Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους [συνδρομητικές υπηρεσίες] (ΕΕ L 320/28.11.1998, σ.54).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα, η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους (συνδρομητικές υπηρεσίες), όσον αφορά τα μέτρα κατά των παράνομων συσκευών που παρέχουν μη επιτρεπόμενη πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες
Άρθρο 2
1.  
  Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 98/84/ΕΚ) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: α) Προστατευόμενη υπηρεσία: μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες, εφόσον η παροχή της γίνεται έναντι αμοιβής και βάσει πρόσβασης υπό όρους: αα) τηλεοπτική μετάδοση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 περ. α΄ του Π.Δ 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α΄), ββ) ραδιοφωνική μετάδοση: η με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και μέσο μετάδοση ραδιοφωνικών προγραμμάτων προς το κοινό, γγ) κάθε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών η οποία περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ 39/2001 (ΦΕΚ Α΄28), δδ) η υπηρεσία παροχής πρόσβασης υπό όρους στις προαναφερθείσες υπηρεσίες, β) πρόσβαση υπό όρους: οποιοδήποτε τεχνικό μέτρο ή/και διάταξη με τα οποία η πρόσβαση στην προστατευόμενη υπηρεσία σε καταληπτή μορφή παρέχεται μετά από προηγούμενη ειδική έγκριση, γ) συσκευή για την πρόσβαση υπό όρους: οποιοσδήποτε εξοπλισμός ή λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί κατά τρόπο που να καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε μία προστατευόμενη υπηρεσία σε καταληπτή μορφή, δ) παράνομη συσκευή: κάθε εξοπλισμός ή λογισμικό που έχει σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί ώστε να επιτρέπει στον κάτοχό του την πρόσβαση σε προστατευόμενη υπηρεσία σε καταληπτή μορφή, χωρίς την έγκριση του φορέα που κατέχει την άδεια παροχής της προστατευόμενης υπηρεσίας. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται χωρίς την έγκριση του φορέα αλλά κατ εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ Α΄ 233) δεν θεωρούνται παράνομες συσκευές. ε) παρεπόμενη υπηρεσία: η εγκατάσταση, συντήρηση ή αντικατάσταση των συσκευών για την πρόσβαση υπό όρους, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εμπορικών επικοινωνιών που έχουν σχέση με τις συσκευές αυτές ή με προστατευόμενες υπηρεσίες.
Άρθρο 3 "Ελεύθερη κυκλοφορία και παροχή υπηρεσιών"
1.  
  Με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 1 έως 14 του ν. 2644/1998, των άρθρων 4, 5 και 6 του παρόντος, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για τις παρεχόμενες εντός της ελληνικής επικράτειας προστατευόμενες υπηρεσίες, είναι ελεύθερες: α) η παροχή προστατευόμενων υπηρεσιών ή παρεπόμενων υπηρεσιών που προέρχονται από άλλο Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και β) η κυκλοφορία των συσκευών για την πρόσβαση υπό όρους.
Άρθρο 4
1.  
  Απαγόρευση παράνομων δραστηριοτήτων (άρθρα 3 και 4 της Οδηγίας 98/84/ΕΚ) Απαγορεύεται η άσκηση στην ελληνική επικράτεια των ακόλουθων δραστηριοτήτων: α) η κατασκευή, εισαγωγή, διανομή, πώληση, εκμίσθωση ή κατοχή παράνομων συσκευών για εμπορικούς σκοπούς, β) εγκατάσταση, συντήρηση ή αντικατάσταση παράνομων συσκευών για εμπορικούς σκοπούς, γ) η χρήση μεθόδων εμπορικής επικοινωνίας (λ.χ. καταχώρηση ή μετάδοση σχετικών διαφημιστικών μηνυμάτων) για την προώθηση των παράνομων συσκευών ή των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων.
Άρθρο 5 "Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 5 της Οδηγίας 98/84/ΕΚ)"
1.  
