Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση (ΕΥΔΕ/ΟΑΠ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση, τίτλος, αρμοδιότητες"
1.  
  Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία με τον τίτλο Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση (ΕΥΔΕ/ΟΑΠ), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρμοδιότητα την προετοιμασία των μελετών και των τευχών δημοπράτησης, τη δημοπράτηση, τη σύναψη των Συμβάσεων Παραχώρησης, την εποπτεία και επίβλεψη της μελέτης και κατασκευής κατά την κατασκευαστική περίοδο, καθώς επίσης και την παρακολούθηση αυτών κατά την περίοδο λειτουργίας για τα τμήματα των κατωτέρω οδικών αξόνων:.
 1. Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.:
 2. τμήμα Μαλιακός - Κλειδί.
 3. Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.:
 4. τμήμα:
 5. Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα και Ιονία Οδός:
 6. τμήμα:
 7. Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα.
 8. Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη
 9. Ιονία Οδός:
 10. τμήμα:
 11. Αντίρριο - Ιωάννινα και Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.:
 12. τμήμα:
 13. Αθήνα - Μαλιακός και συνδετήριος κλάδος Π.Α.Θ.Ε. Σχηματάρι - Χαλκίδα.
 14. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας:
 15. από Σκάρφεια έως Α/Κ Παναγιάς στην Εγνατία Οδό
 16. Οδικά Αστικά Έργα Αττικής:
 17. i) Επέκταση του ανατολικού κλάδου Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέχρι Ραφήνα, ii) Νότια επέκταση Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέχρι Λεωφ.
 18. Βουλιαγμένης, iii) Νότια σύνδεση Α/Δ Σπάτων με τη Λεωφ.
 19. Ποσειδώνος.
 20. Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης
2.  
  Η ΕΥΔΕ Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση ασκεί τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα που εκτελεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων, στο πλαίσιο των ανωτέρω έργων παραχώρησης. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής επιφυλάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄).
3.  
  Έδρα της ΕΥΔΕ Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση ορίζεται η Αθήνα και η διάρκεια και λειτουργίας της ορίζεται οκταετής από την έναρξη ισχύος του παρόντος Π.Δ/τος.
Άρθρο 2 "Οργάνωση Υπηρεσίας"
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής συνιστώνται τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Τμήμα Εποπτείας Έργων, με αρμοδιότητα όλα τα θέματα μελέτης και κατασκευής των έργων που εκτελούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και υλοποιούνται ως παράλληλα έργα στο πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης, καθώς επίσης και για τις μελέτες και λοιπές δράσεις προετοιμασίας των διαγωνισμών
 2. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού, με αντικείμενο τον χειρισμό όλων των διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της ΕΥΔΕ, την εκτέλεση πληρωμών των έργων, την τήρηση πρωτοκόλλου και την γραμματειακή υποστήριξη της ΕΥΔΕ
2.  
  Για τη Διενέργεια των σχετικών Διαγωνισμών και τη διαχείριση των Συμβάσεων Παραχώρησης καθώς και για την άσκηση της αρμοδιότητας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, συνιστώνται τα ακόλουθα Τμήματα:
 1. Η μέριμνα για την εκπόνηση και έγκριση των τευχών δημοπράτησης των συμβάσεων παραχώρησης, η δημοπράτηση αυτών, η σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης και η διαχείριση αυτών κατά την περίοδο κατασκευής, η επιμέλεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δημοσίου που απορρέουν από τις σχετικές Συμβάσεις Παραχώρησης, η επιμέλεια και παρακολούθηση εκπόνησης των απαιτουμένων μελετών, εγχειριδίων λειτουργίας, προγραμμάτων συντήρησης και ότι σχετικά ορίζονται στις σχετικές Συμβάσεις Παραχώρησης για την ομαλή λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των έργων και την εποπτεία της λειτουργίας των παραχωρούμενων έργων, ως και της ορθής εκμετάλλευσης αυτών
 2. 1) Ιονία Οδός:
 3. τμήμα:
 4. Αντίριο - Ιωάννινα και τμήμα Π.Α.Θ.Ε.:
 5. Αθήνα - Μαλιακός και συνδετήριος κλάδος Π.Α.Θ.Ε. Σχηματάρι - Χαλκίδα 2) Π.Α.Θ.Ε.:
 6. Τμήμα Μαλιακός - Κλειδί 3) Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας:
 7. από Σκάρφεια έως Α/Κ Παναγιάς.
