ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/335

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-11-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-11-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (ΕΥΔΕ ΣΑ)» (Α΄ 204), όπως αυτό ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του με τα Π.Δ/τα 2/1998 (Α΄ 13) και 11/2001 (Α΄ 11).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 2/1998 (ΦΕΚ 13/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕΚ συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών και Τμήμα Μελετών), των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 80855/5439/6.8.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β΄ 573), παρ. 2 στοιχείο γ, στοιχείο δ και παρ. 3 στοιχείο δ), ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της ΕΥΔΕΚ, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές .
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (Α΄ 245), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (Α΄ 23).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 (Α΄ 245). όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 (Α΄ 138).
  • Τη γνωμοδότηση αριθμ. Δ.485/22.8.02 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/80855/5439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/80855_5439 1992
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.), όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το Π.Δ/γμα 58/1994 (Α­ 45). 1998/2 1998