ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/341

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-11-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-11-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-11-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 243/1998 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία (Α 181), όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 295/1999 (Α 266), 19/2001 (Α 14), 162/2001 (Α 146) και 259/2001 (Α 185), του Π.Δ. 17/1983 Καθορισμός εξεταστικών περιόδων προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας (Α 14), του Β.Δ. 70/1971 Περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας κλάδου προσωπικού γενικών υπηρεσιών (Α 32), όπως έχει τροποποιηθεί.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδάφιο (α) της παραγράφου 2 Α του άρθρου 1 του Π.Δ. 243/1998, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο μόνο παρ. 2 του Π.Δ. 162/2001, αντικαθίσταται ως εξής: α) Θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Αξιωματικού καταστρώματος από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία πάνω από 2.500 ο.χ. Για τους κατόχους διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ τάξης, προερχόμενους από Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν., η ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία μειώνεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία πάνω από 2.500 ο.χ..
2.  
  Το εδάφιο (β) της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 243/1998 αντικαθίσταται ως εξής: (β) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 2000 κιλοβάτ (Κ.W.), εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα Β΄ Μηχανικού.
3.  
  Στην υποπαράγραφο Β της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 243/1998 προστίθεται εδάφιο (δ), ως εξής: δ) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 1100 κιλοβάτ (Κ.W.), εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία ως Αξιωματικός Μηχανής 24 μηνών, εκ των οποίων 12 μήνες ως Β΄ Μηχανικός σε μηχανοστάσιο ίδιας ιπποδύναμης.
4.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Π.Δ. 243/1998 όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 2 του Π.Δ. 259/2001, αντικαθίσταται ως εξής: Οι κάτοχοι διπλωμάτων Πρακτικών Πλοιάρχων και Πρακτικών Μηχανικών Ε.Ν. δύνανται να αποκτήσουν μη προαγωγικά διπλώματα Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ΄ τάξης Ε.Ν. αντίστοιχα, εφόσον:.
 1. είναι εν ενεργεία ναυτικοί, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ΚΔΝΔ,.
 2. κατέχουν Πιστοποιητικό Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων, ή έχουν θαλάσσια υπηρεσία, με ειδικότητα Διακυβέρνησης πλοίων χωρητικότητας άνω των 75 ολική χωρητικότητα (ο.χ.) ή Διεύθυνσης ή Προσωπικού Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 200 ΚW, αντίστοιχα, ή Αξιωματικού Φυλακής Γεφύρας - Μηχανής, καθώς και Προσωπικού Καταστρώματος, διάρκειας ενός (1) έτους από την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος.
 3. Η εν λόγω υπηρεσία μειώνεται κατά έξι (6) μήνες για όσους έλαβαν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματός των από 1.1.1996 και μετέπειτα.
 4. αποφοιτήσουν επιτυχώς, μέχρι 31.12.2003, από Ειδικό τμήμα Εκπαίδευσης Δημόσιας Σχολής Πλοιάρχων ή Μηχανικών, αντίστοιχα.
 5. Οι κάτοχοι διπλώματος Πρακτικού Μηχανικού Ε.Ν. που δεν θα φοιτήσουν σε ειδικό τμήμα εκπαίδευσης, λαμβάνουν πτυχίο Μηχανοδηγού Α΄ Τάξης Ε.Ν. εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος.
5.  
  Στο άρθρο 11 του Π.Δ. 243/1998, προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 ως εξής: 5. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ικανότητας προς εκτέλεση καθηκόντων Αξιωματικού φυλακής γεφύρας οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τριετή (3) θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος και επιπλέον έχουν ασκήσει επί δώδεκα (12) μήνες καθήκοντα Αξιωματικού φυλακής γεφύρας υπό την επίβλεψη του Πλοιάρχου ή προσοντούχου Αξιωματικού, μπορούν να αποκτήσουν δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ τάξης, μη προαγωγικό, εφόσον:.
 1. είναι εν ενεργεία ναυτικοί σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ΚΔΝΔ.
 2. αποφοιτήσουν επιτυχώς από Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Δημόσιας Σχολής Πλοιάρχων
 3. είναι κάτοχοι των πιστοποιητικών εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. των γνωστικών αντικειμένων της παρ. 3 Α(β) του άρθρου 1 του παρόντος.
6.  
  Όσοι απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού, (άρθρ. 16 Ν. 2743/1999, Α΄ 211), ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. ή Μηχανικών Ε.Ν., αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περιπτ. γ΄ του Ν. 2009/1992 (Α΄ 18), των μεν ημερησίων μέχρι 30.9.2003, των δε εσπερινών μέχρι 30.6.2005, αποκτούν δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. εφόσον έχουν τα ειδικά προσόντα της παρ. 4 Α του άρθρου 1 και της παρ. 4 Α του άρθρου 2 του παρόντος, αντίστοιχα.
7.  
  Οι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι κάτοχοι διπλωμάτων Ραδιοτηλεγραφητών Α΄ και Β΄ τάξης Ε.Ν., έστω και αν δεν είναι απόφοιτοι ΑΔΣΕΝ, μπορούν να αποκτήσουν το δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. εφόσον αποφοιτήσουν επιτυχώς από το ειδικό τμήμα υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ τάξης Ε.Ν. μέχρι 31.12.2002 και διαθέτουν τα λοιπά προσόντα της παρ. 3 Α του άρθρου 1 του παρόντος.
8.  
  Για τους υποψηφίους Μηχανικούς Γ΄, που είναι πτυχιούχοι Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού (Λ.Ε.Ν.) Μηχανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών, οι οποίοι μέχρι 31.1.2002 έχουν ήδη εκτελέσει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών τουλάχιστον, με ειδικότητα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, η συνολικά απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία κατευθυνόμενης εκπαίδευσης καθορίζεται σε 12 μήνες.
9.  
  Κάτοχοι αδείας Ναύτη, πτυχίων Ναυκλήρου, Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών, Κυβερνήτη Ρυμουλκών, Κυβερνήτη Β΄-Γ΄ τάξης Ε.Ν. καθώς και αδειών Χειριστή μηχανής, Θερμαστή, πτυχίων Λιπαντή, Αρχιθερμαστή, Μηχανοδηγού Β΄ τάξης Ε.Ν., που έχουν αποκτήσει τα αποδεικτικά τους έως τις 31.1.2002, έστω και αν δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής του εξωτερικού μπορούν να αποκτήσουν τα πτυχία και άδειες που προβλέπονται για το προσωπικό καταστρώματος πλοίων παράκτιων πλόων, τους λοιπούς ναυτικούς καταστρώματος πλοίων και τους λοιπούς ναυτικούς μηχανής πλοίων, αντίστοιχα, όπως καθορίζονται στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος, με την θαλάσσια υπηρεσία και τις λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή ισότιμης Σχολής του εξωτερικού. Το αυτό ισχύει και για τους υποψήφιους προς αρχική απόκτηση αδείας Ναύτη, πτυχίων Ναυκλήρου, Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών, Κυβερνήτη Ρυμουλκών, Κυβερνήτη Β΄-Γ΄ τάξης Ε.Ν. καθώς και αδειών Χειριστή μηχανής, Θερμαστή, πτυχίων Λιπαντή, Αρχιθερμαστή, Μηχανοδηγού Β΄ τάξης Ε.Ν., που έχουν αρχίσει την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία για την απόκτηση των παραπάνω πτυχίων-αδειών Ε.Ν. πριν τις 31.1.2002.
Άρθρο 2
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 17/1983 (Α 14) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: Για τους υποψηφίους προς απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης, πτυχίων Κυβερνήτη Α΄-Β΄ τάξης, Κυβερνήτη Ρυμουλκών, Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών, Ναυκλήρου και Μηχανοδηγών Α΄-Β΄ τάξης, χορηγείται μία ακόμη εξεταστική περίοδος εντός του 2002, κατά την οποία παρέχεται δικαίωμα επανεξέτασης για όσους έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους.
Άρθρο 3
1.  
  Στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 70/1971 (Α 32), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 586/1978 (Α 125), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Θαλάσσια υπηρεσία, μέχρι δώδεκα μήνες, που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της θητείας των υποψηφίων, σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ενέργειας, λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση της συνολικά απαιτούμενης για την απόκτηση διπλώματος Οικονομικού Β΄ τάξης Ε.Ν..
Άρθρο 4
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με αυτό
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2, 75, 76, 77, 78 και 81 του Ν.Δ.. 187/1973 Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α΄ 261).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 8 του Ν. 1314/1983 Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978 (Α΄ 2).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α παρ. 2 εδ. 1 του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού 359/10.4.2002.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 414/31.7.2002 μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις. 1999/2743 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/586 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/17 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/17 1983
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. 1998/243 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/162 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/162 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία», όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 295/99 (Α 266) και 19/01 (Α 14). 2001/259 2001
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/70 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/70 1971