντός διμήνου αποκλειστικής προθεσμίας, αρχομένης από τότε που ακυρώθηκε η πρώτη ποινή.
Άρθρο 16 "Η παράγραφος 13 του άρθρου 66 αντικαθίσταται ως εξής:"
13.  
  Οι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές που τιμωρούνται με φυλάκιση, δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία. Τις εκτός υπηρεσίας ώρες, είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν σπίτι τους.
Άρθρο 17 "Οι παράγραφοι 9,10, 12 και 13 του άρθρου 69 αντικαθίστανται ως εξής:"
9.  
  Όσοι τιμωρούνται με κράτηση δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία ή εκπαίδευση και εκτίουν την ποινή στο θάλαμο, όπου μένουν, ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις
10.  
  Οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί, στους οποίους επιτρέπεται η διαμονή στην πόλη, εκτίουν την ποινή στην κατοικία τους
12.  
  Όσοι τιμωρούνται με φυλάκιση δεν απαλλάσσονται από καμία υπηρεσία ή εκπαίδευση και εκτίουν την ποινή στο θάλαμο, όπου μένουν, ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή τους σε ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις
13.  
  Οι μόνιμοι και εθελοντές υπαξιωματικοί, στους οποίους επιτρέπεται η διαμονή στην πόλη, εκτίουν την ποινή στην κατοικία τους
Άρθρο 18
1.  
  Διαγράφονται οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 70 και γίνεται αναρίθμηση της παραγράφου 5 σε 4
Άρθρο 19 "Η παράγραφος 5 του άρθρου 70 αντικαθίστανται ως εξής:"
5.  
  Ο χρόνος πειθαρχικής φυλάκισης μέχρι τριάντα πέντε ημέρες υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας
Άρθρο 20 "Η παράγραφος 6 του άρθρου 73 αντικαθίσταται ως εξής:"
4.  
  Όργανα Υπηρεσίας: Τις ημέρες αργίας, καθώς και τις μη εργάσιμες ώρες, ο Αξκός Επόπτης Ασφαλείας ή Επιφυλακής του Στρατοπέδου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την τάξη στο Στρατόπεδο, έχει δικαίωμα να διατάξει τη μεταφορά στο πειθαρχείο ή το με οποιοδήποτε τρόπο περιορισμό κάθε κατωτέρου του στρατιωτικού, ο οποίος διαταράσσει την τάξη στο Στρατόπεδο ή κάνει παράπτωμα, που απαιτεί άμεση καταστολή, μετά την έγκριση αυτού που έχει δικαίωμα επιβολής ποινής αυστηρής φυλάκισης. Το ίδιο ισχύει και για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας των στρατωνιζομένων στο Στρατόπεδο Μονάδων ή Υπομονάδων, που υπάγονται στις διαταγές τους, για τους οπλίτες της αντίστοιχης Μονάδας ή Υπομονάδας εάν, λόγω θέσεως, δεν έχουν άλλη πειθαρχική δικαιοδοσία. Σε περίπτωση απουσίας αξιωματικών, ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας ή ο αρχαιότερος από τους παρόντες υπαξιωματικούς της Μονάδας ή Υπομονάδας, έχει αυτό το δικαίωμα μετά την έγκριση αυτού που έχει δικαίωμα επιβολής ποινής αυστηρής φυλάκισης.
Άρθρο 21
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 17, του άρθρου 14 παρ. 4 εδάφιο ε΄ και του άρθρου 17 παρ. 1, εδάφιο ι΄ του Ν.2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/15.2.95, τ.Α΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/26.7.85. τ.Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/10.9.92.τ.Α΄). όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/14.3.97, τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 (β) (1) του Ν.2439/96 (ΦΕΚ 219/ 6.9.96 τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ.1 του Ν. 2892/2001 (ΦΕΚ 49/9.3.2001 τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.4. και του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.2984/2002 (ΦΕΚ 15/31.1.2002 τ. Α΄).
 • Τη 278/41 η Σ/23 Οκτ 2000 Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
 • Την 427/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε την κύρωση των τροποποιήσεων του Π.Δ. 130/84 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/408/7/117259/Σ.3213 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/408_7_117259_Σ_3213 2003
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις 2001/2892 2001
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/130 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/130 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 130/1984 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» (Α΄42). 2014/30 2014