  Όποιος ασκεί μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή από πεντακόσια (500) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης για τις δραστηριότητες που αναφέρονται υπό στοιχ. α), β) και γ) του άρθρου 4 διατάσσεται η δήμευση της παράνομης συσκευής και κάθε επιβοηθητικού εξοπλισμού.
2.  
  Με απόφασητου ΕθνικούΣυμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,η οποία εκδίδεται ύστερα από καταγγελίαπαντός έχοντος έννομο συμφέρον, μπορεί ναεπιβάλλεται στοφυσικό ήνομικό πρόσωποπου ασκεί μία ήπερισσότερες απότις δραστηριότητεςπου αναφέρονταιστο άρθρο 4,η διοικητική κύρωση του προστίμου μέχριτουποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Σε περίπτωση που οιπαράνομες δραστηριότητεςαφορούν σευπηρεσία τηςκοινωνίας των πληροφοριών κατάτην έννοια της παραγράφου2 του άρθρουτουΠΔ 39/2001, η οποία δεν αποτελεί υπηρεσία ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικήςμετάδοσης, η ανωτέρω διοικητική κύρωσηεπιβάλλεται απότην ΕθνικήΕπιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Γιατην επιβολήκαθώς καιγια τηνεπιμέτρηση τουπροστίμου, λαμβάνονταιιδιαίτερα υπ΄όψιν ηγνώση τουπαρανόμου της σχετικήςδραστηριότητας, τοοικονομικό όφελοςπου αποκομίσθηκε από τη δραστηριότητα αυτή καθώς και η τυχόν ύπαρξη υποτροπών. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής της ανωτέρω διοικητικής κυρώσεως το πρόσωπο που καταγγέλλεται καλείται να εκθέσει εγγράφως ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο τις απόψεις του, σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία που προβλέπουν οι οικείες για κάθε αρχή διατάξεις. Η διοικητική κύρωση της παρούσας παραγράφου αποτελεί εκτελεστό τίτλο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
3.  
  Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, η δραστηριότητα των περ. α) και β) του άρθρου 4 συνιστά αυτοτελή παράβαση για κάθε παράνομη συσκευή.
Άρθρο 6 "΄Ένδικα βοηθήματα αποκατάστασης (άρθρο 5 Οδηγίας 98/84 ΕΚ)"
1.  
  Για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας και βλάβης που προξενούνται από τις δραστηριότητες του άρθρου 4, οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να ασκήσουν αγωγή αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επίσης, οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να ζητήσουν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και των άρθρων 63 και 64 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α΄ 25).
2.  
  Σε κάθε περίπτωση άσκησης των δραστηριοτήτων του άρθρου 4, οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να αξιώσουν από τα αρμόδια δικαστήρια την παύση των δραστηριοτήτων αυτών καθώς και την παράλειψη της διενέργειά τους στο μέλλον. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει την παύση ή την παράλειψη της παράνομης δραστηριότητας στο μέλλον, απειλεί για κάθε παράβαση την καταβολή χρηματικής ποινής τουλάχιστον χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ υπέρ του ενάγοντος καθώς και, εφόσον διατυπώθηκε σχετικό αίτημα, προσωπική κράτηση μέχρι ένα (1) έτος. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και όταν η απόφαση για την παύση και την παράλειψη εκδοθεί στο πλαίσιο εκδίκασης αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 947 και 1047 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3.  
  Οι κάτοχοι άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών του άρθρου 1 του ν. 2644/1998 καθώς και οι διαχειριστές προγράμματος του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, ότι έχουν έννομο συμφέρον για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Ως έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος διατάγματος ορίζεται η 29η Μαΐου 2000, εκτός των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α΄70) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α΄ 21).
 • Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α΄ 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).
 • Ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Το 407/2002 πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. 1993/2121 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. 1998/2644 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/100 2000
Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 2001/39 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002