Ίδρυση Α~ και Β~ Παθολογικών Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: α) Η Α~ Παθολογική Κλινική η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, τη συντηρητική θεραπεία, την πρόληψη και την αποκατάσταση των παθήσεων των εσωτερικών οργάνων του σώματος. Η Κλινική απαρτίζεται από τις εξής μονάδες: Λοιμωδών Νόσων, Εντατικής Θεραπείας, Γεροντολογίας, Αυξημένης Φροντίδας Ανοσοκατασταλμένων Ασθενών Ειδικών Λοιμώξεων, Εφαρμοσμένης Φαρμακολογίας, Ηπατο-Γαστρεντερολογική Μονάδα και Ηπατο-Γαστρεντερολογικό Ερευνητικό Εργαστήριο και το Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσολογίας, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες και της επόμενης Β~ Παθολογικής Κλινικής καθώς και άλλων Κλινικών του Παθολογικού Τομέα. β) Η Β~ Παθολογική Κλινική η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, τη συντηρητική θεραπεία, την πρόληψη και την αποκατάσταση των παθήσεων των εσωτερικών οργάνων του σώματος. Η Κλινική απαρτίζεται από τις εξής μονάδες: Εντατικής Θεραπείας, Γεροντολογίας, Διαταραχών Μεταβολισμού των Λιπιδίων, Αυξημένης Φροντίδας Ανοσοκατασταλμένων Ασθενών Ειδικών Λοιμώξεων, Εφαρμοσμένης Φαρμακολογίας και χρήση του κοινού Ερευνητικού Εργαστηρίου Ανοσολογίας.
Άρθρο 2 "Αποστολή Κάθε Κλινική με τις ειδικές μονάδες της έχει ως αποστολή: 1α.Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που [...]"
2.  
  Το έργο που παρέχει κάθε Κλινική διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό
 1. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών και μεταπτυχιακών σπουδαστών της Ιατρικής Σχολής, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας.
 2. Η εκπαίδευση των φοιτητών επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό.
 3. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
 4. Παράλληλα με την εκπαίδευση οι φοιτητές παρακολουθούν τις ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες κάθε Κλινικής ή των μονάδων αυτών.
 5. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική.
 6. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στην διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή.
 7. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση.
 8. Για τους ειδικευόμενους ιατρούς καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης και άσκησης που περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή τους στο κλινικό έργο.
 9. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην οικεία Κλινική ή στις μονάδες τους.
 10. Οι υπηρεσίες είναι διαγνωστικές και θεραπευτικές.
 11. Η περίθαλψη των νοσηλευομένων συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, την θεραπευτική αγωγή, τη χειρουργική αντιμετώπιση και τη φροντίδα του ασθενούς μέχρι της εξόδου του από το νοσοκομείο.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η κάθε Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο νοσοκομείο όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί
2.  
  Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και νοσηλευτικά ενδιαφέροντα της κάθε Κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς που αποσπώνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται στην κάθε Κλινική με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/92 (Α~ 159) καθώς και από το διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται στην κάθε Κλινική σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3β του Ν.2817/2000 (Α~ 78).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε Κλινική διευθύνεται από το διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α~ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) νοσηλευτικού και ερευνητικού έργου των Κλινικών, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας των Κλινικών και η μέριμνα για την τήρησή τους, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων των Κλινικών, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινούν οι Κλινικές.
3.  
  Τα μέλη ΔΕΠ και επιστημονικοί συνεργάτες που έχουν τοποθετηθεί στις Κλινικές επιτελούν επιστημονικό και διδακτικό έργο που ανατίθεται από το Δ/ντή της κάθε Κλινικής για την ευόδωση της αποστολής τους. Αναλαμβάνουν επίσης την ευθύνη λειτουργίας ειδικών μονάδων της κάθε Κλινικής υπό την επίβλεψη του Διευθυντή της. Επιτελούν επίσης ερευνητικό έργο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος της κάθε Κλινικής.
4.  
  Οι ειδικευμένοι γιατροί συμμετέχουν στο κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο της κάθε Κλινικής. Ειδικότερα αναλαμβάνουν κλινικά καθήκοντα που ανατίθενται από το Διευθυντή της κάθε Κλινικής, συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο της κάθε Κλινικής, όπως επίσης και στο διδακτικό έργο με κλινικά μαθήματα ή παρουσίαση ειδικών θεμάτων και περιστατικών στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού έργου και της διαρκούς εκπαίδευσης της κάθε Κλινικής. Αναλαμβάνουν επίσης την επίβλεψη του κλινικού έργου που ανατίθεται στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών φοιτητών και λοιπών εκπαιδευομένων στην κάθε Κλινική.
5.  
  Οι ειδικευόμενοι ιατροί συμμετέχουν στο κλινικό έργο της κάθε Κλινικής υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ και ειδικευμένων ιατρών. Συμμετέχουν επίσης στο διδακτικό έργο της κάθε Κλινικής με παρουσίαση περιστατικών και ειδικών επιστημονικών θεμάτων που ανατίθενται και παρουσιάζονται στα πλαίσια του μετεκπαιδευτικού έργου των Κλινικών.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Κάθε κλινική εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου που παραχωρούνται από αυτό και λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο της κλινικής. Κάθε κλινική δύναται να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σε νοσοκομείο με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Ν.13907/1983 (Α~ 143).
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στις Κλινικές στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κάθε Κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτή, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων των Κλινικών από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της Κλινικής επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της κάθε Κλινικής, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 «Περί του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού κ.λπ. του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης» (Α~ 112), όπως το τελευταίο τούτο εφαρμόζεται κατά αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν.1674/1986 «Ρύθμιση θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α~ 203).
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της κάθε Κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992 (Α~ 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους σκοπούς της κάθε Κλινικής. στ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το εδ. ζ~ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες της κάθε Κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, αρχείο ασθενών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 και του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α~ 87) όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α~ 173),
 • Την 356/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α~159),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α~137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α~ 38),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α~ 247),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ii του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α~ 48),
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α~ 57),
 • Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β~ 1485),
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρίαση: 450 α/2.10.2001),
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους 3000 ΕΥΡΩ για τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων Κλινικών που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κ.Α.4121 γ~). Η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί κατά ένα μέρος της από ίδιους πόρους των Κλινικών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο του παρόντος διατάγματος κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ανωτέρω Πανεπιστημίου χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς αυτόν.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/13907 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/13907 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1674 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία