ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/336

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-11-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-11-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Οδηγία 97/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α~ 279) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η τροποποίηση του Π.Δ. 334/2000 σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙV της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου,των παραρτημάτων ΙV, V και VΙ της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου,των παραρτημάτων ΙΙΙ και ΙV της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου,όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 97/52/ΕΚ,καθώς και των παραρτημάτων ΧΙΙ έως ΧV , ΧVΙΙ και ΧVΙΙΙ της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου,όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/4/ΕΚ» (ΕΕΕΚ L 285/ 29.10.2001) κατά το μέρος που αφορά στην τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/52 ΕΚ.
Άρθρο 2
1.  
  Το εδάφιο γ~ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του π.δ. 334/2000 αντικαθίσταται ως εξής: Εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε ή του ΕΟΧ στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς για την κατασκευή παρόμοιων - ποιοτικά και ποσοτικά - έργων με εκείνα που έχουν κατασκευάσει, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά των άρθρων 24 μέχρι 27 του παρόντος, που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις ίδιες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί στους διαγωνισμούς αυτούς οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του άρθρου 16 του Ν.1418/1984 .
Άρθρο 3
1.  
  Τα Παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του άρθρου 36 του Π.Δ. 334/2000 αντικαθίστανται ως εξής:~Αρθρο 4 ~Εναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ~Εργων.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α~ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α~ 70) και τελικώς τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 (Α~ 21) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α~ 101).
 • Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη» (Α~ 136).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2155/1993 «Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Προσαρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού» (Α~ 104), και ιδίως το άρθρο δεύτερο του Νόμου αυτού.
 • Το Παράρτημα 14 της 7/94 αποφάσεως της Μεικτής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου 47 και ορισμένων Παραρτημάτων της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ (ΕΕ L 160/28.6.94).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2272/1994 «Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α~ 230).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2290/1995 « Κύρωση της τελικής πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου Ουρουγουάης.» (Α~ 28).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α~ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 537/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγ[...]" 1994/2272 1994
Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου Ουρουγουάης 1995/2290 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/334 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/334 2000