 8. Η άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσίας για όλα τα θέματα μελέτης και κατασκευής των έργων που εκτελούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και υλοποιούνται ως παράλληλα έργα στο πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης, καθώς επίσης και για τις μελέτες και λοιπές δράσεις προετοιμασίας των διαγωνισμών
 9. 1) Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη.
 10. 2) Π.Α.Θ.Ε.:
 11. Τμήμα:
 12. Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα και Ιονία Οδός:
 13. τμήμα:
 14. Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα.
 15. Τμήμα Αστικών Οδικών Έργων, για τα ακόλουθα τμήματα οδικών αξόνων:
 16. 1) Οδικά Αστικά Έργα Αττικής:
 17. i) Επέκταση του ανατολικού κλάδου Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέχρι Ραφήνα, ii) Νότια επέκταση Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέχρι Λεωφ.
 18. Βουλιαγμένης, iii) Νότια σύνδεση Α/Δ Σπάτων με τη Λεωφ.
 19. Ποσειδώνος και 2) Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης.
 20. Αντικείμενο των ανωτέρω Τμημάτων είναι:.
Άρθρο 3 "Προϊστάμενοι Υπηρεσίας και Τμημάτων"
1.  
  Της ΕΥΔΕ και των Τμημάτων της προΐστανται υπάλληλοι κλάδων ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών, εκτός του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού που προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. Ο ορισμός των ανωτέρω Προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Ο Προϊστάμενος της ΕΥΔΕ, συμμετέχει στα αρμόδια Τμήματα Κατασκευών και Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, των οποίων η σύνθεση καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 80855/5439/6.8.1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 573/Β΄, παρ. 2 στοιχείο γ και στοιχείο δ), ως μέλος και εισηγητής για τα θέματα της ΕΥΔΕ, αναπληρούμενος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.
3.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνουν οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων του άρθρου 2 του παρόντος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 97 του Ν. 2683/99 (ΦΕΚ 19/Α΄).
4.  
  Η αναπλήρωση του προϊσταμένου της ΕΥΔΕ σε θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής γίνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας Έργων
Άρθρο 4 "Θέσεις Προσωπικού - Στελέχωση Υπηρεσίας"
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε 78 υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ - Πολιτικών Μηχανικών 20 - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3 - Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 4 - Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 3 - Διοικητικού - Οικονομικού 4 - Γεωλόγων 4 - Γεωπόνων - Δασολόγων 2 - Πληροφορικής 2 Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΘΕΣΕΙΣ - Τεχνολογικών Εφαρμογών 8 - Πληροφορικής 2 - Διοικητικού - Λογιστικού 3 Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΘΕΣΕΙΣ - Τεχνικού 10 - Προσωπικού Η/Υ 3 - Διοικητικού - Λογιστικού 10 ΣΥΝΟΛΟ: 78.
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημοσίου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή την χρήση και λειτουργία των έργων και όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό αναλόγων προσόντων, με ειδικό προσωπικό απαιτουμένων ειδικοτήτων, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις
Άρθρο 5 "Κατάργηση αρμοδιοτήτων άλλων υπηρεσιών"
1.  
  Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αναφερόμενες αρμοδιότητες του άρθρου 1 εδ. 1 του Π.Δ. 71/2001 (ΦΕΚ Α/63) καθώς επίσης και οι αναφερόμενες αρμοδιότητες στο Π.Δ. 102/2000 (ΦΕΚ Α/99) για εκτέλεση έργων με παραχώρηση μεταφέρονται και ασκούνται από την ΕΥΔΕ Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση.
Άρθρο 6
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 245/Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, (ΦΕΚ 137/Α΄), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α΄).
 • Τις αποφάσεις ΚΥ/ΦΚ/ΠΑΡΧ/60137/8.1.2001, Δ1α/ 0/1/20/9.4.2001 και Δ1α/0/7/36/26.6.2002 Υπουργού ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., για την διενέργεια διαγωνισμών υλοποίησης με συμβάσεις παραχώρησης συνδυασμών παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα.
 • Την γνωμοδότηση 590/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/80855/5439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/80855_5439 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΚΥ/ΦΚ/ΠΑΡΧ/60137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΚΥ_ΦΚ_ΠΑΡΧ_60137 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/Δ1Α/0/1/20/9.4.2001Δ1Α/0/7/36 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/Δ1Α_0_1_20_9_4_2001Δ1Α_0_7_36 2002
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/102 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/102 2000
Τροποποίηση των Π.Δ/των 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ)» (ΦΕΚ 219/Α), 393/1983 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατα[...]" 2001/71 2001